Spausdinti
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais ir Valstybine lietuvių kalbos komisija sausio 25 d. surengė simpoziumą dėl istorinių realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemų. Dalyvių nuomone, tradicinio pavadinimo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė keisti nėra pagrindo...

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais ir Valstybine lietuvių kalbos komisija 2007 m. sausio 25 d. surengė simpoziumą „Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Senosios Lietuvos realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemos“. Renginį vedė doc. dr. Sigitas Narbutas, problemas ir jų sprendimus aptarė Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vyresn. m. darbuotojas prof. dr. Zigmantas Kiaupa ir vyresn. m. darbuotoja doc. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Darius Kuolys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė dr. Albina Auksoriūtė ir vyresn. m. darbuotojas dr. Jonas Klimavičius, taip pat akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius.

Mokslo ir populiariuose leidiniuose istorinių realijų pavadinimai, istorinių asmenybių ir įvykių vietų vardai įvairuoja. Tam pagrindą, be abejo, duoda įvairiakalbiai skirtingų laikotarpių istoriniai šaltiniai. Tačiau rengiant tokius fundamentalius mokslo veikalus, kaip daugiatomę „Lietuvos istoriją“, iškyla aiškus poreikis susisteminti terminus, nustatyti normines asmenvardžių, vietovardžių formas.

Istoriografijoje dažniau minimų vardų nusistovėjusios tam tikros tradicinės formos, tačiau apskritai būtų naudinga įvairiuose šaltiniuose, įvairiomis kalbomis fiksuotus vardų variantus surinkti į vieną duomenų bazę. Kalbos komisija pasirengusi paremti tokios bazės rengimą iš vykdomų kalbos programų lėšų.

Kiekvienos mokslo šakos specialistų garbės reikalas – tos srities terminų žodynas. Kalbininkai kolegoms patarė šį darbą nedelsiant pradėti ir paragino naudotis elektroninės Lietuvos Respublikos terminų banko sistemos teikiamomis galimybėmis.

O dėl kunigaikštystės ir kunigaikštijos simpoziume diskusijos nekilo. Akad. Z. Zinkevičius pripažino, kad nėra kalbinio pagrindo kurį nors variantą paskelbti netinkamu, nenorminiu. Istorijos institutas, beveik prieš dešimtmetį Kalbos komisijos prašymu apsvarstęs šį klausimą, nekeičia nuomonės: lietuviškuose šaltiniuose kur kas ilgesnę vartojimo tradiciją turi pavadinimas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Beje, jį tenka vartoti greta su Lenkijos Karalystė (pvz., Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sąjunga).

Simpoziumo dalyviai sutarė periodiškai rengti pasitarimus dėl istorikams, literatams ir kalbininkams bendrų klausimų.

Parengė Aistė Pangonytė

PRIEDAS. Kalbos komisijos tyrimo išvados „Gimtojoje kalboje“ (2003, Nr. 10, p. 9–10).