Spausdinti
Atsižvelgus į Finansų ministerijos, Lietuvos banko, ekonomikos ekspertės Rūtos Vainienės, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, UAB „Pačiolis“ specialistų argumentus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos gruodžio 19 d. posėdyje sutarta, kad žodis „kaštai“ gali būti vartojamas kaip ekonomikos (ekon.) ir valdymo apskaitos (vald. apsk.) terminas.

Atsižvelgus į Finansų ministerijos, Lietuvos banko, ekonomikos ekspertės Rūtos Vainienės, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, UAB „Pačiolis“ specialistų argumentus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos gruodžio 19 d. posėdyje sutarta, kad žodis kaštai gali būti vartojamas kaip ekonomikos (ekon.) ir valdymo apskaitos (vald. apsk.) terminas. Juo įvardijamos sąvokos aiškintinos taip:

1. ekon. Geresnės (ekonominiu aspektu) alternatyvos, nepasirinktos siekiant norimo tikslo, vertė (pvz.: kaštų ir naudos analizė; kapitalo kaštai; kaštų efektyvumo analizė; socialiniai kaštai; demografiniai kaštai, sprendimo kaštai). 

2. vald. apsk. Planuojamai ar vykdomai ekonominei veiklai atlikti reikalingų pastangų, laiko, turto ir išteklių, prisiimamos rizikos ir dėl to prarandamų galimybių piniginė išraiška (pvz.: tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai; pastovieji ir kintamieji kaštai; gamybos, logistikos kaštai; ribiniai kaštai, kaštų centras, kaštų paskirstymas, kaštų pasidalijimas).

Pabrėžtina, kad terminas kaštai neteiktinas buhalterinei apskaitai. Šioje srityje vartotini įprasti terminai sąnaudos, išlaidos, savikaina:

sąnaudos ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą;

išlaidos – pinigai ar kitas turtas, išleistas ataskaitiniu laikotarpiu (nebūtinai siejamas su pajamų uždirbimu);

savikaina – iš trečiųjų asmenų įsigyto ar įmonės pastangomis sukurto (pagaminto) objekto (produkto, paslaugos, darbo ar kt.) vertė pinigine išraiška.

Taip pat žodis kaštai nevartotinas kainos reikšme. Kaina – parduodamos ar perkamos prekės ar paslaugos piniginis įvertis.

Kalbos komisijos informacija