Šereitlaukis – kaimas Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškių seniūnijoje, dešiniajame Nemuno krante – išnykusios baltų genties krašte Skalvoje. Archeologinių tyrimų duomenimis, vietovėje gyvenama ne mažiau kaip tūkstantį metų, o vardą vietovė gavo nuo skalvių genties kunigaikščio Šereikos (ar Šereikio) vardo...
Pernai savivaldybėms pateikta per 200 išvadų dėl vietovardžių, įvertinta per 1000 gatvių pavadinimų. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sudarytam Trakų ežerų vietų vardų sąrašui. Vardyno pakomisė, be to, nagrinėjo prašymus dėl kelių tiltų, viaduko, parko, krantinės pavadinimų.
Užutrakio dvaro sodybos rūmuose visuomenei pristatoma knyga „Trakų didžiųjų ežerų vardynas“, kurioje skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apsvarstyti Trakų nacionalinio istorinio nacionalinio parko direkcijos darbuotojų iš įvairių istorinių šaltinių ir žvejų surinkti ežerų vietų vardai (iš viso 323). „Galvė (Galvys), Skaistis, Akmena, Totoriškių ežeras ir Luka (Bernardinų ežeras, Lanka) – penki didieji Trakus juosiantys ežerai liudija apie ilgus amžius jų globoje ir kaimynystėje vykusį žmonių gyvenimą“, – rašo Lina Sokolovaitė pratarmėje. Vietovardžiai išties atskleidžia šios istorinės erdvės kraštovaizdžio vietų ir objektų kultūrinius, istorinius, ūkinius ir sakralinius saitus, reikšmes ir prasmes, plg.: Šventalieptė (kalnas, miškas), Gilojis (ež.), Birutės kalnas, Kęstučio įlanka, Chazano valksmas, Kolzakas (buv. ež.), Karyklė (valksmas), Vienuolyno krantas ir kt.
Šiaulių miesto savivaldybei pateikus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai kelis miesto parko tikrinių pavadinimų variantus, teiktiniausiu kalbos požiūriu pripažintas Zubovų parkas. Jis lakoniškas, aiškus, taisyklingas ir patogus vartoti... Taisyklingas būtų ir Šiauliuose svarstomas pavadinimas Chaimo Frenkelio g. (ne Ch. Frenkelio g.).
Artėjant visuotiniam gyventojų ir būstų surašymui, savivaldybės, Vyriausybės ir VĮ Registrų centro paragintos, šiais metais aktyviau stengiasi suteikti trūkstamus unikalius gatvių pavadinimus gyvenamosiose vietovėse ir sodininkų bendrijų teritorijose, daugelis atsiklausia ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonės. Paskutiniais vasaros mėnesiais Kalbos komisija svetainės lankytojų klausė, kokie gatvėvardžiai jiems patinka ir nepatinka lankytojams. Tarp nemėgstamiausių – su datomis ir pavardėmis.
Vardyno pakomisės teikimu VLKK pritarė Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcijos parengtam Trakų ežerų vietų vardų sąrašui. Apie tai, kaip sekėsi išlaikyti pusiausvyrą tarp atkuriamų lietuviškų vietovardžių ir vietinėje daugiakultūrėje, daugiakalbėje aplinkoje vartojamų slaviškų...
Patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos 2009 m. veiklos ataskaitos, Trakų ežerų vietų vardų sąrašas, pristatytas mokslinis projektas „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ ir jo išvados…
Pernai pastebėta, kad savivaldybės pradeda tvarkyti gyvenamųjų vietovių tipus: viensėdžiams, geležinkelio stotims suteikiamas kaimo statusas arba jie sujungiami su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis...
Spalio 1–2 d. vyko Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus XIII seminaras, jau trečią kartą Vilniuje.

 

Zaduojys

Za­duojỹs (3), ež. Za­rasų r.

Zalvas

Zálvas (1), ež. Za­rasų r.

Zalvė

Zálvė (1), ež. Za­rasų r.

Za­nyla

Za­nylà (2), up., Šir­vin­tos kr., Vil­ka­viškio r.

Zapyškis

Zapýškis (1), mstl. Kau­no r.

Zapselis

Zapsẽlis (2), ež. Laz­dijų r.

Zapsys

Zapsỹs (4), ež. Laz­dijų r.

Za­ra­sai

Za­ra­saĩ (3b), mst., r. c.

Za­rasaitis

Za­rasáitis (1), ež. Za­rasų r.

Zara­sas

Zãra­sas (3b), ež. Za­rasų r.

Zas­taučiai

Zas­taũčiai (2), k. Mažei­kių r.

Zazub­ras

Zãzub­ras (3b), ež. Za­rasų r.

Zelva

Zélva (1), ež. Trakų r.

Zembrė

Zem̃brė (2), up., Ne­mu­no kr., Aly­­taus r.

Zervynas

Zervýnas (1), ež. Laz­dijų r.

Zervynos

Zervýnos (1), k. Varėnos r.

Zi­ba­lai

Zi­ba­laĩ (3b), mstl. Šir­vintų r.

Zyp­liai

Zyp­liaĩ (4), k. Šakių r.

Zir­najys

Zir­najỹs (3a), ež. Za­rasų r.

Zi­zai

Zi­zaĩ (4), k. Kau­no r.

Zok­niai

Zok­niaĩ (4), Šiau­lių mst. da­lis

Zūbiškės

Zū̃biškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Zuikinė

Zuĩkinė (1), Kau­no mst. da­lis

Zuikos

Zùikos (1), k. Ig­na­li­nos r.

Zuj­ūnai

Zuj­ū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Zuntė

Zùntė (1), Ku­piškio prie­mies­tis

 

Ž

Žadei­kė­liai

Žadei­kė̃­liai (2), k. Pa­sva­lio r.

Žadikė

Žãdikė (1), up., Šešėvės dš., Rad­vi­liškio r.

Žagarė

Žagãrė (2), mst. Jo­niškio r.

Žagariai

Žagãriai (2), k. Laz­dijų r.

Žai­ginys

Žai­ginỹs (3a), mstl. Ra­sei­nių r.

Žalesa

Žalesà (3b), up., Ne­ries dš., Vil­niaus r.

Žale­sas

Žãle­sas (3b), ež. Vil­niaus r.

Žalgi­ris

Žálgi­ris (1), mšk. Šakių r.

Žal­gi­rių miškas

Žal­gi­rių̃ mìškas, mšk. Šilutės r.

Žaliakal­nis

Žaliãkal­nis (1), Kau­no mst. da­lis

Žalia­siai 1

 

Žaliasis raistas

Žaliàsis raĩstas, plk. Kaišia­do­rių r.

Žalieji ežerai

Žalíeji ežeraĩ, ež. Vil­niaus r.

Žalioji

Žalióji, plk. Ra­sei­nių r.; k. Vil­ka­viškio r.

Žalioji gi­ria

Žalióji gi­rià, mšk. Pa­nevėžio ir Pa­sva­lio r.

Žalpė

Žal̃pė (2), up., Šešuvies dš., Ra­sei­nių r.

Žalpiai

Žal̃piai (2), mstl. Kelmės r.

Žaltytis

Žaltýtis (1), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Žal­va­riai

Žal­va­riaĩ (3a), k. Molėtų r.

Žambas

Žam̃bas (2), up., Lėvens dš., Pa­nevėžio r.

Žarčiai

Žar̃čiai (2), plk. Pa­nevėžio r.

Žardė

Žar̃dė (2), Klaipėdos mst. da­lis

Žarė

Žãrė (2), up., Švėtės kr., Jo­niškio r.

Žar­ėnai

Žar­ė́nai (1), mstl. Telšių r.

Žąsa

Žąsà (2), up., Lėvens kr., Pa­sva­lio r.

Žasliai

Žãsliai (2), mstl., ge­lež. st. Kaišia­­­do­rių r.

Žeimelis

Žeimẽlis (2), mstl. Pa­kruo­jo r.

Žei­mena

Žei­menà (3b), ge­lež. st., up., Ne­ries dš., Švenčio­nių r.

Žeime­nys, -ų

Žeĩme­nys, -ų̃ (3b), ež. Švenčio­nių r.

Žeimiai

Žeĩmiai (2), mstl., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Želva

Žélva (1), mstl. Uk­mergės r.

Želvos

Žélvos (1), ež. Molėtų r.

Žemaičiai 3

Žemaĩčiai– žr. Žemaitijà

Žemaičių Kal­va­rija

Žemaĩčių Kal­va­rijà (2), mstl. Plungės r.

Žemaičių Naumies­tis

Žemaĩčių Naũmies­tis (1), mst. Šilutės r.

Žemai­tė­liai

Žemai­tė̃­liai (2), k. Vil­niaus r.

Žemaitija  [3], [4]

Žemaitijà (2) // Žemaĩčiai(2), etn. sr., žemaičių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.

Žemaitkiemis

Žemaĩtkie­mis (1), mstl. Uk­mergės r.; k. Kau­no r.

Žemalė

Žemãlė (2), k. Mažei­kių r.

Žemieji Pa­ne­riai

Žemíeji Pa­ne­riaĩ – žr. Pa­ne­riaĩ

Žemoji Gervė

Žemóji Gérvė (1), up., Apaš­čios dš., Biržų r.

Žemoji Pa­nemunė

Žemóji Pa­nemùnė (2), mstl. Šakių r.

Žemo­sios Viesos

Žẽmo­sios Viẽsos (4), k. Šir­vintų r.

Žiba

Žibà (4), up., Dar­bos kr., Kre­tin­gos r.

Židikai

Židìkai (2), mstl. Mažei­kių r.

Žydiškės

Žỹdiškės (1), k. Trakų r.

Žiegas

Žíegas (1, 3), ež. Za­rasų r.

Žiemke­lis

Žiẽmke­lis (1), plk. Kau­no r.

Žiezdras

Žiẽzdras (2), ež. Ig­na­li­nos ir Ute­nos r.

Žiežmara

Žiežmarà (3a), up., Ne­ries kr., Kaišia­do­rių r.

Žiežmariai

Žiežmãriai (2), mstl. Kaišia­do­rių r.

Žiežmuo

Žiežmuõ (3a), ež. Trakų r.

Žiežulis

Žiežùlis (2), ež. Molėtų, Varė­nos r.

Žiežulnys

Žiežulnỹs (3a), ež. Ute­nos r.

Žygaičiai

Žygáičiai (1), mstl. Tau­ragės r.; k. Šiau­lių r.

Žili­nai

Žili­naĩ (3b), k. Varėnos r.

Žilmas

Žìlmas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Žindaičiai

Žindáičiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Žiobiškis

Žióbiškis (1), k. Ro­kiškio r.

Žiogaičiai

Žiógaičiai (1), k. Mažei­kių r.

Žiogys

Žiogỹs (4), ež. Šilutės r.

Žirm­ūnai

Žirm­ū́nai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Žir­naja

Žir­najà (3b), up., Šven­to­sios kr., Uk­mergės r.

Žir­na­jai

Žir­na­jaĩ (3b), ež . Uk­mergės r.

Žiūrai

Žiūraĩ (4), k. Varėnos r.

Žiūriai

Žiūriaĩ (4), k. Šakių, Vil­ka­viškio r.

Žižma

Žižmà (4), up., Ven­tos kr., Šiau­lių r.

Žižmai

Žižmaĩ (4), k. Šalčininkų r.

Žli­bi­nai

Žli­bi­naĩ (3b), k. Plungės r.

Žudiškės

Žùdiškės (1), k. Vil­niaus r.

Žukančiai

Žukañčiai (2), k. Jo­niškio r.

Žukliškės

Žùkliškės (1), k. Za­rasų r.

Žuvi­ninkas

Žuvi­niñ­kas (2), mšk. Anykščių r.

Žuvin­tas

Žùvin­tas (3b), ež. Aly­taus r.

Žuvin­to palios

Žùvin­to pãlios (2), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Žvaginiai

Žvagìniai (2), k. Klaipėdos r.

Žve­lsa 2

Žve­lsà (4), up., Mi­ni­jos kr., Klaipėdos r.

Žve­lesys

Žve­lesỹs (3b), up., Ašvos kr., Šilutės r.

Žvėrynas

Žvėrýnas (1), Vil­niaus mst. da­lis

Žvernas

Žvérnas (1), ež. Molėtų r.

Žvingiai

Žviñgiai (2), mstl. Šilalės r.

Žvirgždaičiai

Žvirgždáičiai (1), mstl. Šakių r.

 

 

 

[1] Išbraukta, žr. Šiekštys// Žaliasiai.

[2] Buv. Žve­lesa.

[3] Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).

[4] 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. N-1 (150)pakeitimai: prie Žemaitijanurodyta „etnogr. reg.“

   

Ubiškė

Ùbiškė (1), mstl. Telšių r.

Ubiškės

Ubìškės (2), k. Trakų r.

Ūdrija

Ūdrijà (2), k. Aly­taus r.

Ūgė

Ū̃gė (2), up., Ta­tu­los kr., Pa­kruo­jo r.

Ugioniai

Ugióniai (1), k. Ra­sei­nių r.

Uk­mer­gė

Uk­mer­gė̃ (3b), mst., r. c.

Uk­ri­nai

Uk­ri­naĩ (4), k. Mažei­kių r.

Ūla

Ūlà (4), up., Mer­kio kr., ež. Varė­nos r.

Uliūnai

Uliū́­nai (1), k. Pa­nevėžio r.

Un­guraitis

Un­guráitis (1), ež. Trakų r.

Un­gurinis

Un­gurìnis (2), ež. Švenčio­nių r.

Un­gurys

Un­gurỹs (3b), ež. Trakų r.

Uola

Uolà (4), up., Rašės dš., Ute­nos r.

Uosin­tas

Úosin­tas (1), ež. Ro­kiškio r.

Uosys

Uosỹs (4), ež. Molėtų r.

Uosu­pis

Úosu­pis (1), up., Ūlos dš., Va­rėnos r.

Uošna

Uošnà (4), up., Bab­run­go kr., Plungės r.

Ūpar­tas

Ū̃par­tas (3b), ež. Za­rasų r.

Upyna

Upýna (1), mstl. Šilalės r.; k. Telšių r.; up., Šešuvies dš., Jurbar­­­ko r.; up., Žižmos dš., Šiau­lių r.

Upynikė

Upynìkė (2), up., Trišiūkštės kr., Jur­bar­ko r.

Upita

Upità (3b), up., Vei­viržo kr., Klaipėdos r.

Upytė

Upýtė (1), k. Pa­nevėžio r.; up., Ta­tu­los kr., Biržų r.; up., Nevėžio kr., Pa­nevėžio r.

Upnin­kai

Ùpnin­kai (1), k. Jo­na­vos r.

Urka

Ùrka (1), up., Ba­rupės kr., Kėdai­nių r.

Urkis

Ùrkis (1), ež. Molėtų r.

Ur­vi­niai

Ur­vi­niaĩ (3b), k. Šakių r.

Us­ėnai

Us­ė́nai (1), k. Šilutės r.

Ūsiai

Ū̃siai (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Ušna

Ušnà (2), up., Ven­tos kr., Kel­mės r.

Ušnėnai

Ušnė́nai (1), k. Kelmės r.

Ūta

Ūtà (2), k. Molėtų r.

Utėlės

Utė̃lės (2), plk. Telšių r.

Utena

Utenà (3b), mst., aps. ir r. c.

Ute­nas

Ùte­nas (3b), ež. Ute­nos r.

Utenykštis

Utenýkštis (1), ež. Ute­nos r.

Užliedžiai

Ùžliedžiai (1), k. Kau­no r.

Užlieknė

Ùžlieknė (1), k. Mažei­kių r.

Užmar­kija

Užmar­kijà (2), plk. Mažei­kių r.

Užnemunė 2

Ùžnemunė (1), sr. kairiajame Nemuno krante

Užpaliai

Užpãliai (2), mstl. Ute­nos r.

Užpel­kiai

Ùžpel­kiai (1), k., ge­lež. st. Kelmės r.

Užpel­kiai

Užpel­kiaĩ (3b), k. Kre­tin­gos r.

Užuguos­tis

Užùguos­tis (1), k. Prienų r.

Užukenė1, Užukinė

Užùkenė (1) // Užùkinė (1), k. Vil­niaus r.

Užulėnis

Užùlėnis (1), k. Uk­mergės r.

Užunvėžiai

Užùnvėžiai (1), k. Anykščių r.

Užupis

Ùžupis (1), Vil­niaus mst. da­lis

Užuraisčių pelkė

Užùraisčių pélkė, plk. Anykščių r.

Užusa­liai

Užùsa­liai (1), k. Jo­na­vos r.

Užven­tis

Ùžven­tis (1), mst. Kelmės r.

Užžar­tėlė

 

 

Užžar­tė̃lė (2), k. Kėdai­nių r.

 

[1] Buv. tik Užùkenė(1)

[2]  Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).

Šaka

Šakà (4), up., Dau­gy­venės kr., Pa­kruo­jo r.

Šakar­vai

Šakar­vaĩ (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Šakiai

Šakiaĩ (4), mst., r. c.

Šakyna

Šakýna (1), mstl. Šiau­lių r.

Šaku­pio Sa­manynė

Šãku­pio Samanỹnė (2), plk. Pa­nevėžio r.

Šalčia

Šalčià (4), up., Mer­kio kr., Šalči­nin­kų r.

Šalčykščia

Šalčýkščia (1), up., Šalčios kr., Šalči­ninkų r.

Šalčinin­kai

Šal̃činin­kai (1), mst., r. c.

Šalčinin­kė­liai 1

Šalčinin­kė̃­liai (2), k. Šalčinin­kų r.

Šalpė

Šal̃pė (2), up., Vei­viržo kr., Klai­pėdos r.

Šalteniai

Šaltẽniai (2), k. Kelmės r.

Šal­tuona

Šal­tuonà (3a), up., Šešuvies kr., Jur­­bar­ko r.

Šaminis

Šamìnis (2), ež. Ig­na­li­nos, Šven­čio­­nių r.

Šamukas

Šamùkas (2), ež. Trakų r.

Šančiai

Šánčiai (1) (Aukštíeji ir Žemíeji), Kau­no mst. da­lys

Šapeliai

Šapẽliai (2), k., ge­lež. st. Ro­kiš­kio r.

Šara­vai

Šara­vaĩ (3b), k. Kėdai­nių r.

Šarkis

Šar̃kis (2), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Šarnelė

Šar̃nelė (1), k. Plungės r.

Šata

Šatà (4), up., Luo­bos kr., Skuo­do r.

Šateikiai

Šateĩkiai (2), k., ge­lež. st. Plun­gės r.

Šatės

Šãtės (2), k.Skuo­do r.

Šat­rija

Šat­rijà (3b), kln., up., Au­nu­vos dš., Telšių r.

Šatri­nin­kai

Šãtri­nin­kai (1), k. Vil­niaus r.

Šaukėnai

Šáukėnai (1), mstl. Kelmės r.

Šauko­tas

Šaũko­tas (1), mstl. Rad­vi­liškio r.

Šaul­ėnai

Šaul­ė́nai (1), k. Laz­dijų r.

Šaulys

Šaulỹs (4), ež. Laz­dijų r.

Šeduva

Šeduvà (3b), mst. Rad­vi­liškio r.

Šei­matis

Šei­matìs (3b), k. Ute­nos r.

Šei­mena

Šei­menà (3b), up., Šir­vin­tos dš., Vil­ka­viškio r.

Šei­my­niškė­liai

Šei­my­niškė̃­liai (2), k. Anykščių r.

Šei­myniškiai

Šei­mynìškiai (2), k. Anykščių r.

Šei­niū­nai

Šei­niū́nai (1), k. Šir­vintų r.

Šekšys

Šekšỹs (4), ež. Za­rasų r.

Šekštis

Šẽkštis (2), ež. Telšių r.

Šepeta

Šereitlaukis, Šereiklaukis4

Šepetà (3b), k., plk. Ku­piškio r.

Šereĩtlaukis (1), Šereĩklaukis (1), k. Pagėgių sav.

Šėrikai

Šėrìkai (2), k. Šilalės r.

Šerkšnė

Šer̃kšnė (2), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

Šerkšnėnai

Šerkšnė́nai (1), k. Mažei­kių r.

Šermukšnių pelkė

Šermùkšnių pélkė, plk. Pa­kruo­jo r.

Šeškinė

Šeškìnė (2), Vil­niaus mst. da­lis

Šešto­kai

Šešto­kaĩ (4), mstl. Laz­dijų r.

Šešuo­lė­liai

Šešuo­lė̃­liai (2), mstl. Uk­mergės r.

Šešuoliai

Šešuõliai (2), mstl. Uk­mergės r.

Šešupė

Šešùpė (2), up., Ne­mu­no kr., Ma­ri­jam­polės r.

Šešuva

Šešuvà (3b), up., Ne­ries kr., Jona­vos r.

Šešuvis, -ies

Šešuvìs, -iẽs (3b), up., Jūros kr., Tau­ragės r.

Šėta

Šė́ta (1), mstl. Kėdai­nių r.

Šetekšnis

Šetẽkšnis (2), ež. Ro­kiškio r.

Šeteniai

Šetẽniai (2), k. Kėdai­nių r.

Šiaudinė

Šiaudìnė (2), k. Ak­menės, Ša­kių r.

Šiaudu­va

Šiaũdu­va (1), k. Šilalės r.

Šiaul­ėnai

Šiaul­ė́nai (1), mstl. Rad­vi­liškio r.

Šiau­liai

Šiau­liaĩ (4), mst., aps. ir r. c.

Šiaušė

Šiáušė (1), up., Du­by­sos kr., Kel­mės r.

Šiekštys

Šiekštỹs (4), ež. Švenčio­nių, Ute­nos r.

Šiekštys2, Žaliasiai

Šiekštỹs (4) // Žãliasiai, Žaliojo, ež. Ig­na­li­nos r.

Šieme­tis

Šíeme­tis (1), ež. Trakų r.

Šienlau­kis

Šiẽnlau­kis (1), k., ge­lež. st. Ra­sei­nių r.

Šikšniai

Šikšniaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Šila­dis

Šìla­dis (1), up., Mūšos dš., Pa­kruo­jo r.

Šilai

Šilaĩ (4), mstl. Pa­nevėžio r.; k. Jo­na­vos r.

Šilainiai

Šiláiniai (1), Kau­no mst. da­lis

Šilalė

Šilãlė (2), mst., r. c.

Šilavotas

Šilavótas (1), k. Prienų r.

Šilelis

Šilẽlis (2), k. Kau­no r.

Šil­ėnai

Šil­ė́nai (1), k., ge­lež. st. Šiau­lių r.

Šyliai

Šyliaĩ (4), k. Šilutės r.

Šilinė

Šilìnė (2), k. Jur­bar­ko r.

Šilo Pavėžupis*

Šìlo Pãvėžupis (1), k. Kelmės r.

Šilutė

Šilùtė (2), mst., r. c.

Šilu­va

Šìlu­va (1), mstl. Ra­sei­nių r.

Šilu­vos tyre­lis

Šìlu­vos týre­lis (1), plk. Kelmės r.

Šimkaičiai

Šimkáičiai (1), mstl. Jur­bar­ko r.

Šimonys

Šimónys (3), mstl. Ku­piškio r.

Šimo­nių gi­ria

Šimo­nių̃ gi­rià, mšk. Anykščių ir Ku­piškio r.

Širvėnos ežeras

Širvėnõs ẽžeras, ež. Biržų r.

Širvi­nas

Šìrvi­nas (1), ež. Vil­niaus r.

Šir­vinta

Šir­vintà (3a), up., Šven­to­sios kr., Uk­mergės r.

Šir­vinta

Šir­vintà (3b), up., Šei­me­nos kr., Vil­ka­­­­viškio r.; up., Šešupės kr., Vil­ka­viškio r.

Širvin­tas

Šir̃vin­tas (3b), plk. Laz­dijų r.

Širvin­tos

Šìrvin­tos (3a), mst., r. c.

Šyša

Šyšà (3), up., Ne­mu­no dš., Šilu­tės r.

Šiūlėnai

Šiūlė́nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Šiu­liai

Šiu­liaĩ (4), k. Kau­no r.

Šiupyliai

Šiupỹliai (2), k. Šiau­lių r.

Šiurpys

Šiurpỹs (4), ež. Za­rasų r.

Šklėriai

Šklė́riai (1), k., ge­lež. st. Trakų r.; k. Varėnos r.

Šlapaberžė

Šlapãberžė (1), k. Kėdai­nių r.

Šlapra­is­tis

Šlãpra­is­tis (1), plk. Kaišia­dorių r.

Šla­van­tai

Šla­vañtai (2), k. Laz­dijų r.

Šla­van­tas

Šla­vañ­tas (2), ež. Laz­dijų r.

Šla­veita

Šla­veità (3b), up., Ak­me­nos dš., Kre­tin­gos r.

Šlavinas

Šlavìnas (2), ež. Molėtų r.

Šlie­nava

Šlie­navà (2), k. Kau­no r.

Šlyna

Šlýna (1), up., Šal­tuo­nos dš., Jur­bar­ko r.

Šnipiškės

Šnìpiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Šona

Šonà (4), up., Ven­tos dš., Kelmės r.

Šumera

Šumerà (3b), up., Obe­lies dš., Kėdai­nių r.

Šumskas

Šùmskas (1), mstl., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Šuni­ja

Šùni­ja (1), up., Jūros kr., Tau­ra­gės r.

Šuns­kai

Šuns­kaĩ (4), mstl. Ma­ri­jam­polės r.

Šuoja

Šuojà (3), up., Kiršino kr., Pa­nevėžio r.

Šustis, -ies

Šustìs, -iẽs (4), up., Šyšos dš., Šilutės r.

Šušvė

Šùšvė (2), up., Nevėžio dš., Kėdai­nių r.

Šutai

Šùtai (2), k. Švenčio­nių r.

Švedriškė

Švedrìškė (2), k. Ig­na­li­nos r.

Šveicarai

Šveicãrai (2), k. Vil­niaus r.

Šveicari­ja

Šveicãri­ja (1), k. Jo­na­vos r.

Švėkšna

Švė́kšna (1), mstl. Šilutės r.

Švenčio­nė­liai

Švenčio­nė̃­liai (2), mst. Švenčio­nių r.

Švenčionys

Švenčiónys (3), mst., r. c.

Švenčius

Švenčiùs (4), ež. Kaišia­do­rių r.

Šventa

Šventà (4), k. Švenčio­nių r.

Šventas

Šveñ­tas (2, 4), ež. Ig­na­li­nos, Molėtų, Za­rasų r.

Šventelė

Šventẽlė (2), up., Žei­me­nos kr., Švenčio­nių r.

Šventelis

Šventẽlis (2), ež. Za­rasų r.

Šventežeris 3

Šveñtežeris (1), mstl., ež. Laz­dijų r.

Šventybras­tis

Šventýbras­tis (1), k. Kėdai­nių r.

Šventoji

Šventóji, Pa­lan­gos mst. da­lis; up., Ne­ries dš., Anykščių r.; up., į Bal­ti­jos jūrą, Skuo­do r.

Šventosios pelkė

Šventõsios pélkė, plk. Za­rasų r.

Šventų miškas

Šventų̃ mìškas, mšk. Plungės r.

Šven­tupė

Šveñtupė (1), up., Jie­sios dš., Prie­nų r.

Šventu­pis

Šveñtu­pis (1), up., Da­bi­kinės kr., Ak­menės r.; up., Nevėžio dš., Pa­nevėžio r.

Švėtė

Švė̃tė (2), up., Lie­lupės kr., Jo­niškio r.

Švie­sioji bala

Švie­sióji balà, plk. Ro­kiškio r.

Švi­tinys

Švi­tinỹs (3b), up., Lie­lupės kr., Pa­kruo­jo r.

Švobiškis

Švóbiškis (1), k. Pa­sva­lio r.

Švo­gina

Švo­ginà (3a), up., į Drin­gio ež., Ig­na­li­nos r.

 * Vietovardis Šilo Pavėžupis neoficialus – dab. ofic. Pavėžupis, šis kaip pagrindinis variantas, o Šilo Pavėžupis kaip šalutinis minimi „Lietuvos vietoavrdžių žodyne“.

[1] Buv. mstl.

[2] Buv. tik. Žãliasiai, Žaliojo.

[3] Buv. tik mstl., dab. prirašomas ir buv. Šventežerio ežeras.

[4] Šis vietovardis į sąrašą įrašytas 2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-2 (123).

 

Sadū­niškės

Sadū́niškės (1), k. Vil­niaus r.

Saga­vas

Sãga­vas (3b), ež. Laz­dijų r.

Saknas

Sãknas (2), ež. Laz­dijų r.

Salagi­ris

Salãgi­ris (1), mšk. Ro­kiškio r.

Sala­kas

Sãla­kas (3b), mstl. Za­rasų r.

Sala­ko gi­ria

Sãla­ko gi­rià, mšk. Za­rasų r.

Salamies­tis

Salãmies­tis (1), mstl. Ku­piškio r.

Sa­lan­tai

Sa­lan­taĩ (3b, 4), mst. Kre­tin­gos r.

Salan­tas

Sãlan­tas (3b), up., Mi­ni­jos dš., Kre­tin­gos r.

Sa­laperau­gis

Sa­lapérau­gis (1), ež., k. Ma­ri­jam­polės r.

Sa­l­du­pis

Sa­l̃­du­pis (1), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

Saldutiškis

Saldùtiškis (1), mstl. Ute­nos r.

Sal­du­vė

Sal­du­vė̃ (3b), kln. Šiau­lių r.

Sa­li­ninkai

Sa­li­niñ­kai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Saločiai

Salõčiai (2), mstl. Pa­sva­lio r.

Saločius

Salõčius (2), ež. Molėtų r.

Salos

Sãlos (4), mstl. Ro­kiškio r.

Salotas

Salótas (1), ež. Telšių r.

Salotė

Salótė (1), ež. Vil­niaus r.

Salotis 1

Salõtis (2), ež. Molėtų, Švenčio­nių r.

Saltoniškės

Saltõniškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Samaniai

Samãniai (2), k. Za­rasų r.

Sa­ma­nyčia

Sa­ma­nyčià (2), plk. Švenčio­nių r.

Sa­manynė

Sa­manỹnė (2), plk. Ku­piškio, Ro­kiškio r.

Samanis

Samãnis (2), ež. Laz­dijų, Zara­sų r.

Samavas

Samãvas (2), ež. Molėtų, Za­rasų r.

Sa­my­lai

Sa­my­laĩ (3b), k. Kau­no r.

Samis

Sãmis (2), ež. Trakų r.

San­drava

San­dravà (3a), up., Luknės dš., Ra­sei­nių r.

Sangrūda

Sangrūdà (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Santai­ka

Sántai­ka (1), k. Aly­taus r.

San­taka

San­takà (3a), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

San­ta­kai

San­ta­kaĩ (3a), k. Šakių r.

Santa­riškės

Sánta­riškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Sa­pieginė

Sa­piegìnė (2), Vil­niaus mst. dalis

Sargė­nai

Sargė́­nai (1), Kau­no mst. da­lis

Sa­ria

Sa­rià (4), up., Žei­me­nos kr., Švenčio­nių r.

Sa­riai

Sa­riaĩ (4), k. Švenčio­nių r.

Sar­tai

Sar­taĩ (4), ež. Ro­kiškio ir Za­rasų r.

Sarti­nin­kai

Sar̃ti­nin­kai (1), k. Tau­ragės r.

Sasna

Sasnà (4), up., Šešupės dš., Ma­ri­jam­­polės r.

Sas­nava

Sas­navà (4), mstl. Ma­ri­jam­polės r.

Sat­kūnai

Satk­ū́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­niš­kio r.

Saugė­lau­kis

Saugė́­lau­kis (1), k. Jo­niškio r.

Saugos

Saũgos (2), k. Šilutės r.

Sausdravas

Sausdrãvas (2), up., Mi­ni­jos dš., Plungės r.

Sau­siai

Sau­siaĩ (4), k., ge­lež. st. Trakų r.

Sausinė

Saũsinė (1), k. Kau­no r.

Sausvin­gis

Saũsvin­gis (1), ež. Aly­taus r.

Sa­vičiūnai

Sa­vičiū­́nai (1), k. Vil­niaus r.

Seda

Sedà (4), mst. Mažei­kių r.

Sedūnai

Sedū́nai (1), k. Rad­vi­liškio r.

Seira

Seirà (4), up., Bal­to­sios Ančios kr., Laz­dijų r.

Seirijai

Seirìjai (2), mstl. Laz­dijų r.

Seirijis

Seirìjis (2), ež. Laz­dijų r.

Sek­luotis

Sek­luõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Se­liovinis

Se­liovìnis (2), ež. Laz­dijų r.

Se­meliškės

Se­melìškės (2), mstl. Trakų r.

Se­meniškiai

Se­menìškiai (2), k. Biržų r.

Senadva­ris

Senãdva­ris (1), k. Za­rasų r.

Senamiestis

Senãmiestis (1), Kauno, Klai­pė­dos, Kėdainių, Vilniaus, mst. dalys

Senasis Daugėliškis4

Senas Strūnaitis

Senàsis Daugėlìškis (2), k. Ignalinos r.

 

Sẽnas Strūnáitis (1), k. Švenčio­nių r.

Sendvaris

Séndvaris (1), k. Klaipėdos r.

Seniava

Seniavà (4), Kauno mst. dalis

Senieji Bernatoniai5

Senieji Trakai

Seníeji Ber̃natoniai (1), k. Kauno r.

 

Seníeji Trãkai (2), k. Trakų r.

Sennemunė

Sénnemunė (1), ež. Šilutės r.

Senoji Įpiltis, -ies

Senóji Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kretin­gos r.

Senovė

Senóvė (1), k., gelež. st. Varėnos r.

Senrusnė

Sénrusnė (1), ež. Šilutės r.

Seredžius

Serẽdžius (2), mstl. Jur­bar­ko r.

Se­reikiškės

Se­reĩkiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Sėti­kis

Sė́ti­kis (1), ež. Švenčio­nių r.

Siaurys

Siaurỹs (4), ež. Švenčio­nių r.

Si­dabra

Si­dabrà (3b), up., Pla­to­nio dš., Jo­niškio r.

Si­dabravas

Si­dabrãvas (2), mstl. Rad­vi­liš­kio r.

Si­dabrynė

Si­dabrỹnė (2), k. Jo­niškio r.

Sida­riai

Sìda­riai (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Sienis

Siẽnis (2), ež. Trakų r.

Sie­sartis

Sie­sar̃tis (2), ež. Molėtų r.

Sie­sartis, -ies

Sie­sartìs, -iẽs (3a), up., Šešu­pės dš., Šakių r.; k., up., Šven­to­sios kr., Uk­­mergės r.

Siesi­kai

Síesi­kai (1), mstl. Uk­mergės r.

Siesi­kas

Síesi­kas (1), ež. Ute­nos r.

Sietas

Siẽtas (2), ež. Trakų r.

Sie­tuviškis

Sie­tuvìškis (2), ež. Ro­kiškio r.

Sylys

Sylỹs (4), ež. Ute­nos r.

Si­ma­nė­liškiai

Si­ma­nė̃­liškiai (1), ge­lež. st. Vil­ka­viškio r.

Simnas

Sim̃nas (2), mst. Alytaus r.

Sintautai

Sintautaĩ (3b), mstl. Šakių r.

Siponys

Sipónys (3), k. Prienų r.

Sirgėlis

Sirgė̃lis (2), ež. Švenčionių r.

Sirvėtas

Sìrvėtas (1), ež. Švenčionių r.

Sitkūnai

Sitkū́nai (1), k. Kauno r.

Skaidiškės

Skáidiškės (1), k. Vilniaus r.

Skaidrys

Skaidrỹs (4), ež. Ignalinos r.

Skaistė

Skáistė (1), ež. Rokiškio r.

Skaistgiriai2

Skaistgiriaĩ (3b), k. Panevėžio r.

Skaistgirys

Skaistgirỹs (3a), mstl. Joniškio r.

Skaistis

Skáistis (1), ež. Trakų r.

Skapiškis

Skãpiškis (1), mstl., gelež. st. Kupiškio r.

Skardupiai

Skar̃dupiai (1), k. Marijam­polės r.

Skaruliai

Skarùliai (2), k. Jonavos r.

Skaudvilė

Skaudvìlė (2), mst. Tauragės

Skeimio pelkė3

Skeĩmio pélkė, plk. Švenčionių r.

Skėmiai

Skė́miai (1), k. Radviliškio r.

Skėriai

Skėriaĩ (4), k. Mažeikių, Pasvalio r.

Skersabalė

Sker̃sabalė (1), plk. Šalčininkų r.

Skersabaliai

Sker̃sabaliai (1), k., gelež. st. Vil­niaus r.

Skiemonys

Skiemónys (3), mstl. Anykščių r.

Skinija

Skìnija (1), up., Minijos kr., Klaipėdos r.

Skirlėnai

Skìrlėnai (1), k. Vilniaus r.

Skirnas

Skìrnas (1), ež. Zarasų r.

Skirsnemunė

Skir̃snemunė (1), mstl. Jurbar­ko r.

Skirvytė

Skirvỹtė (2) // Skirvyčià (4), up., į Kuršių marias, Šilutės r.

Sklėriškės6

Skraičionys

Sklė̃riškės (1), k. Vilniaus r., k. Molėtų r.

Skráičionys (1), k. Alytaus r.

Skrebys

Skrebỹs (4), ež. Trakų r.

Skrebotiškis

Skrebótiškis (1), k. Pa­sva­lio r.

Skriaudžiai

Skriaũdžiai (2), k. Prienų r.

Skrin­dė­lis

Skrin­dė̃­lis (2), ež. Za­rasų r.

Skrytas

Skrýtas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Skritelis

Skritẽlis (2), ež. Za­rasų r.

Skroblus

Skroblùs (4), up., Mer­kio kr., Varėnos r.

Skudutiškis

Skudùtiškis (1), k. Molėtų r.

Skuodas

Skuõdas (2), mst., r. c.

Skur­butėnai

Skur­butė́­nai (1), k. Vil­niaus r.

Slavikai

Slavìkai (2), k. Šakių r.

Slikiai

Slìkiai (2), k., gelež. st. Kėdainių r.

Slučajus

Slučãjus (2), k. Varėnos r.

[1] Buv. Salótis(1).

[2] Buv. 3a kirčiuotė. 

[3] Buv. Skeĩmopélkė.

[4, 5, 6] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

Radyščius 1

Radỹščius (2), k. Varėnos r.

Radviliškis

Radvìliškis (1), mst., r. c.

Radžiū­nai

Radžiū́­nai (1), k., ge­lež. st. Ku­piškio r.

Ra­gažėlė

Ra­gažė̃lė (2), ež. Laz­dijų r.

Rageliai

Ragẽliai (2), k. Ro­kiškio r.

Ra­guva

Ra­guvà (3b), mstl. Pa­nevėžio r.

Ra­gu­vėlė

Ra­gu­vė̃lė (2), k., ge­lež. st. Anykš­čių r.; ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Raigar­das

Raĩgar­das (1) // tarm. Ráig­ro­das (1), plk., Ne­mu­no slėnis Varė­nos r.

Rai­niai

Rai­niaĩ (4), k. Telšių r.

Raistapelkė

Raistãpelkė (1), plk. Mažei­kių r.

Raistinis 2

 

Rai­ti­nin­kai

Rai­ti­niñ­kai (2), k. Aly­taus r.

Raižiai

Raižiaĩ (4), k. Aly­taus r.

Ra­ko­vina

Ra­ko­vinà (2), ež. Švenčio­nių r.

Rambynas

Rambýnas (1), kln. Šilutės r.

Ramyga­la

Ramýga­la (1), mst. Pa­nevėžio r.

Ramis

Rãmis (2), ež. Za­rasų r.

Ramytė

Ramýtė (1), up., Dau­gy­venės dš., Pa­kruo­jo r.

Ramošius

Ramõšius (2), ež. Molėtų r.

Ramučiai

Ramùčiai (2), k. Ak­menės r.

Ra­muldavos miškas 3

Ra­muldãvos mìškas, mšk. Anykš­čių r.

Raseiniai

Raséiniai (1), mst., r. c.

Ra­siai

Ra­siaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Rasos

Rãsos (4), Vil­niaus mst. da­lis, ka­pinės

Ras­tin­ėnai

Ras­tin­ė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Rašai

Rašaĩ (4), ež. Ro­kiškio r.

Rašė

Rašė̃ (4), up., Vyžuo­nos dš., Ute­nos r.

Rašia

Rašià (4), ež. Švenčio­nių r.

Rašys

Rašỹs (4), ež. Ute­nos r.

Ratnyčia

Rãtnyčia (1), Drus­ki­ninkų mst. da­­lis, up., Ne­mu­no dš., Varėnos r.

Raubonys

Raubónys (3), k. Pa­sva­lio r.

Rauda

Raudà (4), up. Ilūkstės kr., Za­rasų r.

Raud­ėnai

Raud­ė́nai (1), k. Šiau­lių r.

Raudgi­ris

Raũdgi­ris (1), mšk. Kelmės r.

Raudys

Raudỹs (4), ež. Ute­nos r.

Raudonbalė

Raudónbalė (1), plk. Biržų r.

Raudondva­ris

Raudóndva­ris (1), mstl. Kau­no r.; k. Vil­niaus r.

Raudonė

Raudõnė (2), mstl. Jur­bar­ko r.

Rau­donikiai

Rau­donìkiai (2), k. Laz­dijų r.

Raudonply­nis 4

Raudónplynis (1), k., plk. Kazlų Rūdos sav.

Rausvė

Raũsvė (2), up., Šešupės kr., Vil­ka­viškio r.

Rąžė

Rą́žė (1), up., į Bal­ti­jos jūrą, Kre­tin­gos r.

Ražiai

Ražiaĩ (4), k. Kau­no r.

Redis 5

 

Reivyčiai

Réivyčiai (1), k. Mažei­kių r.

Rėkyva 6

Rėkyvà (2), Šiau­lių mst. da­lis

Rėkyva, Rėkyvos ežeras 7

Rėkyvà (2) // Rėkỹvos ẽžeras, ež. Šiau­lių r.

Remtis

Rem̃tis (2), ež. Plungės r.

Renavas

Renãvas (2), k. Mažei­kių r.

Rešketa

Rešketà (3b), up., Vir­vyčios kr., Telšių r.

Reškutėnai

Reškutė́­nai (1), mstl. Švenčio­nių r.

Ribiškės

Rìbiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Riečiai

Riečiaĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Riešė

Riešė̃ (4), ež., up., Ne­ries dš., mstl. Vil­niaus r.

Rietavas

Rietãvas (2), mst.Plungės r.

Rygiškiai

Rỹgiškiai (1), k. Šakių r.

Ry­kan­tai

Ry­kan­taĩ (3a), k. Trakų r.

Ryliškiai

Rylìškiai (2), k. Aly­taus r.

Rim­ėnai

Rim­ė́nai (1), k. Aly­taus r.

Rimie­tis

Rìmie­tis (1), ež. Laz­dijų r.

Rim­kai

Rim­kaĩ (4), k. Jo­na­vos r.

Rimščikas

Rìmščikas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Rimšė

Rimšė̃ (4), mstl. Ig­na­li­nos r.

Rimšėnai

Rimšė́nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Rin­gau­dai

Rin­gau­daĩ (3a), mstl. Kau­no r.

Rin­gė

Rin­gė̃ (4), up., Dys­nos dš., Ig­na­li­nos r.

Rin­guva

Rin­guvà (3b), up., Ven­tos dš., Šiau­lių r.

Ringuvėnai

Riñ­guvėnai (1), k. Šiau­lių r.

Ringužė

Rìngužė (1), up., Upytės dš., Biržų r.

Riogliškiai

Riõgliškiai (1), k. Kau­no r.

Riovonys

Riovónys (3), Vil­niaus mst. da­lis

Ro­kai

Ro­kaĩ (4), k. Kau­no r.

Rokan­tiškės

Rõkan­tiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Rokeliai

Rokẽliai (2), k. Kau­no r.

Rokiškis

Rõkiškis (1), mst., r. c.

Romainiai

Romáiniai (1), k. Kau­no r.

Rop­ko­jai

Rop­ko­jaĩ (3a), k. Šilutės r.

Rovėja

Rovėjà (3b), up., Apaščios dš., Biržų r.

Ro­zalimas

Ro­zalìmas (2), mstl. Pa­kruo­jo r.

Ru­bi­kai

Ru­bi­kaĩ (4), k. Mažei­kių r.

Rubikiai

Rubìkiai (2), k. Anykščių r.

Rūdaičiai

Rū́daičiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Ru­da­mina

Ru­da­minà (34b), mstl. Laz­dijų, Vil­niaus r.; up., Vokės dš., Vil­niaus r.

Rudau­siai

Rùdau­siai (1), k. Vil­niaus r.

Ru­dekšna

Ru­dekšnà (3b), up., Obe­lies dš., Kėdai­nių r.

Ru­de­sė­lis

Ru­de­sė̃­lis (2), ež. Molėtų r.

Rūdiškės

Rū̃diškės (1), mstl. Trakų r.

Rudiškiai

Rudìškiai (2), k. Jo­niškio r.

Rud­nia 8

Rud­nià (2), k. Šalčininkų, Varė­nos r.

Rūdnin­kai

Rū̃dnin­kai (1), k. Šalčininkų r.

Rūdšilis

Rū̃dšilis (1), mšk. Šakių r.

Ru­kai

Ru­kaĩ (4), k. Šilutės r.

Rukai­niai

Rùkai­niai (1), k. Vil­niaus r.

Rukla 9

Ruklà (2), k. Jo­na­vos r.

Rūgštys, Rūkštys 10

Rūgštỹs (4) // Rūkštỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Rumbo­nys

Rùmbo­nys (1), k. Aly­taus r.

Rumšiškės

Rum̃šiškės (1), mstl. Kaišia­do­rių r.

Ruoliškis

Rúoliškis (1), ež. Biržų r.

Ru­pu­nioniai

Ru­pu­nióniai (1), k. Kau­no r.

Rusakal­nis

Rusãkal­nis (1), k. Trakų r.

Rusinė 11

 

Rusnė

Rùsnė (2), mst., up., į Kuršių ma­rias, Šilutės r.

Rutkiškiai

Rùtkiškiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Rūžas

Rū̃žas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Rūžis

Rū̃žis (2), ež. Aly­taus r.

 

[1] Buv. Radýščius(1).

[2] Išbraukta.

[3] Buv. Ra­muldavos miškai.

[4] Buv.: Raudónply­tis(1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

[5] Išbraukta.

[6] Buv. Rėkýva(1).

[7] Buv. tik Rėkývos ẽžeras.

[8] Buv. 4 kirč.

[9] Buv. 4 kirč.

[10] Buv. tik kštys.

[11] Išbraukta.

Nad­rausvė

Nad­raũsvė (2), k. Vil­ka­viškio r.

Naidų ežeras

Naidų̃ ẽžeras, ež. Šir­vintų r.

Nai­siai

Nai­siaĩ (4), k. Šiau­lių r.

Na­kačia

Na­kačià (3b), up., į Biržulio ež., Telšių r.

Nasr­ėnai

Nasr­ė́nai (1), k. Kre­tin­gos r.

Našys

Našỹs (4), ež. Ro­kiškio r.

Natkiškiai

Nãtkiškiai (1), k. Šilutės r.

Naudoris

Naudõris (2), ež. Laz­dijų r.

Naudva­ris

Naũdva­ris (1), k. Kelmės r.

Naudžiai

Naũdžiai (2), k. Vil­ka­viškio r.

Naugar­diškė

Naũgar­diškė (1), Kau­no mst. da­lis

Naujamies­tis

Naujãmies­tis (1), mstl. Pa­nevėžio r.; Vil­niaus mst. da­lis

Naujane­riai

Naujãne­riai (1), k. Vil­niaus r.

Naujas Adutiškis 1  
Naujasis Daugėliškis

Naujàsis Daugėlìškis (2), mstl. Ig­na­li­nos r.

Naujaso­dis

Naujãso­dis (1), k. Kau­no r.

Naujas Strūnaitis

Naũjas Strūnáitis (1), k. Švenčio­nių r.

Naujieji Bernatoniai3

Naujíeji Ber̃natoniai, k. Kauno r.

Nau­jiena

Nau­jienà (3), k. Ma­ri­jam­polės r.

Nau­ji­ninkai

Nau­ji­niñ­kai (2), Vil­niaus mst. dalis

Naujoji Akmenė

Naujóji Akmẽnė (2), mst., r. c.

Naujoji Freda 2  
Naujoji Įpiltis, -ies

Naujóji Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kre­tin­gos r.

Naujoji Ūta

Naujóji Ūtà (4), k. Prienų r.

Naujoji Vilnia

Naujóji Vìlnia (1), Vil­niaus mst. da­lis

Naujo­sios Kietaviškės

Naũjo­sios Kietãviškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Nauso­dis

Naũso­dis (1), k. Plungės r.

Nava

Navà (4), ež. Trakų r.

Ne­dzingė

Ne­dzìngė (1) // Nedìngė (1), mstl. Varėnos r.

Ne­dzingis

Ne­dzìngis (1) // Nedìngis (1), ež., up., Mer­kio dš., Varėnos r.

Negasčius

Negãsčius (2), ež. Trakų r.

Ne­maitonys

Ne­maitónys (3), k. Kaišia­do­rių r.

Ne­maj­ūnai

Ne­maj­ū́nai (1), k. Prienų r.

Nemakščiai

Nemãkščiai (2), mstl. Ra­sei­nių r.

Ne­menčia

Ne­menčià (3b), up., Ne­ries dš., Vil­niaus r.

Ne­menčinė

Ne­menčìnė (2), mst. Vil­niaus r.

Nemėžis

Nemė́žis (1), k. Vil­niaus r.

Ne­mi­rai

Ne­mi­raĩ (3b), k. Šakių r.

Nemir­se­ta

Nẽmir­se­ta (1), Pa­lan­gos mst. da­lis

Ne­munaitis

Ne­munáitis (1), mstl. Aly­taus r.

Nemu­nas

Nẽmu­nas (3b), up., į Kuršių ma­rias

Ne­mu­nė­lio Radviliškis

Ne­mu­nė̃­lio Radvìliškis (1), mstl. Biržų r.

Ne­mu­nė­lis

Ne­mu­nė̃­lis (2), up. Biržų r.

Nemu­no Senvagė

Nẽmu­no Sénvagė (1), ež. Šilutės r.

Nendryna­rais­tis

Nendrýna­rais­tis (1), plk. Varė­nos r.

Nepėras

Nẽpėras (3b), ež. Trakų r.

Neprėkšta

Neprėkštà (3), k., ež. Kaišia­do­rių r.

Neravai

Nerãvai (2), Drus­ki­ninkų mst. da­lis

Ne­reta

Ne­retà (3b), up., Ne­munėlio dš., Biržų r.

Nerimdaičiai

Nerìmdaičiai (1), mstl. Telšių r.

Ne­ringa

Ne­ringà (3b), mst.

Neris

Nerìs (4), up., Ne­mu­no dš.

Nestrėvantys

Nestrėvantỹs (34b), ež. Trakų r.

Netečius

Netẽčius (2), ež. Varėnos r.

Ne­var­ėnai

Ne­var­ė́nai (1), mstl. Telšių r.

Ne­veiglas

Ne­veĩglas (2), ež. Aly­taus r.

Nevėža

Nevė́ža (1), ež., up., Vi­rin­tos dš., Anykščių r.

Nevėžis

Nevė́žis (1), up., Ne­mu­no dš., Pa­nevėžys

Neviedis

Nevíedis (1), ež. Laz­dijų r.

Ne­vieriškės

Ne­viẽriškės (1), k. Vil­niaus r.

Nida

Nidà (2), Ne­rin­gos mst. da­lis

Nieda

Niedà (4), up., Bal­to­sios An­čios dš., Laz­dijų r.

Niedu­lis

Niẽdu­lis (1), ež. Laz­dijų r.

Niedus

Niedùs (4), ež. Laz­dijų r.

Nikajis

Nikãjis (2), ež. Švenčio­nių r.

Niūronys

Niūrónys (3), k. Anykščių r.

No­ciūnai

No­ciū́­nai (1), k. Kėdai­nių r.

Nočia

Nočià (4), up., Ūlos dš., Varė­nos r.

No­paitys

No­paitỹs (3b), up., No­vos kr., Šakių r.

No­ra­gė­liai

No­ra­gė̃liai (2), k. Laz­dijų r.

No­reikiškės

No­reĩkiškės (1), mstl. Kau­no r.

Nor­geliškės

Nor­gelìškės (2), k. Aly­taus r.

No­riūnai

No­riū́­nai (1), k. Ku­piškio r.

Norvi­liškės

Nórvi­liškės (1), k. Šalčininkų r.

Nosas

Nõsas (2), ež. Aly­taus r.

Nos­vė

Nos­vė̃ (4), up., Šven­to­sios dš., Anykščių r.

Notė

Nõtė (2), up., Sa­lan­to dš.,Skuo­do r.

Notė­nai

Notė́­nai (1), k.Skuo­do r.

Noti­galė

Nóti­galė (1), ež. Ku­piškio r.

Nova

Nóva (1), up., Šešupės dš., Ša­kių r.

Nova­rais­tis

Nóva­rais­tis (1), k. Šakių r.

 

[1] Išbraukta, dab. žr. Adutiškis.

[2] Išbraukta, dab. žr. Freda.

[3] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

 

L

La­ba­karšys

La­ba­karšỹs (34b), ež. Ig­na­li­nos r.

La­banoras

La­banóras (1), ež., mstl. Švenčio­nių r.

Labūna­va

Labū́­na­va (1), k. Kau­no, Kėdai­nių, Kelmės r.

Laičiai

Laĩčiai (2), k. Molėtų, Uk­mergės, Trakų r.

Laičpievė

Laĩčpievė (1), plk. Ro­kiškio r.

Laikšės

Láikšės (1), k. Kelmės r.

Laižuva

Laĩžuva (1), mstl. Mažei­kių r.

La­kaja

La­kajà (3b), up., Žei­me­nos dš., ež., k. Švenčio­nių r.

La­ka­jai 1

 

Lamė­stas 2

Lamė́stas (1), ež. Ute­nos r.

Lampėdžiai

Lam̃pėdžiai (1), Kau­no mst. dalis

Lančiū­na­va

Lančiū́­na­va (1), k. Kėdai­nių r.

Lankeliškiai

Lankẽliškiai (1), k. Vil­ka­viškio r.

Lan­kesa

Lan­kesà (3b), up., Obe­lies kr., Kėdai­nių r.

La­pai­nia

La­pai­nià (3b), up., Ne­mu­no dš., Kaišia­do­rių r.

Lapės

Lãpės (2), mstl. Kau­no r.

La­piai

La­piaĩ (4), k. Klaipėdos r.

Lapišė

Lapìšė (2), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Lašmuo

Lašmuõ (3b),up., Mūšos dš., Pa­kruo­jo r.

Latežeris

Lãtežeris (1), ež., k. Varėnos r.

Latviškis

Lãtviškis (1), ež. Za­rasų r.

Lau­ga­liai

Lau­ga­liaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Lauja

Laujà (4), ež. Varėnos r.

Lau­kesa

Lau­kesà (3b), up., Dau­gu­vos dš., Za­rasų r.

Lauke­sas

Laũke­sas (3b), ež. Za­rasų r.

Lauke­sos

Laũke­sos (3b), plk. Jur­bar­ko r.

Lau­kysta

Lau­kystà (4), up., Ne­ries kr., Kaišia­do­rių r.

Lau­kojys

Lau­kojỹs (3b), ež. Ig­na­li­nos r.

Lauko Soda

Laũko Sodà (4), mstl. Telšių r.

Laukrais­tis

Laũkrais­tis (1), plk. Kau­no r.

Lauksar­giai

Laũksar­giai (1), k. Tau­ragės r.

Laukso­dis

Laũkso­dis (1), k., ge­lež. st. Pa­kruo­jo r.

Lau­ku­pė

Lau­ku­pė̃ (3b), up., į Žei­menų ež., Ig­na­li­nos r.; up., Ne­munėlio dš., Ro­kiškio r.

Lauku­va

Laũku­va (1), mstl. Šilalės r.

Laukžemė, Laukžemis 3

Laũkžemė (1), sen. Laũkžemis (1), k. Kre­tin­gos r.

Lau­menas 4

Laũmenas (3b), ež. Švenčio­nių r.

Laum­ėnai

Laum­ė́nai (1), k. Uk­mergės r.

Laumės

Laũmės (2), k. Skuo­do r.

Laurai

Laũrai (2), k. Vil­niaus r.

Lavysas

Lavỹsas (2), ež. Varėnos r.

La­variškės

La­varìškės (2), k. Trakų r.

Lavoriškės

Lavóriškės (1), mstl. Vil­niaus r.

Laz­dėnai

Laz­dė́nai (1), k., ge­lež. st. Trakų r.

Lazdijai

Lazdìjai (2), mst., r. c.

Lazdynai

Lazdýnai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Lazdinis

Lazdìnis (2), ež. Za­rasų r.

Laz­duona

Laz­duonà (3), up., Du­by­sos kr., Kau­no r.

Lec­kava

Lec­kavà (2), mstl. Mažei­kių r.

Leikštikas

Leikštìkas (2), ež. Molėtų r.

Leipa­lin­gis

Léipa­lin­gis (1), mstl. Laz­dijų r.

Lekėčiai

Lekė́čiai (1), mstl. Šakių r.

Le­lionys

Le­liónys (3), k. Aly­taus r.

Leliškė

Lẽliškė (1), k. Tau­ragės r.

Le­liū­nai

Le­liū́­nai (1), mstl. Ute­nos r.

Lembas

Lem̃bas (2), k. Šilalės r.

Lėnas

Lė́nas (1), ež., k. Uk­mergės r.

Lenkė

Lénkė (1), plk. Kre­tin­gos r.

Lenkimai

Lenkìmai (2), mstl. Skuo­do r.

Lentva­ris

Leñ­tva­ris (1), mst. Trakų r.

Leoniškės

Lẽoniškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Lesčiai

Lẽsčiai (2), k. Ra­sei­nių r.

Letau­sas

Lẽtau­sas (3b), up., Jūros dš., Plun­gės r.

Lėvuo

Lėvuõ (3a), up., Mūšos dš., Pa­sva­lio r.

Liaudė

Liáudė (1), up., Nevėžio dš., Kėdai­nių r.

Lybiškiai

Lỹbiškiai (1), k., ge­lež. st. Ra­sei­nių r.

Lydekis

Lydẽkis (2), ež. Ute­nos r.

Ly­duokiai

Ly­duõkiai (2), mstl. Uk­mergės r.

Lyduvėnai

Lýduvėnai (1), mstl., ge­lež. st. Ra­sei­nių r.

Liedaitis

Liedáitis (1), ež. Švenčio­nių r.

Liedas

Líedas (1), up., Šušvės dš., Kėdai­nių r.

Liedis

Líedis (1), ež. Švenčio­nių, Za­rasų r.

Liekė

Liẽkė (2), up., Ne­mu­no kr., Šakių r.

Lieležeris

Liẽležeris (1), ež. Pa­nevėžio r.

Lie­lionys

Lie­liónys (3), k. Prienų r.

Lielupė

Liẽlupė (1), up., Bab­run­go dš., Plungės r.

Liepalės 5

 

Liep­gi­riai

Líep­gi­riai (1), k. Plungės r.

Liep­kal­nis

Líep­kal­nis (1), Vil­niaus mst. dalis

Liep­laukė

Líep­laukė (1), k., ge­lež. st. Tel­­šių r.

Lie­pona

Lie­ponà (2), up., Šir­vin­tos kr., Vil­ka­viškio r.

Lieponys

Liepónys (3), k. Trakų r.

Lieporai

Liepõrai (2), k. Jo­niškio r.

Lieporas

Liepõras (2), up., Švi­ti­nio kr., Jo­niškio r.

Lie­po­riai

Lie­po­riaĩ (3a), Šiau­lių mst. da­lis

Liežys

Liežỹs (4), ež. Molėtų r.

Li­gaja

Li­gajà (3b), up., į Li­ga­jykščio ež., Za­rasų r.

Li­gajykštis

Li­gajýkštis (1), ež. Za­rasų r.

Lyga­rais­tis

Lýga­rais­tis (1), plk. Šir­vintų r.

Lygia­balė

Lýgia­balė (1), plk. Ig­na­li­nos r.

Lygio­sios

Lýgio­sios, plk. Varėnos r.

Lyglau­kiai

Lýglau­kiai (1), Vil­niaus mst. dalis

Lygu­mai

Lýgu­mai (1), mstl. Pa­kruo­jo r.; k. Vil­ka­viškio r.

Likė­nai

Likė́­nai (1), mstl. Biržų r.

Li­kiškė­liai

Li­kiškė̃­liai (2), k. Aly­taus r.

Limi­nas

Lìmi­nas (3b), ež. Ig­na­li­nos, Kaišia­do­rių, Molėtų, Ute­nos r.

Li­mi­nė­lis

Li­mi­nė̃­lis (2), ež. Molėtų r.

Limšius

Limšiùs (4), up., Strėvos kr., Kaišia­do­rių r.

Lynas

Lýnas (3), ež. Varėnos r.

Lindiniškės

Lindìniškės (1), k. Vil­niaus r.

Lynelis

Lynẽlis (2), ež. Aly­taus r.

Linkaičiai

Lìnkaičiai (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Linkaučiai

Lìnkaučiai (1), k. Kelmės r.

Lin­kava

Lin­kavà (3b), up., Nevėžio kr., Pa­nevėžio r.

Lin­kme­nys

Liñ­kme­nys (1), mstl. Ig­na­li­nos r.

Linksmadva­ris

Linksmãdva­ris (1), Kau­no mst. da­lis

Lin­kuva

Lin­kuvà (3b), mst. Pa­kruo­jo r.; k. Kau­no r.

Lio­liai

Lio­liaĩ (4), mstl. Kelmės r.

Lipšys

Lipšỹs (4), ež. Anykščių r.

Liškiava

Liškiavà (3b), k. Varėnos r.

Liškia­vis

Lìškia­vis (1), ež. Laz­dijų r.

Liubavas

Liubãvas (2), k. Ma­ri­jam­polės r.

Liudiškiai

Liùdiškiai (1), k. Anykščių r.

Liud­vinavas

Liud­vinãvas (2), mstl. Ma­ri­jam­polės, Vil­niaus r.

Liūlys

Liūlỹs (4), up., Šuo­jos kr., Pa­nevėžio r.

Li­vin­tai

Li­vin­taĩ (3b), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Lobi­niai

Lóbi­niai (1), k., ge­lež. st. Ig­na­li­nos r.

Lobinis

Lobìnis (2), ež. Ute­nos r.

Lojus

Lõjus (2), ež. Trakų r.

Lokys

Lokỹs (4), up., Ne­ries dš., Jona­vos r.

Lo­kysta

Lo­kystà (3a), up., Jūros kr., Šila­lės r.

Lomanka

Lománka (1), k. Kau­no r.

Lo­mena

Lo­menà (3a), up., Ne­ries kr., Kai­šia­­do­rių r.

Lo­miai

Lo­miaĩ (4), k. Tau­ragės r.

Lūgežeris

Lū̃gežeris (1), ež. Trakų r.

Lukiškės

Lùkiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Lukna

Luknà (4), ež., up., Mer­kio dš., Trakų r.

Luknas

Lùknas (2), ež. Ute­nos r.

Luknė

Lùknė (2), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Luknelė

Luknẽlė (2), up. Švenčio­nių r.

Lukojus

Lukójus (1), ež. Kelmės r.

Luksn­ėnai

Luksn­ė́nai (1), k. Aly­taus r.

Lūkstas

Lū́kstas (1), ež. Telšių r.; up., Rin­gu­vos dš., Šiau­lių r.

Lukšakai­mis

Lùkšakai­mis (1), k. Kau­no r.

Lukšiai

Lukšiaĩ (4), mstl. Šakių r.

Lukštai

Lùkštai (2), k. Ro­kiškio r.

Lukštas

Lùkštas (2), ež. Molėtų, Za­rasų r.

Lukštynas

Lukštýnas (1), ež. Molėtų r.

Lumpėnai

Lumpė́­nai (1), k. Šilutės r.

Luoba

Luobà (4), up., Bar­tu­vos dš., Skuo­do r.

Luobinė

Luobìnė (2), k. Kau­no r.

Luokė

Luõkė (2), mstl. Telšių r.

Luo­kesa

Luo­kesà (3b), k. Molėtų r.

Lupikai

Lupìkai (2), k. Kelmės r.

Lūšė 6

 

Lūšiai

Lūšiaĩ (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Lūšis

Lūšìs (3) // Lū́šė (1), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

 

[1] Dab. žr. Baltieji Lakajai, Juodieji Lakajai.

[2] Buv. Lame­stas.

[3] Buv.: Laũkžemis(1), nj. Laũkžemė(1).

[4] Buv. Lau­menà(3b).

[5] Išbraukta.

[6] Išbraukta.

 

K

Kabeliai

Kabẽliai (2), k. Varėnos r.

Kačerginė

Kačergìnė (2), mst. Kau­no r.

Kačergiškė

Kačérgiškė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kagės

Kãgės (2), plk. Telšių r.

Kaimelis

Kaimẽlis (2), k. Šakių r.

Kair­ėnai

Kair­ė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Kai­riai

Kai­riaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Kairiškiai

Kaĩriškiai (1), k. Ak­menės r.

Kaišiadorys

Kaišiadórys (3), mst., r. c.

Kajacka­rais­tis

Kajãcka­rais­tis (1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Ka­les­nin­kai

Ka­les­niñ­kai (2), mstl. Šalči­ni­n­kų r.

Kalinas

Kalìnas (2), k. Vil­niaus r.

Kalnab­ridžiai

Kálnab­ridžiai (1), k. Vil­niaus r.

Kalnalis

Kalnãlis (2), k. Kre­tin­gos r.

Kaln­ėnai

Kaln­ė́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Kalnyčiai 1

Kalnỹčiai (2), k. Kau­no r.

Kal­nyčios pelkė

Kal­nyčiõs pélkė, plk. Kelmės r.

Kal­niečiai

Kal­niẽčiai (2), Kau­no mst. da­lis

Kalniškė

Kálniškė (1), mšk. Laz­dijų r.

Kalniškių tyras

Kálniškių týras (1), plk. Kre­tin­gos r.

Kalnujai

Kalnùjai (2), k. Ra­sei­nių r.

Kalotė

Kalótė (1), k. Klaipėdos r.

Ka­ltanėnai

Ka­l̃­tanėnai (1), mstl. Švenčio­nių r.

Ka­l­tinėnai

Ka­l̃­tinėnai (1), mstl. Šilalės r.

Kal­va­rija

Kal­va­rijà (2), mst. Ma­ri­jam­polės r.

Kal­varijos

Kal­varìjos (2), Vil­niaus mst. dalis

Kalveliai

Kalvẽliai (2), k. Vil­niaus r.

Kalviai

Kálviai (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kal­viai

Kal­viaĩ (4), k. Skuo­do r.

Ka­ma­jai

Ka­ma­jaĩ (3b), mstl. Ro­kiškio r.

Kamanos

Kamãnos (2), plk. Ak­menės r.

Kamantavo pelkė 2

Kamantãvo pélkė, plk. Ig­na­li­nos r.

Ka­mastos ežeras

Ka­mastõs ẽžeras, ež. Molėtų r.

Ka­matis, -ies

Ka­matìs, -iẽs (3b), up., Mūšos kr., Pa­sva­lio r.

Ka­moja

Ka­mojà (3b), up., Birvėtos dš., Ig­na­li­nos r.

Kamo­na

Kãmo­na (1), up., Gėgės dš., Šilutės r.

Kampinis

Kampìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kampys

Kampỹs (4), ež. Varėnos r.

Kampiškiai

Kampìškiai (2), k. Kau­no r.

Kam­puotis

Kam­puõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Kamšai

Kamšaĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Kančaičių tyre­lis

Kančáičių týre­lis (1), plk. Mažei­kių, Plungės ir Skuo­do r.

Kančiogi­nas

Kančiógi­nas (1), ež. Švenčio­nių r.

Ka­nia

Ka­nià (4), ež. Molėtų r.

Ka­niava

Ka­niavà (4), k. Varėnos r.

Ka­nia­vėlė

Ka­nia­vė̃lė (2), up., Ūlos dš., Varėnos r.

Kanio raistas

Kãnio raĩstas, plk. Švenčio­nių r.

Kanys

Kanỹs (4), ež., Švenčio­nių r.

Ka­niūkai

Ka­niū̃kai (2) (Aukštu­tì­niai ir Žemu­tìniai), Kau­no mst. da­lys

Kanopėnai

Kanópėnai (1), k. Ra­sei­nių r.

Kan­taučiai

Kan­taũčiai (2), k. Plungės r.

Kapčia­mies­tis

Kãpčia­mies­tis (1), mstl. Laz­dijų r.

Kapsta­tas

Kãpsta­tas (3b), ež. Klaipėdos r.

Karalgi­ris

Karálgi­ris (1), k. Kau­no r.

Karalinė13

Karalìnė (2), mš. Akmenės r.

Karčemos

Kar̃čemos (3b), k. Rad­vi­liškio r.

Karčiu­pis

Kar̃čiu­pis (1), k., ge­lež st. Kaišia­do­rių r.

Ka­riotiškės

Ka­riótiškės (1), k., ge­lež. st. Trakų r.

Karkazai

Karkãzai (2), k. Kau­no r.

Karkažiškė

Karkãžiškė (1), k. Švenčio­nių r.

Karkiškės

Kárkiškės (1), k. Kau­no r.

Kar­klėnai

Kar­klė́nai (1), mstl. Kelmės r.

Kar­kluo­jė

Kar­kluo­jė̃ (3b), up., Alan­to dš., Plungės r.

Karmazi­nai

Karmãzi­nai (1), k. Vil­niaus r.

Karm­ėla­va

Karm­ė́la­va (1), mstl. Kau­no r.

Ka­roliniškės

Ka­rolìniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Karsa­kiškis

Kar̃sa­kiškis (1), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Karte­na

Kar̃te­na (1), mstl. Kre­tin­gos r.

Karveliškės

Karvẽliškės (1), k. Vil­niaus r., Vil­niaus mst. ka­pinės

Karvys

Karvỹs (4), ež., k. Trakų r.; k. Vil­niaus r.

Kastinis

Kastìnis (2), ež. Varėnos r.

Kašonys

Kašónys (3), k. Prienų r.

Ka­taučizna

Ka­taučiznà (2), k. Vil­ka­viškio r.

Katyčiai

Katýčiai (1), mstl. Šilutės r.

Katišius

Katìšius (2), ež. Trakų r.

Katra

Katrà (4), up., Ne­mu­no dš., Va­rė­nos r.

Kaugo­nys

Káugo­nys (1), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Kauknoris 3

 

Kaula­kiai

Káula­kiai (1), k. Ra­sei­nių r.

Kaunas 4

Kaũnas (2), mst., aps. ir r. c.

Kau­na­tava

Kau­na­tavà (2), k. Telšių r.

Kaušiškės

Kaũšiškės (1), k. Biržų r.

Kavarskas

Kavárskas (1), mst. Anykščių r.

Kaviškis

Kãviškis (1), ež. Laz­dijų r.

Ka­voliškės

Ka­volìškės (2), k. Za­rasų r.

Kaz­bėjai, Kazbiejai 5

Kazbėjaĩ (4) // Kazbiejaĩ (4), Vilniaus mst. d.

Kazbiejai – žr. Kazbėjai
 

Kazitiškis

Kazìtiškis (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kazliškiai

Kazlìškiai (2), Kau­no mst. da­lis

Kazliškis

Kazlìškis (2), mstl. Ro­kiškio r.

Kazlų Rūda

Kazlų̃ Rūdà (4), mst. Ma­ri­jam­polės r.

Kazokinė

Kazõkinė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kazokiškės

Kazõkiškės (1), k. Trakų r.

Kėdainiai

Kėdáiniai (1), mst., r. c.

Keležeris

Kẽležeris (1), ež. Ro­kiškio r.

Ke­lmė

Ke­l̃mė (2), mst., r. c.

Ke­lpšiškės

Ke­l̃pšiškės (1), k. Za­rasų r.

Kem­ėnai

Kem­ė́nai (1), k. Biržų r.

Ke­mešys

Ke­mešỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Kemsinė

Kemsìnė (2), plk. Varėnos r.

Kemsinis

Kemsìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kena, Kinė

Kenà (4) // Kinė̃ (4), k., ge­lež. st., up., Vil­nios kr., Vil­niaus r.

Kenelė, Kinelė 6

Kenẽlė (2) // Kinẽlė (2), up., Vilnios kr., Vilniaus r.

Kepaliai

Kepãliai (2), k. Jo­niškio r.

Kepurinė

Kepùrinė (1), plk. Ku­piškio r.

Kepuriškis

Kepùriškis (1), vs., ge­lež. st. Ku­piškio r.

Ke­rėp­lis

Ke­rė̃p­lis (2), ež. Trakų r.

Keri­jas

Kẽri­jas (1), plk. Molėtų r.

Kerkutviečiai, Kirkutviečiai

Kerkùtviečiai (1) // sen. Kirkùtviečiai (1), k. Pagėgių sav.

Kermėžys

Kermėžỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Kernadėtas

Ker̃nadėtas (1), ež. Ute­nos r.

Kerna­vas

Ker̃na­vas (3b), ež. Šalčininkų r.

Ker­na­vė

Ker­na­vė̃ (3b), mstl. Šir­vintų r.

Kerotis

Kerõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Ke­rotys

Ke­rotỹs (4), ež. Švenčio­nių r.

Keršis

Kéršis (1), ež. Anykščių r.

Ker­tuo­jai

Ker­tuo­jaĩ (4), ež. Molėtų r.

Ker­tuša

Ker­tušà (3a), up., Šir­vin­tos dš., Uk­mergės r.

Kertušas

Kértušas (1), ež. Uk­mergės r.

Ketu­rias­dešimt Totorių

Kẽtu­rias­dešimt Totõrių, k.Vil­niaus r.

Keturva­la­kiai

Ketùrva­la­kiai (1), mstl. Vil­ka­viškio r.

Kėvės pelkė

Kė́vės pélkė, plk. Kelmės r.

Kiauk­liai

Kiauk­liaĩ (4), k. Šir­vintų r.

Kiaulyčia

Kiaũlyčia (1), up., Do­vinės kr., Aly­taus r.

Kiauna

Kiaunà (4), up., Žei­me­nos dš., Švenčio­nių r.

Kiaunas

Kiaũnas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Kiau­no­riai 7

Kiau­no­riaĩ (3b, 3), k. Kelmės r.

Kybartai

Kybártai (1), mst. Vil­ka­viškio r.

Kibyšiai 8

Kibỹšiai (2), k. Varėnos r.

Kyburiai

Kybùriai (2), k. Pa­sva­lio r.

Ki­du­liai

Ki­du­liaĩ (3b), mstl. Šakių r.

Kiemeliai

Kiemẽliai (2), k. Vil­niaus r.

Kiem­ėnai

Kiem­ė́nai (1), k. Pa­sva­lio r.

Kiemen­tas

Kíemen­tas (1), ež. Molėtų r.

Kietaviškės

Kietãviškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kigys

Kigỹs (4), ež. Ute­nos r.

Kildišiai14

Kildìšiai (2), k. Ukmergės r.

Kimbar­tiškė

Kim̃bar­tiškė (1), k. Za­rasų r.

Ki­nė

Ki­nė̃ – žr. Kenà

Kin­tai

Kin­taĩ (4), mstl. Šilutės r.

Kir­deikiai

Kir­deĩkiai (2), k. Ute­nos r.

Kirkšnovė

Kirkšnóvė (1), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Kirkutviečiai 9

Kirkùtviečiai – žr. Kerkùtviečiai

Kir­neilis

Kir­neĩlis (2), ež. Molėtų r.

Kirsna

Kirsnà (4), up., Šešupės dš., Laz­dijų r.

Kiršai

Kiršaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Kiršinas

Kir̃šinas (3b), up., Nevėžio dš., Rad­vi­liškio r.

Kirtimai

Kirtìmai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Ki­si­niai

Ki­si­niaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Kivė

Kìvė (2), up., Vil­ki­jos dš., Jo­niškio r.

Kyviškės

Kỹviškės (1), k. Vil­niaus r.

Klaipėda

Klaĩpėda (1), mst., aps. ir r. c.

Klangiai

Klañgiai (2), k. Jur­bar­ko r.

Klaus­galvų Medsėdžiai

Klaus­galvų̃ Mẽdsėdžiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Klausučiai

Klausùčiai (2), k. Biržų, Kau­no, Vil­ka­viškio r.

Kleboniškis

Klebõniškis (1), Kau­no mst. dalis

Klepočiai

Klepõčiai (2), k., ge­lež. st. Trakų r.

Klė­riškės

Klė̃­riškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kletiškė

Klẽtiškė (1), k. Kelmės r.

Klykių kalnas

Klỹkių kálnas, kln. Ute­nos r.

Klyko­liai

Klýko­liai (1), mstl. Ak­menės r.

Klimbalė

Klim̃balė (1), plk. Ku­piškio, Pa­nevėžio r.

Kliokis

Kliókis (1), ež. Telšių r.

Klovai­niai

Klóvai­niai (1), mstl. Pa­kruo­jo r.

Kluoniškiai

Klúoniškiai (1), k. Kau­no r.

Klušiškės 10

Klùsiškės (1), mšk. Pa­kruo­jo r.

Knituoja

Knitúoja (1), up., Ven­tos dš., Kelmės r.

Kolai­niai

Kólai­niai (1), mstl. Kelmės r.

Kopga­lis

Kõpga­lis (1), Kuršių ne­ri­jos da­lis

Kozamkas*

Kozámkas (1), ež. Aly­taus r.*

Kraka­vas

Krãka­vas (3b), ež. Molėtų r.

Krakės

Krãkės (2), mstl. Kėdai­nių r.

Kraštas

Krãštas (4), ež. Laz­dijų r.

Krašuona

Krašuonà (3), up., Vyžuo­nos dš., Ute­nos r.

Kratiškiai

Kratìškiai (2), k. Biržų r.

Kražantė

Kražañtė (2), up., Du­by­sos dš., Kelmės r.

Kražiai

Krãžiai (2), mstl. Kelmės r.

Kregždantė

Kregždañtė (2), up., Jo­ti­jos dš., Šakių r.

Kregžlės miškas

Krẽgžlės mìškas, mšk. Vil­niaus r.

Kre­ke­nava

Kre­ke­navà (34b), mstl. Pa­nevėžio r.

Kre­tinga

Kre­tingà (3b), mst., r. c.

Kre­tingalė

Kre­tingãlė (2), mstl. Klaipėdos r.

Kretkam­pis

Krẽtkam­pis (1), k. Šakių r.

Kre­tuona

Kre­tuonà (3), up., į Žei­menų ež., Ig­na­li­nos r.

Kretuonas

Kretúonas (1), ež. Švenčio­nių r.

Kre­tuonykštis

Kre­tuonýkštis (1), ež. Švenčio­nių r.

Kretuonys

Kretúonys (3), k. Švenčio­nių r.

Kriauna

Kriaunà (4), up., į Sartų ež., Ro­kiškio r.

Kriaunelis

Kriaunẽlis (2), ež. Ro­kiškio r.

Kriaunos

Kriaũnos (4), k. Ro­kiškio r.

Krikli­niai

Krìkli­niai (1), mstl. Pa­sva­lio r.

Krikščioniškės

Krikščióniškės (1), k. Vil­niaus r.

Krikštėnai

Krikštė́nai (1), k. Uk­mergės r.

Krikštonys

Krikštónys (3), k. Laz­dijų r.

Krinčinas

Krinčìnas (2), mstl. Pa­sva­lio r.

Krytas

Krỹtas (2), ež. Uk­mergės r.

Kriu­kai

Kriu­kaĩ (4), mstl. Jo­niškio r.

Kriūkai

Kriū̃kai (2), mstl. Šakių r.

Krivonys

Krivónys (3), k. Kaišia­do­rių r.

Kryžiokai

Kryžiõkai (2), k. Vil­niaus r.

Kryžkal­nis

Krỹžkal­nis (1), k. Ra­sei­nių r.

Kroka­vas

Krõka­vas (3b), ež. Za­rasų r.

Krokia­lau­kis

Krókia­lau­kis (1), mstl. Aly­taus r.

Krokų Lan­ka

Krókų Lan­kà (4), ež. Šilutės r.

Krosna

Krosnà (4), mstl. Laz­dijų r.

Kruoja

Krúoja (1), up., Mūšos dš., Pa­kruo­jo r.

Kruonis

Krúonis (1), mstl. Kaišia­do­rių r.

Kruo­piai

Kruo­piaĩ (4), mstl. Ak­menės r.

Kruos­tas

Krúos­tas (1), up., Nevėžio dš., Kėdai­nių r.

Krušins­kai

Krušins­kaĩ (4), k. Kau­no r.

Krūtilės

Krūtìlės (2), k. Šilalės r.

Kučiūnai

Kučiū́­nai (1), k. Laz­dijų r.

Kučku­riškės

Kùčku­riškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Kudirkos Naumies­tis

Kudìrkos Naũmies­tis (1), mst. Šakių r.

Kuko­rai

Kùko­rai (1), k., ge­lež. st. Šilutės r.

Kuktiškės

Kùktiškės (1), mstl. Ute­nos r.

Kulai

Kùlai (2), k. Skuo­do r.

Kulautu­va

Kuláutu­va (1), mstl. Kau­no r.

Kūleliai

Kūlẽliai (2), plk. Varėnos r.

Ku­liai

Ku­liaĩ (4), mstl. Plungės r.

Kūliai

Kūliaĩ (4), k. Klaipėdos r.

Ku­liakam­pis

Ku­liãkam­pis (1), ež. Švenčio­nių r.

Kulpė

Kùlpė (1), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Ku­l­pis

Ku­l̃­pis (2), ež. Trakų r.

Kulšė

Kùlšė (1), up., Šven­to­sios kr., Kre­tin­gos r.

Kūlupėnai

Kū̃lupėnai (1), k. Kre­tin­gos r.

Kulva

Kulvà (4), k. Jo­na­vos r.

Kum­puolis

Kum­puõlis (2), ež. Za­rasų r.

Kum­puolė 11

Kum­puõlė (2), up., Lau­ke­sos dš., Za­rasų r.

Kūna

Kūnà (4), ež. Švenčio­nių r.

Kunigis

Kunìgis (2), ež. Za­rasų r.

Ku­nigiškiai

Ku­nigìškiai (2), k. Tau­ragės, Vil­ka­viškio r.

Ku­nioniai

Ku­nióniai (1), k. Kėdai­nių r.

Kuojinis

Kuojìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kuosinė

Kúosinė (1), up., Ke­nos dš., Vil­niaus r.

Kupa

Kupà (4), up., Lėvens kr., Ku­piškio r.

Kupiškis

Kùpiškis (1), mst., r. c.

Kupreliškis

Kuprẽliškis (1), mstl. Biržų r.

Kup­rioniškės

Kup­rióniškės (1), k. Vil­niaus r.

Kupstis

Kùpstis (2), ež. Šilalės r.

Kūra

Kūrà (4), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Ku­rai

Ku­raĩ (4), k. Rad­vi­liškio r.

Kuras

Kùras (2), k. Kau­no r.

Kur­kliai

Kur­kliaĩ (4), mstl. Anykščių r.

Kurmaičiai

Kùrmaičiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Kuronys

Kurónys (3), k. Kėdai­nių r.

Kuršėnai

Kuršė́nai (1), mst. Šiau­lių r.

Kuršių marios

Kur̃šių mãrios (2), Bal­ti­jos jūros įlan­ka

Kuršių ne­rija 12

Kur̃šių ne­rijà (3b, 2), smėlio pu­sia­sa­lis Bal­ti­jos jūro­je

Kurtuvėnai

Kùrtuvėnai (1), mstl. Šiau­lių r.

Ku­tu­riai

Ku­tu­riaĩ (3b), k. Jur­bar­ko r.

Kužiai

Kužiaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Kvėdar­na

Kvė́dar­na (1), mstl. Šilalės r.

Kvesai

Kvẽsai (2), k. Kau­no r.

Kvet­kai

Kvet­kaĩ (4), k. Biržų r.

Kvietiškis

Kvietìškis (2), Ma­ri­jam­polės mst. da­lis

Kvyk­liai

Kvyk­liaĩ (4), k. Ute­nos r.

Kvistė

Kvìstė (2), up., Var­du­vos kr., Mažei­kių r.

 

[1] Buv. Kalnýčiai(1).

[2] Buv. Ka­man­tavà(2).

[3] Išbraukta, dab. žr. Baltas Kauknoris, Juodas Kauknoris.

[4] Buv. 2, 4 kirč.

[5] Buv. Kaz­biẽjai(2), k. Vil­niaus r.

[6] Įrašytas senesnis variantas, dar žr. Kena, Pakenė, Užukenė.

[7] Buv. tik 3b kirč.

[8] Buv. Kibšiai(1).

[9] Buv.: Kirkùtviečiai(1), k., ge­lež. st. Klai­pėdos r.

[10] Buv. Klušiškės.

[11] Buv. Kum­puotė.

[12] Buv. 2, 3b kirč.

[13, 14] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

* Vietovardžio formą Kozamkas, gavus naujų duomenų, formą ketinama patikslinti į Kuzamkas, atitinkamai ir ež. Kozamkėlisį Kuzamkėlis. (Dar žr. Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4394; 2005, Nr. 32-1040), žr. paskutinio pakeitimo, Žin., 2008, Nr. 23-849, 1.4.2 punktą.)

 

I, Į, Y

Ibutoniai

Ibutóniai (1), k. Pa­nevėžio r.

Iešnalis

Iešnãlis (2), ež. Plungės r.

Ygla

Yglà (2), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­liauka

Ig­liáuka (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­liškė­liai

Ig­liškė̃­liai (2), mstl. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­na­lina

Ig­na­linà (2), mst., r. c.

Įkojis

Įkójis (1), up., Šešuvies kr., Tau­ragės r.

Yla­kiai

Yla­kiaĩ (3a, 4), mstl. Skuo­do r.

Ildikas

Ildìkas (2), ež. Za­rasų r.

Ilgai

Ìlgai (1), k. Aly­taus r.; ež. Trakų r.

Ilgaitis

Ilgáitis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Ilga­jis

Ìlga­jis, ež. Uk­mergės r.

Ilgelio pelkė 1

Ilgẽlio pélkė, plk. Trakų r.

Il­giai

Il­giaĩ (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Ilgynas

Ilgýnas (1), ež. Molėtų r.

Ilgis

Ìlgis (1), ež. Aly­taus, Ig­na­li­nos, Kaišia­do­rių r.

Il­gižiai

Il­gižiaĩ (3a), k. Ra­sei­nių r.

Ilgorais­tis 2

 

Il­guva

Il­guvà (3a), k. Šakių r.

Yliškės

Ỹliškės (1), Kau­no mst. da­lis

Ilm­ėdas

Ilm­ė́das (1), ež. Molėtų r.

Im­ba­rė

Im­ba­rė̃ (3b), k. Kre­tin­gos r.

Imbra­das

Im̃bra­das (1), ež., k. Za­rasų r.

Imsrė

Ìmsrė (1), up., Mi­tu­vos kr., Jur­bar­ko r.

In­draja

In­drajà (3b), up., į Paščio ež., Za­rasų r.

In­dra­jai

In­dra­jaĩ (3b) // In­drajỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Inga­van­gis

Ìnga­van­gis (1), k. Prienų r.

In­kak­liai

In­kak­liaĩ (3b), k. Švenčio­nių r.

In­klė­riškės

In­klė̃­riškės (1), k. Trakų r.

Ink­ūnai

Ink­ū́nai (1), k. Anykščių r.

In­turkė

Iñ­turkė (1), mstl. Molėtų r.

Įpiltis 3

 

Įpil­ties pi­liakal­nis

Įpil­tiẽs pi­liãkal­nis, plkln. Kre­tin­gos r.

Irtuo­na

Ìrtuo­na (1), up., Šuni­jos dš., Tau­ra­gės r.

Ysly­kis

Ýsly­kis (1), up., Lie­lupės kr., Pa­sva­lio r.

Ismonys

Ismónys (3), k. Trakų r.

Įstras

Į̃stras (2), up., Lėvens dš., Pa­sva­lio r.

Išlaužas

Ìšlaužas (1), k. Prienų r.

Išna­rai

Išna­raĩ (3b), ež. Molėtų r.

Izitas

Izìtas (2), ež. Za­rasų r.

Iženas

Ìženas (3b), ež. Ku­piškio r.

Yžnė

Ỹžnė (2), up., Ak­me­nos dš., Šilalės r.

 

 

J

Ja­dagoniai

Ja­dagóniai (1), k. Kau­no r.

Jagoman­tas

Jagóman­tas (1), ež. Molėtų r.

Jagudis

Jagùdis (2), ež. Trakų r.

Jakėnai

Jakė́­nai (1), k. Varėnos r.

Janapolė

Janãpolė (1), mstl. Telšių r.

Janavas

Janãvas (2), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Jan­kai

Jan­kaĩ (4), k. Šakių r.

Jara

Jarà (4), ež., up., Šven­to­sios dš., Anykščių r.

Ja­sai

Ja­saĩ (4), k. Za­rasų r.

Jasonys

Jasónys (3), k. Ute­nos r.

Jašiū­nai

Jašiū́­nai (1), mstl., ge­lež. st. Šalčininkų r.

Jau­gila

Jau­gilà (2), up., Smil­gos kr., Kėdai­nių r.

Jau­niū­nai

Jau­niū́­nai (1), k. Jo­niškio, Šir­vintų r.

Jaurys

Jaurỹs (4), ež. Molėtų r.

Jaut­mal­kių lieknas

Jáut­mal­kių liẽknas (2), plk. Ak­menės r.

Jeruzalė

Jerùzalė (1), Vil­niaus mst. da­lis

Jevonis

Jevónis (1), up., Za­ny­los kr., Vil­ka­viškio r.

Jie­sia

Jie­sià (4), up., Ne­mu­no kr., Kau­no r.; Kau­no mst. da­lis

Jiest­ra­kis

Jíest­ra­kis (1), k. Prienų r.

Jieznas

Jiẽznas (2), mst. Prienų r.

Jočionys

Jočiónys (3), k. Vil­niaus r.

Jokūbavas

Jokūbãvas (2), k. Kre­tin­gos r.

Jonaičiai

Jonáičiai (1), k. Šilutės r.

Jo­nava

Jo­navà (3b), mst., r. c.

Jo­niškė­lis

Jo­niškė̃­lis (2), mst. Pa­sva­lio r.

Joniškis

Jõniškis (1), mst., r. c.; mstl. Mo­lėtų r.

Jonučiai

Jonùčiai (2), k. Kau­no r.

Joskutis

Joskùtis (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Josvai­niai

Jósvai­niai (1), mstl. Kėdai­nių r.

Jo­tija

Jo­tijà (4, 3b), up., Šešupės dš., Šakių r.

Jova­riškės

Jõva­riškės (1), k. Trakų r.

Jucaičiai

Jucáičiai (1), k. Šilalės r.

Judra

Judrà (4), up., Ger­vai­nio kr., Tel­šių r.

Judrė

Jùdrė (2), up., Višakio kr., Ma­ri­jam­polės r.; up., Grau­me­nos dš., Šilutės r.

Judr­ėnai

Judr­ė́nai (1), mstl. Klaipėdos r.

Juknaičiai

Juknáičiai (1), k. Šilutės r.

Jukn­ėnai

Jukn­ė́nai (1), k. Ute­nos r.

Ju­li­ja­nava

Ju­li­ja­navà (2), Kau­no mst. da­lis

Jungė­nai

Jungė́nai (1), k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Juoda

Juodà (3), up., Nevėžio kr., Pa­ne­­vėžio r.

Juodaičiai

Juodáičiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Juoda­jis Bilsas 4

Júodajis Bil̃sas (2) // Juõdajis Bìlsas (1), ež. Laz­dijų r.

Juodas Kaukno­ris

Júodas Kaũkno­ris (1), ež. Lazdi­jų r.

Juodė

Júodė (1), up., Pe­tešos kr., Vil­niaus r.

Juo­deikiai

Juo­deĩkiai (2), k. Jo­niškio, Mažei­kių r.

Juodieji La­ka­jai

Juodíeji La­ka­jaĩ (3b), ež. Mo­lė­tų r.

Juodikis

Juodìkis (2), ež. Varėnos r.

Juody­mai

Júody­mai (1), plk. Ro­kiškio r.

Juodymas

Juodýmas (1), plk. Ku­piškio r.

Juodynas

Juodýnas (1), ež. Švenčio­nių r.

Juod­krantė

Júod­krantė (1), Ne­rin­gos mst. da­lis

Juodlė

Júodlė (1), ež., k. Kelmės r.

Juodpėnai

Júodpėnai (1), k. Ku­piškio r.

Juodšiliai

Júodšiliai (1), k. Vil­niaus r.

Juodupė

Júodupė (1), mstl. Ro­kiškio r.

Juodupėnai

Júodupėnai (1), k. Vil­ka­viškio r.

Juod­va­dis

Júod­va­dis (1), plk. Pa­nevėžio r.

Juosta

Juostà (3), up., Nevėžio dš., Pa­nevėžio r.

Juosti­nas 5

Juõsti­nas (1, 3b), up., Juos­tos kr., Pa­nevėžio r.; ež. Anykščių r.

Juos­ti­nin­kai

Juos­ti­niñ­kai (2), k. Anykščių r.

Juo­zapavas

Juo­zapãvas (2), k. Telšių r.

Juo­zapinės kalnas

Juo­zapìnės kálnas, kln. Vil­niaus r.

Jūra

Jū́ra (1), up., Ne­mu­no dš., Tau­ragės r.

Ju­ra­giai

Ju­ra­giaĩ (3b), k. Kau­no r.

Jur­bar­kai

Jur­bar­kaĩ (4), k. Jur­bar­ko r.

Jurbar­kas

Jùrbar­kas (3a), mst., r. c.

Jūrė

Jū́rė (1), up., Višakio kr., k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Jurgaičiai

Jùrgaičiai (1), k. Šiau­lių, Šilu­tės r.

Jur­ge­lionys

Jur­ge­liónys (3), k. Aly­taus, Šalčininkų r.

Jurgežeriai

Jùrgežeriai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Jurzdi­kos-Kauprio pelkė 6

Jùrzdi­kos-Kaũprio pélkė, plk. Šalčininkų r.

Jusinė

Jusìnė (2), up., Žei­me­nos dš., Vil­niaus r.

Justiniškės

Justìniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Juškinė

Juškìnė (2), mšk. Šakių r.

Jūžin­tai

Jūžin­taĩ (3a), mstl. Ro­kiškio r.

Jūžin­tas

Jū́žin­tas (3a), ež. Ro­kiškio, Za­rasų r.

 

[1] Buv. Ilgelių pelkė.

[2] Išbraukta.

[3] Išbraukta.

[4] Buv. tik Júoda­jis Bìlsas (3).

[5] Buv. tik 1 kirč.

[6] Buv. Jurzdi­ko-Kauprio pelkė.

 

 

G

Gabys

Gabỹs (4), ež. Kaišia­do­rių r.

Gadūnavas

Gadūnãvas (2), mstl. Telšių r.

Gaida­mo­niai

Gaĩda­mo­niai (1), k. Molėtų r.

Gai­dė

Gai­dė̃ (4), ež., k. Ig­na­li­nos r.

Gaidiškės

Gaĩdiškės (1), k. Trakų r.

Gaidū­nai

Gaidū́­nai (1), k. Vil­niaus r.

Gailie­kas

Gáilie­kas (1), ež. Laz­dijų r.

Gailin­tas

Gáilin­tas (1), ež. Aly­taus r.

Gailių pelkė

Gaĩlių pélkė, plk. Pa­nevėžio r.

Gaižėnai

Gaižė́nai (1), k. Kau­no r.

Gaižėnė­liai

Gaižėnė̃­liai (2), k. Kau­no r.

Gaižiū­nai

Gaižiū́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Ga­la­dusys, Galadusis 1

Galadusỹs(3b) // Galãdusis (1), ež. Laz­dijų r.

Galčiai

Galčiaĩ (4), k., ge­lež. st. Klaipė­dos r.

Gal­giai

Gal­giaĩ (4), k. Vil­niaus r.

Galinė

Galìnė (2), up., Ru­da­mi­nos kr., Vil­niaus r.

Galnis

Gálnis (1), ež. Trakų r.

Galonas

Galõnas (2), ež. Švenčio­nių r.

Galstas

Gálstas (1), ež. Laz­dijų r.

Galuba­lis

Galùba­lis (1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Ga­luo­nai

Ga­luo­naĩ (4), ež. Molėtų r.

Ga­luonis, -ies

Ga­luonìs, -iẽs (3), ež. Molėtų r.

Galvė

Gálvė (1) // Gálvis (1), ež. Trakų r.

Galvinis

Galvìnis (2), ež. Aly­taus r.

Galvožeris

Galvóžeris (1), ež. Trakų r.

Gan­dinga

Gan­dingà (2), k. Plungės r.

Gansė

Gánsė (1), up., Ven­tos dš., Kel­mės r.

Garda­mas 2

Gar̃da­mas (1, 3b), mstl. Šilutės r.

Gargždai

Gargždaĩ (3), mst. Klaipėdos r.

Ga­riūnai

Ga­riū́­nai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Gar­liava

Gar­liavà (4), mst. Kau­no r.

Gasčiū­nai

Gasčiū́nai (1), k. Jo­niškio r.

Ga­taučiai

Ga­taũčiai (2), k. Jo­niškio r.

Gauja

Gaujà (4), up., Ne­mu­no dš., Šalči­ninkų r.

Gaurė

Gaũrė (2), mstl. Tau­ragės r.

Gau­santė

Gau­sañtė (2), up., Mi­tu­vos kr., Jur­bar­ko r.

Gauštvi­nis

Gáuštvi­nis (1), ež. Kelmės r.

Gavys

Gavỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Ge­da­no­nių kalnas

Ge­da­no­nių̃ kálnas, kln. Prienų r.

Ge­diminas

Ge­dimìnas (2), k. Ute­nos r.

Ged­rimų pelkė

Ged­rimų̃ pélkė, plk. Skuo­do r.

Gedučiai

Gedùčiai (2), k. Pa­kruo­jo r.

Gedžiūnė­liai

Gedžiūnė̃­liai (2), k. Ig­na­li­nos r.

Gėgė

Gė́gė (1), up., Ne­mu­no dš., Šilu­tės r.

Gegr­ėnai

Gegr­ė́nai (1), k. Plungės r.

Gegutė

Gegùtė (2), k. Laz­dijų r.

Ge­gužinė

Ge­gužìnė (2), k. Kaišia­do­rių r.

Geidžiai

Geidžiaĩ (4), k. Mažei­kių r.

Geidžiū­nai

Geidžiū́­nai (1), k. Biržų r.

Geisiškės

Geĩsiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gėjaus pelkė

Gė́jaus pélkė, plk. Trakų r.

Gėjus

Gė́jus (1), ež. Trakų r.

Gėla

Gėlà (4), ež. Vil­niaus r.

Gelednė

Gelẽdnė (2), k., ge­lež. st. Švenčio­nių r.

Geležiai

Gelẽžiai (2), mstl. Pa­nevėžio r.

Ge­l­gau­diškis

Gel̃gau­diškis (1), mstl. Šakių r.

Ge­lovinė 3

Ge­lovìnė (2), ež. Varėnos r.

Gelu­va

Gẽlu­va (1), ež. Šiau­lių r.

Ge­luža

Ge­lužà (3b), up., Mer­kio dš., Varėnos r.

Gelužis

Gelùžis (2), ež. Prienų r.

Ge­lvė

Ge­l̃vė (2), up., į Žir­najų ež., Šir­vintų r.

Ge­lvės ežeras

Ge­l̃vės ẽžeras, ež. Šir­vintų r.

Gelvinis 4

 

Gelvo­nai

Gélvo­nai (1), mstl. Šir­vintų r.

Gelžė

Gel̃žė (2), k., plk. Šiau­lių r.

Gerdašiai

Gerdãšiai (2), k. Laz­dijų r.

German­tas

Ger̃man­tas (1), ež. Telšių r.

Ger­vainys

Ger­vainỹs (3b), up., Pa­tek­los dš., Telšių r.

Gervė 5

Gérvė (1), up. Aitros kr., Plungės r.; up. Jūros dš. Šilalės r.

Gervė8

Ger̃vė (2), up., Šventupio dš., Akmenės r.

Gervelė

Gervẽlė (2), plk. Ig­na­li­nos r.

Gervinis

Gervìnis (2), ež. Laz­dijų r.

Gerviškės

Gérviškės (1), k. Šalčininkų r.

Gie­da­vardys

Gie­da­vardỹs (34a), ež. Laz­dijų r.

Gied­raičiai

Gied­raĩčiai (2), mstl. Molėtų r.

Gilis

Gìlis (2), ež. Aly­taus r.

Gilius

Gìlius (2), ež. Kelmės r.

Gilšė

Gìlšė (1), ež. Varėnos r.

Giluišis

Gilùišis (1), ež. Laz­dijų r.

Giluitis

Gilùitis (1), ež. Aly­taus r.

Gilušis

Gilùšis (2), ež. Trakų r.

Gilū­tas

Gilū́tas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Gilužis

Gilùžis (2), ež. Molėtų, Ute­nos r.; Vil­niaus mst. da­lis

Gimboga­la

Gimbóga­la (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Gin­du­liai

Gin­du­liaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Gi­neitiškės

Gi­neĩtiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gynėvė

Gynė́vė (1), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Gink­ūnai

Gink­ū́nai (1), Šiau­lių mst. da­lis

Gin­tališkė

Gin­talìškė (2), k. Plungės r.

Ginučiai

Ginùčiai (2), k. Ig­na­li­nos r.

Gi­pinys

Gi­pinỹs (3b), ež. Ro­kiškio r.

Giraitė

Giráitė (1), Kau­no mst. da­lis

Girdiškė

Gir̃diškė (1), k. Šilalės r.

Girdžiai

Girdžiaĩ (4), k. Jur­bar­ko r.

Gir­ėnai

Gir­ė́nai (1), k. Šakių r.

Girgždūtė

Girgždū̃tė (2), kln. Telšių r.

Giri­ja

Gìri­ja (1), ež. Vil­niaus r.

Giri­nin­kai

Gìri­nin­kai (1), k. Kau­no r.

Gi­rionys

Gi­riónys (3), k. Kau­no r.

Girkal­nis

Gir̃kal­nis (1), mstl. Ra­sei­nių r.

Gi­ru­liai

Gi­ru­liaĩ (4), Klaipėdos mst. da­lis

Gi­rutaitis

Gi­rutáitis (1), ež. Švenčio­nių r.

Girutiškis

Girùtiškis (1), ež. Švenčio­nių r.

Gižai

Gižaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Glė­bas

Glė̃­bas (2), ež. Varėnos r.

Glebavas 6

Glebãvas (2), mšk. Pa­kruo­jo r.

Glynas

Glỹnas (2), ež. Varėnos r.

Glitis

Glìtis (2), ež. Tau­ragės r.

Glitiškės

Glìtiškės (1), k. Vil­niaus r.

Gludas

Glùdas (2), ež. Telšių r.

Glūkas

Glū̃kas (2), ež. Varėnos r.

Gomer­ta

Gómer­ta (1), up., Šušvės dš., Rad­vi­liškio r.

Gor­nostajiškės

Gor­nostãjiškės (1), k. Šalčinin­kų r.

Gra­buostas

Gra­buõstas (2), ež. Molėtų r.

Grau­mena

Grau­menà (3b), up., Šalpės kr., Šilu­­tės r.

Graužis

Gráužis (1), ež. Molėtų r.

Gražiškiai

Gražìškiai (2), mstl. Vil­ka­viš­kio r.

Gren­da­vė

Gren­da­vė̃ (3b), k. Trakų r.

Grybeliai

Grybẽliai (2), k. Ute­nos r.

Grybėnai

Grybė́­nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Griešių miškas 7

Griešių̃ mìškas, mšk. Ma­ri­jam­polės r.

Griežio­nėlės

Griežio­nė̃lės (2), k. Anykščių r.

Grigaičiai

Grigáičiai (1), k. Vil­niaus r.

Grigiškės

Grìgiškės (1), mst. Trakų r.

Grim­ziai

Grim­ziaĩ (4), k. Kelmės r.

Grinkiškis

Griñ­kiškis (1), mstl. Rad­viliš­kio r.

Griškabūdis

Grìškabūdis (1), mstl. Šakių r.

Griškiškė

Grìškiškė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Gryžuva

Gryžuvà (3b), up., Du­by­sos kr., Kelmės r.

Grobštai

Grobštaĩ (4), k., ge­lež. st. Klaipė­dos r.

Grobšto ragas

Grõbšto rãgas (4), Kuršių ne­ri­jos pu­sia­sa­lis

Grūda

Grūdà (4), up., Mer­kio kr., Varė­nos r.

Grum­bliai

Grum­bliaĩ (4), k. Plungės r.

Gruodys

Gruodỹs (3), ež. Molėtų r.

Gruožys

Gruožỹs (3), ež. Trakų r.

Grūšlau­kis

Grū̃šlau­kis (1), nj. Grū̃šlaukė, mstl. Kre­tin­gos r.

Gruzdžiai

Gruzdžiaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Grūžiai

Grū́žiai (1), k. Pa­sva­lio r.

Gu­bava

Gu­bavà (4), k. Ig­na­li­nos r.

Gu­berni­ja

Gu­ber̃ni­ja (1), Šiau­lių mst. da­lis

Gučkam­pis

Gùčkam­pis (1), k. Kėdai­nių r.

Gu­dai

Gu­daĩ (4), k., ge­lež. st. Šilutės r.

Gudaičiai

Gudáičiai (1), k. Jo­niškio r.

Guda­rais­tis

Gùda­rais­tis (1), plk. Varėnos r.

Gudeliai

Gudẽliai (2), mstl., k. Ma­ri­jam­polės r.; ge­lež. st. Šalčininkų r.

Gu­diena

Gu­dienà (3), k. Kaišia­do­rių r.

Gudo Šalis

Gùdo Šalìs (4), mšk., plk. Varė­nos r.

Gudžiū­nai

Gudžiū́­nai (1), mstl., ge­lež. st. Kėdai­nių r.

Gul­bi­nai

Gul­bi­naĩ (3b), k. Biržų, Rad­vi­liškio, Šakių, Vil­niaus r.

Gu­l­bi­nas

Gu­l̃­bi­nas (3b), ež. Vil­niaus r.

Gul­bin­ėnai

Gul­bin­ė́nai (1), k. Pa­sva­lio r.

Gu­l­bis

Gu­l̃­bis (2), ež. Molėtų r.

Gumbas

Gum̃bas (4), k. Šalčininkų r.

Gun­ti­nas

Guñ­ti­nas (3b), up., Luo­bos dš., Skuo­do r.

Guo­bai

Guo­baĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Guos­ta­ga­lis

Gúos­ta­ga­lis (1), k. Pa­kruo­jo r.

Guostus

Guostùs (3), ež. Prienų r.

Gu­riai

Gu­riaĩ (4), Vil­niaus mst. da­lis

Gustonys

Gustónys (3), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

 

[1] Buv. 34b kirč.

[2] Buv. tik 1 kirč.

[3] Buv. Ge­lovinis.

[4] Išbraukta.

[5] Buv. Gérvė(1), up., Apaščios dš., Biržų r.

[6] Buv. Gliebavas.

[7] Buv. Griešių gi­ria.

[8] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

Šiame skyriuje:

 1. Būtiniausi tartiesreikalavimai (žr. 1997-12-18 VLKK nutarimą Nr. 68; Kalbos kaidų sąrašas/ Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai; dar žr. VDU Tarties žodyną). Tarties ir kirčiavimo pakomisė 2021 m. kovą grįžo prie lietuvių bendrinės kalbos tarties normų klausimų (vyksta svarstymas). 

 2. Kirčiavimo rekomendacijos (patvirtintos VLKK, parengtos ir komentuojamos Tarties ir kirčiavimo pakomisės narių; pradėtos rengti atsižvelgiant į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redaktorių pageidavimą tikslinti ligtolines „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ kirčiavimo normas, taigi VLKK rekomendacijose – tik skirtumai, o tai, kam pritariama, rekomendacijose neminima. Rekomendacijos dar patikslintos atlikus kirčiavimo polinkių tyrimus (2008, 2013–2014, 2016–2018 m.) Į VLKK rekomendacijas atsižvelgiama 7-ajame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime, taip pat palengva skelbiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. 
  Suvestiniai sąrašai – bendrasis ir pagal kalbos dalis: 

  Rekomenduojamų kirčiavimo variantų abėcėlinis sąrašas (atnaujintas 2018 m. rugpjūtį; pranešimas 2018-09-06, VLKK.lt);  

  Rekomenduojami daiktavardžių kirčiavimo variantai (2017-12-15), PDF, 152 KB; 

  Rekomenduojami būdvardžių kirčiavimo variantai (2018-01-04), PDF, 94 KB; 

  Rekomenduojami veiksmažodžių kirčiavimo variantai (2018-05-21), PDF, 159 KB. 

  Kirčiavimo rekomendacijų (protokolinių nutarimų) suvestines redakcijas, komentarus žr. 
  poskyriuose (taip pat skelbta žurnale „Gimtoji kalba“, MELC). 

 3. Dėl pripažintų kirčiavimo variantų. Pagal Kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-9 (K-20) „Dėl kirčiavimo variantų vartojimo“ visi kirčiavimo variantai, teikiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintose kirčiavimo rekomendacijose (žr. http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas), taip pat D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyne“ ir prie jo teikiamuose elektroniniuose „Bendrinių žodžių kirčiavimo žodyne“ ir „Tikrinių žodžių kirčiavimo žodyne“ (apsvarstytuose Valstybinės lietuvių kalbos komisijos; Vilnius, 2007 ir vėlesniuose leidimuose), vertintini kaip norminiai ir nė vieno iš jų vartojimas klaida nelaikytinas. (Klaidomis laikytini tik nenorminiai kirčiavimo variantai ir taip pat norminių kirčiavimo variantų nenuoseklus vartojimas, t. y. vartojimas pramaišiui.) 

  žr. VLKK 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-9 (k-20))

 4. Polinkių tyrimai. Vykdant projektoą „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ pirmą kartą lietuvių kalbotyros istorijoje buvo kompleksiškai ištirti jaunimo kalbos kirčiavimo polinkiai (projektas finansuotas iš VLKK koordinuojamos programos lėšų, projekto vykdytojas – VDU, projekto vadovė – prof. dr. Asta Kazlauskienė). Tyrimas atliktas penkiuose Lietuvos universitetuose, vykdytojai-koordinatoriai universitetų akcentologijos dėstytojai, informantai – pirmųjų kursų studentai. Plačiau žr. straipsnių rinkinyje „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos, sud. A. Kazlauskienė, Kaunas, 2013 (dar čia); J. Kazlauskas „Jaunimo kirčiavimo polinkių tyrimas. Pradžios pabaiga“ (VLKK.lt, 2014-02-12). 
  2014–2016 m. atliktas dar vienas tyrimas „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis" (projekto vadovas – prof. dr. Bonifacas Studžia), plačiau žr. Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis (mokslo straipsnių rinkinys, sud. B. Stundžia, VU). 
  Remdamasi pirmojo tyrimo rezultatais pakomisė 2013 m. pradėjo kirčiavimo rekomendacijų peržiūrą, atnaujino 2016 m.: kai kurios kirčiavimo gretybės sukeistos vietomis, neaktualių variantų atsisakyta, įrašyta naujų (iš viso patikslinta 14 rekomendacijų). Peržvalga ir normų tikslinimas baigti 2018 m. 

 5. Projektai. Dėl tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo, žr.: projektą(2016-09-26); B. Stundžios 2016-06-21 komentarą; A Pupkio ir R. Miliūnaitės straipsnius svetainėje kalbosnamai.lt (2016-05-03). Dar žr.: rekomendacijų K-3.1, K-4.1, K-11.1, K-16.1 2008 m. papildymai ir komentarai: A. Pangonytė,2008-06-03, B. Stundžia 2008-12-05
 6. Daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. žemiau). 
 7. Būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. būdvardžių rekomendacijoms skirtų puslapių pabaigoje: dėl pirminių ir galūninės darybos – 10-osios, dėl priesaginių būdvardžių – 11-osios, dėl įvardžiuotinių formų – 21-osios).
 8. Kirčiuotų raidžių tvarkyklės(žr. skyriuje Palemonas; apie jų taikymą žr. Naujienose).
 9. Kaip uždėti kirtį spausdinant? Jei nesinaudojate „Palemono“ šrifto tvaryklėmis, kirčius galima surinkti taip: kursorių statyti po raidės, ant kurios dedate kirtį, surenkate skaitmeninį kodą ir nuspaudę klavišą Alt spaudžiate raidę x:
 • kairinis – 300+Alt+x arba  Alt+768
 • dešininis – 301+Alt+x arba Alt+769
 • riestinis – 303+Alt+x arba Alt+771

9. Rekomenduojama literatūra ir įrankiai:

 1. D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Stundžia „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas“ (+CD: Bendrinių žodžių kirčiavimo žodynas, Tikrinių žodžių kirčiavimo žodynas). Ats. redaktorius Antanas Pakerys, išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla (plačiau žr. Naujienųskyriuje Nauji leidiniai, čia), 2-asis pataisytas leidimas 2008 m. Tai pagrindinių kirčiavimo taisyklių rinkinys, laikytinas norminiu – apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gegužės 24 d. posėdyje. 
 2. Aldonas Pupkis. Lietuvių bendrinė tartis: norminimo istorija ir dabartis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. (PDF)
 3. Kirčiuoklis (naujesnė versija) – VDU Kompiuterinės lingvistikos centro sukurta kirčiavimo programa(kūrė Giedrius Norkevičius, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Airenas Vaičiūnas, Adas Petrovas; kuriant panaudotas Vytauto Zinkevičiaus lemuoklis ir Vido Daudaravičiaus vienareikšminimo įrankis), senesnės kirčiuoklės versijos čia ir čia; naują žr. Kalbu.VDU.lt
 4. Kirčiavimo treniruoklis – lietuvių kalbos programa, skirta norintiems išmokyti taisyklingai kirčiuoti (mokomoji priemonė 10–12 kl.). Žr. čia
 5. Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa (VDU), žr. tartis.vdu.lt
 6. Tarties žodynas (VDU) – tai nėra antraštinių žodžių tarimo žodynas, jis sudarytas remiantis rišlios kalbos tekstais ir čia teikiamos įvairios žodžių formos, iš viso 75 tūkstančiai žodžių ir jų formų. Žodynas skirtas studentams, besimokantiems bendrinės tarties, pedagogams, radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties. 
 7. Laikykis.lt – tekstai vaikams su paryškintomis kirčiuotomis raidėmis (šio lietuvių kalbos kirčiavimo individualaus mokymosi metodo autorius Valdas Banaitis, skiriama pirmiausia kitakalbiams).  
 8. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas (garsinis naujažodžių žodynėlis, kuriame, naudojant lietuvių šnekos sintezatorių, galima išgirsti, kaip tarti ir kirčiuoti naujai lietuvių kalboje atsiradusius žodžius), žr. liepa.rastija.lt/Tartuvas
 9. Apie tarties dalykus Kalbos konsultacijų bankeč, dž tarimas, rašymas skoliniuosekaip tarti santrumpą LT: priebalsis l minkštasis ar kietasis?; kaip tarti žodį „jubiliatas“; „heroika“, bet „herojiškas“; kaip tarti žodį „kompiuteris“ aip tarti žodį „kompiuteris“ – su jotu be; ar terpti jotą tariant „kapelionas“
 10. Apie bendrinės tarties normų raidą: Aldonas Pupkis „Bendrinės tarties normos ir vartosena („Gimtoji kalba“, 2020, nr. 3–4; VLKK.lt, 2020-05-13).

 

 ____________________

 DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO PAGAL KIRČIUOTES PAVYZDŽIAI

Dviskiemeniai daiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis pastovus šaknyje.

Vienaskaita

V.

tìltas

brólis

líepa

dróbė

tóšis

K.

tìlto

brólio

líepos

dróbės

tóšies

N.

tìltui

bróliui

líepai

dróbei

tóšiai

G.

tìltą

brólį

líepą

dróbę

tóšį

Įn.

tìltu

bróliu

líepa

dróbe

tóšimi

Vt.

tìlte

brólyje

líepoje

dróbėje

tóšyje

Š.

tìlte!

bróli!

líepa!

dróbe!

tóšie!

Daugiskaita

V.

tìltai

bróliai

líepos

dróbės

tóšys

K.

tìltų

brólių

líepų

dróbių

tóšių

N.

tìltams

bróliams

líepoms

dróbėms

tóšims

G.

tìltus

brólius

líepas

dróbes

tóšis

Įn.

tìltais

bróliais

líepomis

dróbėmis

tóšimis

Vt.

tìltuose

bróliuose

líepose

dróbėse

tóšyse

Š.

tìltai!

bróliai!

líepos!

dróbės!

tóšys!

2-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpa, kirtis daugiskaitos naudininke (N.) visada yra šaknyje, o galininke (G.) – galūnėje. Būkite atidūs – kirtis šokinėja!

Vienaskaita

V.

rãštas

peĩlis

rankà

ùpė

tur̃gus

vaĩsius

K.

rãšto

peĩlio

rañkos

ùpės

tur̃gaus

vaĩsiaus

N.

rãštui

peĩliui

rañkai

ùpei

tur̃gui

vaĩsiui

G.

rãštą

peĩlį

rañką

ùpę

tur̃gų

vaĩsių

Įn.

raštù

peiliù

rankà

upè

tur̃gumi

vaĩsiumi

Vt.

raštè

peĩlyje

rañkoje

ùpėje

tur̃guje

vaĩsiuje

Š.

rãšte!

peĩli!

rañka!

ùpe!

tur̃gau!

vaĩsiau!

Daugiskaita

V.

rãštai

peĩliai

rañkos

ùpės

tur̃gūs

vaĩsiai

K.

rãštų

peĩlių

rañkų

ùpių

tur̃gų

vaĩsių

N.

rãštams

peĩliams

rañkoms

ùpėms

tur̃gums

vaĩsiams

G.

raštùs

peiliùs

rankàs

upès

turgùs

vaisiùs

Įn.

rãštais

peĩliais

rañkomis

ùpėmis

tur̃gumis

vaĩsiais

Vt.

rãštuose

peĩliuose

rañkose

ùpėse

tur̃guose

vaĩsiuose

Š.

rãštai!

peĩliai!

rañkos!

ùpės!

tur̃gūs!

vaĩsiai!

3-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke visada galūnėje, o galininke – šaknyje).

Vienaskaita

V.

kálnas

arklỹs

galvà

aikštė̃

širdìs

sūnùs

K.

kálno

árklio

galvõs

aikštė̃s

širdiẽs

sūnaũs

N.

kálnui

árkliui

gálvai

áikštei

šìrdžiai

sū́nui

G.

kálną

árklį

gálvą

áikštę

šìrdį

sū́nų

Įn.

kálnu

árkliu

gálva

áikšte

širdimì

sūnumì

Vt.

kalnè

arklyjè

galvojè

aikštėjè

širdyjè

sūnujè

Š.

kálne!

arklỹ!

gálva!

áikšte!

širdiẽ!

sūnaũ!

Daugiskaita

V.

kalnaĩ

arkliaĩ

gálvos

aíkštės

šìrdys

sū́nūs

K.

kalnų̃

arklių̃

galvų̃

aikščių̃

širdžių̃

sūnų̃

N.

kalnáms

arkliáms

galvóms

aikštė́ms

širdìms

sūnùms

G.

kálnus

árklius

gálvas

áikštes

šìrdis

sū́nus

Įn.

kalnaĩs

arkliaĩs

galvomìs

aikštėmìs

širdimìs

sūnumìs

Vt.

kalnuosè

arkliuosè

galvosè

aikštėsè

širdysè

sūnuosè

Š.

kalnaĩ!

arkliaĩ!

gálvos!

áikštės!

šìrdys!

sū́nūs!

4-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke ir galininke visada galūnėje – beveik visuose dgs. linksniuose kirtis galūnėje).

Vienaskaita

V.

nãmas

genỹs

dainà

eilė̃

akìs

viršùs

K.

nãmo

gẽnio

dainõs

eilė̃s

akiẽs

viršaũs

N.

nãmui

gẽniui

daĩnai

eĩlei

ãkiai

vir̃šui

G.

nãmą

gẽnį

daĩną

eĩlę

ãkį

vir̃šų

Įn.

namù

geniù

dainà

eilè

akimì

viršumì

Vt.

namè

genyjè

dainojè

eilėjè

akyjè

viršujè

Š.

nãme!

genỹ!

daĩna!

eĩle!

akiẽ!

viršaũ!

Daugiskaita

V.

namaĩ

geniaĩ

daĩnos

eĩlės

ãkys

vir̃šūs

K.

namų̃

genių̃

dainų̃

eilių̃

akių̃

viršų̃

N.

namáms

geniáms

dainóms

eilė́ms

akìms

viršùms

G.

namùs

geniùs

dainàs

eilès

akìs

viršùs

Įn.

namaĩs

geniaĩs

dainomìs

eilėmìs

akimìs

viršumìs

Vt.

namuosè

geniuosè

dainosè

eilėsè

akysè

viršuosè

Š.

namaĩ!

geniaĩ!

daĩnos!

eĩlės!

ãkys!

vir̃šūs!

Daugiaskiemeniaidaiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Kirtis pastovus.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis: -áitis, -áitė (vaikáitis, mergáitė, bet aukštaĩtis, aukštaĩtė, žemaĩtis, žemaĩtė), -ė́jas, -ė́ja(kirpė́jas, kirpė́ja), -ė́nas, -ė́nė (kurė́nas, Atė́nė, indė́nai), -ýba (vadýba), -ýbė (puikýbė), -íena(naujíena), -íenė (karalíenė; išskyrus valgių pav.), -ýna (lentýna), -ýnas(ąžuolýnas), -ójas (artójas), -ókšnis (upókšnis), -ónis, -ónė (ligónis, ligónė), -óvė (bendróvė), -ū́kštis, -ū́kštė (berniū́kštis, mergiū́kštė) ir kt.; su šiomis nekirčiuotomis priesagomis: -ana, -ėlis, -ena, -estis, -sena, -tojas ir kt.; su šiais kirčiuotais priešdėliais: añt- (añtpirštis), apý- (apýlinkė), ãt- (ãtgarsis), į́- (į́našas), ìš- (ìštuoka), núo- (núomonė), pér- (pérkėla), per̃- (per̃kaktis), pó- (pósūkis), príe- (príemonė), príeš- (príešnuodis), pró- (prósenelis), są́- (są́voka), sám- (sámbūris), sán- (sántykis) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -ánsas (balánsas, seánsas), -ántas (debiutántas, gigántas), -ė́jas, -ė́ja (chorė́jas, alė́ja), -èrnas (koncèrnas, ekstèrnas), -òrtas (ekspòrtas, kuròrtas), -òrdas (rekòrdas), -ùrsas (konkùrsas).

Vienaskaita

V.

gimináitis

pavãsaris

liùdytojas

naujíena

valstýbė

K.

gimináičio

pavãsario

liùdytojo

naujíenos

valstýbės

N.

gimináičiui

pavãsariui

liùdytojui

naujíenai

valstýbei

G.

gimináitį

pavãsarį

liùdytoją

naujíeną

valstýbę

Įn.

gimináičiu

pavãsariu

liùdytoju

naujíena

valstýbe

Vt.

gimináityje

pavãsaryje

liùdytojuje

naujíenoje

valstýbėje

Š.

gimináiti!

pavãsari!

liùdytojau!

naujíena!

valstýbe!

Daugiskaita

V.

gimináičiai

pavãsariai

liùdytojai

naujíenos

valstýbės

K.

gimináičių

pavãsarių

liùdytojų

naujíenų

valstýbių

N.

gimináičiams

pavãsariams

liùdytojams

naujíenoms

valstýbėms

G.

gimináičius

pavãsarius

liùdytojus

naujíenas

valstýbes

Įn.

gimináičiais

pavãsariais

liùdytojais

naujíenomis

valstýbėmis

Vt.

gimináičiuose

pavãsariuose

liùdytojuose

naujíenose

valstýbėse

Š.

gimináičiai!

pavãsariai!

liùdytojai!

naujíenos!

valstýbės!

2-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus, priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -aĩnis (saldaĩnis), -aĩnė (svetaĩnė), -ãlius, -ãlė (miegãlius, miegãlė), -ẽklis (varvẽklis), -ẽlis, -ẽlė (bernẽlis, mergẽlė), -ė̃lis (kartė̃lis), -ė̃lė (arbatė̃lė), -ė̃sis (degė̃sis), -ė̃stas (skanė̃stas), -iẽnė (uogiẽnė), -iẽtis, -iẽtė (vilniẽtis, vilniẽtė), -yklà (šaudyklà), -ỹklė(s) (taupỹklė), -ỹnė(s) (sūpỹnės), -ỹstė (draugỹstė), -õkas, -õkė (naujõkas, naujõkė), -õklis, -õklė (svajõklis, svajõklė), -õnė (keliõnė), -õtė (mazgõtė), -õvas, -õvė (užsakõvas, užsakõvė), -uõklis, -uõklė (matuõklis, matuõklė), -uõlis, -uõlė (gražuõlis, gražuõlė), -ū̃nas, -ū̃nė (klajū̃nas, klajū̃nė; išskyrus tikrinius dktv. – jie tvirtapradžiai, Perkū́nas) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -eñtas (dokumeñtas, pacieñtas), -iẽrius (inžiniẽrius), -yrà (satyrà), -ỹras (turnỹras), -yvà (alternatyvà, direktyvà), -ỹvas (kolektỹvas), -õrius (kalendõrius), -ū̃nas (taifū̃nas, Neptū̃nas), -ūrà (kultūrà, struktūrà), -èlė (paralèlė, novèlė), -è̀ras (ampèras, barjèras), -ètas (bufètas, komitètas), -èzė (hipotèzė), -grãfas (autogrãfas, paragrãfas), -ìstas (artìstas, hinduìstas), -ìzas (servìzas), -ìzė (hidrolìzė, bet anãlizė), -ìzmas (romantìzmas), -òmas (atòmas, agronòmas), -ònas (telefònas, talònas), -òsas (chaòsas, bet kòsmosas), -lògas (analògas, psichològas), -skòpas (mikroskòpas).

Vienaskaita

V.

vaikìnas, vadõvas

balañdis

mokyklà

taisỹklė

pavõjus

K.

vaikìno, vadõvo

balañdžio

mokỹklos

taisỹklės

pavõjaus

N.

vaikìnui, vadõvui

balañdžiui

mokỹklai

taisỹklei

pavõjui

G.

vaikìną, vadõvą

balañdį

mokỹklą

taisỹklę

pavõjų

Įn.

vaikinù, vadovù

balandžiù

mokyklà

taisyklè

pavõjumi

Vt.

vaikinè, vadovè

balañdyje

mokỹkloje

taisỹklėje

pavõjuje

Š.

vaikìne! vadõve!

balañdi!

mokỹkla!

taisỹkle!

pavõjau

Daugiskaita

V.

vaikìnai, vadõvai

balañdžiai

mokỹklos

taisỹklės

pavõjai

K.

vaikìnų, vadõvų

balañdžių

mokỹklų

taisỹklių

pavõjų

N.

vaikìnams, vadõvams

balañdžiams

mokỹkloms

taisỹklėms

pavõjams

G.

vaikinùs, vadovùs

balandžiùs

mokyklàs

taisyklès

pavojùs

Įn.

vaikìnais, vadõvais

balañdžiais

mokỹklomis

taisỹklėmis

pavõjais

Vt.

vaikìnuose, vadõvuose

balañdžiuose

mokỹklose

taisỹklėse

pavõjuose

Š.

vaikìnai! vadõvai!

balañdžiai!

mokỹklos!

taisỹklės!

pavõjai!

3-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus: kirtis gali šokti iš galūnės į antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį. Į kelintą skiemenį kirtis nušoka ir kokią priegaidę tas skiemuo turi, rodo prie kirčiuotės 3 laipsyje nurodyta raidė (a – skiemuo tvirtapradis, b – tvirtagalis) ir skaitmuo (skaitmuo nurodomas, jei kirtis šoka į tolimesnį nei trečią nuo galo skiemenį).
Pagal 3-ios rūšies kirčiuotes kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -alas (pãmušalas), -ėlė̃ (siurbėlė̃), -esỹs (elgesỹs), -inas (pãtinas), -inỹs (mokinỹs), -ulas (bur̃bulas), -ulỹs (kosulỹs), -umà (žemumà), -urỹs (žiburỹs) ir kt.

Vienaskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Veliuonà

kosulỹs

kãtinas

pavardė̃

pasiuntinỹs

K.

Veliuonõs

kósulio

kãtino

pavardė̃s

pãsiuntinio

N.

Veliúonai

kósuliui

kãtinui

pãvardei

pãsiuntiniui

G.

Veliúoną

kósulį

kãtiną

pãvardę

pãsiuntinį

Įn.

Veliúona

kósuliu

kãtinu

pãvarde

pãsiuntiniu

Vt.

Veliuonojè

kosulyjè

katinè

pavardėjè

pasiuntinyjè

Š.

Veliúona!

kosulỹ!

kãtine!

pãvarde!

pasiuntinỹ!

Daugiskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Anykščiaĩ

kosuliaĩ

katinaĩ

pãvardės

pasiuntiniaĩ

K.

Anykščių̃

kosulių̃

katinų̃

pavardžių̃

pasiuntinių̃

N.

Anykščiáms

kosuliáms

katináms

pavardė́ms

pasiuntiniáms

G.

Anýkščius

kósulius

kãtinus

pãvardes

pãsiuntinius

Įn.

Anykščiaĩs

kosuliaĩs

katinaĩs

pavardėmìs

pasiuntiniaĩs

Vt.

Anykščiuosè

kosuliuosè

katinuosè

pavardėsè

pasiuntiniuosè

Š.

Anykščiaĩ!

kosuliaĩ!

katinaĩ!

pãvardės!

pasiuntiniaĩ!

4-oji kirčiuotė

Kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį.

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

Garliavà

Giruliaĩ

K.

Garliavõs

Girulių̃

N.

Garliãvai

Giruliáms

G.

Garliãvą

Giruliùs

Įn.

Garliavà

Giruliaĩs

Vt.

Garliavojè

Giruliuosè

Š.

Garliãva!

Girùliai!

(Parengta pagal „Mokomąjį lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodyną“, Kaunas: Šviesa, 1989)

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt

Paskutinė redakcija 2021 m. balandį.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.