Spausdinti
, programos
Mokslo ir studijų institucijos pateikė 11 paraiškų vykdyti mokslinius tyrimus.

        2011 m. kovo 22 d. vykusiame Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje svarstytos paraiškos vykdyti Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos (kodas 2.9) priemonę „Rengti spaudai senuosius raštijos paminklus, kalbos ir kultūros paveldo veikalus ir kitas publikacijas“.

       Mokslo ir studijų institucijos pateikė 11 paraiškų vykdyti mokslinius tyrimus. Koordinavimo taryba, atsižvelgdama į ekspertų išvadas, keturias paraiškas pripažino atitinkančiomis keliamus reikalavimus, dvi – neremtinomis. Penkių pareiškėjų paprašė paraiškas tikslinti – pateikti papildomų duomenų apie planuojamus tyrimus, pagrįsti išlaidų sąmatas ir t. t.

       Kalbos programų koordinavimo tarybos nutarimu su dviem institucijomis – Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu – nuspręsta sudaryti sutartis.

      Lietuvių kalbos institutui 2011 m. moksliniams tyrimams vykdyti iš viso skirta 72,2 tūkst. Lt, iš jų: tyrimui „Sauliaus Ambrazo monografija: „Būdvardžių darybos raida“: sudarymas“ – 35,2 tūkst. Lt; tyrimui „Lietuvių tarmės XIX a. pab.–XX a. pr. rašytiniuose šaltiniuose: tarminė Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika“ – 13,4 tūkst. Lt; tyrimui „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio „Tayslós augumyynis kóremy taalpynas augimys...“ 2-osios dalies mokslinis kritinis rengimas“ – 23,6 tūkst. Lt.

      Vilniaus universitetui 2011 m. skirta 26,7 tūkst. Lt tyrimui „Fridricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos („Grammatik der littauischen Sprache“, 1876) vertimas“ vykdyti.

      Patikslintas paraiškas planuojama svarstyti š. m. balandžio ir gegužės mėn.