Šį šešiakalbį (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–ispanų–rusų kalbų) aiškinamąjį terminų žodyną parengė Angelė Kaulakienė, Jonas Matukas, Vilius Palenskis, Vytautas Jonas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. Žodyną sudaro pagrindinė dalis ir penkios rodyklės; iš viso skelbiama daugiau kaip 4200 terminų...
Balandžio 3 d. įvyko ketvirtasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba paskyrė finansavimą iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos lėšų dviem projektams – Lietuvos edukologijos universiteto projektui „Naujųjų svetimžodžių funkcionavimo lietuvių bendrinėje kalboje tyrimas: 2014–2016 m.“ ir Lietuvių kalbos instituto projektui „Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis“ – vykdyti.
Vasario 27 d. įvyko trečiasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino 2013 m. programų vykdymo ataskaitą.
Šalies bibliotekas jau pasiekė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rūpesčiu bei lėšomis parengta ir išleista tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“ (sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė). Meniška knygele įprasmintas visų Tarmių metų triūsas...
Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2014 m. kovo 5 d. 10.00 val.
Žodyne pateikiami pastovieji lietuvių kalbos palyginimai – viena iš dažniausiai vartojamų kalbos raiškos priemonių, suteikiančių stiliui vaizdingumo ir įtaigumo.
Knygoje pateikiama dialektologine transkripcija užrašytų Dusetų̃ apylinkių tekstų iš Kavólių, Bilei̇̃šių, Brogi̇̀škių, Sadū́nų kaimų ir iš paties Dusetų̃ miestelio. Įvadiniame straipsnyje pateikiama istorinių ir geografinių šio krašto žinių, aptariamos būdingiausios fonetikos, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypatybės.
Knyga tęsia „Tarmių tekstyno“ seriją. Leidinyje apžvelgtos Jurbarko šnektos ypatybės ir pateikti šnektos tekstai, užrašyti išsamia fonetine transkripcija.
Mokomoji knyga „Rytų aukštaičiai anykštėnai“ ir garso plokštelė tęsia Lietuvių kalbos instituto leidinių seriją „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“. Ši knyga skaitytojus ir klausytojus supažindins su nedidele, bet labai įdomia anykštėnų patarme, su tų vietovių gyventojų kalbos įvairove, gyvenimo būdu, papročiais ir nepaprastu dvasios grožiu.
Ši mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė yra septintasis serijos „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ leidinys, skirtas vienai iš tų nuostabiųjų tarmių – šiaurės žemaičiams telšiškiams.
Kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2014 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos 3 uždavinio 1 priemonę. Paraiškos vykdyti mokslinį tyrimą priimamos iki 2014 m. vasario 26 d. (imtinai).
Sausio 30 d. įvyko antrasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes.
Sausio 9 d. įvyko pirmasis 2014 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 2014 metų išlaidų sąmatas.
Gruodžio 19 d. įvyko vienuoliktasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos priemones ekspertizes.
Lapkričio 28 d. įvyko dešimtasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba paskyrė institucijų paraiškų vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą ekspertus.
Spalio 24 d. įvyko devintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas.
Paraiškos turi būti parengtos pagal VLKK patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. Paraiškos vykdyti mokslinius tyrimus priimamos iki 2013 m. lapkričio 26 d. (imtinai).
Spalio 3 d. įvyko aštuntasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba nutarė skelbti viešą konkursą 2014–2016 metais vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos 6 priemones.
Birželio 20 d. įvyko septintasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.
Gegužės 10 d. įvyko šeštasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis.