PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (K-18)

REKOMENDACIJA
DĖL ŠEIMINĖS PADĖTIES NERODANČIŲ MOTERŲ PAVARDŽIŲ
SU GALŪNE -Ė KIRČIAVIMO
                     
          Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne (toliau – moterų pavardės) dažniausiai kirčiuojamos kamiene (kirčio vieta ir priegaidė sutampa su pamatinių vyrų pavardžių kamieno kirčio vieta ir priegaide), pvz.: Adomė́nė (: Adomė́nas), Ramõnė (: Ramõnas), Daũkšė (: Daũkšas; Daukšà, vns. gal. Daũkšą), Žíedė (: Žíedas), Sãkalė (: Sãkalas), Skìrmantė (: Skìrmantas), Sirvỹdė (: Sirvỹdis). Galūnės kirtį gauna tos moterų pavardės, kurios padarytos iš vyrų pavardžių su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Dagė̃ (: Dagỹs), Šepetė̃ (: Šepetỹs), Kregždė̃ (plg. vyro pavardę Kregždė̃), Vėgėlė̃ (plg. vyro pavardę Vėgėlė̃), Voverė̃ (: Voverìs, -iẽs).
          Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne -ė daugiausia kirčiuojamos pagal 1-ąją ir 2-ąją, rečiau – pagal 3-iąją ir 4-ąją kirčiuotes.
          1. Pastoviai, t. y. pagal 1-ąją kirčiuotę, kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra pastovaus kirčiavimo, pvz.: Adomė́nė 1 (: Adomė́nas 1), Gérvė 1 (plg. vyr. pavardę Gérvė 1); Gudónė 1 (: Gudónis 1), Jonýnė 1 (: Jonýnas 1), Jasiū́nė 1 (: Jasiū́nas 1), Jurkū́nė 1 (: Jurkū́nas 1), Kazláuskė 1 (: Kazláuskas 1), Pùskepalė 1 (: Pùskepalis 1), Smìlgė 1 (: Smìlga 1), Žvìrblė 1 (: Žvìrblis 1).
          Taip pat kirčiuojamos ir tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 3-iosios kirčiuotės vyrų pavardžių su galūnėmis -as, -a, pvz.: Béržė 1 (: Béržas 3), Žíedė 1 (: Žíedas 3), Kãtinė 1 (: Kãtinas 3b), Vãnagė 1 (: Vãnagas 3b); Ãvižė (: Avižà 3b, vns. gal. Ãvižą).
          2. Pagal 2-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 2-osios arba 4-osios kirčiuotės vyrų pavardžių, išskyrus pavardes su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Kamandùlė 2 (: Kamandùlis 2), Kubìlė 2 (: Kubìlius 2), Lãpė 2 (plg. vyr. pavardę Lãpė 2), Pakal̃nė 2 (: Pakal̃nis 2), Ramõnė 2 (: Ramõnas 2), Stum̃brė 2 (: Stum̃bras 2), Sirvỹdė 2 (: Sirvỹdis 2), Šim̃kė 2 (: Šim̃kus 2); Daũkšė 2 (: Daukšà 4), vns. gal. Daũkšą; Daũkšas 4), Strãzdė 2 (: Strãzdas 4), Vil̃kė 2 (: Vil̃kas 4).
         3. Pagal 3-iąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 3-iosios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Šakalė̃ 3b (: Šakalỹs 3b), Vėžė̃ 3 (: Vėžỹs 3), Žvirblė̃ 3 (: Žvirblỹs 3), Vėgėlė̃ 3a (plg. vyr. pavardę Vėgėlė̃ 3a), Voverė̃ 3a (: Voverìs, -iẽs 3a).
         4. Pagal 4-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos dviskiemenės moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 4-osios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, pvz.: Dagė̃ 4 (: Dagỹs 4), Daukšė̃ (: Daukšỹs 4), Gaidė̃ (: Gaidỹs 4), Kregždė̃ 4 (plg. vyro pavardę Kregždė̃ 4), Nytė̃ (plg. vyro pavardę Nytė̃ 4), Stakė̃ (plg. vyro pavardę Stakė̃ 4).
_______________
 
Pristatomasis komentaras Pakomisių naujienose, žr.2009-11-19.

Pakomisės pirmininko prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios komentaras, žr. Pakomisių naujienose, 2010-05-03

Tarties ir kirčiavimo pakomisė kartu su vardyno specialistais 2009 m. lapkričio 5 d. apsvarstė rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ ir nutarė teikti ją Kalbos komisijai tvirtinti protokoliniu nutarimu.
Kalbos komisijai 2006 m. inicijavus Lietuvos piliečių vardų mokslinę analizę, darbo ėmėsi Vilniaus universiteto docentės dr. Daivos Sinkevičiūtės vadovaujama antroponimikų grupė. Iš kelių milijonų oficialiai registruotų Lietuvos Respublikos piliečių asmenų vardų pirmiausia išskirti baltiškos kilmės vardai...
Svetainės VLKK.lt lankytojai porą mėnesių rašė, kokie jiems gražiausi lietuviški vyriški ir moteriški vardai. Trys gražiausi vyriški – karaliaus Mindaugo ir didžiųjų kunigaikščių Gedimino ir Vytauto vardai, o gražiausi moteriški – Milda, Eglė, Austėja. Beje, gražių moteriškų vardų, regis, daugiau negu vyriškų....
Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...

Šiame skyriuje:

 1. Būtiniausi tartiesreikalavimai (žr. 1997-12-18 VLKK nutarimą Nr. 68; Didžiosios klaidos/ Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai; dar žr. VDU Tarties žodyną). 

 2. Kirčiavimo rekomendacijos (patvirtintos VLKK, parengtos ir komentuojamos Tarties ir kirčiavimo pakomisės narių; pradėtos rengti atsižvelgiant į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redaktorių pageidavimą tikslinti ligtolines „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ kirčiavimo normas, taigi VLKK rekomendacijose – tik skirtumai, o tai, kam pritariama, rekomendacijose neminima. Rekomendacijos dar patikslintos atlikus kirčiavimo polinkių tyrimus (2008, 2013–2014, 2016–2018 m.) Į VLKK rekomendacijas atsižvelgiama 7-ajame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime, taip pat palengva skelbiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. 
  Suvestiniai sąrašai – bendrasis ir pagal kalbos dalis: 

  Rekomenduojamų kirčiavimo variantų abėcėlinis sąrašas (atnaujintas 2018 m. rugpjūtį; pranešimas 2018-09-06, VLKK.lt);  

  Rekomenduojami daiktavardžių kirčiavimo variantai (2017-12-15), PDF, 152 KB; 

  Rekomenduojami būdvardžių kirčiavimo variantai (2018-01-04), PDF, 94 KB; 

  Rekomenduojami veiksmažodžių kirčiavimo variantai (2018-05-21), PDF, 159 KB. 

  Kirčiavimo rekomendacijų (protokolinių nutarimų) suvestines redakcijas, komentarus žr. 
  poskyriuose (taip pat skelbta žurnale „Gimtoji kalba“, MELC).

 3. Polinkių tyrimai. Vykdant projektoą „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ pirmą kartą lietuvių kalbotyros istorijoje buvo kompleksiškai ištirti jaunimo kalbos kirčiavimo polinkiai (projektas finansuotas iš VLKK koordinuojamos programos lėšų, projekto vykdytojas – VDU, projekto vadovė – prof. dr. Asta Kazlauskienė). Tyrimas atliktas penkiuose Lietuvos universitetuose, vykdytojai-koordinatoriai universitetų akcentologijos dėstytojai, informantai – pirmųjų kursų studentai. Plačiau žr. straipsnių rinkinyje „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos, sud. A. Kazlauskienė, Kaunas, 2013 (dar čia); J. Kazlauskas „Jaunimo kirčiavimo polinkių tyrimas. Pradžios pabaiga“ (VLKK.lt, 2014-02-12). 
  2014–2016 m. atliktas dar vienas tyrimas „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis" (projekto vadovas – prof. dr. Bonifacas Studžia), plačiau žr. Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis (mokslo straipsnių rinkinys, sud. B. Stundžia, VU). 
  Remdamasi pirmojo tyrimo rezultatais pakomisė 2013 m. pradėjo kirčiavimo rekomendacijų peržiūrą, atnaujino 2016 m.: kai kurios kirčiavimo gretybės sukeistos vietomis, neaktualių variantų atsisakyta, įrašyta naujų (iš viso patikslinta 14 rekomendacijų). Peržvalga ir normų tikslinimas baigti 2018 m. 

 4. Projektai. Dėl tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo, žr.: projektą(2016-09-26); B. Stundžios 2016-06-21 komentarą; A Pupkio ir R. Miliūnaitės straipsnius svetainėje kalbosnamai.lt (2016-05-03). Dar žr.: rekomendacijų K-3.1, K-4.1, K-11.1, K-16.1 2008 m. papildymai ir komentarai: A. Pangonytė,2008-06-03, B. Stundžia 2008-12-05
 5. Daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. žemiau). 
 6. Būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. būdvardžių rekomendacijoms skirtų puslapių pabaigoje: dėl pirminių ir galūninės darybos – 10-osios, dėl priesaginių būdvardžių – 11-osios, dėl įvardžiuotinių formų – 21-osios).
 7. Kirčiuotų raidžių tvarkyklės(žr. skyriuje Palemonas; apie jų taikymą žr. Naujienose).
 8. Kaip uždėti kirtį spausdinant? Jei nesinaudojate „Palemono“ šrifto tvaryklėmis, kirčius galima surinkti taip: kursorių statyti po raidės, ant kurios dedate kirtį, surenkate skaitmeninį kodą ir nuspaudę klavišą Alt spaudžiate raidę x:
 • kairinis – 300+Alt+x arba  Alt+768
 • dešininis – 301+Alt+x arba Alt+769
 • riestinis – 303+Alt+x arba Alt+771

9. Rekomenduojama literatūra ir įrankiai:

 1. D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Stundžia „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas“ (+CD: Bendrinių žodžių kirčiavimo žodynas, Tikrinių žodžių kirčiavimo žodynas). Ats. redaktorius Antanas Pakerys, išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla (plačiau žr. Naujienųskyriuje Nauji leidiniai, čia), 2-asis pataisytas leidimas 2008 m. Tai pagrindinių kirčiavimo taisyklių rinkinys, laikytinas norminiu – apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gegužės 24 d. posėdyje.
 2. Kirčiuoklis (naujesnė versija) – VDU Kompiuterinės lingvistikos centro sukurta kirčiavimo programa(kūrė Giedrius Norkevičius, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Airenas Vaičiūnas, Adas Petrovas; kuriant panaudotas Vytauto Zinkevičiaus lemuoklis ir Vido Daudaravičiaus vienareikšminimo įrankis), senesnės kirčiuoklės versijos čia irčia.
 3. Kirčiavimo treniruoklis – lietuvių kalbos programa, skirta norintiems išmokyti taisyklingai kirčiuoti (mokomoji priemonė 10–12 kl.). Žr. čia
 4. Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa (VDU), žr. tartis.vdu.lt
 5. Tarties žodynas (VDU) – tai nėra antraštinių žodžių tarimo žodynas, jis sudarytas remiantis rišlios kalbos tekstais ir čia teikiamos įvairios žodžių formos, iš viso 75 tūkstančiai žodžių ir jų formų. Žodynas skirtas studentams, besimokantiems bendrinės tarties, pedagogams, radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties. 
 6. Laikykis.lt – tekstai vaikams su paryškintomis kirčiuotomis raidėmis (šio lietuvių kalbos kirčiavimo individualaus mokymosi metodo autorius Valdas Banaitis, skiriama pirmiausia kitakalbiams).  
 7. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas (garsinis naujažodžių žodynėlis, kuriame, naudojant lietuvių šnekos sintezatorių, galima išgirsti, kaip tarti ir kirčiuoti naujai lietuvių kalboje atsiradusius žodžius), žr. liepa.rastija.lt/Tartuvas
 8. Apie tarties dalykus Kalbos konsultacijų bankeč, dž tarimas, rašymas skoliniuosekaip tarti santrumpą LT: priebalsis l minkštasis ar kietasis?; kaip tarti žodį „jubiliatas“; „heroika“, bet „herojiškas“; kaip tarti žodį „kompiuteris“ aip tarti žodį „kompiuteris“ – su jotu be; ar terpti jotą tariant „kapelionas“
 9. Apie bendrinės tarties normų raidą: Aldonas Pupkis „Bendrinės tarties normos ir vartosena („Gimtoji kalba“, 2020, nr. 3–4; VLKK.lt, 2020-05-13).

 

 ____________________

 DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO PAGAL KIRČIUOTES PAVYZDŽIAI

Dviskiemeniai daiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis pastovus šaknyje.

Vienaskaita

V.

tìltas

brólis

líepa

dróbė

tóšis

K.

tìlto

brólio

líepos

dróbės

tóšies

N.

tìltui

bróliui

líepai

dróbei

tóšiai

G.

tìltą

brólį

líepą

dróbę

tóšį

Įn.

tìltu

bróliu

líepa

dróbe

tóšimi

Vt.

tìlte

brólyje

líepoje

dróbėje

tóšyje

Š.

tìlte!

bróli!

líepa!

dróbe!

tóšie!

Daugiskaita

V.

tìltai

bróliai

líepos

dróbės

tóšys

K.

tìltų

brólių

líepų

dróbių

tóšių

N.

tìltams

bróliams

líepoms

dróbėms

tóšims

G.

tìltus

brólius

líepas

dróbes

tóšis

Įn.

tìltais

bróliais

líepomis

dróbėmis

tóšimis

Vt.

tìltuose

bróliuose

líepose

dróbėse

tóšyse

Š.

tìltai!

bróliai!

líepos!

dróbės!

tóšys!

2-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpa, kirtis daugiskaitos naudininke (N.) visada yra šaknyje, o galininke (G.) – galūnėje. Būkite atidūs – kirtis šokinėja!

Vienaskaita

V.

rãštas

peĩlis

rankà

ùpė

tur̃gus

vaĩsius

K.

rãšto

peĩlio

rañkos

ùpės

tur̃gaus

vaĩsiaus

N.

rãštui

peĩliui

rañkai

ùpei

tur̃gui

vaĩsiui

G.

rãštą

peĩlį

rañką

ùpę

tur̃gų

vaĩsių

Įn.

raštù

peiliù

rankà

upè

tur̃gumi

vaĩsiumi

Vt.

raštè

peĩlyje

rañkoje

ùpėje

tur̃guje

vaĩsiuje

Š.

rãšte!

peĩli!

rañka!

ùpe!

tur̃gau!

vaĩsiau!

Daugiskaita

V.

rãštai

peĩliai

rañkos

ùpės

tur̃gūs

vaĩsiai

K.

rãštų

peĩlių

rañkų

ùpių

tur̃gų

vaĩsių

N.

rãštams

peĩliams

rañkoms

ùpėms

tur̃gums

vaĩsiams

G.

raštùs

peiliùs

rankàs

upès

turgùs

vaisiùs

Įn.

rãštais

peĩliais

rañkomis

ùpėmis

tur̃gumis

vaĩsiais

Vt.

rãštuose

peĩliuose

rañkose

ùpėse

tur̃guose

vaĩsiuose

Š.

rãštai!

peĩliai!

rañkos!

ùpės!

tur̃gūs!

vaĩsiai!

3-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke visada galūnėje, o galininke – šaknyje).

Vienaskaita

V.

kálnas

arklỹs

galvà

aikštė̃

širdìs

sūnùs

K.

kálno

árklio

galvõs

aikštė̃s

širdiẽs

sūnaũs

N.

kálnui

árkliui

gálvai

áikštei

šìrdžiai

sū́nui

G.

kálną

árklį

gálvą

áikštę

šìrdį

sū́nų

Įn.

kálnu

árkliu

gálva

áikšte

širdimì

sūnumì

Vt.

kalnè

arklyjè

galvojè

aikštėjè

širdyjè

sūnujè

Š.

kálne!

arklỹ!

gálva!

áikšte!

širdiẽ!

sūnaũ!

Daugiskaita

V.

kalnaĩ

arkliaĩ

gálvos

aíkštės

šìrdys

sū́nūs

K.

kalnų̃

arklių̃

galvų̃

aikščių̃

širdžių̃

sūnų̃

N.

kalnáms

arkliáms

galvóms

aikštė́ms

širdìms

sūnùms

G.

kálnus

árklius

gálvas

áikštes

šìrdis

sū́nus

Įn.

kalnaĩs

arkliaĩs

galvomìs

aikštėmìs

širdimìs

sūnumìs

Vt.

kalnuosè

arkliuosè

galvosè

aikštėsè

širdysè

sūnuosè

Š.

kalnaĩ!

arkliaĩ!

gálvos!

áikštės!

šìrdys!

sū́nūs!

4-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke ir galininke visada galūnėje – beveik visuose dgs. linksniuose kirtis galūnėje).

Vienaskaita

V.

nãmas

genỹs

dainà

eilė̃

akìs

viršùs

K.

nãmo

gẽnio

dainõs

eilė̃s

akiẽs

viršaũs

N.

nãmui

gẽniui

daĩnai

eĩlei

ãkiai

vir̃šui

G.

nãmą

gẽnį

daĩną

eĩlę

ãkį

vir̃šų

Įn.

namù

geniù

dainà

eilè

akimì

viršumì

Vt.

namè

genyjè

dainojè

eilėjè

akyjè

viršujè

Š.

nãme!

genỹ!

daĩna!

eĩle!

akiẽ!

viršaũ!

Daugiskaita

V.

namaĩ

geniaĩ

daĩnos

eĩlės

ãkys

vir̃šūs

K.

namų̃

genių̃

dainų̃

eilių̃

akių̃

viršų̃

N.

namáms

geniáms

dainóms

eilė́ms

akìms

viršùms

G.

namùs

geniùs

dainàs

eilès

akìs

viršùs

Įn.

namaĩs

geniaĩs

dainomìs

eilėmìs

akimìs

viršumìs

Vt.

namuosè

geniuosè

dainosè

eilėsè

akysè

viršuosè

Š.

namaĩ!

geniaĩ!

daĩnos!

eĩlės!

ãkys!

vir̃šūs!

Daugiaskiemeniaidaiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Kirtis pastovus.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis: -áitis, -áitė (vaikáitis, mergáitė, bet aukštaĩtis, aukštaĩtė, žemaĩtis, žemaĩtė), -ė́jas, -ė́ja(kirpė́jas, kirpė́ja), -ė́nas, -ė́nė (kurė́nas, Atė́nė, indė́nai), -ýba (vadýba), -ýbė (puikýbė), -íena(naujíena), -íenė (karalíenė; išskyrus valgių pav.), -ýna (lentýna), -ýnas(ąžuolýnas), -ójas (artójas), -ókšnis (upókšnis), -ónis, -ónė (ligónis, ligónė), -óvė (bendróvė), -ū́kštis, -ū́kštė (berniū́kštis, mergiū́kštė) ir kt.; su šiomis nekirčiuotomis priesagomis: -ana, -ėlis, -ena, -estis, -sena, -tojas ir kt.; su šiais kirčiuotais priešdėliais: añt- (añtpirštis), apý- (apýlinkė), ãt- (ãtgarsis), į́- (į́našas), ìš- (ìštuoka), núo- (núomonė), pér- (pérkėla), per̃- (per̃kaktis), pó- (pósūkis), príe- (príemonė), príeš- (príešnuodis), pró- (prósenelis), są́- (są́voka), sám- (sámbūris), sán- (sántykis) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -ánsas (balánsas, seánsas), -ántas (debiutántas, gigántas), -ė́jas, -ė́ja (chorė́jas, alė́ja), -èrnas (koncèrnas, ekstèrnas), -òrtas (ekspòrtas, kuròrtas), -òrdas (rekòrdas), -ùrsas (konkùrsas).

Vienaskaita

V.

gimináitis

pavãsaris

liùdytojas

naujíena

valstýbė

K.

gimináičio

pavãsario

liùdytojo

naujíenos

valstýbės

N.

gimináičiui

pavãsariui

liùdytojui

naujíenai

valstýbei

G.

gimináitį

pavãsarį

liùdytoją

naujíeną

valstýbę

Įn.

gimináičiu

pavãsariu

liùdytoju

naujíena

valstýbe

Vt.

gimináityje

pavãsaryje

liùdytojuje

naujíenoje

valstýbėje

Š.

gimináiti!

pavãsari!

liùdytojau!

naujíena!

valstýbe!

Daugiskaita

V.

gimináičiai

pavãsariai

liùdytojai

naujíenos

valstýbės

K.

gimináičių

pavãsarių

liùdytojų

naujíenų

valstýbių

N.

gimináičiams

pavãsariams

liùdytojams

naujíenoms

valstýbėms

G.

gimináičius

pavãsarius

liùdytojus

naujíenas

valstýbes

Įn.

gimináičiais

pavãsariais

liùdytojais

naujíenomis

valstýbėmis

Vt.

gimináičiuose

pavãsariuose

liùdytojuose

naujíenose

valstýbėse

Š.

gimináičiai!

pavãsariai!

liùdytojai!

naujíenos!

valstýbės!

2-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus, priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -aĩnis (saldaĩnis), -aĩnė (svetaĩnė), -ãlius, -ãlė (miegãlius, miegãlė), -ẽklis (varvẽklis), -ẽlis, -ẽlė (bernẽlis, mergẽlė), -ė̃lis (kartė̃lis), -ė̃lė (arbatė̃lė), -ė̃sis (degė̃sis), -ė̃stas (skanė̃stas), -iẽnė (uogiẽnė), -iẽtis, -iẽtė (vilniẽtis, vilniẽtė), -yklà (šaudyklà), -ỹklė(s) (taupỹklė), -ỹnė(s) (sūpỹnės), -ỹstė (draugỹstė), -õkas, -õkė (naujõkas, naujõkė), -õklis, -õklė (svajõklis, svajõklė), -õnė (keliõnė), -õtė (mazgõtė), -õvas, -õvė (užsakõvas, užsakõvė), -uõklis, -uõklė (matuõklis, matuõklė), -uõlis, -uõlė (gražuõlis, gražuõlė), -ū̃nas, -ū̃nė (klajū̃nas, klajū̃nė; išskyrus tikrinius dktv. – jie tvirtapradžiai, Perkū́nas) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -eñtas (dokumeñtas, pacieñtas), -iẽrius (inžiniẽrius), -yrà (satyrà), -ỹras (turnỹras), -yvà (alternatyvà, direktyvà), -ỹvas (kolektỹvas), -õrius (kalendõrius), -ū̃nas (taifū̃nas, Neptū̃nas), -ūrà (kultūrà, struktūrà), -èlė (paralèlė, novèlė), -è̀ras (ampèras, barjèras), -ètas (bufètas, komitètas), -èzė (hipotèzė), -grãfas (autogrãfas, paragrãfas), -ìstas (artìstas, hinduìstas), -ìzas (servìzas), -ìzė (hidrolìzė, bet anãlizė), -ìzmas (romantìzmas), -òmas (atòmas, agronòmas), -ònas (telefònas, talònas), -òsas (chaòsas, bet kòsmosas), -lògas (analògas, psichològas), -skòpas (mikroskòpas).

Vienaskaita

V.

vaikìnas, vadõvas

balañdis

mokyklà

taisỹklė

pavõjus

K.

vaikìno, vadõvo

balañdžio

mokỹklos

taisỹklės

pavõjaus

N.

vaikìnui, vadõvui

balañdžiui

mokỹklai

taisỹklei

pavõjui

G.

vaikìną, vadõvą

balañdį

mokỹklą

taisỹklę

pavõjų

Įn.

vaikinù, vadovù

balandžiù

mokyklà

taisyklè

pavõjumi

Vt.

vaikinè, vadovè

balañdyje

mokỹkloje

taisỹklėje

pavõjuje

Š.

vaikìne! vadõve!

balañdi!

mokỹkla!

taisỹkle!

pavõjau

Daugiskaita

V.

vaikìnai, vadõvai

balañdžiai

mokỹklos

taisỹklės

pavõjai

K.

vaikìnų, vadõvų

balañdžių

mokỹklų

taisỹklių

pavõjų

N.

vaikìnams, vadõvams

balañdžiams

mokỹkloms

taisỹklėms

pavõjams

G.

vaikinùs, vadovùs

balandžiùs

mokyklàs

taisyklès

pavojùs

Įn.

vaikìnais, vadõvais

balañdžiais

mokỹklomis

taisỹklėmis

pavõjais

Vt.

vaikìnuose, vadõvuose

balañdžiuose

mokỹklose

taisỹklėse

pavõjuose

Š.

vaikìnai! vadõvai!

balañdžiai!

mokỹklos!

taisỹklės!

pavõjai!

3-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus: kirtis gali šokti iš galūnės į antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį. Į kelintą skiemenį kirtis nušoka ir kokią priegaidę tas skiemuo turi, rodo prie kirčiuotės 3 laipsyje nurodyta raidė (a – skiemuo tvirtapradis, b – tvirtagalis) ir skaitmuo (skaitmuo nurodomas, jei kirtis šoka į tolimesnį nei trečią nuo galo skiemenį).
Pagal 3-ios rūšies kirčiuotes kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -alas (pãmušalas), -ėlė̃ (siurbėlė̃), -esỹs (elgesỹs), -inas (pãtinas), -inỹs (mokinỹs), -ulas (bur̃bulas), -ulỹs (kosulỹs), -umà (žemumà), -urỹs (žiburỹs) ir kt.

Vienaskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Veliuonà

kosulỹs

kãtinas

pavardė̃

pasiuntinỹs

K.

Veliuonõs

kósulio

kãtino

pavardė̃s

pãsiuntinio

N.

Veliúonai

kósuliui

kãtinui

pãvardei

pãsiuntiniui

G.

Veliúoną

kósulį

kãtiną

pãvardę

pãsiuntinį

Įn.

Veliúona

kósuliu

kãtinu

pãvarde

pãsiuntiniu

Vt.

Veliuonojè

kosulyjè

katinè

pavardėjè

pasiuntinyjè

Š.

Veliúona!

kosulỹ!

kãtine!

pãvarde!

pasiuntinỹ!

Daugiskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Anykščiaĩ

kosuliaĩ

katinaĩ

pãvardės

pasiuntiniaĩ

K.

Anykščių̃

kosulių̃

katinų̃

pavardžių̃

pasiuntinių̃

N.

Anykščiáms

kosuliáms

katináms

pavardė́ms

pasiuntiniáms

G.

Anýkščius

kósulius

kãtinus

pãvardes

pãsiuntinius

Įn.

Anykščiaĩs

kosuliaĩs

katinaĩs

pavardėmìs

pasiuntiniaĩs

Vt.

Anykščiuosè

kosuliuosè

katinuosè

pavardėsè

pasiuntiniuosè

Š.

Anykščiaĩ!

kosuliaĩ!

katinaĩ!

pãvardės!

pasiuntiniaĩ!

4-oji kirčiuotė

Kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį.

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

Garliavà

Giruliaĩ

K.

Garliavõs

Girulių̃

N.

Garliãvai

Giruliáms

G.

Garliãvą

Giruliùs

Įn.

Garliavà

Giruliaĩs

Vt.

Garliavojè

Giruliuosè

Š.

Garliãva!

Girùliai!

(Parengta pagal „Mokomąjį lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodyną“, Kaunas: Šviesa, 1989)

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt

Paskutinė redakcija 2020 m. gegužę.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Šiame skyriuje:

  • baltarusių,
  • lenkų,
  • rusų,
  • ukrainų(ukrainiečių),
  • kinų,
  • japonų,
  • sanskrito
  • hebrajų
  • jidiš
  • Biblijos vardų adaptavimo taisyklės 
 • apie pasvetainę „Pasaulio vietovardžiai“ ir kitus vietovardžių sąrašusir žodynus 
 • tradicinės svetimvardžių formos:
  • baltų žemių lietuviški vietovardžiai (VLKK),
  • Londono ir Paryžiaus mikrotoponimai (LLVS), 
   mikrotoponimų pateikimo verstinėje grožinėje literatūroje principai (I. Balčiūnienė, LLVS),
  • šventųjų ir karaliųvardai (R. Urnėžiūtė, I. Balčiūnienė, A. Pangonytė, konsultaciniai įrašai)  
 • apie VLKK dalyvavimą UNGEGN(Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės) veikloje

 

Apie svetimvardžių vartojimą

Sovietiniais metais už mėginimą grįžti prie originalių asmenvardžių ir vietovardžių formų komisijos veikla keliskart buvo sustabdyta, tačiau jau nuo 1984 metų (10-uoju nutarimu) Kalbos komisija leido vartoti originalias asmenvardžių ir vietovardžių formas mokslinėje ir informacinėje literatūroje. Šio nutarimo nuostatos, kiek pataisytos, buvo perkeltos į 1997 m. priimto 60-ojo nutarimo „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (Žin., 1997, 63-1490) 5 punktą (po pakeitimų dab. 3 punktas; žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“). 2003 m. atliktas sociologinis tyrimasparodė, kad Lietuvos gyventojai iš principo pritaria skirtingam kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių (svetimvardžių) pateikimui pagal skaitytojų amžių, išsilavinimą ir leidinio pobūdį.

60-ajame nutarime buvo nustatyti svetimvardžių vartojimo principai (3 punkte), bendriausios adaptavimo taisyklės(4–5 p.) ir kaip rišliame tekste vartoti originalias tikrinių vardų formas (šis punktas panaikintas 2016 m. gegužės 26 d. Nr. N-1 (158) nutarimu, vietoj jo patvirtinta rekomendacija „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo); kaip transkribuojami senovės graikų tikriniai vardai žr. 6 p. Nutarimo suvestinę redakciją žr. skyriuje „VLKK nutarimai“.
 

Naujienose (apie svetimvardžius)

 

Perraša iš kitų kalbų

Dėl transkripcijos iš rusų kalbos žr. 60-ojo nutarimo 3.3 punkto (buv. 5.3) pastabą. Adaptavimo reikmėms skirta Kalbos komisijos aprobuota „Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija“ (Vilnius: Mokslas, 1990). [Iki tol galiojo Instrukcija lietuviškiems tikriniams vardams rusiškai transkribuoti, parengta LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute, parengė K. Ulvydas, patvirtinta Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1962 m. balandžio 19 d. nutarimu, paskelbta kaip „Vyriausybės žinių“ nr. 15 priedas.] Transliteracijos reikmėms skirtas tarptautinis standartas ISO 9:1995 „Informacija ir dokumentai. Kirilicos rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. Slavų ir ne slavų kalbos“. Galima pridurti, kad VĮ Registrų centro svetainėje skelbiamas pagrindinių užsienio kalbų rašmenų transliteravimo į pagrindinius lotynų kalbos rašmenis klasifikatorius, taikomas transliteruojant  užsienio juridinių asmenų pavadinimus, fizinių asmenų vardus, pavardes iš įvairių lotynišką raidyną vartojančių kalbų, taip pat arabų, armėnų, graikų, gruzinų, hebrajų, kirilikos (kirilicos), žr. TRANSLITERAVIMAS

Kalbos komisija, bendradarbiaudama su tam tikrų kalbų tyrimo centrais ir specialistais, yra nutarimais patvirtinusi ketverias perrašos taisykles:

 Protokoliškai patvirtintos vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės iš šių kalbų:

VLKK darbo grupės parengtos ir Kalbos komisijos apsvarstytos perrašos taisyklės: 

Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Lotynizacijos grupės tinklalapyje žr. 48 raidynų perrašos lenteles ir kt.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) Svetimvardžių žodyno redakcija Kalbos komisijos prašymu 2015 m. parengė transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles, kuriomis remtasi leidžiant žodyną „Pasaulio vietovardžiai“ rinkinį. Kol kas taisyklės recenzuojamos ir svarstomos, ketinant jas paskelbti pasvetainėje pasaulio-vardai.vlkk.lt. (Tam tikrus raidžių ir raidžių junginių iš įvairių kalbų perteikimo lietuvių kalba dėsningumus galima pastebėti naudojantis paieškos galimybėmis.) Dar galima remtis šio centro (anksčiau – Vyriausioji enciklopedijų redakcija) leidiniu „Nelietuviškų vardų rašymas „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1986).

Lotynų jungtinė abėcėlė

 

Kirilikos jungtinė abėcėlė 

Iš „Pasaulio vietovardžių žodyno. Europa“ (Vilnius, 2006)

Specialieji nutarimai

VLKK yra priėmusi du atskirus nutarimus dėl vietovardžių vartojimo tam tikrose srityse ir dvi rekomendacijas:

1) Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose (žr. 1999-09-30 nutarimą Nr. 3 (72):

1. Mokykliniuose leidiniuose vartojamos lietuviškos tradicinės ir adaptuotos kitų šalių vietovardžių formos. Greta jų (rišliame tekste – skliausteliuose) arba prieduose gali būti nurodomos autentiškos formos.
2. Mokykliniuose leidiniuose vartojami lietuviški tradiciniai baltų etninių žemių vietovardžiai. Greta jų arba prieduose gali būti pateikiami dabartiniai oficialieji vietovardžiai.

2) Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo transporto informacijoje(žr. 1999-09-30 nutarimą Nr. 4 (73):  

Rašytinėje ir žodinėje geležinkelių, automobilių, oro ir vandens transporto eismo informacijoje valstybine kalba (tvarkaraščiuose, švieslentėse, garsiniuose skelbimuose, transporto priemonių rodyklėse, informaciniuose kelio ženkluose, kelių žemėlapiuose, informaciniuose leidiniuose ir kt.) vartojami tradiciniai vietovardžiai:
1. Lietuviškos tradicinės kitų šalių vietovardžių formos, pvz.: Berlynas, Daugpilis, Gardinas, Krokuva, Lyda, Varšuva, Paryžius. Autentiškos šių vietovardžių formos gali būti pateikiamos greta.
2. Lietuviški tradiciniai vietovardžiai, pvz.: Karaliaučius, Tilžė, Ragainė. Pagrečiui su tradiciniais gali būti nurodomi dabartiniai oficialieji vietovardžiai.

3) 2006 m. rugsėjo 28 d. patvirtinta rekomendacija Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo (žr. skyriuje NUTARIMAI, Rašyba). Įžanginis komentarasnaujienose 2006-07-21 „Siūlymas dėl verstinių leidinių autorių pavardžių“. 

4) 2016 m. gegužės 26 d. Nr. PN-3 protokoliniu nutarimu patvirtinta rekomendacija „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo). Komentaras naujienose 2016-05-31 „Daugiau galimybių, bet ir daugiau sumanumo (prof. Albino Drukteinio). 

 

Tradicinės svetimvardžių formos

Baltų etninių žemių lietuviški vietų vardai Kalbos komisijos patvirtinti atskirais sąrašais 1997–2000 m.: 

 • Lietuvių kalboje vartotinų tradicinių Baltarusijos Respublikos (Gudijos)vietovardžių formų sąrašaspatvirtintas VLKK 1999 m. gegužės 27 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 3), žr. atvirkštinį sąrašą (brus.–liet.);
 • Tradicinių lietuviškų Kaliningrado srities (Karaliaučiaus krašto) vietovardžių sąrašaspatvirtintas VLKK 1997 m. gegužės 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 5), žr. atvirkštinį sąrašą (rusų–liet. ir vokiečių–liet.);
 • Lietuvių kalboje vartojamų tradiciniųLatvijosRespublikosvietovardžių formų sąrašaspatvirtintas VLKK 2000 m. balandžio 27 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 3), žr. atvirkštinį sąrašą (latv.–liet.);
 • Lietuvių kalboje vartojamų tradiciniųLenkijosvietovardžių formų sąrašaspatvirtintas VLKK 1998 m. spalio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 8). žr. atvirkštinį sąrašą (lenk.–liet.). 

Vėliau, sudarius atvirkštinius sąrašus, išleista knyga „Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos“ (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002).

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos lėšų pagal sutartį su Lietuvių kalbos institutu Kalbos komisija nuo 2004 metų rėmė projektą „Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas“ (darbo vadovė dr. Alma Ragauskaitė). 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kaupia ir skelbia mikrotoponimų atitikmenų sąrašus, žr. LLVS.lt:

 • Paryžiaus vietovardžiai (sąrašą sudarė LLVS vertėjai iš pranc. k., parengė Diana Bučiūtė, 2008-10-28)
 • Londono vietovardžiai(sąrašą sudarė LLVS vertėjai iš angl. k., sąrašą ir principus parengė principus Irena Balčiūnienė, 2010-02-03)

Tradicinėmis formomis dažniausiai vartojami šventųjų ir karalių vardai, žr.:

Dar Konsultacijų banke: Ona Austrė, Elžbieta I, Elžbieta Vengrė, Elžbieta I, Elžbieta Vengrė, Liudvikas XIV (Karalius Saulė), Jonas Karolis I, Pilypas VI, Pilypas VI... 

Kitų kalbų asmenvardžių transkribuotų (adaptuotų) formų sąrašą 2014 m. pradėjo skelbti nacionalinis transliuotojas LRT, žr. http://www.lrt.lt/projektai/kalbek_naujas/Svetimvardziai#skip

Vietovardžių sąrašai ir žodynai

Poskyriuose (viršuje po antrašte „Nutarimai“) teikiami Kalbos komisijos nutarimais ar protokoliniais nutarimais patvirtinti vietovardžių sąrašai, t. y.: jungtiniai valstybiųir jų sostinių(ir atvirkščiai – sostinių ir valstybių) pavadinimų sąrašai (paskutinės 48-ojo ir 54-ojo nutarimų redakcijos), valdų ir kraštųpavadinimai (patvirtinti 2007-12-20 nutarimu Nr. N-4 (113), Lenkijosvaivadijų pavadinimai, Gruzijos administracinių regionų pavadinimai (patvirtinti 2012-04-26 protokoliniu nutarimu Nr. PN-3), JAVvalstijų, VFRžemių, Airijosprovincijų, JK grafysčių ir Šiaurės Airijos provincijų pavadinimai. Prie jų šliejami protokoliniais nutarimais Kalbos komisijos patvirtinti valstybių gyventojų, valdų ir kraštų gyventojų, valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų sąrašai.

Nutarimų dėl valstybių, valdų ir kraštų pavadinimų pakeitimai priimami pagal tarptautinio standarto ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ pakeitimus (žr.: www.iso.org, Šalių kodai; taip pat ES institucijų vertimo vadovo 5 priedą). Dar žr. Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės Šalių pavadinimų DG puslapyje, UNGEGN Pasaulio geografinių vardų duomenų bazėje (oficialiomis šalies kalbomis ir penkiomis JT kalbomis). 2017 m. UNGEGN 11-ojoje konferencijoje pristatytas atnaujintas Šalių pavadinimų sąrašas (pavadinimai šalies oficialiosiomis kalbomis ir šešiomis JT kalbomis). 

2002–2003 m. komisija apsvarstė Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto pateiktus kitų šalių lietuvių kalboje tradicinių ir labiau paplitusių pasaulio vietovardžių sąrašus – JAV valstijų, istorinių Jungtinės Karalystės grafysčių, Šiaurės Airijos ir Airijos provincijų, VFR žemių pavadinimų, taip pat fizinės ir ekonominės geografijos, istorijos objektų vardų.

„Pasaulio vietovardžiai“ internete, žr. pasaulio-vardai.vlkk.lt. Plačiau žr. pristatymą (585 KB).

Kalbos komisijos užsakymu parengtas ir išleistas žodynas „Pasaulio vietovardžiai“ (Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų centro darbuotojų grupė, ats. redaktorė Rita Trakymienė). Jame teikiamos ir autentiškos, ir sulietuvintos vietovardžių formos. 2006 m. išleistas I tomas „Europa“ (nuo 2013 m. duomenys skelbiami svetainėje MELC.lt, žr. čia), 2008 m. II tomas „Amerika“ (2010 m.), III tomas „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“, 2012 m. IV tomas (pirmoji Azijos dalis) „Azija (Afganistanas–Jungtinai Arabų Emyratai)“, 2014 m. V tomas (antroji Azijos dalis) „Azija (Kambodža–Vietnamas)“

2014 m. atverta VLKK.lt pasvetainė „Pasaulio vietovardžiai“. Žodyno tomų duomenys suskaitmeninti VLKK lėšomis. Plačiau apie pasvetainę, žodyno rengėjus, šaltinius, paieškos galimybes, taip pat šalių ir kalbų sąrašus žr. pasaulio-vardai.vlkk.lt

  

 

Dalyvavimas UNGEGN veikloje

Nuo 2000-ųjų Kalbos komisija dalyvauja Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus veikloje, priklauso Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų grupei. Apie tai plačiau žr. skyriuje BENDRADARBIAVIMAS.

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt

Paskutiniai pakeitimai 2020 m. rugpjūtį.

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Šiame skyriuje:

 

Apie lietuvių kalbos vardus ir pavardes

Dvinaris asmens įvardijimas (vardu ir pavarde) Lietuvoje įsigalėjo XVI–XVII a. Lietuvių kalboje vartojama pirma vardas, paskui pavardė. Pavardė gali būti vartojama pirma vardo abėcėliniuose sąrašuose, bibliografijoje ir pan.

Tradiciškai lietuviai turi vieną vardą, kartais du. (Teisė suteikti vaikui du vardus reglamentuota Civilinio kodekse, žr. 3.166 str. 2 punktą.) Pastaraisiais metais populiariausi trumpi vardai (žr. naujagimiams suteikiamų vardų dešimtukus VĮ Registrų centro svetainėje skyriuje „Gyventojai. Gyventojų registras“, čia). Vardo vietoje neregistruotini tėvavardžiai, pavardės, pravardės, prievardžiai ar pan. – tik vardai. 

Tarp dviejų vardų brūkšnelis nerašomas, pvz., Žemyna AistėBajoraitė, Algis JonasKavaliauskas. Brūkšneliu jungiamos dvigubos pavardės, pvz.: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Ona Kreivytė-Naruševičienė; rečiau – vyriškos, pvz., Laurynas Stuoka-Gucevičius, Jonas Baranauskas-Avelė. (Dvigubos vyriškos pavardės retesnės.)

Kalbos komisija konsultuoja ir atsako į paklausimus dėl vardų teiktinumo, pavardžių darybos, to paties asmens vardo ir (ar) pavardės tapatybės (žr. toliau). Klausti galima telefonu ar el. paštu vlkk[eta]vlkk.lt. Norėdami gauti raštišką atsakymą, pateikite prašymą, adresuotą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius), ir kopijas dokumentų, kuriuose vartojamos skirtingos to paties asmens vardo ir (ar) pavardės formos.

 

Aktualūs teisės aktai ir leidiniai

1. 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ (Žin., 1991, Nr. 5-132).

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. [KT bylos Nr. 14/98 santrauka: Bylą inicijavo apygardos teismas. Jis prašė ištirti, ar Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimas „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ neprieštarauja Konstitucijos 18, 22, 29 ir 37 straipsniams. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Aukščiausiosios Tarybos nutarimas reglamentuoja ne asmens privatų gyvenimą, o tik vardų ir pavardžių rašymą Lietuvos Respublikos piliečio pase. Nutarimo normos, nustatančios, jog asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis ir pagal tarimą, yra taikomos visiems be išimties piliečiams nepriklausomai nuo jų tautybės ir kitų požymių. KT nutarė, kad minėtas Aukščiausiosios Tarybos nutarimas neprieštarauja Konstitucijai.]
2009 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo motyvuojamosios dalies 4 ir 7 punktų nuostatų išaiškinimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas 2014 m. vasario 27 d. „Dėl Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo nuostatų, susijusių su asmens vardo ir pavardės rašymu Lietuvos Respublikos piliečio pase, išaiškinimo“ (Nr. KT7-S4/2014).

***

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos svetainėje skelbiami teisės aktai, reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą (sąrašą sudarė ministerijos vyr. specialistė Liucija Kriukovienė, tel. (8 5) 266 2889).

***

4. 2003 m. birželio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009).

5. 2009 m. lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-4 „Dėl rekomendacijos „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo (žr. Nutarimai, Tartis ir kirčiavimas, K-18; „Gimtoji kalba“, 2010, Nr. 4, p. 8–11).

6. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. – Vilnius: Mokslas, 1992, § 46–47. (Leidinys aprobuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58.)

*** 

7. 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1071 (dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo):

„10. Prašyme išduoti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašyme išduoti lietuvių kilmės pažymėjimą asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus. Asmuo gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai:.“, „“ ir „( )“.

Asmuo, turintis keletą vardų arba dvigubą pavardę, kurie sudaro daugiau negu 31 ženklą (vardai ir pavardė atskirai), šiuose prašymuose įrašo pasirinktą (-us) vardą (-us) ar pirmą dvigubos pavardės dalį pagal kelionės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento lotyniškus įrašus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta tvarka.“ 

8. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329; 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-367 redakcija); suvestinė redakcija (nuo 2020-06-24):

„9. Prašymuose išduoti arba pakeisti leidimą užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.“

***

Istorinis teisės aktas

Pavardžių įstatymas (1938 m. gruodžio 6 d.).

Vardų ir pavardžių Įstatymo projektai

    Seime nuo 1997 m. svarstomi vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuoseįstatymo projektai. Žr. projektą, kurio rengėjų grupėje dalyvavo ir Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė, Bendrojo skyriaus vedėja R. Dobelienė – 2007-06-08 Nr. XP-689A(2), parengė Teisingumo ministerija, pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
     Šiuo teisės aktu siekiama teisiškai sureguliuoti vardų ir pavardžių suteikimą, keitimą, ištaisymą, ir rašymą, numatyti bendruosius reikalavimus vardams ir pavardėms. Priėmus įstatymą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai bus pavesta parengti Vardų ir pavardžių sudarymo ir rašymo taisykles, perrašos taisykles. Ketinama sudaryti ir atskirą Asmenvardžių komisiją, jos nuostatus tvirtins Vyriausybė.

    2009 m. rugsėjo 9 d. įregistruotas Seimo nario Č. Stankevičiaus pateiktas Nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas Nr. XIP-567(3), aiškinamasis raštas čia
    2009 m. lapkričio 16 d. redakcija (po Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimo): Nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektasNr. XIP-567(4) (pateikė Seimo narys Č. Stankevičius), aiškinamasis raštas čia; projektas atsiimtas 2009 m. lapkričio 21 d.

   2010 m. balandžio 8 d. neeiliniame Seimo posėdyje svarstyti du Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo variantai:

   Pirmasis projektas atmestas, antrajam „pritarta po pateikimo“, siūloma toliau svarstyti šių metų birželio 8 d. Išsamiau žr. nuorodas naujienose.

   2012 m. Užsieniečių ir jų šeimos narių vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas Nr. XIP-4379(3), pateikė Česlovas Vytautas Stankevičius.

 

Perraša iš kitų kalbų

 1. Apie nelietuviškų vardų ir pavardžių vartojimo principus ir rašybą žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Svetimvardžiai.
 2. Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbąir iš lietuvių kalbos į rusų kalbąinstrukcija. – Vilnius: Mokslas, 1990.
 3. Lietuvos lenkų, baltarusių (gudų)ir ukrainų pavardžiųir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisykles Kalbos komisija yra patvirtinusi protokoliniais nutarimais, žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS / Svetimvardžiai poskyrius); dėl konkrečių atvejų prašom kreiptis tel. 272 33 10.

 

Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba, žr.:

 1. Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. – Vilnius, 1994 ir kiti leidimai. (2009 m. Mokslo ir enciklopedijų institutas išleido 6-ąjį leidimą, žr. meli.lt.) 
 2. Lietuvių pavardžių žodynas. T. A–K/ sudarė A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė. – Vilnius: Mokslas, 1985; žr. pavardes.lki.lt.
 3. Lietuvių pavardžių žodynas. T. L–Ž/ sudarė A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė. – Vilnius: Mokslas, 1989.
 4. Maciejauskienė V. Lietuvių pavardžių susidarymas XIII–XVIII a.– Vilnius: Mokslas, 1991.
 5. Vanagas A. Mūsų vardai ir pavardės. – Vilnius: Mokslas, 1982.
 6. Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.

  Ragauskaitė A. Lietuvių asmenvardžių tyrimai (trumpa apžvalga, žr. Aruodai.lt)

 

 

 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta:

3.166 straipsnis. Vardo vaikui suteikimas
1. Kiekvienam vaikui vardą suteikia tėvai.
2. Vaikui gali būti suteikiami du vardai.
3. Vaikui vardas (vardai) suteikiamas tėvų susitarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus dėl vaiko vardo, vardas vaikui suteikiamas teismo nutartimi.
4. Registruojant vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimą, vaikui vardą suteikia valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

3.167 straipsnis. Pavardės vaikui suteikimas
1. Kiekvienam vaikui yra suteikiama tėvų pavardė.
2. Kai tėvų pavardės skirtingos, vaikui tėvų susitarimu suteikiama tėvo ar motinos pavardė arba dviguba pavardė, sudaryta iš tėvo ir motinos pavardžių. Tėvui ir motinai nesusitarus dėl vaiko pavardės, vaikui pavardė suteikiama teismo nutartimi.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 6 str. 6 punktą „civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba“. 

Vardų, kurių forma nusistovėjusi lietuvių kalbos vardyne, rekomenduojami tradiciniai variantai, tačiau gali būti priimami ir naujai iš kitų kalbų perimami vardai, ir naujai pasidaryti vardai, tik jie turi būti užrašyti lietuviškais rašmenimis (iš svetimų kalbų – adaptuoti pagal apytikslį tarimą) ir turėti galūnę, tinkamai atspindinčią asmens lytį. Plg. senuosius tradicinius ir naujuosius vardų variantus: Dovydas ir Deividas,  Jokūbas ir Džeimsas, Kotryna ir KatrinaKaterina, Jekaterina, Katalina, Margarita ir Margareta, Malgožata, Ona, Onė ir Ana, Anė

Netinkami registruoti kitomis kalbomis rašomi vardai (išskyrus 1 pastaboje minimus atvejus), pvz.:

 • Ayda, Andrey, Charlotte, James, Jessica, Leyla, Matthias, Pyarimohan,Quasim, Ryan, Shai, Tomasz ir pan. – tokie vardai neteiktini pirmiausia dėl nelietuviškos rašybos, jų formalūs požymiai:
 • ne lietuvių kalbos abėcėlės raidės ir raidės, žyminčios kitus garsus nei pagal lietuvių kalbos raidyną (pvz.: Clara, Rick, Yolanda); 
 • nebūdingi raidžių junginiai (pvz.: ay, ey, ya, aya, sz),
 • dvigubosios priebalsės lietuvinant turi būti užrašomos kaip viena, pvz.: Emma – suliet. Ema (šis dėsningumas tinka kalbant tiek apie bendrinius, tiek apie tikrinius žodžius, plg. bendrinius žodžius – antena (lot. antenna), kolona(pranc. colonne< lot. columna), vietovardžius – Apeninai(it. Appennini, kalnai), Talinas(est. Tallinn), vardus – Kamilė, Kamila (lot. Camilla), Inokentijusar Inocentas(lot. Innocentius, Innocens);
 • neteiktini begalūniai variantai (pvz.: Aleks, Elizabet, Katrin, John) ir nekaitomi vardai (pvz.: Emili, Emily, Mimi, Hugo, Leo, Noa) – pageidautina, kad vardas būtų kaitomas ir galūnė tinkamai atspindėtų asmens lytį: būdingos moterų vardų galūnės yra -a, -ė (ne -e), vyrų vardų – as, -is, -ys, -us(dar žr. 2 pastabą); 
 • atkreiptinas dėmesys į joto rašymą baigmenyse: tariamo joto praleidimas prieš galūnę – rašybos klaida (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 aprobuotą leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 45, p. 34), todėl Amelija arba Amelė (ne Amelia),Vitalija arba Vitalė (ne Vitalia), Kajus (ne Kayus, ne Kaius), dar plg. bendrinius žodžius – galerija, komedija, picerija, tokajus, tramvajus, vietovardžius – Italija, Sicilija, Valensija, Florijus, Sint Eustatijus;
 • taip pat netinkami registruoti vardai su rašybos klaidomis, pvz.: Austeja, Avdronis, Ažuolė, Dovyle, Dziugas, Gedeminas, Grąžvydas, Kąstytis. 

Pastabos:

1. Registruojant ar įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų civilinės būklės aktus, šių asmenų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento <...> (žr. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334, 23 punktą). 

2. Nelietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės – jų oficialiosios formos – asmens tapatybės dokumentuose gali būti rašomi: a) pagal tarimą ir nesugramatinti (be lietuviškų galūnių) arba b) pagal tarimą ir gramatinami (pridedant lietuviškas galūnes) (žr. 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ 2 punktą). Dėl asmens teisės turėti nesugramatintą vardo ir (ar) pavardės formą sprendžia metrikacijos įstaiga. 

Daugiau apie registravimą žr. vardai.vlkk.lt skyriuje Teisės aktai

 

Piliečių vardų svetainė VARDAI.vlkk.lt

Remdamasi registro duomenimis, Kalbos komisija inicijavo Lietuvos piliečių vardų mokslinę analizęir iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų rėmė VU prof. dr. Daivos Sinkevičiūtės vadovaujamos grupės darbą šioje srityje. 2008 m. svarstyti baltiškos kilmės vardų normiškumo klausimai. Plačiau žr. Naujienose:

2009-10-27   Lietuvos piliečių vardų registras (1). Baltiškos kilmės vardai(A. Pangonytė, VLKK.lt)

2012-01-24   Apie pãsvetainę VARDAI.vlkk.lt (A. Pangonytė, VLKK.lt)

2016-04-26   Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas I (baltiškos kilmės vardai) (A. Pangonytė, VLKK.lt) 

2018-08-24   Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas II (svetimos kilmės vardai) (A. Pangonytė, VLKK.lt)

2018-08-27   Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas (A. Pangonytė, VLKK.lt) 

2018-09-07   Neprigiję rekomenduojami vardai (A. Pangonytė, VLKK.lt) 

 

Populiariausi vardai

1992 m. populiariausi naujagimių vardai (Registrų centro duomenys): mot. Greta, Ieva, Gintarė, Viktorija, Kristina, Agnė, Monika, Eglė, Justina, Karolina ir vyr. Tomas, Mantas, Mindaugas, Karolis, Lukas, Andrius, Paulius, Deividas, Marius, Edvinas (paskelbė lrytas.lt, 2017-09-26).

Populiariausių naujagimių vardų statistiką nuo 2006 m. pusmečiais pateikia Gyventojų registro tvarkytojai:  

2006 m. II pusmetį populiariausi vardai – mot. Kamilėir vyr. Lukas, Matas.

2007 m. mot. Emilija, Kamilė, Gabijair vyr. Matas, Nojus, Lukas.

2008 m. mot. Emilija, Kamilė, Gabija (II pusmetį – Emilija, Gabija, Gabrielė, Kamilė, Austėja) ir vyr. Matas, Lukas, Nojus.

2009 m. mot. Emilija, Gabija, Urtėir vyr. Matas, Lukas, Nojus.

2010 m. I pusmetį mot. Emilija, Gabija, Ugnėir vyr. Matas, Nojus.

2011 m. I pusmetį mot. Emilija, Gabija, Ugnė, Kamilė, Austėja, Gabrielėir vyr. Lukas, Matas, Jokūbas, Dovydas,Dominykas.

2011 m. II pusmetį mot. Emilija, Austėja, Gabija, Ugnė, Kamilė, Urtė ir vyr. Matas, Lukas, Nojus, Dominykas, Jokūbas, Dovydas.

2012 m. I pusmetį mot. Emilija, Austėja, Gabija, Ugnė, Urtė, Ievair vyr. Matas, Dominykas, Lukas, Dovydas, Nojus, Jokūbas.

2012 m. II pusmetį mot. Emilija, Austėja, Gabija, Ugnė, Urtė, Viltėir vyr. Matas, Lukas, Dominykas, Dovydas, Nojus, Jokūbas.

2013 m. I pusmetį mot. Austėja, Emilija, Gabija, Viltė, Kamilė, Ugnė, Lėja, Urtė, Gabrielė, Ieva ir vyr. Matas, Nojus, Dominykas, Lukas, Emilis, Benas, Kajus, Dovydas, Jokūbas, Danielius.

2013 m. II pusmetį mot. Austėja, Emilija, Liepa, Gabija, Kamilė, Ugnė, Gabrielė, Viltė, Lėja, Urtė ir vyr. Matas, Lukas, Nojus, Dominykas, Jokūbas, Benas, Kajus, Dovydas, Danielius, Emilis.

2014 m. I pusmetį mot. Emilija, Viltė, Austėja, Gabija, Gabrielė, Kamilė, Liepa, Ieva, Urtė, Lėja ir vyr. Matas, Lukas, Dominykas, Nojus, Emilis, Kajus, Jokūbas, Danielius, Dovydas, Benas. 

2014 m. II pusmetį mot. Emilija, Liepa, Austėja, Viltė, Gabija, Lėja, Kamilė, Ugnė, Ema, Amelija ir vyr. Matas, Lukas, Nojus, Dominykas, Emilis, Jokūbas, Jonas, Kajus, Dovydas, Adomas

2015 m. I pusmetį mot. Emilija, Austėja, Viltė, Gabija, Kamilė, Ugnė, Ema, Gabrielė, Liepa, Lėja ir vyr. Lukas, Matas, Jokūbas, Nojus, Emilis, Dominykas, Dovydas, Kajus, Gabrielius, Danielius.

2015 m. II pusmetį mot. Emilija, Liepa, Kamilė, Austėja, Viltė, Gabija, Lėja, Sofija, Rugilė, Urtė ir vyr. Dominykas, Matas, Nojus, Lukas, Jokūbas, Kajus, Jonas, Gabrielius, Benas, Domantas

2016 m. I pusmetį mot. Emilija, Viltė, Gabija, Austėja, Ema, Kamilė, Lėja, Ugnė, Luknė, Sofija ir vyr. Dominykas, Lukas, Matas, Jonas, Jokūbas, Nojus, Domas, Emilis, Kajus, Benas. 

2016 m. II pusmetį mot. Liepa, Emilija, Austėja, Viltė, Gabija, Lėja, Amelija, Kamilė, Ieva, Gabrielė ir vyr. Lukas, Matas, Jokūbas, Dominykas, Jonas, Nojus, Benas, Augustas, Domas, Domantas

2017 m. mot. Emilija, Austėja, Liepa, Kamilė, Sofija, Lėja, Gabija, Luknė, Amelija, Viltė ir vyr. Matas, Lukas, Jokūbas, Dominykas, Domas, Kajus, Benas, Adomas, Augustas, Emilis.

2018 m. I pusmetį mot. Lėja, Emilija, Amelija, Gabija, Kamilė, Luknė, Ema, Gabrielė, Patricija, Austėja ir vyr. Lukas, Matas, Kajus, Jokūbas, Joris, Nojus, Benas, Domas, Jonas, Dominykas. 

2018 m. II pusmetį mot. Lėja, Emilija, Liepa, Amelija, Gabija, Luknė, Kamilė, Sofija, Ema, Patricija ir vyr. Dominykas, Jokūbas, Nojus, Matas, Jonas, Kajus, Herkus, Rokas,Benas. 

2019 m. I pusmetį mot. Lėja, Sofija, Amelija, Emilija, Luknė, Gabija, Goda, Liepa, Gabrielė, Patricija, Austėja, Kamilė, Ieva ir vyr. Jokūbas, Matas, Jonas, Lukas, Dominykas, Emilis, Joris, Gabrielius, Kajus, Benas, Nojus, Rokas, Ąžuolas, Herkus.

2019 m. (sausio 1 d. –rugsėjo 30 d.) mot. Sofija, Lėja, Emilija, Luknė, Amelija, Patricija, Liepa, Gabija, Kamilė, Viltė ir vyr. Lukas, Matas, Jokūbas, Jonas, Dominykas, Nojus, Benas, Herkus, Markas, Gabrielius. 

2019 m. mot. Lėja, Sofija, Luknė, Amelija, Emilija, Patricija, Kamilė, Gabija, Liepa, Ema ir vyr. Lukas, Matas, Jonas, Jokūbas, Nojus, Dominykas, Benas, Herkus, Markas, Kajus. 

2020 m. I pusmetį mot. Amelija, Emilija, Lėja, Luknė, Sofija, Gabija, Patricija, Austėja, Gabrielė, Liepa ir vyr. Lukas, Benas, Markas, Matas, Nojus, Jokūbas, Kajus, Dominykas, Aronas, Herkus

Išsamiau žr. Gyventojųregistro statistinėse suvestinėse svetainėje registrucentras.lt.

Lietuvos piliečių ir jų vaikų vardų dažnumas grafiškai pateikiamas svetainės vardai.vlkk.lt skyriuje Įdomioji statistika.

Latvijos Statistikos centrinė valdyba pateikia 100 populiariausių vardų dažnumo 1920–2015 m. grafikus, žr. https://vardi.csb.gov.lv
Įvairiais laikotarpiais Latvijoje populiariausi tarp moterų buvo vardai Ana, Dzintra, Valentina, Anita, Inesė, Inga, Tatjana, Kristinė, Laura, Anastasija, Sofija, o tarp vyrų – Janis, Aleksandras, Artiomas, Danielis.  
 

Str. apie vardus:

Daugiau žr. svetainėje vardai.vlkk.lt:  Mokslo straipsniai ir Žiniasklaidos straipsniai. 

 

Populiariausios pavardės

Remdamasi XX amžiaus vidurio duomenimis, Vitalija Maciejauskienė nustatė, kad dažniausių Lietuvos pavardžių penketukas yra Kazlauskas, Petrauskas, Stankevičius, Jankauskasir Žukauskas. Toliau pagal dažnumą – pavardės Butkus, Paulauskas, Balčiūnas, Vasiliauskasir Sakalauskas. Duomenų apie pavardžių dažnumą galima rasti Lietuvių pavardžių duomenų bazėje, kuri sudaryta „Lietuvių pavardžių žodyno“, (ats. red. A. Vanagas, autoriai A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė, Vilnius: Mokslas, 1985, T. 1; 1989, T. 2) pagrindu – pavardes.lki.lt. (žr. Lietuvių pavardžių žodynas. Pavardžių paplitimo statistika). 

Kurį laiką, remdamasis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, populiariausias pavardes skelbė Lietuvos statistikos departamentas. Populiariausios gyventojų pavardės 2012 m. pradžioje: 

 • vyrų – Kazlauskas, Jankauskas, Petrauskas, Stankevičius, Vasiliauskas, Žukauskas, Butkus, Paulauskas, Urbonas, Kavaliauskas;
 • moterų – Kazlauskienė, Jankauskienė, Petrauskienė, Stankevičienė, Vasiliauskienė, Paulauskienė, Žukauskienė, Urbonienė, Navickienė, Kavaliauskienė.

Populiariausios kūdikių pavardės 2011 m.:

 • berniukų – Petrauskas, Jankauskas, Kazlauskas, Ramanauskas, Stankevičius, Žukauskas, Balčiūnas, Vasiliauskas, Urbonas, Pocius;
 • mergaičių – Stankevičiūtė, Petrauskaitė, Kazlauskaitė, Butkutė, Jankauskaitė, Navickaitė, Pociūtė, Rimkutė, Ramanauskaitė, Balčiūnaitė.

Str. apie pavardes:

Lokaliniai tyrimai:

 

Pravardės, pseudonimai, slapyvardžiai 
 
Pravardės, pseudonimai, slapyvardžiai rašomi didžiąja raide be kabučių kaip vardai ir pavardės (žr. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“, Vilnius, 1992, p. 60, § 145). Pvz.: Jam prilipo Katino pravardė. Jis žinomas Raikino pravarde. Didesnį netikėtumą pateikė dainininkas, žinomas Psicho pravarde. Sako, šiame restorane lankydavęsi Plikiai (Plikių gauja).
 
Vartojamas su tikruoju asmenvardžiu pravardė, pseudonimas, slapyvardis brūkšneliu jungiamas prie pavardės, pvz.: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Mykolaitis-Putinas (rašytojai); Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, Vincas Daunoras-Ungurys (partizanai); Juozas Pavalkis-Vijūnas, Juozas Miliauskas-Miglovara (knygnešiai); Elena Puidokaitė-Atlanta, Saulius Urbonavičius-Samas (dainininkai), Gintaras Einikis-Pūkis, Ramūnas Vyšniauskas-Vyšnia (sportininkai).
PASTABA. Brūkšnelis nerašomas tarp vardo ar pavardės ir prievardžio, pvz. Vytautas Didysis, Mikalojus Radvila Rudasis, RadvilaNašlaitėlis(žr. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“, Vilnius, 1992, p. 57, § 131).
 
Slapyvardis, kurį sudaro autoriaus pavardės ir vardo pirmosios raidės, vadinamas kriptonimu, arba slapyraidžiu.
 
Šalies kūrėjai turi teisę vartoti pseudonimą, pristatydami savo kūrinius: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į pseudonimą (išgalvotą vardą ar (ir) pavardę). Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta teisė į autoriaus vardą, kuri apima teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas autoriaus pseudonimas, jeigu autorius pageidauja juo prisistatyti visuomenei. Tačiau šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nenumatyta galimybė pavardę pakeisti į pseudonimą (įrašyti pseudonimą vietoje pavardės civilinės būklės aktų įrašuose). 
 
Literatūra
 
 1. Apie lietuviškuosius slapyvardžius: straipsnių rinkinys / sud. Jonas Mačiulis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. (Pristatomasis straispnis.)
 2. Butkus A. Lietuvių pravardžių atvirkštinis žodynas (elektroninė knyga, parengta VDU HMF LKK, Kaunas: Aesti, 2009). http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/Butkus_Pravardziu-inversas.pdf    [Parengta pagrindu leidinio A. Butkus „Lietuvių pravardės“, Kaunas: Aesti, 1995. Iš viso teikiamos 14 605 skirtingos pravardės. Pravardės rinktos iš viso lietuvių kalbos ploto. Dalis jų užrašytos kaimo vietovėse 1976–1990 m. per ekspedicijas, dalį jų pagal pateiktą anketą surinko mokytojai lituanistai, dalį 1990–1994 m. pateikė VDU studentai, dalis perrašyta iš LKI Vardyno kartotekos fondų. Pagal baigmenis abėcėlinį sąrašą į atvirkštinį žodyną pergrupavo Vytautas Zinkevičius. Iš gautojo teksto buvo pašalinti pravardžių motyvaciniai aprašai, palikti tik užrašymo vietų sutrumpinimai.] 
 3. Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės / sud. Vaclovas Biržiška. – Kaunas: Bibliografijos žinios, 1943, d. 2.
 4. Lietuviškieji slapyvardžiai: medžiaga lietuviškųjų slapyvardžių sąvadui. – Vilnius: Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 1995–2003, 5 t.
 5. Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas. – Vilnius: Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 2004, t. 2. [Apie leidinį plačiau žr. http://ml.lms.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=46 ]
 6. Mačiulis J. Lietuviškųjų slapyvardžių aiškinamasis žodynas. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011.
 7. Pseudonimai arba slapyvardžiai / Sud. Julius Būtėnas, Vilnius: Vaga, 1981.
 8. Slapyvardžių sąvadas / Digest of pseudonyms (elektroninis išteklius) / Sud. ir parengė Jonas Mačiulis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007. [Apie leidinį plačiau žr. http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/930]

Lokaliniai tyrimai:

 • Aleknavičienė O. Tauragniškių pravardės (Lituanistica. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2005, t. 63, nr. 3, p. 47–70)
 

Sutuoktinių pavardė

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.31 straipsnyje nustatyta: „Abu sutuoktiniai turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę, pasirinkti kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė.“

Iš tradicijos šeimos pavarde dažniausiai pasirenkama vyro giminės pavardė, o ištekėjusi moteris keičia mergautinę pavardę (dažniausiai sudarytą tėvo pavardės pagrindu) į vyro giminės pavarde (su baigmeniu -ienėarba galūne -ė), kartais vieną ir kitą pavardę sujungia. Be įprastinių priesaginių pavardžių junginio, kaip Juktonytė-Petrošienė, Černiauskaitė-Vagnorienė, Žentelytė-Linkienė, pasitaiko junginių su nepriesagine pavardės forma, pvz.: Kairiūnaitė-Vipartė, Norkutė-Kregždė, Veteikytė-Paukštė, Putnaitė-Kojalė, Rimkutė-Leveckė, Lenkaitytė-Varnė, taip pat junginių su nelietuviškos moterų pavardžių darybos pavardėmis, pvz.: Buteikytė-Zapolinčuk, Gutauskienė-Ševčak, Glušenko-Vaičiūnė, junginių su užsieninėmis pavardėmis, pvz.: Adomonytė-Duinker, Gervytė-Langstrom. Po antrosios santuokos gali būti sujungtos ir dvi ištekėjusios moters statusą rodančią formą turinčios pavardės, pvz., Matulaitienė-Aulienė, Kunigėlienė-Sakavičienė. Kur kas rečiau pasitaiko vyrų dvigubų pavardžių. Kita vertus, pagal dvigubą tėvo ar motinos pavardę ir vaiko pavardė dviguba, pvz.: Dainys-Dundulis, Kujelytė-Kučinskaitė, Mockutė-Stankevičiūtė. Lietuviškoje tradicijoje apskritai vyrauja vienanarės pavardės, tiek vyrų, tiek moterų.

Kaip kreiptis į sutuoktinius, porą, žr. toliau.

Svarbu:

 1. Dėl vardo, pavardės pakeitimo ar ištaisymo turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą arba pateikti prašymą Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS. Keitimo teisiniai pagrindai nustatyti Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse (patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333). 
 2. Dėl su kitomis kalbomis ir šalimis susijusių klausimų geriausia kreiptis į Vilniaus m. sav. Civilinės metrikacijos skyrių, žr. adresą.

 

Moterų pavardžių daryba

1. Netekėjusių moterų pavardės

Netekėjusių moterų pavardės pagal lietuvių kalbos taisykles daromos iš vyriškosios pavardės su priesagomis -aitė, -ytė, -utė, -(i)ūtė(žr. VLKK 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 aprobuotą leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 46), pvz.: Šalnaitė, Pečiulytė, Vaitkutė, Girdžiūtė, Mickevičiūtė.

 

Kada kurią priesagą dėti?

-aitė– vedant iš vyriškų pavardžių su galūnėmis -as, -a, pvz.: Urbaitė(iš Urbas), Talmantaitė(iš Talmantas), Girėnaitė(iš Girėnas), Antanauskaitė(iš Antanauskas), Kirlaitė(iš Kirla), Montvilaitė(iš Montvila).

-ytė – vedant iš vyriškų pavardžių su galūnėmis -is, -ys, -ė arba -ia (po minkštojo priebalsio, taigi ir po j), pvz.: Laukaitytė(iš Laukaitis), Stanytė(iš Stanys), Liogytė(iš Liogė), Stundžytė(iš Stundžia), Sajytė(iš Saja).

-utė – vedant iš vyriškų pavardžių su galūne -us (po kietojo priebalsio), pvz.: Sutkutė(iš Sutkus), Vaitiekutė(iš Vaitiekus).

-ūtė – vedant iš vyriškų pavardžių su galūne -jus, pvz.: Zujūtė(iš Zujus), Motiejūtė(iš Motiejus).

-iūtė – vedant iš vyriškų pavardžių su galūne -ius (po minkštojo priebalsio), pvz.: Naudžiūtė(iš Naudžius), Kubiliūtė(iš Kubilius), Sinkevičiūtė(iš Sinkevičius).

Pastaba. Dar žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009): mergaičių pavardės gali būti sudarytos ir su galūne be priesagos, pvz.: Talmantė, Urbė, Laukaitė, Sutkė, Zujė, Naudžė.

2. Ištekėjusių moterųpavardės

Ištekėjusių moterų pavardės daromos iš vyriškų pavardžių daugiausia su priesaga -ienė(žr. norminį leidinį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 47), iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūnėmis -us, -ius, -jus moteriškos pavardės daromos su priesaga -(i)uvienėarba -ienė.

Tais atvejais, kai norima turėti (suteikti) pavardės formą, kuri nenurodytų šeiminės padėties, pavardė iš vyriškos pavardės gali būti daroma su galūne , pvz.: Talmantė(iš Talmantas), Gudonė(iš Gudonis), Lebedė(iš Lebedys), Butkė(iš Butkus), Misevičė(iš Misevičius), Ambraziejė(iš Ambraziejus), Stundžė(iš Stundžia), Motuzė(iš Motuza). Kai vyriška pavardė turi galūnę -ė, moteriška pavardė lieka nepakitusi, pvz.: Lapė, Kregždė. (Žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“; Žin., 2003, Nr. 65-3009.)

Tekėdama moteris gali pasirinkti ir dvigubą pavardę, sudarytą iš mergautinės ir posantuokinės pavardžių, tokia pavardė rašoma su brūkšneliu, pvz., Rūta Simutytė-Gaidienė, Asta Butkė-Jurgaitienė, Jolanta Radzevičienė-Budrė. (Dvigubą pavardę gali būti nepatogu vartoti, nes ji gana ilga, o trumpinti oficialiuose dokumentuose pavardės negalima.)

 

Kada kurią priesagą dėti?

-ienė – vedant iš visų vyriškų pavardžių, pvz.: Urbonienė(iš Urbonas), Palionienė(iš Palionis), Mikšienė(iš Mikšys), Liogienė(iš Liogė), Jovaišienė(iš Jovaiša), Stundžienė(iš Stundžia); Vaitiekienė(iš Vaitiekus), Radvilavičienė(iš Radvilavičius), Butkienė(iš Butkus), Rimkienė(iš Rimkus), Jucienė(iš Jucius).

-uvienė gali būti dedama, kai moters pavardė vedama iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūne -us, pvz.: Sutkuvienė(iš Sutkus), Rimkuvienė(iš Rimkus), Zujuvienė(iš Zujus).

-iuvienė gali būti dedama, kai moters pavardė vedama iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūne -ius, pvz.: Jurčiuvienė(iš Jurčius), Kliūčiuvienė(iš Kliūčius), Rimdžiuvienė(iš Rimdžius).

 Pastaba. Iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su baigmenimis -us, -ius, -jus moterų pavardės daromos arba su priesaga -ienė, arba su priesaga -uvienė, atsižvelgiant į giminės moterų pavardžių formos tradiciją. Šeiminio statuso nerodanti forma, kaip ir visais kitais atvejais, sudaroma su galūne -ė  (varianto -uvė nėra).

 

3. Kaip sudaromos moterų pavardės iš nelietuviškų kilmės vyr. pavardžių?

Žr. toliau.

 

4. Kodėl padaryta išimtis galūnėms -ė?

2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. N-2 (87) komisija numatė galimybę moterų pavardes iš vyriškų pavardžių daryti su galūne , pvz., Jurgutė (iš Jurgutis). Tokia lietuvių kalbos gramatikai neprieštaraujanti pavardžių forma leista atsižvelgus į dalies visuomenės nuomonę, kad dėl šeiminę padėtį atskleidžiančių pavardžių priesagų moterys gali patirti diskriminaciją.
Alternatyvusis darybos būdas būtent su galūne -ė pasirinktas atsižvelgus į tarmių duomenis. Pavardės su galūne -a nepriimtinos, nes tai gausintų bendrinei kalbai nebūdingas moterų pavardžių formas.

2009 m. gegužės 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje svarstytas grupės asmenų siūlymas panaikinti leidimą sudaryti moterų pavardes be priesagos tik su galūne -ė. (Gyventojų registro duomenimis, nuo 2003 m., kai buvo priimtas nutarimas, nepriesaginė pavardė vien su galūne -ė pasirinkta ar dukrai suteikta maždaug 3,5 tkst. kartų.) Nutarta jį palikti galioti, nesant kalbinių argumentų, kurie paneigtų nepriesaginės moterų pavardžių darybos galimybę.

Siūlymas sulaukė didelio visuomenės atgarsio. Apie žiniasklaidoje:

IŠSAMUS LEIDINYS

Miliūnaitė R. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. – 359 p. (Ištrauka svetainėje kalbosnamai.lt. Apklausa Jaunimo požiūris į nepriesagines moterų pavardes.)

 

5. Dėl moterų pavardžių vyriška pavardės forma 

      Dėl oficialiai registruotų vyriškos formos moterų pavardžių vartojimo tekste žr. Kalbos konsultacijų banko įrašus: 

      Dėl teisėtumo:

      Žiniasklaidoje:

 

Moterų pavardžių kirčiavimas

1. Netekėjusių moterų pavardės

1.1. su priesaga -aitėkirčiuojamos taip:

išlaiko vyriškosios pavardės kirtį ir priegaidę, jei padarytos iš vyriškųjų pavardžių su priesagomis -ėnas, -ynas, -ūnas, pvz.: Petrė́nas – Petrė́naitė, Jonýnas – Jonýnaitė, Meilū́nas – Meilū́naitė;

visais kitais atvejais kirčiuojamos priesagoje, pvz.: Rimšà – Rimšáitė, Kaũpas – Kaupáitė, Petráuskas – Petrauskáitė;

1.2. su priesagomis -ytė, -utė, -ūtėkirčiuojamos šiose priesagose, pvz.: Kairýtė, Jurgutýtė, Senkùtė, Zujū̃tė, Sinkevičiū̃tė.

Plačiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (k-24) patvirtintoje rekomendacijoje „Dėl moterų pavardžių kirčiavimo“. (Dar prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios komentarą Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo taisyklės ir realioji vartosena, 2020-01-31.) 

2. Ištekėjusių moterų pavardės

2.1. su priesaga -ienė:

išlaiko vyriškosios pavardės kirtį, jei padarytos iš 1-osios kirčiuotės vyriškųjų pavardžių arba iš vyriškųjų pavardžių, turinčių kirtį vienaskaitos vardininke toliau kaip 2-ajame skiemenyje nuo galo, pvz.: Kiáunė – Kiáunienė, Petrė́nas – Petrė́nienė, Pangónis – Pangónienė, Rìmantas – Rìmantienė, Vãbalas – Vãbalienė, Mickẽvičius – Mickẽvičienė;

visais kitais atvejais kirčiuojama priesaga, pvz.: Kaũpas – Kaupíenė, Šalnà – Šalníenė, Budrỹs – Budríenė, Žemaĩtis – Žemaitíenė, Šepetỹs – Šepetíenė;

2.2. su priesaga -(i)uvienėišlaiko vyriškųjų pavardžių kirčio vietą ir priegaidę, pvz.: Sùtkus – Sùtkuvienė, Gir̃džius – Gir̃džiuvienė.

Plačiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (k-24) patvirtintoje rekomendacijoje „Dėl moterų pavardžių kirčiavimo“. (Dar prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios komentarą Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo taisyklės ir realioji vartosena, 2020-01-31.)  

3. Šeiminio statuso nerodančios moterų pavardės su galūne -ėkirčiuojamos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 patvirtintą 18-ąją kirčiavimo rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ (žr. Nutarimai, Tartis ir kirčiavimas, K-18; „Gimtoji kalba“, 2010, Nr. 4, p. 8–11). 

Komentarą žr. Naujienose– Pangonytė A. Kaip kirčiuoti trumpąsias moterų pavardes su galūne -ė? (VLKK.lt, 2009-11-19). 

 

Klausimai dėl vyriškų pavardžių formų

Kaip kreiptis į vyrą, pavarde Sakalas?

Kreipinys: Sãkalai! Vil̃kai!(ne Sakale! Vilke!)

Pastaba. a kamieno daiktavardžiai vienaskaitos šauksmininke paprastai turi galūnę -e, pvz.: draugas – drauge! vilkas – vilke! Tačiau tikriniai daiktavardžiai, reiškiantys vyrų vardus ir pavardes, vienaskaitos šauksmininke turi galūnę -ai, pvz.: Petras – Petrai! Gintaras – Gintarai! Kazlas – Kazlai! Gutauskas – Gutauskai!

Kaip kreiptis į sutuoktinius: Daũkšosar Daukšaĩ?

Vyriškųjų pavardžių daugiskaita su kirčiu galūnėje žymi šeimas, poras, pvz.: Kaupaĩ, Petraičiaĩ, Lapiaĩ, Daukšaĩ. Taigi kreipiamasi į ponus Daukšas – Daukšaĩ! Poros vadinamos ne tik pagal vyro pavardę, bet ir pagal vyro vardą, pvz., Alvydaĩ, Gintaraĩ, Jonaĩ.

Tos pačios pavardės su kirčiu kamiene žymi tik vienos pavardės vyrų daugį, pvz.: broliai Kaũpai, Petráičiai, pusbroliai Lãpės, Daũkšos.

Plačiau žr. Laimučio Bilkio atsakymą „Gimtojoje kalboje“, 2000, Nr. 4–6, p. 28.

 

Klausimai dėl vardo ir pavardės registravimo

    Asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir nustatymą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir asmens lyties pakeitimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos, plačiau žr. metrikacijos paslaugų interneto svetainėje MEPIS

    Dažnesni klausimai:

 • Ar galima dukrai duoti vardą Anna? Metrikacijos skyrius nesutinka rašyti nn.

Teisingai. Lietuvių kalboje geminatų (dviejų vienodų priebalsių junginio) vengiama: susidūrus dviem vienodiems priebalsiams vienas iš jų paprastai išnyksta (būna, kad rašte išlaikomas morfemų sandūroje, pvz., pusseserė, bet tarti netariamas). Iš kitų kalbų perimti žodžiai ar vardai taip pat nuo seno rašomi su viena priebalse, o jų kilmė ar etimologija įtakos priebalsių rašymui neturi.

Taigi rusų kalbos vardas Анна į lietuvių kalbą perrašomas kaip Ana pagal „Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukciją“ (Vilnius, 1990). Instrukcijos § 25 nustato, kad rusų kalbos dvigubosios priebalsės į lietuvių kalbą transkribuojamos viena priebalse.

Lygiai taip pat dvigubosios priebalsės naikinamos adaptuojant kitų kalbų svetimvardžius ir svetimžodžius apskritai, plg.: vardus – Ema (ne Emma), Inokentijus ar Inocentas (lot. Innocentius, Innocens), Kamilė, Kamila (lot. Camilla)vietovardžius – Apeninai (it. Appennini, kalnai), Talinas (est. Tallinn); bendrinius žodžius –  kolona (pranc. colonne < lot. columna), komisija (lot. commissio). 

 • Ar galima dukrai duoti trumpesnę pavardę tik su galūne -ė (be priesagos)?

Taip, tiek mergaičių, tiek moterų pavardės gali būti su galūne be šeiminio statuso priesagos -aitė, -ytė, -utė, -(i)ūtėar -ienė.

Visos moterų pavardės yra išvestinės, sudaromos iš vyriškos pavardės kamieno: tradiciškai sudaromos su priesagomis, tačiau gali būti ir be jų, tik su galūne -ė (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ 2 punktą). Pvz.:
Almonė (arba Almonaitė iš Almonas), Biliūnė (arba Biliūnaitė iš Biliūnas),
Strolė (arba Strolytė iš Strolia, Strolė), Skujė (arba Skujytė iš Skuja),
Stungė (arba Stungytė iš Stungys arba Stungis),
Rimkė (arba Rimkutė iš Rimkus),
Naudžė (arba Naudžiūtė iš Naudžius), Šalčė (arba Šalčiūtė – iš Šalčius),
Valantiejė (arba Valantiejūtė iš Valantiejus).

Kai pamatinė pavardė (paprastai tėvo) pavardė yra su galūne -ė, moters pavardė lieka nepakitusi, pvz.: Gervė (arba Gervytė iš Gervė), Lingė (arba Lingytė iš Lingė), Galaunė (arba Galaunytė iš Galaunė). 

Kaip kirčiuoti tokias moterų pavardes be šeiminio statuso priesagos, žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijoje „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ (patvirtintoje  2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (K-18). 

 

 • Vyro ar tėvo pavardė be lietuviškos galūnės, o dukters ar žmonos pavardę pageidaujama lietuvinti. Kaip sudaromos moterų pavardės tokiais atvejais?

Jei pageidaujama moters (dukters ar žmonos) pavardę sudaryti pagal lietuvių kalbos taisykles, ji sudaroma pagal nusistovėjusius dėsningumus (žr. Aktualiausios temos/ Asmenvardžiai/ Moterų pavardžių daryba), tik iš adaptuotos (su lietuviška linksnio galūne) vyriškos pavardės formos. Pavyzdžiui:

jei vyro ar tėvo pavardė Jaroslav – adapt. Jaroslavas, tada moterų pavardės būtų Jaroslavaitė, Jaroslavienėar Jaroslavė

jei vyro ar tėvo pavardė Chrapač – adapt. Chrapačas, tada mot. Chrapačaitė, Chrapačienė ar Chrapačė

jei vyro ar tėvo pavardė Podgornyj – adapt. Podgornas, tada mot. Podgornaitė, Podgornienėar Podgornė

jei vyro ar tėvo pavardė Suchodolski – adapt. Suchodolskis, tada mot. Suchodolskytė, Suchodolskienė ar Suchodolskė

jei vyro ar tėvo pavardė Mochovsky – adapt. Mochovskis, tada mot. Mochovskytė, Mochovskienė ar Mochovskė

jei vyro ar tėvo pavardė Šuškevič – adapt. Šuškevičius, tada mot.Šuškevičiūtė, Šuškevičienė ar Šuškevičė

jei vyro ar tėvo pavardė Kocaj – adapt. Kocajus, tada mot. Kocajūtė, Kocajienė ar Kocajė.

Kaip gramatinamos vyrų pavardės iš baltarusių, lenkų, rusų, ukrainiečių (ukrainų) kalbų, žr. Aktualiausios temos/ Svetimvardžiai/ Perrašos taisyklės

 

Registruojant mišrią santuoką (skirtingų tautybių asmenų) ir iškilus moterų pavardžių klausimui, patartina atsižvelgti į vyro giminės moterų pavardžių tradiciją: už lietuvių ištekančių kitataučių moterų pavardės dažniausiai sudaromos pagal lietuvių kalbos taisykles, o už kitataučių ištekančių moterų pavardės gali būti sudaromos arba pagal lietuvių kalbos taisykles, arba pagal kalbos, iš kurios atsinešama pavardė, taisykles (t. y. kaip vyro giminėje – atsižvelgiant, kokia vyro motinos, tetos ar senelės pavardė).

Pavyzdžiui, vyro pavardė Avdejevas: žmonos pavardė gali būti pagal lietuvių kalbos taisykles Avdejevienė ar Avdejevė arba, atsižvelgus į pavardės rusišką kilmę (vyro ir jo senelio pavardė rus. Авдеев), gali būti sudaryta pagal rusų kalbos taisykles (rus. Авдеев > Авдеевa) – Avdejeva. Pasirinkus dvigubą pavardę pavardė galėtų būti, pvz., Zinevičiūtė-Avdejeva.

Arba tėčio pavardė yra Fedč yra nelietuviškos kilmės ir nesugramatinta, t. y. be lietuviškos galūnės, vyro motinos ir giminės moterų pavardės taip pat Fedč: atsižvelgiant į nelietuvišką pavardės kilmę, giminės moterų pavardžių rašymo tradiciją ir žmonos pageidavimą, žmonos pavardė gali likti nesugramatinta, t. y. Fedčarba, pavyzdžiui, Kubiliūtė-Fedč. Žinoma, asmens pageidavimu galima pavardė ir pagal lietuvių kalbos taisykles, pvz., Fedčaitė(< Fedč-as), Fedčė.

Arba tėčio pavardė yra Čaika, tai dukters pavardė galėtų būti arba Čaikaitė(dar Čaikė), nes ši pavardė jau tarpukariu fiksuota tarp Lietuvos gyventojų ir, nors pagal kilmę slaviška,  jau yra prisitaikiusi prie lietuvių kalbos fonetikos, rašybos ir darybos. Dabartiniai Gyventojų registro duomenys rodo, kad oficialiai funkcionuoja išvestinės moterų pavardės Čaikaitėir Čaikienė. Arba, jei giminės dokumentai liudija, kad šioje konkrečioje giminėje moterų pavardės forma Čaika, tęsiant tradiciją, tokios pat formos galima pageidauti ir dukrai (taip pat ir žmonai). 

Dar atkreiptinas dėmesys, kad jei kitataučio vyro pavardė su galūne -a, tai nebūtinai ir moters pavardė galės likti su galūne -a. Pavyzdžiui, vyro pavardė Moniuška– sulietuvinta iš lenk. Moniuszko: pagal perrašos iš slavų kalbų (pvz., lenkų, baltarusių, rusų, ukrainiečių) taisykles, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokoliniais nutarimais, nekirčiuota vyriškosios giminės pavardės galūnė -o lietuvinant keičiama į -a ir pavardė linksniuojama (plg.: vyr. lenk. Tomenko– suliet. Tomenka, Tomenkai...., ukr. Iваненко – suliet. Ivanenka, Ivanenkai...), tačiau moterų pavardės lieka su galūne -o ir nelinksniuojamos (plg.: mot. lenk. Tomenko– suliet. Tomenko, ukr. Iваненко– suliet. Ivanenko). Taip pat ir už Moniuškos ištekėjusios moters pavardė gali būti Moniuškienė(dar Moniuškė) arba Moniuško

  

Vardo ir (ar) pavardės tapatumo klausimai

   Kalbos komisijos nuomone, vardo ir pavardės variantų įvairavimas to paties ar su tuo pačiu asmeniu susijusiuose dokumentuose neturėtų kelti abejonių identifikuojant asmenį, tačiau nustatyti asmens tapatybę nėra Komisijos kompetencijos dalykas. (Asmens tapatybę nustato teismas.)

   Pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ 2 punktą ne lietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis pagal tarimą, bet piliečio pageidavimu arba nesugramatinti (be lietuviškos linksnio galūnės), arba sugramatinti (su lietuviška linksnio galūne). Nesugramatintos ir sugramatintos vardo ir pavardės formų atsiradimas to paties asmens dokumentuose neturi kelti abejonių dėl asmens tapatybės. Pvz.: Piotras Bujakasyra taisyklingai perrašyta pavardė iš rus. Буяк Пётр(žr. Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukciją. – Vilnius, 1990).

Pastaba. Tėvavardžių lietuvių kalboje nėra. Rusų kalba rašytuose asmens dokumentuose ar jų rusiškose dalyse, kuriose pagal trinarę asmenvardžių sistemą pildoma ir tėvavardžio skiltis, greta Lietuvos piliečio vardo ir pavardės buvo rašoma transkribuota tėvo vardo kilmininko forma, žr. Lietuvių kalbos komisijos 1988 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 25 „Dėl tėvo vardo rašymo“; dar Kalbos konsultacijų banko įrašą tėvavardis

   Jei Lietuvos Respublikos piliečiai, lankydamiesi ar gyvendami užsienyje, patiria sunkumų dėl skirtingų šeimos (giminės) narių pavardžių formų, gali kreiptis į komisiją pažymos dėl šeimos pavardės tapatumo, komisija gali patvirtinti, kad, pavyzdžiui, Petrauskas, Petrauskienė, Petrauskaitėyra vienos šeimos pavardės, kurių bendras kamienas Petrausk-, o kiti formantai nurodo asmens lytį ir iš dalies – šeiminį statusą. Tokia lietuvių kalbos (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos) pavardžių darybos sistema sena, susiformavusi per kelis šimtus metų ir įtvirtinta oficialiojoje vartosenoje.

   Dažniausios asmenvardžių formų įvairavimo priežastys

1. Skirtingų kalbų vardynas. Pvz.:

a) Joana, Johannair Johana: dokumentuose fiksuoti trys asmens vardo variantai: Joana, Johanna, Johana. Lietuvių kalbos vardyne yra vardas Joana, kilęs iš sulotyninto hebrajiško vardo Joanna arba Johanna, taigi dokumentuose – to paties vardo trys variantai;

b) Helenair Elena: Helena ir Elena yra to paties vardo variantai, lietuvių kalboje paplitęs variantas Elena, tačiau lenkų, vokiečių, olandų ir kai kurių kitų Europos kalbų vardynuose jis rašomas su raide h (žr. „Słownik imion“. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1991, p. 123–124);

c) Elžbieta, Jelizaveta, Elizaveta: tai tos pačios kilmės vardo variantai: pirmasis vartojamas lietuvių, lenkų kalbų vardyne, antrasis – rusų, o trečiasis paraidžiui perrašytas iš rusų kalbos (ne transkribuotas);

d) Andriusir Андрей: Andrius galėjo būti perrašytas į rusų kalbą kaip Андрей, priartinus prie rusų kalbos vardyno.

2. Vardo variantų (trumpųjų, tarminių) vartojimas to paties asmens dokumentuose. Pvz.:

a) Marijair Marijona: abu vardai yra panašios kilmės – Marija kilo iš sulotyn. hebr. Maria, Marijona – iš dvigubo vardo Maria-Anna (žr. Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. – Vilnius, 1994, p. 263–264) – ir kartais vartojami kaip variantai;

b) Nastiair Anastazija: Nastia yra vienas iš vardo Anastazija trumpųjų variantų (lietuviškame vardyne dažnesnis trumpinys Nastė; žr. Kuzavinis K., Savukynas B. „Lietuvių vardų kilmės žodynas“. – Vilnius, 1994);

c) Enrikasir Henrikas: lietuvių kalbos vardyne yra abu germaniškos kilmės vardo (germ. Heinrich) variantai Enrikas ir Henrikas (žr. Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. – Vilnius, 1994). Per italų kalbą (it. Enriko) atėjęs vardo variantas Enrikas artimesnis lietuvių kalbai, nes žodžiai su garsu h yra skolinti, tačiau ilgainiui išpopuliarėjo būtent Henrikas;

d) Vincentasir Vincas: tai yra to paties vardo variantai, antrasis – pirmojo trumpinys (žr. Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. – Vilnius, 1994, p. 214).

3. Kitų kalbų raidynas ir gramatika. Pvz.:

a) Rimoitir Rimeic: pavardė Rimoit galėjo būti perrašyta kaip Rimeic dėl skirtingų kalbų (gudų, lenkų) įtakos Vilniaus krašte;

b) Helena-Ona Meškovskair Elena Ona Meškauskaitė: šie vardo ir pavardės variantai atsirado dėl lietuvių ir lenkų kalbų vardyno, gramatikos ir rašybos skirtumų;

c) Mažeikair Мажейко: liet. Mažeika perrašyta į rus. kaip Мажейко priartinus pavardę prie rusų kalbos gramatikos taisyklių;

d) Edwardsir Edvards: kadangi lietuvių kalbos raidyne nėra raidės w ir ją atitinka raidė v, už kitos valstybės piliečio Edwards ištekėjusios moters pavardė Lietuvos Respublikos piliečio pase perrašyta kaip Edvards.

4. Raštininkų klaidos. Pvz.:

a) Agnieškair Ignieška: lietuvių vardyne yra vardas Agnieška, kitas vardo variantas – Ignieška greičiausiai atsirado dėl raštininkų klaidos, nors kitose kalbose yra šio vardo variantų su i (pvz., portugalų Ignez, Inez);

b) Piebalgair Pirbalga: „Lietuvių pavardžių žodyne. T. L–Ž“ (Vilnius, 1989) užfiksuota pavardė Piebalga (kaip ir asmens pase). Tai leidžia manyti, kad kiti pavardės variantai įvairiuose dokumentuose ir laiškuose atsirado dėl raštininkų neatidumo: Pebolga, Priebalga, Priebalka, Pirbalga; Piebalgienė – Priebalgienė, Piebaldienė; Piebalgaitė – Pebalgaitė;

c) Peciukonisir Pieciukonis: tai dvi tos pačios pavardės formos, atsiradusios dėl raštininkų neatidumo, galbūt ir rusų kalbos įtakos (rus. e gali būti skaitoma kaip ie). Valkininkų krašte fiksuota autentiška pavardės forma Peciukonis (žr. „Lietuvių pavardžių žodyną“, Vilnius, 1989, p. 418), tokią giminės formą liudija ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenys iš Romos katalikų bažnyčios krikšto aktų įrašų knygos;

d) Brundzienėir Brunzienė: moteriškos pavardės formą Brunzienė galima laikyti nenorminiu pavardės Brundzienė variantu (< Brundza, žr. „Lietuvių pavardžių žodynas. A–K“, Vilnius, 1985, p. 316), atsiradusiu dėl raštininkų kaltės. Klaidą galėjo lemti fonetiniai reiškiniai: dėsninga, kad susidūrus tos pačios artikuliacijos priebalsių grupei, šiuo atveju trims dantiniams n, d, z, vienas iš garsų gali būti netariamas arba tariamas silpnai. Taigi Brundzienė, silpnai artikuliuojant, gali skambėti kaip Brunzienė, plg. tempdavo skamba kaip temdavo.

Dėl begalūnių vardų ir pavardžių vartojimo rišliame tekste

 • Kaip rišliame tekste vartojamos begalūnės vardų ir pavardžių formos, pvz., Jaroslav, Čalyj, Chodkevič?

    Pagal 1997 m. priimto 60-ojo nutarimo „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (Žin., 1997, 63-1490) 3.5 punktą, kitų kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai rišliame tekste gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Dedamos tokios pačios galūnės kaip ir prie adaptuotų jų formų, o pridėjimo būdų yra du (plačiau žr. rekomendaciją „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“):

 • arba pridedant tiesiai prie baigmens (rašant šiuo būdu tekstas sklandesnis, paprastesnis): JaroslavJaroslavas, Jaroslavo, Jaroslavui...; Malevski Malevskis, Malevskio, Malevskiui...; ChodkevičChodkevičius, Chodkevičiaus, Chodkevičiui...; 
 • arba pridedant galūnę po apostrofo (šis būdas rekomenduojamas siekiant tikslumo): Jaroslav – Jaroslav'as, Jaroslav'o, Jaroslav'ui...Malevski – Malevski'is, Malevski'io, Malevski'iui...Chodkevič – Chodkevič'ius, Chodkevič'iaus, Chodkevič'iui... 

    Kokias galūnes kuriuo atveju pasirinkti, žr. Aktualiausios temos. Svetimvardžiai. Perraša iš kitų kalbų

    Galūnės paprastai nepridedamos nerišliame – ne sakinyje, ne žodžių junginyje (anketose, bibliografijoje, sąrašuose ar pan.). 

    Linksnių galūnių pridėjimas prie vardo ir pavardės  rišlumo tikslais – norint kalbos gramatinėmis priemonėmis parodyti žodžių ryšius sakinyje – taikomas ne tik lietuvių, bet ir kitose linksnius turinčiose kalbose, pvz., lenkų, rusų, ukrainiečių, suomių, kt. Galūnių pridėjimas asmenvardžių tapatybės nekeičia. 

 

 Vardo ir (ar) pavardės keitimas ir ištaisymas

    Keitimas. Vardas ir pavardė oficialiai keičiami pagal Asmens vardo ir pavardės keitimo taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333). Žr. Aktualūs teisės aktai. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos, turi būti prašoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvados.

     Teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1R-318 buvo patvirtinta nuostata, leidžianti keisti pavardę numetant priesagą, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą. (Pirmoji pavardė, dėl kurios trumpinimo atsisakant priesagos kreiptasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, buvo su slaviška priesaga -eckas. Patvirtinta, kad toji pavardė galėtų būti sutrumpinta iki baltiškojo kamieno su lietuviška linksnio galūne -ysarba -is.) Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo platesnė nuostata, kad pavardės priesaga gali būti ne tik numetama, bet ir pakeičiama kokią kita, jeigu tradicinėje vartosenoje yra pageidaujamas kitoks priesaginis pavardės variantas. 2019 m. gegužės 10 d. Keitimo taisyklių 9.7 punktas dar kartą praplėstas: išlaikant turimos pavardės kamieną, galima pakeisti galūnę, o priesagą arba numesti, arba pridėti (su sąlyga, kad pageidaujama pavardė yra tradicinėje vartosenoje).

     Dar viena naujovė nuo 2019 m. gegužės 10 d. – asmuo gali pageidauti, kad jo vardas ir (ar) pavardė būtų užrašyti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles). Pavyzdžiui, Yaroshyk (rus. Ярошык) – Jarošyk(sugramatinta forma – Jarošykas). 

   Prašymas dėl vardo ar pavardės keitimo teikiamas civilinės metrikacijos įstaigai arba Metrikacijos paslaugų interneto svetainėje, plačiau žr. MEPIS. (Ar tradicinėje vartosenoje yra trumpesnių pavardžių pirmiausia tikrinama „Lietuvių pavardžių žodyne“, kuris sudarytas daugiausia iš tarpukario Lietuvos gyventojų duomenų, taip pat iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2006 m. įsigytoje pavardžių rinkmenoje.)

   Minėtina, kad galiojančiuose teisės aktuose nėra numatytas pavardės keitimas sulietuvinimo pagrindu. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus galima kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl nelietuviškos ir nesugramatintos pavardės sugramatinimo pagal lietuvių kalbos taisykles, t. y. prie pavardės pridedant lietuvišką priesagą ir (arba) galūnę, pvz.: Buriak – Buriakas(ar mot. Buriakienė, Buriakaitė, Buriakė), Makovskij – Makovskis (ar mot. Makovskienė, Makovskytė, Makovskė), Pavlovič – Pavlovičius(ar mot. Pavlovičienė, Pavlovičiūtė, Pavlovičė). 
 

   Spaudos pranešimai apie vardus ir pavardes:

  Ištaisymas. Vardo ar pavardės formą asmens prašymu ištaiso civilinės metrikacijos įstaiga. Civilinės būklės aktų įrašai taisomi, kai: 1) civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta; 2) buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti (žr. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 25 str. 3 p.). Dar žr. metrikacijos paslaugų interneto svetainėje MEPIS.

 

Pastabas prašom teikti el. p. adresu aiste.pangonyte@vlkk.lt

 Paskutiniai papildymai ir pakeitimai 2020 m. spalį.
 

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Gegužės 16 d. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete įvyko klausymai dėl asmenvardžių reglamentavimo naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatyme, kurio projektas šiuo metu svarstomas komitete.
„Jei po santuokos su užsieniečiu lietuvio gauta pavardė rašoma su raidėmis q, w ir x, tai vis dėlto nereiškia, kad plečiamas lietuvių kalbos raidynas“, – sako Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto rengėjai. Apie tai Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais ir Valstybine lietuvių kalbos komisija sausio 25 d. surengė simpoziumą dėl istorinių realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemų. Dalyvių nuomone, tradicinio pavadinimo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė keisti nėra pagrindo...
Verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės knygų viršeliuose, antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis originaliomis formomis. Kalbos komisija skatina leidėjus greta originalių formų nurodyti ir sulietuvintas (adaptuotas) formas.

Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nutarė tenkinti VLKK skundą ir panaikino Vilniaus apygardos teismo įpareigojimą civilinės būklės akte moteriai įrašyti vyriškosios giminės pavardę.

Kalbos komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pasiūlė svarstyti dvejopų įrašų (valstybine ir originalo kalbomis) Lietuvos Respublikos piliečio pase galimybę: šis kompromisas padėtų išspręsti įsisenėjusią užsienietiškų pavardžių pateikimo dokumentuose problemą nepažeidžiant Konstitucijos.
Lietuvos pilietė Milda Čijunskaitė, Jungtinėse Valstijose sudariusi santuoką su Lietuvos piliečiu Gintu Petrumi, pareikalavo, kad Vilniaus m. savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius į lietuvišką santuokos liudijimą įrašytų jos pasirinktą pavardės formą Petrus...
Iškraipytų lietuviškų pavardžių vartojimas leidimuose gyventi Lietuvos Respublikoje turėtų liautis. Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatė, kad asmens tautybė ar pilietybė negali būti pagrindas netaikyti taisyklių, kylančių iš valstybinės kalbos statuso.
Kreiptasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sunkumų, kuriuos kelia Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Ukrainos piliečių vardų ir pavardžių rašymas leidimuose gyventi Lietuvoje... Sekretoriatas parengė daugiau kaip 100 ekspertinių išvadų dėl asmenvardžių.
Estijos Vyriausybė savo posėdyje pritarė įstatymo projektui dėl asmeninių vardų.
Klaipėdos civilinės metrikacijos skyrius pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo patenkinti Vilijos Bertašiūtės prašymą po santuokos vadintis ne Rudiene, bet Rudis.