2013 m. rugpjūčio 9 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Žinių radijo laidoje „Verslo bitės“. Laidos metu kalbėta apie įmonių pavadinimus.

2013 m. birželio 20 d. projekto „Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija“ baigiamojoje konferencijoje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė skaitė pranešimą „Lietuvių kalba daugiakalbėje Europoje“.
Penktajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje daug apie knygas. A. Tučkienė nagrinėja pasakų veikėjų vardus: daugelis yra tradiciniai krikščioniški asmenvardžiai (Elenytė, Jonukas), bet esama ir kitokių asmenvardžių, ji išskiria asmenvardžius, kurie apibūdina veikėjų išorines savybes (Žaliabarzdis, Meškaausis, Juodelė), ir asmenvardžius, kurie apibūdina veikėjo būdo ypatybes, charakterio bruožus, būseną (Gerutis, Kvailutė, Akmens Pienas). P. Zemlevičiūtė paaiškina, kada vartoti terminą „knygos nugarėlė“ ir kada „viršelis“, kada „laida“ ir kada „leidimas“. R. Urnėžiūtė recenzuoja dvi amerikiečių rašytojos Kate’ės DiCamillo knygas vaikams. „Kronikos“ skyrelyje pasakojama apie Lietuvių kalbos draugijos skyrių renginius, skelbiamas LKD suvažiavimo dalyvių kreipimasis į valstybės vadovus dėl gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo.
2013 m. gegužės 28 d. Kalbos komisijoje su Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijos narėmis aptartas Lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašas. Juo bus vadovaujamasi vertinant 2013 metų mokinių baigiamuosius darbus.
Rengdamasi lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimui pakomisė į klausymus kviečia Lietuvos įmonių ir mokslo įstaigų, dirbančių kalbinių technologijų srityje, atstovus. Per antrąjį posėdį, kuris įvyko 2013 m. balandžio 22 d., išklausyti bendrovių „Microsoft“, „Synergium“, „TokenMill“ atstovų pranešimai...

2013 m. balandžio 17 d. diskusijos „Ar Europos Sąjunga skiria pakankamai dėmesio daugiakalbystės politikos įgyvendinimui?“ metu Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė drauge su Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyr. mokslo darbuotoja Julija Moskvina Seimo Europos informacijos biure skaitė pranešimą „Tarptautinis „Europos kalbų lobyno“ projektas: idėja, partneriai, veiklos ir politinis rezultatas“.

Kalbos komisija prisideda prie Seimo paskelbtų Tarmių metų minėjimo. Su tuo susijusią informaciją žr. naujame svetainės VLKK.lt skyriuje „Tarmių metai 2013“.
Kalbos komisijos 2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138) iš Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių išbrauktos tiesiogiai su taisyklingumu nesusijusios nuostatos. Nuo 2013 m. gegužės 1 d. VĮ Registrų centrui teikiant konsultacijas dėl ketinamų registruoti įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų nebus vertinama, ar pavadinimas turi pakankamai skiriamųjų požymių ir koks simbolinio pavadinimo santykis su gyvenamąja vietove. Konsultantai vadovausis Valstybinės kalbos įstatymu, Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklėmis, rašybos, skyrybos taisyklėmis, kitais norminamaisiais leidiniais...
2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas klausimas dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimo. VLKK pirmininkė Daivos Vaišnienės pastebėjimu, sudaromas įspūdis, kad svarbios ne pačios lietuvių kalbos žinios, o susitarimai dėl jų vertinimo.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai 2013 m. vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva surengtame pokalbyje...
Per vasario 12 d. Kalbos komisijos pirmininkės D. Vaišnienės ir teisingumo ministro J. Bernatonio susitikimą aptarta, kaip įgyvendinama Civilinio kodekso 3.282 straipsnio nuostata, kad vardas ir pavardė rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles, kalbėta apie konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumo.
2013 m. vasario 11 d. įvyko pirmasis Kalbos technologijų pakomisės (pirmininkas Mindaugas Strockis) posėdis lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimo tema. Išklausytas Giedriaus Kurausko pranešimas apie UAB „Tilde“ veiklą kalbos technologijų srityje.
2013-aisiais tarmės sulaukė savo metų, taip vadinasi ir pirmasis žurnalo numerio straipsnis, kuriame B. Stundžia aptaria tarmių kitimą ir reikšmę; D. Valentukevičienė naujų duomenų apie ryškiausią dabartinės Kabelių ir Ašašninkų šnektos ypatybę – priebalsių s, z ir š, ž kaitaliojimąsi; K. Garšva kelia valstybinės kalbos vartojimo Rytų Lietuvoje klausimų; R. Trifonova pristato straipsnių rinkinį „Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai“, I. Mataitytė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistą knygą ir kompaktinę plokštelę „Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909)“; apžvelgiamos pastarųjų mėnesių lingvistinio gyvenimo aktualijos; G. Grigas peikia interneto svetaines, kuriose negali registruoti slaptažodžio su lietuvių kalbos raidėmis, pvz., Ė (juk piktavaliams tokį sunkiau pralaužti)...
Vasario 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu aptarė valstybinės kalbos būklę švietimo įstaigose, lietuvių kalbos mokymo bei vertinimo problemas...
Sausio 25 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su kultūros ministru Šarūnu Biručiu, aptarė Tarmių metų priemonių plano įgyvendinimą ir kt.
2012 m. sausio 16 d. VLKK lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Nida Poderienė ir Brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkė Aldona Šventickienė, aptarti brandos egzaminų raštingumo vertinimo klausimai. VLKK pasiūlė, remiantis mokymo programomis ir vadovėlių medžiaga, parengti raštingumo vertinimo standartą.
2013 m. sausio 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju Kęstu Komskiu...
2013-ieji Seimo paskelbti Tarmių metais. Pradedamas įgyvendinti 2012 m. spalio 16 d. Vyriausybės patvirtintas Tarmių metų priemonių planas, skelbiamas Roberto Jucaičio sukurtas metų ženklas...
Gruodžio 12 d. komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstyti bandomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatai. Pirmininkė pabrėžė, kad lietuvių kalba nėra paprastas mokomasis dalykas – tai socialinio visuomenės gyvenimo dalis. Tik galintis laisvai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti žmogus pasitiki kalbos galiomis ir ją vertina. Komitetas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai iki pavasario parengti siūlymus, kaip gerinti prastėjantį moksleivių raštingumą...