Spausdinti

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas dėl lietuvių kalbos mokymo ir valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (toliau – VBE) vertinimo, kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl informacijos apie VBE vertinimo instrukcijos ir baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašo atnaujinimo.


    2015 metais aptariant šį aprašą Kalbos komisijos ekspertai siūlė parengti kalbos standartą pagal Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo bendrąsias programas, vadovėlių medžiagą. Toks standartas susietų baigiamųjų darbų vertinimą su ugdymo procesu, padėtų nustatyti tikslesnius ugdymo proceso pasiekimų ir brandos egzaminų vertinimo kriterijus, leistų objektyviau įvertinti baigiamųjų darbų kalbą. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama egzamino vertintojų kvalifikacijos vertinimui ir nuolatiniam jos tobulinimui.
    Komisijos pirmininkės dr. Daivos Vaišnienės teigimu, kalbos moko ne tik lituanistai, bet ir kitų dalykų mokytojai, todėl svarbu įgyvendinti 2014 m. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijas, pabrėžiančias akademinės kalbos gebėjimų svarbą švietimo kokybei ir sėkmingam mokymuisi. Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama   Švietimo įstatymo 49 straipsnio nuostatą, kad ugdymo turinys turi būti perteikiamas taisyklinga lietuvių kalba, turėtų numatyti priemones, kurios užtikrintų visų dalykų mokytojų kalbinę kompetenciją.