Spausdinti
, konkursai , skyryba
Skelbiamas 6-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorius Vytautas V. Landsbergis.

     Skelbiamas 2013 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su galimo skyrimo ženklų variantais (galimi skyrybos ženklai suskliausti). Rašybos ypatumai paaiškinti gretimoje naujienoje (žr. rašybą) – šioje aiškinami skyrybos ypatumai. Originalus diktanto tekstas skelbiamas pagrindinėje konkurso svetainėje www.diktantas.lt. Diktanto įrašą žr. svetainėje LRT.lt, http://lrvab.lrt.lt/archive/7771/

      Skyrybos ypatumai tekste pažymėti raide S laužtiniuose skliaustuose, jų paaiškinimai sunumeruoti ir išdėstyti žemiau. Kai to paties pobūdžio yra keletas atvejų, prie santrumpos numerio dar pridėta raidė, pvz., [S1 a], [S1 b], [S1 c]. Santrumpos aktyvios – pakanka kurią nors spustelėti ir būsite nukreipti į konkretų paaiškinimą, kurie eilės tvarka pateikti žemiau.


2013 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo

DIKTANTAS


Vytautas V. Landsbergis

Senelio laiškas

Mielas Mykolai.(!/,) [S1]

     T(T/t)urbūt pas jus*(,)(–)ten(,)(–)Airijoje(,)(–) [S2] jau želia žolynai(,) [S3] ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoj sniegą drebia lyg iš gausybės rago, (S4) niūrus šiaurys šiaušiasi, [S5 a1] piktžodžiauja. Klausi, [S6] ką veikiu.(?) [S7] Ryte (–) [S8] pamokos, [S4] popiet taisau mokinių darbus, [S5 a2] skaitau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga, [S4] nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir t(T)au:(.) [S9]

     **„Žinau, [S6] kur baigiasi ateitis:(–/,) [S10] ten, [S6] kur prasideda abejingumas t(T)autos istorijai, [S5 b] kultūrai, [S5 b] kalbai. Čia nukrenta skrendantis paukštis, [S4] čia išdžiūsta tekanti upė. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Jis net nežino, [S6] kad paukštis jau nukrito, [S6] kad upė jau išdžiūvo. Jam ramu ir gera. Taip, [S6] kaip gera mašinai ar kompiuteriui.“ [S11]

     Paskaitinėjęs kėblinu iki piliakalnio. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, [S6] kas šiose apylinkėse vyko senų senovėj. Ką ten stypsodamas patiriu,(,–) [S6] sugrįžęs užrašau. Šįvakar prikeverzojau štai ką:(.) [S9]

     **„Pilėnai nemiega,(–) [S5 a3] patykomis ruošiasi mūšiui. Kas rąstigalius ridena, [S4] kas dervą verda, [S4] kas(,) atokiau prisėdęs(,) [S12 a] paskubom užkandžiauja. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, [S6] kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliūškuojančiais dervos kibirais...(.) [S13] Arba spėriai užsiropšt į kuorą(,) [S12 b] po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog nižte nyžta, [S4] akys degte dega noru atkeršyti kryžeiviams, [S14] pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, [S5 c] svilėsiai ir trūnėsiai.

     Vyrai puikiai prisimena, [S6] nuo ko viskas prasidėjo. Prieš porąmet atsitrenkė saldžiabalsis misionierius(,) [S15] vardu Jeronimas. Jis bastėsi po apylinkes(,) [S12 c] slapčia medžiodamas žalčius. Paskui juos degino, [S5 a4] kankino. Vėliau(,) išgriovęs aukurą, [S5 d] iškirtęs ąžuolus šventus(,) [S12 d] nusidangino Žemaitijos link. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį ir pasiskundė, [S6] jog dievams atimta būstinė, [S6] kur pasimeldę žmonės gaudavę lietų ir gerą orą. Sujaudintas k(K)aralius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto.“ [S11]

     Šįkart tiek...(.) [S13] Mokykis, anūkėli, [S16] sportuok, [S5 a5] skaityk knygas, [S6] kad užaugęs ir t(T)u galėtum t(T)ėvynės gynėjas būti.

Senelis

___________________

Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jeigu jų ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu). Emociniai ženklai nepažymėti, tačiau klaidomis nelaikomi, ypač jei intonaciškai motyvuoti. Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie, jei jau skiriami, tai skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos būtų klaida.

* Gramatiškai įmanomi keli skyrybos variantai:
1) ...pas jus ten Airijoje jau...;
2) ...pas jus ten, Airijoje, jau...; ...pas jus ten – Airijoje – jau...;
3) ...pas jus, ten Airijoje, jau...; ...pas jus – ten Airijoje – jau...;
4) ...pas jus, ten, Airijoje, jau...; ...pas jus – ten, Airijoje – jau...;

**Dėl citatų: Privalomosios skyrybos taisyklių 13.1 punkte pasakyta, kad gali būti išskiriama kitokiu grafiniu būdu. Taigi, jeigu citatos tekstas būtų, pavyzdžiui, visas atitrauktas toliau nuo krašto ar mažesniu, ar pasviruoju šriftu, tada kabučių nerašymas nebūtų laikomas klaida.


SKYRYBOS YPATUMŲ PAAIŠKINIMAI


[S1] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių (patvirtintų 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-2 (103), Žin., 2006, Nr. 107-4084) 7.1 punktą kreipinys išskiriamas kableliais. Po kableliu išskirto kreipinio sakinys pradedamas rašyti iš mažosios raidės. Laiško pradžioje atskira eilute rašomas kreipinys gali būti vertinamas kaip sakinys ir, atsižvelgiant į intonaciją, po jo gali būti dedamas šauktukas arba taškas.

[S2] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių (patvirtintų 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-3 (104), Žin., 2006, Nr. 107-4085) 3.1 punktą aiškinamosios sakinio dalys gali būti išskirtos kableliais arba brūkšniais.

[S3] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 11.1 punktą sujungiamojo sakinio dėmenys, sujungti nekartojamais jungtukais ir, ar, arba, nei, gali būti atskiriami kableliu, jei norima parodyti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą, taigi kablelis čia pasirinkimo dalykas.

[S4] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 10.1 punktą tarp dviejų bejungtukių dėmenų, reiškiant išvardijimą, rašomas kablelis.

[S5] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 3.1 punktą vienarūšės išvardijamosios sakinio dalys (vienarūšiai tariniai a1 šiaušiasi, piktžodžiauja; a2 taisau, skaitau; a3 nemiega, ruošiasi, a4 degino, kankino, a5 sportuok, skaityk; b vienarūšiai papildiniai istorijai, kultūrai, kalbai; c vienarūšiai veiksniai nuodegos, svilėsiai; d vienarūšės išplėstos dalyvinės aplinkybės išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolus šventus) be jungtukų atskiriamos kableliais. Sakinyje Pilėnai nemiega – patykomis ruošiasi mūšiui galimas brūkšnys, jei norima pabrėžti aiškinamąją antrojo tarinio paskirtį.

[S6] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 8.1 punktą šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais. Sakinyje Ką ten stypsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau ekspresijos sumetimais galimas dar ir brūkšnys.

[S7] Atsižvelgiant į sakinio intonaciją, gali būti dedamas arba taškas, arba klaustukas (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 11 punktą). Klaustukas rašomas po sudėtinio sakinio, jeigu jo visi dėmenys arba bent vienas dėmuo, paprastai paskutinis, pasakomas klausiamąja intonacija.

[S8] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 9 punktą vietoj praleistos savarankiškos sakinio dalies gali būti rašomas brūkšnys, jei norima paryškinti praleidimą: Ryte [man; vyksta] pamokos...

[S9] Kai citatą sudaro atskiras sakinys ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 13.1.1 punktą). Atsižvelgiant į teksto skaidymą diktuojant, dvitaškio vietoj galimas taškas, atskiriantis įvadinius (prieš citatą) autoriaus žodžius kaip savarankišką sakinį.

[S10] Tarp aiškinamąjį santykį turinčių dėmenų dedamas dvitaškis (arba brūkšnys). Jei dėmenys pasakomi išskaičiuojamąja intonacija, gali būti dedamas ir kablelis.

[S11] Citata išskiriama kabutėmis (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 13.1 punktą, dar žr. pastabą **). Taškas (kaip ir bet kuris kitas sakinio galo ženklas) citatos sakinio pabaigoje rašomas prieš uždaromąsias kabutes (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 11.2 punktą).

[S12] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 4 punktą išplėsta dalyvinė aplinkybė a atokiau prisėdęs, padalyvinė aplinkybė b po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį, pusdalyvinė aplinkybė c slapčia medžiodamas žalčius, dalyvinės aplinkybės d išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolus šventus gali būti išskirtos kableliais.

[S13] Atsižvelgiant į intonaciją, šio sakinio gale gali būti dedamas arba daugtaškis, arba taškas.

[S14] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punktą išplėstinis derinamasis pažyminys po pažymimojo žodžio pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę išskiriamas kableliais.

[S15] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 5.7 punktą pažyminiai, prasidedantys žodžiais vardu, pavarde, pravarde, gali būti išskiriami norint parodyti jų intonacinį savarankiškumą.

[S16] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 7.1 punktą kreipinys išskiriamas kableliais.