Spausdinti
, terminologija
Pernai Terminologijos pakomisė apsvarstė 6 terminų žodynus ir 4 Lietuvos terminų standartus, 1289 teisės aktų ir jų projektų terminų straipsnius. Lietuvos Respublikos terminų banke 2012 m. paskelbti 1033 aprobuotų terminų straipsniai. Elektroniniu paštu ir telefonu suteikta beveik 600 konsultacijų svetimžodžių keitimo klausimais, vieno langelio principu per metus suderinti 39 įvairių sričių terminai.

 

         Pernai įvyko 40 Terminologijos pakomisės posėdžių, kuriuose apsvarstyti 1289 teisės aktų ir jų projektų terminų straipsniai (vėliau Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuoti 1033 terminų straipsniai), kuriuos pateikė 20 valstybės institucijų terminijos komisijos. Derinti valstybės institucijų prižiūrimų sričių (finansų, viešojo saugumo, kultūros, teisės, ekonomikos, transporto, švietimo ir mokslo, komunikacijų, žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto, energetikos, aplinkos, sveikatos, farmacijos, gynybos ir kt.) teisės aktų projektų terminai.

     Elektroniniu paštu ir telefonu Europos Sąjungos institucijų vertėjams, redaktoriams, terminologams, Lietuvos institucijų valstybės tarnautojams, privačių įstaigų darbuotojams ir kitiems interesantams suteikta beveik 600 konsultacijų terminijos, svetimžodžių keitimo klausimais. Taip pat terminologijos ir žodynų rengimo klausimais konsultuoti žodynų rengėjai.

      Terminologijos pakomisė apsvarstė 6 naujų terminų žodynų rankraščius, 1 žodyno papildymus, 4 terminų standartų projektus. Pradėti svarstyti dviejų žodynų rankraščiai, vienas jų – Seimo kanceliarijos rengiamo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai žodynas (Lietuvos Respublikos Seimo statuto terminai, frazės). Teigiamai įvertinti 4 terminų žodynai ir 7 Lietuvos standartų terminų straipsniai (visą Kalbos komisijos įvertintų terminų žodynų sąrašą žr. Nutarimai. Terminija, dar sąrašas su anotacijomis):

 • M. Ramonienė, J. Brazauskienė, N. Burneikaitė, J. Daugmaudytė, E. Kontutytė, J. Pribušauskaitė. Lingvodidaktikos terminų žodynas.S.
 • S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (el. leidimas).
 • V. A. Tamošiūnas, R. Dubakienė, A. Žvirblienė. Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas.
 • E. Kisinas. Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas.
   
 • LST EN 1330-9 „Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“.
 • LST EN ISO 445:2010 „Krovinių padėklai. Aiškinamasis žodynas“.
 • LST EN ISO 10286 „Dujų balionai.Terminija“.
 • LST EN 12374 „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“.
 • LST EN 15357 „Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymas“.
 • LST EN 1540 „Ekspozicija darbo vietoje. Terminija“.
 • LST EN 24006 „Takiosios medžiagos tekėjimo vamzdynais matavimas. Aiškinamasis žodynas ir simboliai“.

Lietuvos Respublikos terminų bankas  

    Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius rūpinosi Lietuvos Respublikos terminų banko informacine ir organizacine sistema: per 2012 metus Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti 1033 aprobuotų teisės aktuose vartojamų ar jų projektuose teikiamų vartoti terminų straipsniai (133 terminų straipsnių rinkiniai), taip pat 163 teiktinų (6 terminų straipsnių rinkiniai) ir 15  neteiktinų (3 terminų straipsnių rinkiniai) teisės aktų ir kitų dokumentų terminų straipsniai.    

      Be teisės aktų terminų,  2012 m. LRTB paskelbta apie 500 terminų straipsnių iš kitų šaltinių: Kalbos komisijos teigiamai įvertinto S. Maskeliūno „Žinių technologijų terminų žodynėlio“, Krašto apsaugos ministerijos pateikto NATO terminų standarto AAP-35 „NATO turto sekimo terminų žodynas“, Kalbos komisijos protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 patvirtintos rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (A–B)“ (visą Terminų banke skelbiamų žodynų sąrašą žr. Nutarimai. Terminija.).

        2012 m. pabaigoje Terminų banką iš viso sudarė 206 088 terminų straipsniai:  aprobuotų 8680,  teiktinų 196 273,  neteiktinų 1135.

     2012 m. tobulintas LRTB paskelbtų terminų žodynų duomenų teikimas, tikrintos, tikslintos, pildytos į LRTB pateiktų terminų straipsnių rinkinių ekspertizės, į LRTB sistemą surašytos Terminologijos pakomisės posėdžių pastabos (daugiau kaip 1300 terminų straipsnių). Taip pat tikrinta terminų straipsnių rinkinių parengimo kokybė po ekspertizės ir Terminologijos pakomisės posėdžių, prieš teikiant Kalbos komisijai aprobuoti (apie 1200 terminų straipsnių).

       Atliekant LRTB informacinės sistemos priežiūrą palaikyti ryšiai su Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentu, bendradarbiauta su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriumi terminų žodynų duomenų pateikimo Terminų banke klausimais.

Teisės aktų terminų derinimas vieno langelio principu 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417) koordinuotas Europos Sąjungos institucijų pateiktų teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas su Lietuvos valstybės institucijomis vieno langelio principu. Šį darbą atliko Kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius.

2012 m. iš Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padalinių gauti 43 klausimai dėl įvairių sričių terminų, taip pat parengtos, suderintos su Lietuvos valstybės institucijomis ir Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padaliniams išsiųstos 39 išvados dėl Europos Sąjungos teisės aktų terminų lietuvių kalba. Tai beveik dvigubai daugiau nei 2011 m. (tada buvo parengta 20 tokių išvadų). 

 

Parengė Lina Pankaitė