Spausdinti
Pernai Terminologijos pakomisė apsvarstė 5 terminų žodynus ir 5 Lietuvos terminų standartus, 1 500 teisės aktų ir jų projektų terminų straipsnių, daugiau kaip 300 kitų sričių terminų. Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas ne vien naujais terminų straipsniais, bet ir daugiau kaip 36 000 terminais iš žodynų, būtent iš „Paukščių pavadinimų žodyno“, žodyno „Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai“, „Medicininės histologijos ir embriologijos vardyno“. 2011 m. antrą pusmetį vieno langelio principu suderinta 20 įvairių sričių terminų, kuriuos pateikė Europos Sąjungos institucijų terminologai.

Pernai įvyko 38 Terminologijos pakomisės posėdžiai, juose apsvarstyta 1 500 teisės aktų ir jų projektų terminų straipsnių (vėliau Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuoti 1 448), kuriuos pateikė 24 valstybės institucijų terminijos komisijos. Tai valstybės institucijų prižiūrimų sričių – finansų, viešojo saugumo, kultūros, teisės, ekonomikos, transporto, švietimo ir mokslo, komunikacijų, žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto, socialinės apsaugos, užimtumo ir darbo sąlygų, energetikos, aplinkos, sveikatos, statistikos, lošimų ir loterijų, tarptautinių santykių, gynybos – terminai.

Apsvarstyta per 300 kitų sričių terminų, tarp jų Europos farmakopėjos nomenklatūra, „NATO standartizacijos terminų aiškinamojo žodyno“ aprobuotų terminų keitiniai.

Be to, Terminologijos pakomisė apsvarstė 5 terminų žodynus ir 5 Lietuvos terminų standartus (vėliau Kalbos komisijos posėdžiuose teigiamai įvertinti 2 žodynai, aprobuoti 3 standartai):

L. Petkevičienė. Aiškinamasis dietologijos žodynėlis.
M. Ramonienė, J. Brazauskienė, N. Burneikaitė, J. Daugmaudytė, E. Kontutytė, J. Pribušauskaitė. Lingvodidaktikos terminų žodynas.

Aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas.
Psichoanalizės terminų žodynėlis (teigiamai įvertintas Kalbos komisijos).
A. Grigas ir kt. Enciklopedinio žinyno „Lietuvos piktžolės“ vardynas.
V. Žalkauskas. Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų–lietuvių kalbų žodynas (teigiamai įvertintas Kalbos komisijos).

LST EN ISO 12706 „Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. Aiškinamasis žodynas“ (papildomi terminai; aprobuoti Kalbos komisijos).
LST EN 12374 „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“.
LST EN 415-1+A1 „Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir susijusios įrangos terminija ir klasifikacija“.
LST EN 12792 „Pastatų vėdinimas. Simboliai, terminija ir grafiniai simboliai“

(aprobuotas Kalbos komisijos).
LST EN 1005-1:2001+A1 „Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys“ (aprobuotas Kalbos komisijos).

Elektroniniu paštu ir telefonu Sekretoriatas suteikė apie 600 konsultacijų terminijos, svetimžodžių keitimo klausimais. Daugiausia konsultuoti Europos Sąjungos institucijų vertėjai, redaktoriai, terminologai, taip pat Lietuvos institucijų valstybės tarnautojai, privačių įstaigų darbuotojai, kiti interesantai. Konsultuoti žodynų rengėjai terminologijos, taip pat žodynų rengimo klausimais.

Lietuvos Respublikos terminų bankas

Kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius toliau rūpinosi Terminų banko informacine ir organizacine sistema: per metus Lietuvos Respublikos terminų banke (žr. terminai.vlkk.lt) paskelbti 1448 aprobuotų teisės aktuose vartojamų ar teikiamų vartoti terminų straipsniai (128 terminų straipsnių rinkiniai), taip pat 12 teiktinų (3 terminų straipsnių rinkiniai) ir 7 neteiktinų (3 terminų straipsnių rinkiniai) teisės aktų terminų straipsniai.

Be teisės aktų terminų, Terminų bankas pildytas Kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų duomenimis. 2011 m. visuomenei per Terminų banką tapo prieinami „Paukščių pavadinimų žodyno“, žodyno „Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai“, „Medicininės histologijos ir embriologijos vardyno“ duomenys (daugiau kaip 36 000). Į LRTB tarpinę duomenų bazę įvesta daugiau kaip 11 000 terminų straipsnių iš „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“.Anksčiau paskelbtų sisteminių žodynų duomenų teikimas tobulintas: pertvarkyti dviejų žodynų – „Žuvų pavadinimų žodyno“, „Žinduolių pavadinimų žodyno“ – duomenys.

Iš viso 2011 m. pabaigoje Terminų banką sudarė 192 338 terminų straipsniai: 7 660 aprobuoti, 183 551 teiktinas, 1 127 neteiktini.

Atliekant LRTB informacinės sistemos priežiūrą palaikyti ryšiai su Seimo Informacinių technologijų departamentu. Bendradarbiauta su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriumi. Valstybės institucijų terminijos komisijų atstovai raštu ir žodžiu konsultuoti duomenų pateikimo į LRTB klausimais.

 

Teisės aktų terminų derinimas vieno langelio principu

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417) koordinuotas Europos Sąjungos institucijų pateiktų teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas su Lietuvos valstybės institucijomis vieno langelio principu. Šį darbą atliko Kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius.

2011 m. antrą pusmetį iš Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padalinių buvo gauti pirmieji paklausimai. Iš viso suderinta 20 įvairių sričių terminų, dar 7 paklausimai buvo gauti metų pabaigoje ir išsiųsti derinti pagal kompetenciją Lietuvos valstybės institucijoms.

Pabrėžtina, kad visi paklausimai dėl EuroposSąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba buvo gauti tik iš Europos Sąjungos institucijų terminologų. Lietuvos valstybės institucijos ir įstaigos Vyriausybės nutarime numatyta galimybe derinti neaiškius, netikslius ar netaisyklingus ES teisės aktų projektų lietuvių kalba, gaunamų per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS), terminus nesinaudojo.

 

VLKK 2011 m. veiklos ataskaitą žr. skyriuje Apie mus, Veiklos ataskaitos.