Spausdinti
Prof. habil. dr. Vytauto Ambrazo nuomone, klaidingos moterų pavardžių formos gali iškreipti lietuvių kalbos sandarą ir padaryti visuomenei sunkiai pataisomos žalos.

Pastaruoju metu kai kas ėmė siūlyti ištekėjusioms moterims teikti pavardes, turinčias vyriškosios giminės formas, pvz.: Ona Simutis, Pranė Daugirdas, Danutė Balsys ir pan. Tokie siūlymai prieštarauja lietuvių kalbos normoms ir neatitinka nustatytos pavardžių teikimo tvarkos. Įstatymas užtikrina ištekėjusioms moterims teisę rinktis vyro pavardę, bet ne tos pavardės gramatinę formą. Pavardžių gramatinės formos priklauso kalbos sistemai, yra tos sistemos neatskiriama dalis ir turi atitikti jos dėsnius. Moterų pavardžių darymas su vyriškosios giminės galūnėmis akivaizdžiai pažeidžia lietuvių kalbos žodžių darybos ir gramatikos dėsnius, taip pat žodžių derinimo principus, kurie sudaro lietuvių kalbos gramatinės giminės kategorijos pagrindą. Įteisinę tokias pavardes, atvertume kelią į bendrinę kalbą aiškiai klaidingiems sakiniams, pvz.: Daugirdas buvo turtinga našlė; Sutikome atvykusią Simutis; Balčius veidas buvo išblyškęs ir pan.

Kadangi pavardės yra dažnai vartojamos, klaidingos jų formos iškreiptų lietuvių kalbos sandarą ir padarytų visuomenei sunkiai pataisomos žalos. Kalbos gramatinė sistema yra visos tautos turtas, ji negali būti kraipoma pagal atskirų asmenų įnorius ar pageidavimus.

Prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas