Gruodžio 18 dienos posėdyje įvertinti Dalios Kisielienės, Ievos Grigienės ir Algirdo Grigo „Lietuvos medingųjų augalų žodynas“, „Medicinos profesijų pavadinimų trikalbis žodynėlis“ (parengė V. Valiukėnas), nauji terminų straipsnių rinkiniai; nutarta parengti naują tarmių programą.
Gruodžio 4 d. posėdyje teigiamai įvertinti „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“, „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“ (2-asis leidimas), aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir standartų terminai, papildyta Terminologijos pakomisė.
Spalio 2 d. posėdyje patvirtintas valstybių gyventojų pavadinimų sąrašas, kirčiavimo rekomendacijos papildytos svetimžodžių, turinčių kirčiuotus el, er, kirčiavimo gretybėmis, aprobuota naujų terminų...
Birželio 19 d. patvirtinta rekomendacija „Dėl medieninių, pluoštinių, dervinių, rauginių ir kitų techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“. Tarties ir kirčiavimo, Žodyno pakomisės teiktų rekomendacijų tvirtinimas atidėtas...
Birželio 12 d. pritarta Valstybinės kalbos politikos 2009–2013 m gairių projektui, aprobuoti nauji Terminų banko teikiniai, priimti trijų protokolinių nutarimų pakeitimai...
Šiame komisijos posėdyje nutarimu patvirtinti valdų ir kraštų pavadinimai, geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo rekomendacija ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų nauja redakcija...
Šiame posėdyje pristatyti sociologinio tyrimo „Kalba darbe“ rezultatai, patvirtinti sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimai: vietoj pavadinimo Rangūnas įrašytas Neipidas, pakeista pavadinimo Palikiras rašyba – Palikyras ir kt.
Kalbos komisijos posėdyje neprieštarauta dėl teisės terminų, sudarytų iš žodžio „nusikaltimas“ ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pvz., „nusikaltimas žmogaus laisvei“.
Paskutiniame šios kadencijos Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, kt.
Antrajame posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2006 m. veiklos ataskaitoms, naujais nariais papildyta Terminologijos pakomisė.
Pirmajame posėdyje komisija aprobavo „Karybos enciklopedinį žodyną“, pritarė Bendriesiems naujųjų skolinių norminimo principams, sudarė darbo grupę publikuotinų raštijos paminklų rengimo reikalavimams parengti.
Šiame komisijos posėdyje apsvarstyti du žodynai, nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai, priimta rekomendacija „Dėl Tarmių (šnektų) žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, kt.
Šiame posėdyje aprobuotas 2-asis „Fizikos terminų žodyno“ leidimas, dešimt terminų straipsnių, patvirtinti Lietuvos vietovardžių sąrašo (patvirtinto 63-iuoju nutarimu) pakeitimai...
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.
Šiame posėdyje aprobuotas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento parengtas terminų straipsnių rinkinys ir apsvarstytas nutarimo „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Posėdyje aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių, baigtas svarstyti nutarimo „Dėl privalomosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių ir trylikos standartų terminai, pradėti svarstyti skyrybos nutarimų projektai ir kt.
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.
Posėdyje patvirtinti 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimai.
Vadovaudamasi kalbos pastovumo principu Kalbos komisija nepritarė Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos siūlymui pavadinimus „Suvalkija“, „suvalkietis “ pakeisti į „Sūduva“, „sūduvis“.