Spausdinti
, kalbos politika
2013 m. gegužės 28 d. Kalbos komisijoje su Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijos narėmis aptartas Lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašas. Juo bus vadovaujamasi vertinant 2013 metų mokinių baigiamuosius darbus.


     Lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašas aptartas su rengėjomis: Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijos pirmininke Aldona Šventickiene, pirmininkės pavaduotojomis Audrone Janickiene ir Daiva Stukiene. Aprašas parengtas mokomosiose priemonėse (vadovėliuose) teikiamos medžiagos pagrindu – klaidomis laikomi tie kalbos dalykai, kurių mokiniai yra mokyti.    

     Kalbos komisijos sekretoriato atstovės Aurelija Dvylytė ir Sigita Sereikienė pateikė pastabų dėl vertinimo aprašo.

     Iš aprašo išbraukti (klaidomis nelaikytini) tie kalbos dalykai, kurie „Kalbos patarimuose“ vertinami kaip bendrinės kalbos normos (šalutiniai normos variantai, žymimi dviem brūkšniais), pvz.: sangrąžinės formos (nusirašiau sau tvarkaraštį; pasiėmiau su savimi kuprinę), vyr. g. dalyviai su mot. g. daiktavardžiais (merginos susižavėję vartė naujausią madų žurnalą). Šių išbrauktų dalykų mokiniai turi būti mokomi, bet kaip jų mokoma, kaip jie aiškinami ir vertinami mokymo procese – tai metodikos dalykas, baigiamuosiuose darbuose jie nevertintini kaip klaidos.

     Patarta į aprašą netraukti nevienodai kalbininkų vertinamų dalykų (pvz., vedinių dvejukė, aštuoniukė).

     Apraše suformuluotos bendros nuostatos dėl žargono (žargonas baigiamuosiuose darbuose bus vertinamas kaip žodyno klaidos), dėl svetimybių (baigiamajame darbe motyvuotai pavartota svetimybė iš nagrinėjamo autoriaus teksto klaida nebus laikoma).

     Baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašo stilistikos dalis aptarta su Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros doc. dr. Onute Petrėniene.

     Papildytas Baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašas 2013 metų rudenį bus pateiktas svarstyti Kalbos komisijos pakomisėms, galutinai bus suderintas apsvarsčius Kalbos komisijos posėdyje.


Aurelija Dvylytė,
VLKK Bendrojo sk. vedėja

_________________________

Per valstybinį ir mokyklinį brandos egzaminą mokiniams leidžiama naudotis norminiais lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais. Egzamino metu bus pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės kandidatams. Šiemet privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas vyks birželio 3 d. Tiek per valstybinį, tiek per mokyklinį brandos egzaminą atliekama viena užduotis – parašyti rašinį. Plačiau žr. NEC.lt naujienose.