2010 m. vasario 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Teisingumo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Plastikai. Aiškinamasis žodynas“ (LST EN ISO 472) projekto terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Dumblo apibūdinimas. Dumblo naudojimas ir šalinimas. Terminai ir apibrėžtys“ (LST EN 12832) projekto terminus.
     
  Klaidos  
 

8.1.

Skirti trumpuosius balsius nuo ilgųjų ir kirčiuotuose, ir nekirčiuotuose skiemenyse:

 

 

a ir ā

pvz.: ràstų – rą̃stų, tà – tą̃; rastù – rąstù, dúona – dúoną

 

e ir ē

pvz.: nèšti – nẽša; tesiù – tęsiù, sáule – sáulę

 

e ir ė

pvz.: vèsti – vė́sti, èstų – ė́stų; režìmas – rėž̀imas

 

i ir y

pvz.: trìs – trỹs, kurì – kurį̃; šilù – šylù, stóti – stõtį

 

u ir ū

pvz.: siùsti – sių̃sti, namù – namų̃; rudà – rūdà, kéltu – kéltų

 

o ir ō

pvz.: sòdą – sõdą; jonù (jònas) – Jonù (Jõnas)

 

 

Pastaba. Ypač nepriimtina ilginti trumpuosius kirčiuotus balsius žodžio gale.

8.2.

Skirti balsius e, ė, onuo sutaptinių dvibalsių ie, uo kirčiuotuose ir nekirčiuotuose skiemenyse

pvz.: sẽną – síeną, rė̃kti – riẽkti, ódą – úodą; senẽlė – sienẽlė, rėkìmas – riekìmas, kopìmas – kuopìmas

8.3.

Skirti dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių tvirtapradę priegaidę nuo tvirtagalės:

 

 

ái ir aĩ,

pvz.: táiko – laĩko, tái – taĩ

 

áu ir aũ,

pvz.: tráukia – šaũkia, láuk – laũk

 

éi ir eĩ,

pvz.: léisti – keĩsti

 

ùi ir uĩ,

pvz.: ùiti – puĩkti

 

ál ir al̃,

pvz.: káltas – kal̃tas

 

ám ir am̃,

pvz.: sámtis – kam̃štis

 

án ir añ,

pvz.: kánda – rañda

 

ár ir ar̃,

pvz.: tárpas – var̃pas

 

él ir el̃,

pvz.: kélti – tel̃kti

 

ém ir em̃,

pvz.: pémpė – tem̃pė

 

én ir eñ,

pvz.: sénti – keñtė

 

ér ir er̃,

pvz.: vérti – ver̃sti

 

̀il ir il̃,

pvz.: pìlti – til̃pti

 

ìm ir im̃,

pvz.: kìmti – im̃ti

 

ìn ir iñ,

pvz.: pìnti – riñkti

 

ìr ir ir̃,

pvz.: vìrti – vir̃sti

 

ùl ir ul̃,

pvz.: kùlti – gul̃ti

 

ùm ir um̃,

pvz.: stùmti – kum̃pti

 

ùn ir uñ,

pvz.: siùndė – siuñtė

 

ùr ir ur̃,

pvz.: kùrti – skur̃sti

 

 

Pastaba. Pageidautina skirti ilgųjų balsių ir sutaptinių dvibalsių ie, uo priegaides.

8.4.

Laikytis kietųjų ir minkštųjų priebalsių tarimo taisyklių:

 

8.4.1.

Tarti minkštuosius priebalsius prieš priešakinius balsius skoliniuose (kaip lietuviškuose žodžiuose):

 

 

prieš e

pvz.: dèmonas, nègras, procèsas

 

prieš ė

pvz.: licė̃jus, panacė́ja, kupė̃

 

prieš i, y

pvz.: kumýsas, šašlýkas, situãcija

8.4.2.

Tarti minkštąjį priebalsį l prieš minkštuosius priebalsius (net jei tarp jų įsiterpia k ar g)

pvz.: buhálteris, Báltija, fìlme; al̃ksnis, smùlkmena, álgebra

8.4.3.

Tarti kietuosius priebalsius prieš kietuosius priebalsius

pvz.: balkònas, albùmas, fìlmas, kultūrà

 

 

Pastaba. 8.4.3. punkto reikalavimas gali būti netaikomas labai specialiems tam tikrų sričių terminams (pvz.: álfa, áltas, vòltas), kitų kalbų citatoms (pvz.: salto mortale), kai kuriems iš tradicijos tariamiems žodžiams (pvz.: pòlka, válsas).

Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Dirvožemio kokybė. Aiškinamasis žodynas“ projekto terminus. Sutarta keisti, pvz.: „monolitinis ėminys“ = vientisasis ėminys“, „odos ekspozicija“ = „skvarba per odą“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė dviejų Lietuvos standartų „Turizmo paslaugos“ (LST EN ISO 18513 ir LST EN ISO 13809) projektų terminus. Sutarta keisti, pvz.: „apartamentinis viešbutis“ = „apartamentų viešbutis“, „poilsinis namelis“ = „poilsio namelis“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 15867 „Nepavojingų nepakuotų krovinių vidutiniai konteineriai. Terminija“ projektą
Per posėdį kai kuriuos terminus sutarta taisyti, pvz.: ne „nuokepis“, o „kepimo nuostoliai“, ne „maitinamasis plakinys“, o „maitinamasis maišinys“...
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST ISO 612 „Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys“ projektą
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 4618 „Dažai ir lakai. Terminai ir apibrėžtys“ projekto terminus. Kai kuriuos terminus sutarta taisyti, pvz., ne „priešplėvis“, o „plėvės susidarymo stabdiklis“, ne „spalvinančioji medžiaga“, o „spalviklis“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 8130-14 „Miltelinės dengimo medžiagos. 14 dalis. Terminija“ projekto terminus.
Pakomisė pataisė keletą standarto projekto terminų: ne „kohezinis stipris“, o „sankibos stipris“, ne „purškiamųjų srautų persidengimas“, o „purškiamųjų srautų sanklota“...
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartų LST EN 1330-8 „Neardomieji bandymai. Terminija. 8 dalis. Nuotėkio sandarumo bandymų terminai“ ir LST EN 1330-9 „Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“ projektus. Pataisyta keletas terminų: ne „palaikantysis“, o „palaikymo siurblys“, ne „pasipriešinimas tekėjimui“, o „hidraulinė varža“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 1325-1 „Vertės vadybos, vertės analizės, funkcinės analizės aiškinamasis žodynas. 1 dalis. Vertės analizė ir funkcinė analizė“ projektą. Taisyti terminai: ne „vertės analizės parengimas“, o „vertės sudarymas“, ne „VA parengties sąlygos“, o „VA parengtinės sąlygos“...

Patvirtinta protokoliniu nutarimu.

Terminologijos pakomisė svarstė Žuvininkystės departamento pateiktus moliuskų ir galvakojų pavadinimus (dumblinė krevetė, indinis kalmaras ir kt.).
Terminologijos pakomisė svarstė Žuvininkystės departamento ir doc. dr. E. Bukelskio (Vilniaus universitetas) pateiktus žuvų pavadinimus. Nutarta teikti: juodoji jautakė saulažuvė, ilgasis jūrų liežuvis, melsvoji ilgauodegė menkė...
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 1330 „Neardomieji bandymai. Terminija“ 3-osios, 4-osios ir 5-osios dalių projektus
Gruodžio 12 ir 19 d. Terminologijos pakomisė apsvarstė „Karybos enciklopedinį žodyną“ (redaktorių kolegija: Z. Kulys, E. S. Kisinas, V. Tininis).
Terminologijos pakomisė apsvarstė terminą „poįstatyminis teisės aktas“ ir pasiūlė vartoti ne „įstatymo lydimasis“, o „įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas“.