Spausdinti
Kalbos komisija aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms, valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms ketverius metus perka ir neatlygintinai perduoda aktualius lituanistinius leidinius: žodynus, monografijas, mokomąsias priemones, senųjų raštų leidimus, tautosakos veikalus, enciklopedijas, gramatikas ir kt. Per 2006–2009 metus perduota daugiau kaip 17 tūkst. vnt. lituanistinių leidinių už 413,57 tūkst. Lt.

 

Kalbos komisija, vykdydama savo misiją – daugiakalbėje Europos Sąjungoje išsaugoti valstybinės kalbos statusą ir paveldą, skatinti jos plėtrą, užtikrinti lietuvių kalbos funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse – remia šalies viešąsias bibliotekas. Iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177 (toliau – Programa), nuo 2006 m. bibliotekų užsakymu perkami aktualūs lituanistiniai leidiniai: žodynai, monografijos, mokomosios priemonės, senųjų raštų leidimai, tautosakos veikalai, enciklopedijos, gramatikos ir kt., ir neatlygintinai perduodami aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms, valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms. Šie leidiniai skiriami mokymo ir mokymosi reikmėms, pedagogų ir kitų specialistų rengimui, visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui.

2006–2009 m. Programos lėšų buvo nupirkta ir neatlygintinai perduota 17 237 vnt. lituanistinių leidinių už 413,57 tūkst. Lt. Per ketverius metus daugiausia bibliotekų užsakymu nupirkta monografijų, studijų, senųjų raštų leidimų, mažiausiai – enciklopedijų. Žr. 1 pav.


Daugiausia lituanistinių leidinių nupirkta ir neatlygintinai bibliotekoms perduota 2006 metais, o mažiausiai dėl lėšų stokos – 2009 metais:
  • 2006 m. už 182,2 tūkst. Lt nupirkti 246 skirtingų pavadinimų 8 869 leidiniai (žr. 1 lentelę),
  • 2007 m. už 110,5 tūkst. Lt – 122 skirtingų pavadinimų 5 122 leidiniai (žr. 2 lentelę),
  • 2008 m. už 79,57 tūkst. Lt – 59 skirtingų pavadinimų 2 805 leidiniai (žr. 3 lentelę),
  • 2009 m. už 41,3 tūkst. Lt – tik 3 pavadinimų 441 leidinys (žr. 4 lentelę).

           2006–2009 m. nupirkti 17 237 leidiniai buvo paskirstyti šalies bibliotekoms:

  • 15 aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekoms buvo neatlygintinai perduoti 4269 (363 skirtingų pavadinimų) lituanistiniai leidiniai (žr. 5 lentelę),
  • 5 apskričių bibliotekoms – 959 (194 skirtingų pavadinimų) leidiniai (žr. 6 lentelę),
  • 60 savivaldybių bibliotekoms – 8 494 (292 skirtingų pavadinimų) leidiniai (žr. 7 lentelę),
  • 16 valstybinių kolegijų bibliotekoms – 1 931 (230 skirtingų pavadinimų) leidiniai (žr. 8 lentelę),
  • 17 valstybinės reikšmės, mokslo institutų ir kt. įstaigų bibliotekoms – 1 584 (251 skirtingų pavadinimų) leidiniai (žr. 9 lentelę).

            Atliktos apklausos rodo, kad lituanistinių leidinių poreikis yra gana didelis. Jų nori įsigyti ne tik aukštosios universitetinės mokyklos bei valstybinės kolegijos, bet ir valstybinės reikšmės, apskričių ir savivaldybių bibliotekos. Ypač daug užsakymų sulaukiama iš šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų. Dėl lėšų stokos nėra galimybių tenkinti bibliotekų lituanistinių leidinių poreikio. Iš pateikiamos diagramos matyti, kad knygų 2006–2009 m. užsakyta gerokai daugiau negu buvo nupirkta. Žr. 2 pav.

           Kalbos komisija ir toliau numato remti šalies bibliotekas ir neatlygintinai joms perduoti lituanistinių leidinių, naudingų ir aktualių ne tik mokslo ir studijų reikmėms, bet ir visuomenės kalbiniam švietimui.

Programų skyrius

Tel. (8 5) 275 6095