Spausdinti
Valstybinė kalbos inspekcija patikrino VšĮ „Conto litera“ 2009 m. išleisto „Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamojo žodyno“ (aut. V. Bagdžiūnienė) kalbą.

 

Valstybinė kalbos inspekcija patikrino VšĮ „Conto litera“ 2009 m. išleisto „Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamojo žodyno“ (aut. V. Bagdžiūnienė) kalbą ir šiame leidinyje rado labai daug gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos ir korektūros klaidų, todėl žodyno kalbą įvertino kaip neatitinkančią bendrinės kalbos taisyklingumo reikalavimų. Būdingesnės „Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamojo žodyno“ kalbos klaidos yra šios:
1. Gramatikos klaidos:
kalbant apie informaciją elektroniniame pavidale (=elektroniniu pavidalu, elektroninėje terpėje), p. 27;
organizacija, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas (=teisių bei pareigų), p. 107;
          finansinėje atskaitomybėje (–finansinės atskaitomybės dokumentuose) pateikta svarbi informacija būtų patikima, p. 13;
gautos prekės pardavimui (=parduoti), p. 93;
tikrinimo eigoje (–tikrinant) nebuvo nustatyta, p. 117;
Dizaineris: Žana (=Dizainerė Žana) Lukovskaja, p. 185.
2. Žodyno klaidos:
terminologija pakankamai (=gana) sudėtinga, todėl <…> aiškinimas gerokai palengvintų <…> suvokimą, p. 4;
ją papildo savais išsireiškimais (=posakiais; pastabomis), p. 5;
Anglų kalbą kaip bendravimo priemonę naudoja (=vartoja) ne tik Jungtinės Karalystės, bet ir kitų šalių gyventojai, p. 5;
prisilaikant (=laikantis) mokesčių apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, p. 17;
kainos kalkuliavimas (–skaičiavimas, apskaičiavimas), p. 133;
bus suteiktas pilnas (=visas) paslaugų komplektas, p. 170.
3. Rašybos klaidos:
apibudinant (=apibūdinant) nusidėvėjimą, p. 15;
įsigyjusi (=įsigijusi) siūlų, p. 175;
nuo tam tikru (=tikrų) ilgalaikio materialiojo turto objektu (=objektų) pagamintos produkcijos, p. 171 ir kt.
4. Skyrybos klaidos:
suformavo specifinę terminiją bei formuluotes plačiai (=formuluotes, plačiai) vartojamas visame pasaulyje, p. 5;
žmonių gyvenančių (=žmonių, gyvenančių) įvairiose valstybėse, p. 5;
Beje apskaitos (=Beje, apskaitos) terminija anglų kalba yra daug gausesnė, p. 5;
Jos kurios (=Jos, kurios) atsiranda nereguliariai, p. 7;
Suma viršijanti (=Suma, viršijanti) skolos įsipareigojimo nominalą, p. 58.
5. Kirčiavimo klaidos:
maržà (=márža), p. 88; vyriausiàsis (=vyriáusiasis), p. 86; rinkós (=riñkos) kainos, p. 7; apskaitós (=apskaitõs) įrašo, p. 9; gabénimas (=gabẽnimas), p. 90; nekilnojamàsis (=nekilnójamasis), p. 92; ásmenį (=ãsmenį), p. 93; pradžióje (=pradžiojè), p. 93; atlygis mokàmas (=mókamas), p. 93.
 
„Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamojo žodyno“ rankraštis buvo teikiamas vertinti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų, vertinusių žodyną dalyko ir kalbos (terminologijos) požiūriu, išvados buvo neigiamos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija informavo žodyno rengėjus, kad žodyno rankraštis neatitinka terminų žodynų rengimo bendrųjų ir bendrinės kalbos taisyklingumo reikalavimų, todėl grąžinamas taisyti iš esmės, tačiau žodyno rengėjai vertinti pataisyto rankraščio nepateikė.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai pateikė daug pastabų dėl žodyno terminų teikimo:
  1. Žodyne nesutvarkytas terminų reikšmių teikimas. Skirtingas sąvokas įvardijantys terminai teikiami kaip vienos reikšmės, pvz.: agency – 2) tarpininkavimas, atstovavimas (p. 16), allowance – 3) kompensacija; komandiruotės dienpinigiai (p. 17), attestįrodymas, liudijimas ir kt.
  2. Žodyne nemažai ir tokių atvejų, kai skirtingos reikšmės visai neišskiriamos, pvz.: accountability atskaitingumas, apskaita (p. 6); adjournment atidėjimas, pertrauka (p. 11); cash ouflow išmokos, pinigų išleidimas (p. 27); claim pretenzija, ieškinys (p. 28) ir kt.
  3. Žodyne yra nemažai visiškai nesutvarkytų terminų straipsnių, pvz.:
account departament buhalterija
Įmonės, įstaigos ar kt. ūkio subjekto padalinys (nepaaiškinta, koks tai padalinys – kokia jo paskirtis);
accountancy apskaita
Buhalterija, jos veiklos sritys – teorija, mokymas ir praktika (neteisinga apibrėžtis: apskaita ir buhalterija nėra tapačios sąvokos);
accounting entry apskaitos įrašas
Principas, reiškiantis, kad ūkinė operacija arba įvykis registruojamas du kartus: <...> (įrašo negalima apibrėžti kaip principo!) ir kt.
  1. Be sandaros trūkumų, žodyne yra daugybė taisytinų, abejotinų terminų, pvz.: cash deskkasa parduotuvėje (=parduotuvės kasa) (p. 33); controlling companykontroliuojanti (=kontroliuojančioji) įmonė (p. 42); fee – 2) atlygis už suteiktas specialistų paslaugas (–paslaugos mokestis) (p. 67); full disclosure principlepilnojo (=visiškojo) informacijos atskleidimo principas (p. 72); future contractfjučeris (=ateities sandoris, sandoris ateičiai?) (p. 72); overdraftoverdraftas (=sąskaitos kreditas) (p. 107); price calculiationkainos kalkuliavimas (=skaičiavimas) (p. 114); cost driverišlaidų nešėjas (p. 44); inactive inventorylėtai judančios atsargos (p. 80) ir kt.
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad žodyne nėra daugelio labai svarbių ir dažnai buhalterių, auditorių ir kitų apskaitos ir analizės specialistų vartojamų terminų, o pateikiama nemažai labai retai vartojamų terminų, skirtų specifinėms ūkinėms operacijoms apibūdinti. Recenzentų nuomone, kai kurie terminai iš viso nėra vartojami verslo apskaitos standartuose, todėl neaišku, iš kokių šaltinių paimti, literatūros sąraše pateikiamos neveikiančios interneto nuorodos. Žodyne teikiami terminai ir jų apibrėžtys ne visada sutampa, kai kurios apibrėžtys yra klaidinančios, todėl žodyno rengėjams buvo siūlyta finansinės apskaitos sąvokų aiškinimą suderinti su apskaitos ir audito srities mokslininkais ir su Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu sudaryta Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų vertimo peržiūros komisija, audito sąvokų aiškinimą – su Lietuvos auditorių rūmais.
 

         Remiantis Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų nuomone, VšĮ „Conto litera“ 2009 m. išleistas „Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis žodynas“ (aut. V. Bagdžiūnienė) vertinamas kaip neatitinkantis bendrinės kalbos taisyklingumo ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų.

 

Parengė Aušra Marcinkevičienė