Spausdinti
, leksika
2010 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos terminų banke buvo iš viso 154 131 termino straipsnis, per metus bankas papildytas 27 000 terminų straipsnių iš Kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų, 1122 teisės aktuose vartojamų (ar teikiamų vartoti) terminų straipsnių, 800 augalų pavadinimais. Šiais metais pradėjo veikti pernai sukurta Terminologinė vieno langelio sistema, skirta Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimui.

 

     Per metus Terminų banke (toliau – LRTB), http://terminai.vlkk.lt, paskelbti 1122 aprobuoti teisės aktuose vartojamų ar teikiamų vartoti terminų straipsniai, taip pat 13 teiktinų ir 14 neteiktinų teisės aktų terminų straipsnių. Terminų straipsnių rinkinių į LRTB pateikė visų ministerijų, kai kurių Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų terminijos komisijos.

     Be teisės aktų terminų straipsnių, banke paskelbta per 800 augalų pavadinimų, apsvarstytų Terminologijos pakomisės (sudarytos iš botanikos specialistų ir kalbininkų terminologų) ir patvirtintų Kalbos komisijos protokoliniais nutarimais.

     Terminų bankas dar papildytas Kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų duomenimis. Į LRTB tarpinę duomenų bazę pernai įvesta daugiau kaip 27 000 terminų straipsnių iš „Paukščių pavadinimo žodyno“ (sud. M. Žalakevičius, I. Žalakevičienė, 2009) ir iš žodyno „Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai“ (liet. terminų autoriai L. Daugnora ir kt., 1998). Šių šaltinių terminų straipsnius viešame Terminų banke numatyta skelbti 2011 m.     

     Iš viso Terminų banke 2010 m. pabaigoje buvo 154 131 termino straipsnis:

  • aprobuotų terminų – 6240,
  • teiktinų terminų 146 770,
  • neteiktinų terminų 1121.

     Nuosekliai pildomas ir tvarkomas LRTB – ne tik įvairių sričių terminiją aprėpiantis šaltinis, bet ir veiksminga priemonė, kuria užtikrinama lietuvių kalbos terminijos sklaida ir prieinamumas. Ši priemonė ypač pravarti derinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminus.

     Kalbos komisijos sekretoriatas parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ projektą. Šiuo nutarimu (Žin., 2010, Nr. 84-4417) Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Kalbos komisijai koordinuoti Europos Sąjungos institucijų terminologų ar kitų atsakingų asmenų pateikiamų terminų derinimą Lietuvoje.

     Lietuvos Respublikos institucijų pasirengimas bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis teisės aktų terminų klausimais buvo aptartas su rugsėjį Kalbos komisijoje apsilankiusia Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento pirmojo skyriaus vadove Vitalija Špokiene, šio departamento gruodžio 8–9 d. organizuotame tarpinstituciniame terminologų pasitarime Liuksemburge (pasitarime dalyvavo Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos centrinio banko, Audito Rūmų, Teisingumo Teismo, kitų ES institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių vadovai ir terminologai, taip pat VLKK Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis darbuotojai).

     Pasitarime nutarta ES šalių pavyzdžiu (pirmiausia Švedijos, Suomijos) pritaikyti vieno langelio sistemą: verčiamų Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų klausimai vertėjų pateikiami savo institucijos terminologams, kurie pasirūpina su šiais klausimais supažindinti kitų Europos Sąjungos institucijų terminologus, taip pat juos perduoti terminų derinimo darbą Lietuvoje koordinuojančiai Kalbos komisijai. Savo ruožtu komisija, naudodamasi LRTB organizacine sistema, kartu su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis organizuoja šių klausimų svarstymą ir sprendimų dėl terminų priėmimą. Apsvarstyti terminai per Kalbos komisiją išsiunčiami klausimus dėl jų pateikusiai Europos Sąjungos institucijai.

     Terminologinė vieno langelio sistema pradėjo veikti 2011 metų pradžioje, iškilusius klausimus ir problemas numatyta aptarti birželį planuojamoje Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumo steigiamojoje konferencijoje – jį, siekiant kuo veiksmingesnio bendradarbiavimo, pasiūlė įkurti Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas.

 

VLKK 2010 m. veiklos ataskaitą žr. skyriuje Apie mus, Veiklos ataskaitos.