Spausdinti
Kalbos komisijos 2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138) iš Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių išbrauktos tiesiogiai su taisyklingumu nesusijusios nuostatos. Nuo 2013 m. gegužės 1 d. VĮ Registrų centrui teikiant konsultacijas dėl ketinamų registruoti įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų nebus vertinama, ar pavadinimas turi pakankamai skiriamųjų požymių ir koks simbolinio pavadinimo santykis su gyvenamąja vietove. Konsultantai vadovausis Valstybinės kalbos įstatymu, Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklėmis, rašybos, skyrybos taisyklėmis, kitais norminamaisiais leidiniais...

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. Kalbos komisijos konsultantai Registrų centrui teiks konsultacijas dėl ketinamų registruoti įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms (Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1452 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“; Žin., 2012, 142-7323).

Konsultuodami dėl įmonių pavadinimų taisyklingumo kalbos konsultantai vadovausis Valstybinės kalbos įstatymu, Kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją), rašybos, skyrybos taisyklėmis, kitais norminamaisiais leidiniais, reglamentuojančiais leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos dalykus.

Civiliniame kodekse išvardytų nekalbinių reikalavimų, pavyzdžiui, kad pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei, neturi būti sudarytas iš žodžio, neturinčio skiriamojo požymio, negali klaidinti dėl pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus ir pan. (CK 2.39 ir 2.40 p.), kalbos konsultantai nevertins. Todėl iš Civilinio kodekso į Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles patekusios nuostatos (9 ir 10 punktai) išbrauktos Kalbos komisijos 2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138).

Taigi teikiant konsultacijas nebus vertinama, ar pavadinimas turi pakankamai skiriamųjų požymių ir koks simbolinio pavadinimo santykis su gyvenamąja vietove. Tų nuostatų rekomenduotina laikytis, bet vertinti, ar jų laikomasi ir kaip laikomasi, nėra lietuvių kalbos specialistų kompetencija.

Parengė Aurelija Dvylytė

_______________________

Plačiau žr. Nutarimai. Įmonių pavadinimai.