Šeštajame 2014 metais Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“, priimtas nutarimo „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ pakeitimas...
VLKK laikinoji pakomisė 2014 m. birželio mėnesį pradėjo svarstyti antrąją „Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovo“ dalį „Kalbos taisyklingumas“. Medžiagą parengė ES institucijų vertėjų, redaktorių ir teisininkų lingvistų grupės koordinatorius Erdvilas Jakulis iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento...
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdis, planuotas gegužės 22 d., nukeltas. (Dabar planuojamas birželio mėnesio pradžioje.)
VLKK Vardyno pakomisė, išnagrinėjusi gyventojų skundą dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijos teritorijoje esančio kaimo vardo formos Bardinai, nustatė iš viso keturis kaimo pavadinimo variantus – Bardai, Bardėnai, Barzdėnai, Bardinai. Nuspręsta, kad norminiais galėtų būti laikomi du iš jų – Bardinai ir Bardėnai. Ar keisti oficialų kaimo vardą, įvertinusi gyventojų nuomonę, turėtų spręsti Pagėgių savivaldybės taryba, kaip nustatyta Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėse...
2013 m. spalio 23 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų pasitarime, kurį surengė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos...
2013 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vykusiame programos tarybos posėdyje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė pristatė Kalbos technologijų plėtros gairių projektą, Programų skyriaus vedėja V. Ragaišienė pateikė ataskaitą apie Kalbos komisijos vykdomas priemones.
Kalbos komisija pradėjo baigiamųjų darbų kalbos taisyklingumo tyrimą.
2013 m. gegužės 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame pasitarime dėl pasiūlymo kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją projekto.
2013 m. gegužės 9 d. Kalbos komisijos posėdyje priimta nauja Terminų žodyno vertinimo taisyklių redakcija, pakeisti ir papildyti valstybių, jų sostinių, valdų ir kraštų pavadinimų sąrašai, patvirtintas rekomendacinis Dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas (G–K), aprobuoti nauji terminai, kt.
Priimti du nutarimai, teigiamai įvertintas „Projektų valdymo terminų žodynas“, pristatytas mokslinis projektas „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ (vadov. Meilutė Ramonienė)...
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2012 m. veiklos ataskaitoms, priimtas nutarimas dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo papildymo etnografinių regionų ir kitais pavadinimais, protokolinis nutarimas dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų.
Apsvarstytas „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo rankraštis, aprobuotas pluoštelis teisės aktų terminų straipsnių, susipažinta su informacija apie specialybės kalbos dėstymą aukštosiose mokyklose.
Priimtas protokolinis nutarimas, įvertinti trijų Lietuvos standartų terminų straipsniai, pluoštas teisės aktų terminų, apsvarstyti pakomisių darbo planai.
Per susitikimą aptarti aktualūs lietuvių kalbos sklaidos užsienyje klausimai, baltistikos centrų veikla, neformalusis lituanistinis švietimas, nuotolinio kalbos mokymo galimybės.
Priimti du nutarimai, iš jų vienas protokolinis, įvertintas vienas dvikalbis terminų žodynas ir pluoštas teisės aktų terminų, sudaryta Kalbos technologijų pakomisė…
Lapkričio 8 d. įvyko septintasis Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino pirktinų ir neatlygintinai perduotinų viešosioms šalies bibliotekoms lituanistinių leidinių egzempliorių skaičių...
Posėdyje patvirtintas vienas nutarimas, įvertintas nemažas pluoštas terminų, aptartas asmenvardžių rašymas dokumentuose.
Ketvirtame šiais metais, bet pirmame naujos kadencijos Kalbos komisijos posėdyje sudarytos pakomisės, Kalbos programų koordinavimo taryba, įvertintas pluoštas terminų straipsnių ir „Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas“, kt.
Priimta Seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacija, įvertintas „Lingvodidaktikos terminų žodynas“…
2012 m. sausio 25 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Aplinkos ministerijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai, taip pat toliau svarstytas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“.