2010 m. lapkričio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti keli Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai. Posėdyje pasiūlyta keisti keletą terminų, pvz., vietoj „kiaušinių ovoskopavimas“ – „ovoskopavimas“ arba „kiaušinių peršvietimas“. Atkreiptas dėmesys į apibrėžčių neatitinkančius per daug bendrus terminus...
2010 m. spalio 27 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti keli Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Skelbiamas pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2010 m. gegužės 5 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Seimo terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
2010 m. kovo 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
2010 m. vasario 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Teisingumo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų terminijos komisijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Plastikai. Aiškinamasis žodynas“ (LST EN ISO 472) projekto terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Dumblo apibūdinimas. Dumblo naudojimas ir šalinimas. Terminai ir apibrėžtys“ (LST EN 12832) projekto terminus.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto „Dirvožemio kokybė. Aiškinamasis žodynas“ projekto terminus. Sutarta keisti, pvz.: „monolitinis ėminys“ = vientisasis ėminys“, „odos ekspozicija“ = „skvarba per odą“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė dviejų Lietuvos standartų „Turizmo paslaugos“ (LST EN ISO 18513 ir LST EN ISO 13809) projektų terminus. Sutarta keisti, pvz.: „apartamentinis viešbutis“ = „apartamentų viešbutis“, „poilsinis namelis“ = „poilsio namelis“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 15867 „Nepavojingų nepakuotų krovinių vidutiniai konteineriai. Terminija“ projektą
Per posėdį kai kuriuos terminus sutarta taisyti, pvz.: ne „nuokepis“, o „kepimo nuostoliai“, ne „maitinamasis plakinys“, o „maitinamasis maišinys“...
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST ISO 612 „Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys“ projektą
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 4618 „Dažai ir lakai. Terminai ir apibrėžtys“ projekto terminus. Kai kuriuos terminus sutarta taisyti, pvz., ne „priešplėvis“, o „plėvės susidarymo stabdiklis“, ne „spalvinančioji medžiaga“, o „spalviklis“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN ISO 8130-14 „Miltelinės dengimo medžiagos. 14 dalis. Terminija“ projekto terminus.
Pakomisė pataisė keletą standarto projekto terminų: ne „kohezinis stipris“, o „sankibos stipris“, ne „purškiamųjų srautų persidengimas“, o „purškiamųjų srautų sanklota“...
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standartų LST EN 1330-8 „Neardomieji bandymai. Terminija. 8 dalis. Nuotėkio sandarumo bandymų terminai“ ir LST EN 1330-9 „Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“ projektus. Pataisyta keletas terminų: ne „palaikantysis“, o „palaikymo siurblys“, ne „pasipriešinimas tekėjimui“, o „hidraulinė varža“.
Terminologijos pakomisė apsvarstė Lietuvos standarto LST EN 1325-1 „Vertės vadybos, vertės analizės, funkcinės analizės aiškinamasis žodynas. 1 dalis. Vertės analizė ir funkcinė analizė“ projektą. Taisyti terminai: ne „vertės analizės parengimas“, o „vertės sudarymas“, ne „VA parengties sąlygos“, o „VA parengtinės sąlygos“...

Patvirtinta protokoliniu nutarimu.

Terminologijos pakomisė svarstė Žuvininkystės departamento pateiktus moliuskų ir galvakojų pavadinimus (dumblinė krevetė, indinis kalmaras ir kt.).