Spausdinti
, skyryba , konkursai

   Skelbiamas 2020 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime, originalus tekstas svetainėje Diktantas.lt.
  Skyrybos ypatumai tekste pažymėti raide S laužtiniuose skliaustuose, jų paaiškinimai sunumeruoti ir išdėstyti žemiau. Santrumpos aktyvios – pakanka kurią nors spustelėti ir būsite nukreipti į konkretų paaiškinimą, kurie eilės tvarka pateikti žemiau.

2020 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo
DIKTANTAS

Birutė Jonuškaitė

Milinė


    Angelas sklandė virš žemės dieną [S1] naktį [S2] ir vis labiau nerimavo: (–) [S3] kur ta gatvė?* Kur tas jam nurodytas namas? Teprisiminė, [S3] kad reikia ieškoti milinės [S2] ir kryžių. Pastaraisiais nusėta visa planeta. Tai kuriame mieste dairytis? Visi jie (–) [S4] kaip žaižaruojantys žvaigždžių spiečiai, [S5] kupini nuobodžiaujančių, [S6] bet apie nemirtingumą svajojančių būtybių. Nuo jų nuolatinio bruzdėjimo pavargo akys, [S7] nuo plasnojimo virš gaudžiančių(,) [S8] dūmais užsiklojusių kapiliarų ėmė švokšti krūtinė. Negi teks grįžti(,) suskliaudus sparnus(,) [S2, S9] ir prisipažinti: (–) [S7] pamiršau adresą*. Žinojo, (–) [S10] antrąkart jo neišgirs. Juk pasaulio audinio ilgį [S2] ir plotį, [S10] raštų spalvas [S2] ir formas žino tik pats Kūrėjas. Šaudyklė Jo rankose be paliovos nardo pirmyn [S1] atgal [S11], o(,) ataudus prie prieaudo primušdamas(,) [S9] skietas ritmingai dunksi dieną [S1] naktį. Be jokių klaidų.
   Švito. Ažūrinės speigo adatėlės smigo į medžių šakas, [S10] stingdė jų syvus, [S11] bet nuo skausmo trūkčiojo tik moters kūnas. Šerkšno ji nematė, [S6] tačiau jautė, [S3] kaip gyslose kraujas spragsėdamas virsta ledo kristalėliais. Jos plaukai (, / –) tarsi jūržolės (, / –) [S12] plaikstėsi ant pagalvės. Kodėl mūsų vaikelis nenori ateiti?– (, / , –) dejavo ji * [S6], o gal tik bandė raminti save, [S3] kad dabartis tėra iliuzija tarp jau regėtos gyvenimo nuotraukos [S2] ir tos(,)(–) [S13] dar neišryškintos. Vyras kramtė lūpas [S2] ir rijo ne tik krauju atmieštas seiles, [S6] bet ir savo baimę, [S2] ir neviltį, [S2] ir kylantį pyktį. Dar vis stengėsi palaikyti moters sprendimą (–) [S14] laukti, [S11] bet laukimas jau tapo milžinišku rūko debesiu, [S11] o juodu su žmona (–) [S4] veik nematomi plūdurėliai jame. Kas juos gali pastebėti?
   Ateitis nepažini. Reikia ją kurti. Reikia šauktis pagalbos.
   Saulei lyžtelėjus Šv. Jonų bažnyčios bokštą(,) [S9] sugaudė varpai. Siela šoktelėjo iš džiaugsmo Angelo glėbyje. Taip, [S15] tai čia! Ten(,) ( / –) ant kalno (–) ( / ,) [S4, S16] trys balti kryžiai! Kaipmat atmintis grąžino ir kitas nuorodas: (–) [S7] Užupio gatvė, [S7] penktas numeris, [S7] ant sienos kabo milinė...
   Angelas nusklendė žemyn, [S10] praskyręs rūką(,) [S9] įleido sielą vidun: [S7] eik, [S7] šį kartą tau bus lemta ilgiau Žemėje užtrukti – [S3] kol pastatysi šventovę.*
   Aukštai(,) tuopoje(,) po amalu(,) [S16] snūduriuojančią varną pažadino kūdikio verksmas. Jis sklido iš namo, [S3] ties kuriuo talentingas architektas Antanas Vivulskis, prieš šimtą vienus metus stojęs savanoriu ginti šio miesto, [S9] atidavė savo milinę kitam(, / –) [S13] stirstančiam(,) sargybiniui, [S11] o pats persišaldė ir [S2] mirė nuo ūmaus plaučių uždegimo.
   Varna įsiklausė. Štai ir sulaukėm. Sveikas [S17] sugrįžęs namo, [S18] berniuk! Karktelėjo [S2] ir patenkinta nužvelgė po šarmos nėriniais bundantį miestą.


SKYRYBOS PAAIŠKINIMAI

Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jeigu jų ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu; prireikus atkreipti dėmesį, kad ženklo gali nebūti, po pasvirojo brūkšnio rodomas tuščias tarpas). Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos pusės būtų klaida. Emociniai ženklai kaip variantai tradiciškai nenurodomi, tačiau klaidomis nelaikomi, ypač jei intonaciškai gali būti motyvuoti.

[S1] Diktante pavartotas samplaikinis frazeologizmas dieną naktį [sklandė] (reikšmė „visą laiką“) ir samplaika pirmyn atgal neskiriami. Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių, patvirtintų 2019-11-07 VLKK nutarimu Nr. N-8 (178), 3.2 punktą greta pavartoti artimos reikšmės ar kartojamieji žodžiai skiriami kableliu, jei suprantami kaip vienarūšės sakinio dalys, arba neskiriami, jei laikomi samplaikomis. Kad diktante vartojamos ne vienarūšės sakinio dalys, o samplaikos, rodo ir intonacija.

[S2] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 3.5 (c) punktą vienarūšės sakinio dalys, sujungtos kartojamaisiais jungtukais ir ... ir, atskiriamos kableliais. Diktante – papildiniai ir baimę, ir neviltį, ir pyktį.

Nekartojamaisiais jungtukais sujungtos vienarūšės sakinio dalys neatskiriamos (žr. 3 punkto pastabą). Diktante: tariniai: sklandė ir nerimavo, grįžti ir prisipažinti; kramtė ir rijo; persišaldė ir mirė, karktelėjo ir nužvelgė; papildiniai: milinės ir kryžių; ilgį ir plotį; spalvas ir formas; pažyminiai: regėtos ir neišryškintos.

[S3] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 11.1 punktą šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais, retai – brūkšniais. Šalutinis dėmuo gali būti vartojamas prieš pagrindinį dėmenį ar po jo, sakinio pradžioje, pabaigoje ar viduryje, gali būti įsiterpęs į pagrindinį dėmenį ar jungiamas prie kito šalutinio dėmens.

Sakinyje Angelas <...> vis labiau nerimavo: kur ta gatvė šalutinį dėmenį nuo pagrindinio autorė skiria dvitaškiu, nes sakinys susijęs su menamąja kalba, minčių išsakymu (šalutinis dėmuo – tarsi garsiai nepasakyta mintis), tačiau galėtų būti ir brūkšnys.

Sakinyje šį kartą tau bus lemta ilgiau Žemėje užtrukti – kol pastatysi šventovę šalutinį dėmenį autorė skiria brūkšniu. Šalutinis dėmuo yra nutolęs nuo sakinio dalies, kurią papildo ir patikslina (t. y. kiekio aplinkybės ilgiau), todėl tarsi grįžtama prie ankstesnės minties, daroma ilgesnė pauzė.

[S4] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 11 punktą vietoj praleistos tarinio jungties arba savarankiškos sakinio dalies gali būti rašomas brūkšnys, jei norima paryškinti praleidimą. Diktante: Visi jie [yra] kaip ... spiečiai; juodu su žmona [yra] veik nematomi plūdurėliai; ant kalno [yra] trys balti kryžiai.

[S5] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 6.1 punktą išplėstinis derinamasis pažyminys po pažymimojo žodžio išskiriamas kableliais. Diktante: [spiečiai,] kupini nuobodžiaujančių <...> būtybių.

[S6] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 3.5 (a) punktą vienarūšės sakinio dalys, sujungtos jungtukais o, bet, tačiau, ne tik ... bet ir, atskiriamos kableliais, diktante:

pažyminiai: nuobodžiaujančių, bet <...> svajojančių; tariniai: nematė, tačiau jautė; dejavo, o gal tik bandė; papildiniai: ne tik <...> seiles, bet ir <...> baimę.

[S7] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 13.1 punktą bejungtukių sakinių dėmenys atskiriami kableliu, kabliataškiu, brūkšniu ar dvitaškiu.

Reiškiant išvardijimą, gretinimą tarp dėmenų paprastai rašomas kablelis, diktante: pavargo akys, ėmė švokšti krūtinė; eik, šį kartą tau bus lemta ilgiau Žemėje užtrukti.

Esant aiškinamiesiems santykiams, tarp dėmenų rašomas dvitaškis arba brūkšnys, diktante autorė skiria dvitaškiais: Negi teks <...> prisipažinti: pamiršau adresą; atmintis grąžino ir kitas nuorodas: Užupio gatvė, penktas numeris, ant sienos kabo milinė (kableliais skiriami išvardijamieji dėmenys); įleido sielą vidun: eik <...>.

[S8] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 3.3 (a) punktą ne vieno pagrindo požymius nurodantys derinamieji pažyminiai rašančiojo gali būti laikomi lygiaverčiais, pasakomi išvardijamąja intonacija ir atskiriami kableliais. Diktante autorė skiria pažyminius gaudžiančių, dūmais užsiklojusių [kapiliarų].

[S9] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 5.1 punktą išplėstos dalyvinės, pusdalyvinės ar padalyvinės aplinkybės gali būti išskiriamos kableliais, jei norima išryškinti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą. Neišskyrimas nelaikomas klaida – klaida skirti iš vienos pusės. Diktante autorės vartojamos mažiau išplėstos aplinkybės neskiriamos: suskliaudus sparnus [teks grįžti]; [skietas dunksi] ataudus prie prieaudo primušdamas (ši aplinkybė eina po jungtuko o, tokiais atvejais aplinkybių ypač linkstama neskirti); praskyręs rūką [įleido sielą] (kablelis prieš šią dalyvinę aplinkybę diktante dedamas skiriant vienarūšes sakinio dalis, todėl nelaikoma skyrimu iš vienos pusės).

Labiau išplėstas aplinkybes linkstama skirti saulei lyžtelėjus Šventųjų Jonų bažnyčios bokštą [sugaudė]; prieš šimtą vienus metus stojęs savanoriu ginti šio miesto [atidavė].

[S10] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 3.1 punktą vienarūšės išvardijamosios sakinio dalys be jungtukų atskiriamos kableliais. Diktante:

papildiniai: ilgį ir plotį, raštų spalvas ir formas (skiriamos vienarūšių sakinio dalių poros, sujungtos jungtukais ir);
tariniai: žinojo, neišgirs (antrasis tarinys – tarsi išvada, todėl tarp šių tarinių gali būti dedamas ir brūkšnys); smigo, stingdė; nusklendė, įleido.

[S11] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 12.1 (a) punktą sujungiamųjų sakinių dėmenys, susieti priešinamaisiais jungtukais o, bet, yra atskiriami kableliu. Diktante: Šaudyklė <...> nardo, o <...> skietas ... dunksi; adatėlės <...> stingdė, bet <...> trūkčiojo tik moters kūnas; stengėsi palaikyti <...> sprendimą, bet laukimas jau tapo <...> debesiu; laukimas jau tapo <...> debesiu, o juodu su žmona – veik nematomi plūdurėliai; Vivulskis <...> atidavė savo milinę kitam <...> sargybiniui, o pats persišaldė ir mirė.

[S12] Lyginamuoju būdu išreikštos sakinio dalys neskiriamos arba skiriamos pagal tų sakinio dalių skyrimo taisykles, lyginamasis raiškos būdas nepakeičia jų skyrybos. Diktante lyginamoji konstrukcija tarsi jūržolės gali būti skiriama, jei suprantama kaip priduriamai pasakytas palyginimas (plaukai, tarsi jūržolės, plaikstėsi...), arba neskiriama, jei laikoma aplinkybe (tarsi jūržolės plaikstėsi).

[S13] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 6.5 punktą po įvardžių bet kas, kas nors, kas, kaži(n) kas, visi, kiti ir pan. pavartotas būdvardis ar dalyvis su priklausomaisiais žodžiais ar be jų yra išskiriamas, jei norima parodyti aiškinamąją jo paskirtį. Gali būti skiriama kableliais (arba brūkšniais). Diktante įvairiai: skiriama: [nuotraukos] tos, dar neišryškintos; neskiriama: kitam(,) stirstančiam(,) sargybiniui (šiuo atveju dar galėtų būti kitam – stirstančiam sargybiniui).

[S14] Sprendimas laukti – neįprastesnės raiškos nederinamasis pažyminys (plg. noras keliauti, poreikis diskutuoti). Diktante autorės padėtas brūkšnys dėl ekspresijos, skaitant taip pat daroma pauzė. Sintaksinių priežasčių atskirti bendratį laukti nėra, tai ekspresinis ženklas.

[S15] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 13.2 punktą sudėtinio bejungtukio sakinio dėmens atitikmeniu einantys teigimo, neigimo, sutikimo ir kitų panašių reikšmių žodžiai (taip, ne, gerai, nieko, kaip, ką ir pan.) atskiriami kableliu. Diktante: Taip, tai čia!

[S16] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 4.1 punktą vienavardė sakinio dalis be jungiamojo žodžio, reiškianti tą pačią vietą ar tą patį laiką, išskiriama kableliais (rečiau – brūkšniais), jei norima parodyti aiškinamąją jos paskirtį, arba, nesant pabrėžimo, neskiriama. Diktante:

a) vietos aplinkybės ten patikslinimą autorė skiria kableliu ir brūkšniu (brūkšnys kartu žymi ir praleistą tarinio jungtį): Ten, ant kalno – trys balti kryžiai. Priklausomai nuo intencijos ir intonacijos, galimi ir kitokie skyrybos variantai: Ten, ant kalno, trys balti kryžiai; Ten – ant kalno – trys balti kryžiai; Ten ant kalno trys balti kryžiai;

b) vietos aplinkybė aukštai tuopoje po amalu pasakoma vientisai, tą parodo ir intonacija, tačiau trys ją sudarančios dalys gali būti įvairiai grupuojamos kaip viena kitą patikslinančios, pvz.: aukštai, tuopoje po amalu; aukštai tuopoje, po amalu; aukštai, tuopoje, po amalu.

[S17] Sveikas sugrįžęs yra samplaika, todėl kablelis nededamas.

[S18] Pagal Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių 9.1 (a) punktą kreipinys, vienas ar su priklausomais žodžiais, išskiriamas kableliais. Diktante kreipinys berniuk pavartotas sakinio gale.

__________________

* Tiesioginė menamoji kalba gali būti parodoma įterpiniais ar aiškinamojo sudėtinio sakinio su dvitaškiu struktūra.
Kodėl mūsų vaikelis nenori ateiti, dejavo ji (dejavo ji skiriama kaip įterpinys); Kodėl mūsų vaikelis nenori ateiti? – dejavo ji (tiesioginei kalbai artimesnis autorės skyrybos variantas, tačiau kabutės taip pat nerašomos).
Kitus sakinius autorė skiria dvitaškiu, tačiau atsižvelgiant į sakinio struktūrą kai kuriais atvejais galimi ir kitokie skyrimo būdai, pvz.: <...> vis labiau nerimavo – kur ta gatvė (šalutinio dėmens savarankiškumą parodantis skyrimo būdas; kad šalutinis dėmuo savarankiškesnis, rodo ir sakinio pabaigos ženklas – klaustukas, jis lemia ir intonaciją); Negi teks grįžti suskliaudus sparnus ir prisipažinti – pamiršau adresą (antroji sakinio dalis – prisipažinimo žodžiai – yra tam tikras aiškinimas, todėl galimas tiek dvitaškis, tiek brūkšnys).

Nusprendus skirti kaip tiesioginę kalbą kabutėmis, ženklai būtų tokie:
Negi teks grįžti suskliaudus sparnus ir prisipažinti: „Pamiršau adresą.“
<...> vis labiau nerimavo: „Kur ta gatvė?“
„Kodėl mūsų vaikelis nenori ateiti?“ – dejavo ji <...>
<...> įleido sielą vidun: „Eik, šį kartą tau bus lemta ilgiau Žemėje užtrukti – kol pastatysi šventovę.“

 

                                                                                                                                  VLKK.lt