Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia komentuoja VLKK 2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (K-18) priimtą rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“.
2009-aisiais Tarties ir kirčiavimo pakomisė Kalbos komisijos prašymu iš naujo svarstė galimybę kirčiavimo klaidomis papildyti nutarimą „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“.

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2009 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 (K-18)

REKOMENDACIJA
DĖL ŠEIMINĖS PADĖTIES NERODANČIŲ MOTERŲ PAVARDŽIŲ
SU GALŪNE -Ė KIRČIAVIMO
                     
          Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne (toliau – moterų pavardės) dažniausiai kirčiuojamos kamiene (kirčio vieta ir priegaidė sutampa su pamatinių vyrų pavardžių kamieno kirčio vieta ir priegaide), pvz.: Adomė́nė (: Adomė́nas), Ramõnė (: Ramõnas), Daũkšė (: Daũkšas; Daukšà, vns. gal. Daũkšą), Žíedė (: Žíedas), Sãkalė (: Sãkalas), Skìrmantė (: Skìrmantas), Sirvỹdė (: Sirvỹdis). Galūnės kirtį gauna tos moterų pavardės, kurios padarytos iš vyrų pavardžių su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Dagė̃ (: Dagỹs), Šepetė̃ (: Šepetỹs), Kregždė̃ (plg. vyro pavardę Kregždė̃), Vėgėlė̃ (plg. vyro pavardę Vėgėlė̃), Voverė̃ (: Voverìs, -iẽs).
          Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne -ė daugiausia kirčiuojamos pagal 1-ąją ir 2-ąją, rečiau – pagal 3-iąją ir 4-ąją kirčiuotes.
          1. Pastoviai, t. y. pagal 1-ąją kirčiuotę, kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra pastovaus kirčiavimo, pvz.: Adomė́nė 1 (: Adomė́nas 1), Gérvė 1 (plg. vyr. pavardę Gérvė 1); Gudónė 1 (: Gudónis 1), Jonýnė 1 (: Jonýnas 1), Jasiū́nė 1 (: Jasiū́nas 1), Jurkū́nė 1 (: Jurkū́nas 1), Kazláuskė 1 (: Kazláuskas 1), Pùskepalė 1 (: Pùskepalis 1), Smìlgė 1 (: Smìlga 1), Žvìrblė 1 (: Žvìrblis 1).
          Taip pat kirčiuojamos ir tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 3-iosios kirčiuotės vyrų pavardžių su galūnėmis -as, -a, pvz.: Béržė 1 (: Béržas 3), Žíedė 1 (: Žíedas 3), Kãtinė 1 (: Kãtinas 3b), Vãnagė 1 (: Vãnagas 3b); Ãvižė (: Avižà 3b, vns. gal. Ãvižą).
          2. Pagal 2-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurios padarytos iš 2-osios arba 4-osios kirčiuotės vyrų pavardžių, išskyrus pavardes su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Kamandùlė 2 (: Kamandùlis 2), Kubìlė 2 (: Kubìlius 2), Lãpė 2 (plg. vyr. pavardę Lãpė 2), Pakal̃nė 2 (: Pakal̃nis 2), Ramõnė 2 (: Ramõnas 2), Stum̃brė 2 (: Stum̃bras 2), Sirvỹdė 2 (: Sirvỹdis 2), Šim̃kė 2 (: Šim̃kus 2); Daũkšė 2 (: Daukšà 4), vns. gal. Daũkšą; Daũkšas 4), Strãzdė 2 (: Strãzdas 4), Vil̃kė 2 (: Vil̃kas 4).
         3. Pagal 3-iąją kirčiuotę kirčiuojamos tos moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 3-iosios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, -ìs, pvz.: Šakalė̃ 3b (: Šakalỹs 3b), Vėžė̃ 3 (: Vėžỹs 3), Žvirblė̃ 3 (: Žvirblỹs 3), Vėgėlė̃ 3a (plg. vyr. pavardę Vėgėlė̃ 3a), Voverė̃ 3a (: Voverìs, -iẽs 3a).
         4. Pagal 4-ąją kirčiuotę kirčiuojamos tos dviskiemenės moterų pavardės, kurių pamatiniai žodžiai irgi yra 4-osios kirčiuotės ir turi kirčiuotas galūnes -ỹs, -ė̃, pvz.: Dagė̃ 4 (: Dagỹs 4), Daukšė̃ (: Daukšỹs 4), Gaidė̃ (: Gaidỹs 4), Kregždė̃ 4 (plg. vyro pavardę Kregždė̃ 4), Nytė̃ (plg. vyro pavardę Nytė̃ 4), Stakė̃ (plg. vyro pavardę Stakė̃ 4).
_______________
 
Pristatomasis komentaras Pakomisių naujienose, žr.2009-11-19.

Pakomisės pirmininko prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios komentaras, žr. Pakomisių naujienose, 2010-05-03

Priimta Šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo rekomendacija, M. Žalakevičiaus ir I. Žalakevičienės sudarytas „Paukščių pavadinimų žodynas“ įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu, patvirtinti nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai.

18-oji kirčiavimo rekomendacija (visas žr. skyriuje Nutarimai, Tartis ir Kirčiavimas).

Tarties ir kirčiavimo pakomisė kartu su vardyno specialistais 2009 m. lapkričio 5 d. apsvarstė rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ ir nutarė teikti ją Kalbos komisijai tvirtinti protokoliniu nutarimu.
Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

DĖL KAI KURIŲ TARNYBINIŲ IR EKSPRESINIŲ KALBOS DALIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-13 (k-17, k-17.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šias tarnybines ir ekspresines kalbos dalis kirčiuoti taip:

1. dalelytes:

aliaĩ, aliái, ãliai  [1-2020

benè, bène

kažiñ, kažìn  [1-2020

tegul̃, tegùl  [1-2020

2. jungtukus:

ikì, ìki

3. prielinksnius:

ikì, ìki

4. jaustukus:

alió, aliõ

cibà, cìba

čiukà, čiùka

ói, òi

5. ištiktukus:

čìrkš

kakariekū̃, kakaríekū, kakarykū̃

šlámšt

zvìmbt

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                  IRENA SMETONIENĖ

____________________ 

Komentaras

 Pakeitimai: 

[1-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-17.1), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

 Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
 • Komentaras
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus

Galiojanti suvestinė redakcija

DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-12 (k-16, k-16.1, k-16.2, k-16.3, k-16.4, k-16.5)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos prieveiksmius kirčiuoti taip:

alèrgiškai, aler̃giškai  [2-2014], [3-2016]

ankstyvaĩ, ankstývai  [2-2014]

apčiúopom(is), apčiuopõm, apčiuopomìs  [4-2017

ãsmeniškai, asmẽniškai  [2-2014]

atókiai, atokiaĩ

baimìngai

begál, begal̃   [5-2020

bepigù, bepìgu  [2-2014]

blogumù, blõgumu  [2-2014]

dẽšimtkart

ekstèrnu, eksternù  [1-2008], [3-2016]

ekstravèrtiškai, ekstraver̃tiškai [2-2014], [3-2016]

gar̃biai, garbiai̇̃  [5-2020]

gerumù, gẽrumu [2-2014]

gražumù, grãžumu [2-2014]

hipèrboliškai, hiper̃boliškai [2-2014], [3-2016]

įdomiaĩ, įdõmiai

į́kalniui, įkalniui͊   [4-2017

į́kandin, įkandiñ  [4-2017

ikì, ìki

ilgaĩniui, ìlgainiui  [4-2017]

inèrtiškai, iner̃tiškai  [2-2014], [3-2016]

jaunyvaĩ, jaunývai  [2-2014]

kadà ne kadà

karčiaĩ

káržygiškai

kèltiškai, kel̃tiškai [2-2014], [3-2016]

ketùrpėsčia, kẽturpėsčia [2-2014

kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs, kniū́bsčiom(is)  [4-2017]

kontrovèrsiškai, kontrover̃siškai [2-2014], [3-2016]

kū̃liais, kūliaĩs

kur̃ ne kur̃

maloniaĩ, malõniai

mìrštamai

nepadoriaĩ, nepadõriai

nešvañkiai, nešvánkiai  [2-2014]

netýčiom(is), netyčiõm, netyčiomìs  [4-2017

nórom(is), norõm, noromìs  [4-2017

nusikal̃stamai

padoriaĩ, padõriai

pakalniuĩ, pakal̃niui

pakn(i)ópstom(is), pakn(i)opstõm, pakn(i)opstomìs  [4-2017

pakojuĩ, pakõjui

pakulniuĩ, pakul̃niui

paplaukiuĩ, paplaũkiui

parankiaĩ, parañkiai

parankiuĩ, parañkiui

pasauliuĩ, pasaũliui

paslaugiaĩ, paslaũgiai

pašókom(is), pašokõm, pašokomìs  [4-2017

patykõm, patykomìs, patỹkom(is)  [4-2017]

patogiaĩ, patõgiai

pavėjuĩ, pavė̃jui

pavydžiaĩ, pavỹdžiai

pavieniuĩ, paviẽniui

penkiãlinkai, peñkialinkai

piktumù, pìktumu   [2-2014]

pirmà, pìrma

pórąsyk, põrąsyk

prieĩnamai

prošál

raĩškiai, ráiškiai  [2-2014]

reĩkiamai

rūgščiaĩ

rū̃sčiai, rū́sčiai  [2-2014]

rūškanaĩ

saldžiaĩ

sąmojìngai, są́mojingai

sąmonìngai, są́moningai

sausãkimšai, sausakimšaĩ  [2-2014]

sąžinìngai, są́žiningai

senyvaĩ, senývai  [2-2014]

smùlkmeniškai, smulkmẽniškai   [2-2014]

sõdriai, sódriai   [2-2014]

stamantriaĩ, stamañtriai

sū̃driai, sū́driai  [2-2014]

sultìngai

suvìs, sùvis

šalimaĩs, šalìmais

šešiãlinkai, šẽšialinkai  [2-2014]

šiuomèt, šiuõmet

švañkiai, švánkiai  [2-2014]

teisė́tai, téisėtai

týčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs  [4-2017

tolydžiaĩ, tolỹdžiai

tolýgiai, tolygiaĩ  [2-2014]

ūkanótai

ū̃miai, ū́miai [2-2014]

vaĩskiai, váiskiai   [2-2014]

valyvaĩ, valývai  [2-2014]

veidmaĩniškai, véidmainiškai

veĩkiai, véikiai  [2-2014]

vėjãvaikiškai, vė́javaikiškai  [4-2017]

vėlyvaĩ, vėlývai  [2-2014]

veltė̃diškai, véltėdiškai

viduj̃

víenbalsiai

viršuj̃

visúomeniškai, visuomẽniškai  [2-2014]

visų̃ pirmà, visų̃ pìrma

võs ne võs

žáltiškai, žal̃tiškai

žvýniškai, žvỹniškai  [2-2014]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                       IRENA SMETONIENĖ

_____________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)


PAKEITIMAI:

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10. Papildymo komentaras.

[2-2014]  2014 m. spalio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-16.2). Papildymo komentaras.

[3-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-15. Papildymo komentaras

[4-2017]  2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-16 (k-16.4). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05). 

[5-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 (k-16.5), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).  

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ suvestinė redakcija
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 
 • Komentarai

(Galiojanti suvestinė redakcija)

DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. gegužės 5 d. Nr. R-8 (k-15, k-15.1, 15.2
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius veiksmažodžius kirčiuoti taip:

-auti

martáuti, martáuja, martãvo
pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo; pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo   [1-2013]
poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo; põteriauti, põteriauja, põteriavo  [1-2013] 
pusryčiáuti, pusryčiáuja, pusryčiãvo; pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo   [1-2013]
samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo
santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo
sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo
smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo; smárkauti, smárkauja, smárkavo
šiurkštáuti, šiurkštáuja, šiurkštãvo; šiùrkštauti, šiùrkštauja, šiùrkštavo

-ėti

įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo

kérpėti, kérpėja, kérpėjo; kerpė́ti, kerpė́ja, kerpė́jo  [1-2013]
maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo; máurėti, máurėja, máurėjo  [1-2013]
varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo; várputėti, várputėja, várputėjo   [1-2013
žíedėti, žíedėja, žíedėjo; žiedė́ti, žiedė́ja, žiedė́jo  [2-2018]

-inti (-dinti)

aũdrinti, aũdrina, aũdrino; áudrinti, áudrina, áudrino   [1-2013]
áušinti, áušina, áušino; aušìnti, aušìna, aušìno

ãsmeninti, ãsmenina, ãsmenino; asmẽninti, asmẽnina, asmẽnino   [1-2013]
baikšti̇̀nti, baikšti̇̀na, baikšti̇̀no; bai̇̃kštinti, bai̇̃kština, bai̇̃kštino [2-2018]
bàkinti, bàkina, bàkino; bãkinti, bãkina, bãkino
bámbinti, bámbina, bámbino; bam̃binti, bam̃bina, bam̃bino
bìmbinti, bìmbina, bìmbino „daryti, kad bimbtų“
bim̃binti, bim̃bina, bim̃bino „nerangiai eiti“
bogi̇̀nti, bogi̇̀na, bogi̇̀no; bõginti, bõgina, bõgino  [2-2018] 
bránginti, brángina, brángino; brañginti, brañgina, brañgino „brangiai prašyti, kelti kainą“ [2-2018]
brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“
daĩlinti, daĩlina, daĩlino; dáilinti, dáilina, dáilino  [1-2013]
ė́dinti, ė́dina, ė́dino; ėdìnti, ėdìna, ėdìno
gáilinti, gáilina, gáilino; gai̇̃linti, gai̇̃lina, gai̇̃lino [2-2018]
gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino; gársinti, gársina, gársino   [1-2013] 
jaũdrinti, jaũ̃drina, jaũdrino; jáudrinti, jáudrina, jáudrino   [1-2013]
jódinti, jódina, jódino; jõdinti, jõdina, jõdino
kemė̃žinti, kemė̃žina, kemė̃žino; kemė́žinti, kemė́́žina, kemė́́žino
lãžintis, lãžinasi, lãžinosi; lažìntis, lažìnasi, lažìnosi
líedinti, líedina, líedino  [2-2018]
lium̃pinti, lium̃pina, lium̃pino; liùmpinti, liùmpina, liùmpino
màklinti, màklina, màklino; mãklinti, mãklina, mãklino [2-2018]
márminti, mármina, mármino; mar̃minti, mar̃mina, mar̃mino
méilintis, méilinasi, méilinosi; mei̇̃lintis, mei̇̃linasi, mei̇̃linosi [2-2018]
mókestinti, mókestina, mókestino; mokẽstinti, mokẽstina, mokẽstino  [1-2013

ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino ; nèrvinti, nèrvina, nèrvino [2-2018] 
nir̃šinti, nir̃̃šina, nir̃šino; nìršinti, nìršina, nìršino 

paĩkinti, paĩkina, paĩkino; páikinti, páikina, páikino  [1-2013]
pàprastinti, pàprastina, pàprastino; paprãstinti, paprãstina, paprãstino „daryti paprastesnį, ne tokį sudėtingą“ [2-2018]
pė̃stinti, pė̃stina, pė̃stino; pė́stinti, pė́stina, pė́stino
plū̃šinti, plū̃šina, plū̃šino; plū́šinti, plū́šina, plū́šino
pópinti, pópina, pópino; põpinti, põpina, põpino
raĩbinti, raĩbina, raĩbino; ráibinti, ráibina, ráibino  [1-2013]
raĩninti, raĩnina, raĩnino; ráininti, ráinina, ráinino  [1-2013]
síedinti, síedina, síedino; siẽdinti, siẽdina, siẽdino
skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino; skáidrinti, skáidrina, skáidrino [1-2013] 
skaĩtmeninti, skaĩtmenina, skaĩtmenino; skaitmẽninti, skaitmẽnina, skaitmẽnino  [1-2013]
skálsinti, skálsina, skálsino; skal̃sinti, skal̃sina, skal̃sino [2-2018] 

spáusdinti, spáusdina, spáusdino; spausdi̇̀nti, spausdi̇̀na, spausdi̇̀no [2-2018]
tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno; tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino  [1-2013]
tū́žinti, tū́žina, tū́žino; tū̃žinti, tū̃žina, tū̃žino
užplãkdinti, užplãkdina, užplãkdino
vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino
visúomeninti, visúomenina, visúomenino; visuomẽninti, visuomẽnina, visuomẽnino  [1-2013]
zvìmbinti, zvìmbina, zvìmbino; zvim̃binti, zvim̃bina, zvim̃bino
zýzinti, zýzina, zýzino; zỹzinti, zỹzina, zỹzino

-yti

bàkyti, bàkija, bàkijo; bãkyti, bãkija, bãkijo
rómyti, rómija, rómijo; rõmyti, rõmija, rõmijo
skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi; skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi  [1-2013
víenyti, víenija, víenijo; viẽnyti, viẽnija, viẽnijo  [1-2013]
vilnýti, vilnìja, vilnìjo; vil̃nyti, vil̃nija, vil̃nijo

-(i)oti (-alioti)

bjauróti, bjaurója, bjaurójo  [1-2013]
dribčióti, dribčiója, dribčiójo; dri̇̀bčioti, dri̇̀bčioja, dri̇̀bčiojo [2-2018]
drùmsčioti, drùmsčioja, drùmsčiojo; drum̃sčioti, drum̃sčioja, drum̃sčiojo
gáinioti, gáinioja, gáiniojo
gỹvalioti, gỹvalioja, gỹvaliojo; gyvalióti, gyvaliója, gyvaliójo [2-2018]
kabalióti, kabaliója, kabaliójo; kãbalioti, kãbalioja, kãbaliojo
kabarótis, kabarójasi, kabarójosi; kãbarotis, kãbarojasi, kãbarojosi [2-2018]
kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo
kapanóti(s), kapanója(si), kapanójo(si); kãpanoti(s), kãpanoja(si), kãpanojo(si)  [1-2013]
krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo; krusčióti, krusčiója, krusčiójo  [2-2018]
kukčióti, kukčiója, kukčiójo; kùkčioti, kùkčioja, kùkčiojo [2-2018] 
mikčióti, mikčiója, mikčiójo; mi̇̀kčioti, mi̇̀kčioja, mi̇̀kčiojo [2-2018]
mỹnioti, mỹnioja, mỹniojo; mýnioti, mýnioja, mýniojo
niokóti, niokója, niokójo; niókoti, niókoja, niókojo   [1-2013]
núomoti, núomoja, núomojo; nuomóti, nuomója, nuomójo [2-2018]
péizoti, péizoja, péizojo; peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo  [1-2013]
pleiskanóti, pleiskanója, pleiskanójo; pléiskanoti, pléiskanoja, pléiskanojo
rutulióti, rutuliója, rutuliójo; rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo  [1-2013]
sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo
síeloti(s), síeloja(si), síelojo(si); sielóti(s), sielója(si), sielójo(si)  [1-2013]
spyriótis, spyriójasi, spyriójosi; spỹriotis, spỹriojasi, spỹriojosi
strakalióti, strakaliója, strakaliójo; strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo
strapalióti, strapaliója, strapaliójo; strãpalioti, strãpalioja, strãpaliojo
stū̃mioti, stū̃mioja, stū̃miojo; stū́mioti, stū́mioja, stū́miojo
sùkalioti(s), sùkalioja(si), sùkaliojo(si); sukalióti(s), sukaliója(si), sukaliójo(si) [2-2018]
šaũkoti, šaũkoja, šaũkojo; šáukoti, šáukoja, šáukojo
šerpetóti, šerpetója, šerpetójo; šérpetoti, šérpetoja, šérpetojo
šlubčióti, šlubčiója, šlubčiójo; šlùbčioti, šlùbčioja, šlùbčiojo [2-2018]
tąsióti, tąsiója, tąsiójo; tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo  [1-2013] 
terlióti, terliója, terliójo
tįsióti, tįsiója, tįsiójo; tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo  [1-2013]

tį́slioti, tį́slioja, tį́sliojo; tį̃slioti, tį̃slioja, tį̃sliojo
traškanóti, traškanója, traškanójo; trãškanoti, trãškanoja, trãškanojo
vakaróti, vakarója, vakarójo; vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo
vapalióti, vapaliója, vapaliójo; vãpalioti, vãpalioja, vãpaliojo
vógčioti, vógčioja, vógčiojo; vogčióti, vogčiója, vogčiójo

-telėti

blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo; blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo   [1-2013]
blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo; blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo  [1-2013]
daũžtelėti, daũžtelėja, daũžtelėjo; dáužtelėti, dáužtelėja, dáužtelėjo
kaũktelėti, kaũktelėja, kaũktelėjo; káuktelėti, káuktelėja, káuktelėjo
kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo; kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo  [1-2013]
klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo; klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo
kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo; kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃̃ptelėjo  [1-2013] 
kváištelėti, kváištelėja, kváištelėjo; kvaĩštelėti, kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo
šlámštelėti, šlámštelėja, šlámštelėjo
zvìmbtelėti, zvìmbtelėja, zvìmbtelėjo

-uoti (-aliuoti, -ariuoti, -uliuoti, -uriuoti)

bimbaliúoti, bimbaliúoja, bimbaliãvo;bim̃baliuoti, bim̃baliuoja, bim̃baliavo
dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo; dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo  [1-2013] 
gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo; gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo
giedrúoti, giedrúoja, giedrãvo
girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo; gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gždulavo  [1-2013] 
gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo; grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo  [1-2013]
kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo   [1-2013]
kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo   [1-2013]
klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo; klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo  [1-2013] 
lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo; lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo  [1-2013]
marguliúoti, marguliúoja, marguliãvo
margúoti, margúoja, margãvo
mindžikúoti, mindžikúoja, mindžikãvo; miñdžikuoti, miñdžikuoja, miñdžikavo
pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo
plūduriúoti, plūduriúoja, plūduriãvo; plū̃duriuoti, plū̃duriuoja, plū̃duriavo  [1-2013]
snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo; snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo  [1-2013] 
snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo; snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo  [1-2013]
varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo; várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo  [1-2013] 
žaižarúoti, žaižarúoja, žaižarãvo; žaĩžaruoti, žaĩžaruoja, žaĩžaravo 

PASTABA. Taip pat kirčiuotini ir iš šių veiksmažodžių padaryti priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai, priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ

_______________________

Komentaras 

PAKEITIMAI:

[1-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10 (k-15.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23). 

[2-2018]  2018 m. gegužės 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-8 (k-15.2). Pakeitimo komentaras (Rūta Kazlauskaitė, 2018-07-06, VLKK.lt; GK, 2018, nr. 6). 

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“ galiojanti suvestinė redakcija
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 
 • Nuorodos į komentarus


Galiojanti suvestinė redakcija

 REKOMENDACIJA 
DĖL KAI KURIŲ MIŠRIŲJŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. kovo 3 d. Nr. R-5 (k-14, k-14.1, k-14.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos mišriuosius (ir iš jų padarytus priešdėlinius) veiksmažodžius kirčiuoti taip:

-ėti (-sėti, -šėti)

aidė́ti, áidi (aĩdi), aidė́jo

ataidė́ti, atáidi (ataĩdi), ataidė́jo
nuaidė́ti, nuáidi (nuaĩdi), nuaidė́jo
suaidė́ti, suáidi (suaĩdi), suaidė́jo

aiksė́ti, áiksi, aiksė́jo; áiksėti, áiksi, áiksėjo

amsė́ti, ámsi, amsė́jo; ámsėti, ámsi, ámsėjo

suamsė́ti, suámsi, suamsė́jo; suámsėti, suámsi, suámsėjo

bambsė́ti, bámbsi, bambsė́jo; bámbsėti, bámbsi, bámbsėjo

bambė́ti, bámba (bam̃ba), bambė́jo

išbambė́ti, išbámba (ìšbamba), išbambė́jo
pabambė́ti, pabámba (pàbamba), pabambė́jo
subambė́ti, subámba (sùbamba), subambė́jo

dindė́ti, dìndi (diñdi), dindė́jo

gargė́ti, gárga (gar̃ga), gargė́jo

apgargė́ti, apgárga (àpgarga), apgargė́jo
prigargė́ti, prigárga (prìgarga), prigargė́jo
užgargė́ti, užgárga (ùžgarga), užgargė́jo

gargždė́ti, gárgžda (gar̃gžda), gargždė́jo

garmė́ti, gárma (gar̃ma), garmė́jo

įgarmė́ti, įgárma (į̃garma), įgarmė́jo
išgarmė́ti, išgárma (ìšgarma), išgarmė́jo
nugarmė́ti, nugárma (nùgarma), nugarmė́jo
prigarmė́ti, prigárma (prìgarma), prigarmė́jo
sugarmė́ti, sugárma (sùgarma), sugarmė́jo

krūpsė́ti, krū́psi, krūpsė́jo; krū́psėti, krū́psi, krū́psėjo

kumšė́ti, kùmši, kumšė́jo; kùmšėti, kùmši, kùmšėjo

marmė́ti, márma (mar̃ma), marmė́jo

įmarmė́ti, įmárma (į̃marma), įmarmė́jo
išmarmė́ti, išmárma (ìšmarma), išmarmė́jo
numarmė́ti, numárma (nùmarma), numarmė́jo
pamarmė́ti, pamárma (pàmarma), pamarmė́jo
primarmė́ti, primárma (prìmarma), primarmė́jo
sumarmė́ti, sumárma (sùmarma), sumarmė́jo
užmarmė́ti, užmárma (ùžmarma), užmarmė́jo

paveldė́ti, pavéldi, paveldė́jo; pavéldėti, pavéldi, pavéldėjo

pliūpsė́ti, pliū́psi (pliū̃psi), pliūpsė́jo

séikėti, séiki (séikėja), séikėjo; seikė́ti, seĩki, seikė́jo [1-2013]
atséikėti, atséiki (atséikėja), atséikėjo; atseikė́ti, atseĩki, atseikė́jo
priséikėti, priséiki (priséikėja), priséikėjo; priseikė́ti, priseĩki, priseikė́jo
suséikėti, suséiki (suséikėja), suséikėjo; suseikė́ti, suseĩki, suseikė́jo

skambė́ti, skam̃ba, skambė́jo

atskambė́ti, àtskamba, atskambė́jo
nuskambė́ti, nùskamba, nuskambė́jo
suskambė́ti, sùskamba, suskambė́jo

sprengsė́ti, spréngsi, sprengsė́jo; spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo

ūksė́ti, ū́ksi (ū̃ksi), ūksė́jo

paūksė́ti, paū́ksi (paū̃ksi), paūksė́jo
suūksė́ti, suū́ksi (suū̃ksi), suūksė́jo

viauksė́ti, viáuksi, viauksė́jo; viáuksėti, viáuksi, viáuksėjo

suviauksė́ti, suviáuksi, suviauksė́jo; suviáuksėti, suviáuksi, suviáuksėjo

-yti (-styti)

aižýti, aĩžo, aĩžė; áižyti, áižo, áižė [1-2013]
išaižýti, išaĩžo, išaĩžė; išáižyti, išáižo, išáižė
priaižýti, priaĩžo, priaĩžė; priáižyti, priáižo, priáižė
suaižýti, suaĩžo, suaĩžė; suáižyti, suáižo, suáižė

bráižyti, bráižo, bráižė; braižýti, braĩžo, braĩžė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“ [1-2013]
apibráižyti, apibráižo, apibráižė; apibraižýti, apibraĩžo, apibraĩžė
atsibráižyti, atsibráižo, atsibráižė; atsibraižýti, atsibraĩžo, atsibraĩžė
išbráižyti, išbráižo, išbráižė; išbraižýti, išbraĩžo, išbraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. išdraskyti; 3. išraižyti“
nubráižyti, nubráižo, nubráižė; nubraižýti, nubraĩžo, nubraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. nudraskyti“
parsibráižyti, parsibráižo, parsibráižė; parsibraižýti, parsibraĩžo, parsibraĩžė
pribráižyti, pribráižo, pribráižė; pribraižýti, pribraĩžo, pribraĩžė
subráižyti, subráižo, subráižė; subraižýti, subraĩžo, subraĩžė

čáižyti, čáižo, čáižė; čaižýti, čai̇̃žo, čai̇̃žė  [2-2018]
apčáižyti, apčáižo, apčáižė; apčaižýti, apčai̇̃žo, apčai̇̃žė
iščáižyti, iščáižo, iščáižė; iščaižýti, iščai̇̃žo, iščai̇̃žė
nučáižyti, nučáižo, nučáižė; nučaižýti, nučai̇̃žo, nučai̇̃žė
pričáižyti, pričáižo, pričáižė; pričaižýti, pričai̇̃žo, pričai̇̃žė
sučáižyti, sučáižo, sučáižė; sučaižýti, sučai̇̃žo, sučai̇̃žė

gláistyti, gláisto, gláistė; glaistýti, glaĩsto, glaĩstė [1-2013]
apgláistyti, apgláisto, apgláistė; apglaistýti, apglaĩsto, apglaĩstė
išgláistyti, išgláisto, išgláistė; išglaistýti, išglaĩsto, išglaĩstė
nugláistyti, nugláisto, nugláistė; nuglaistýti, nuglaĩsto, nuglaĩstė
sugláistyti, sugláisto, sugláistė; suglaistýti, suglaĩsto, suglaĩstė
užgláistyti, užgláisto, užgláistė; užglaistýti, užglaĩsto, užglaĩstė

glámžyti, glámžo, glámžė [1-2013]
apglámžyti, apglámžo, apglámžė
paglámžyti, paglámžo, paglámžė
suglámžyti, suglámžo, suglámžė

kaitýti, kai̇̃to, kai̇̃tė; káityti, káito, káitė  [2-2018]
pakaitýti, pakai̇̃to, pakai̇̃tė; pakáityti, pakáito, pakáitė

ráižyti, ráižo, ráižė; raižýti, raĩžo, raĩžė  [1-2013]
įráižyti, įráižo, įráižė; įraižýti, įraĩžo, įraĩžė
išráižyti, išráižo, išráižė; išraižýti, išraĩžo, išraĩžė
suráižyti, suráižo, suráižė; suraižýti, suraĩžo, suraĩžė

sáistyti, sáisto, sáistė; saistýti, saĩsto, saĩstė  [1-2013]
susáistyti, susáisto, susáistė; susaistýti, susaĩsto, susaĩstė 

smaigýti, smaĩgo, smaĩgė; smáigyti, smáigo, smáigė  [2-2018]
apsmaigýti, apsmaĩgo, apsmaĩgė; apsmáigyti, apsmáigo, apsmáigė
įsmaigýti, įsmaĩgo, įsmaĩgė; įsmáigyti, įsmáigo, įsmáigė
nusmaigýti, nusmaĩgo, nusmaĩgė; nusmáigyti, nusmáigo, nusmáigė
susmaigýti, susmaĩgo, susmaĩgė; susmáigyti, susmáigo, susmáigė
užsmaigýti, užsmaĩgo, užsmaĩgė; užsmáigyti, užsmáigo, užsmáigė

-oti (-soti, -šoti)

dėbsóti, dė̃bso, dėbsójo; dėbsóti, dė́bso, dėbsójo [1-2013]
įsidėbsoti, įsidė̃bso, įsidėbsójo; įsidėbsóti, įsidė́bso, įsidėbsójo

drybsóti, drỹbso, drybsójo; drybsóti, drýbso, drybsójo [1-2013]
išdrybsóti, išdrỹbso, išdrybsójo; išdrybsóti, išdrýbso, išdrybsójo
pradrybsóti, pradrỹbso, pradrybsójo; pradrybsóti, pradrýbso, pradrybsójo

dunksóti, duñkso, dunksójo; dunksóti, dùnkso, dunksójo [1-2013]

glū́doti, glū́do, glū́dojo; glūdóti, glū́do, glūdójo [1-2013]

kėpsóti, kė̃pso, kėpsójo; kėpsóti, kė́pso, kėpsójo [1-2013]

kybóti, kýbo, kybójo; kýboti, kýbo, kýbojo [1-2013]

kyšóti, kýšo, kyšójo; kýšoti, kýšo, kýšojo [1-2013]

kiū́toti, kiū́to (kiū́toja), kiū́tojo; kiūtóti, kiū́to (kiūtója), kiūtójo [1-2013]
iškiū́toti, iškiū́to (iškiū́toja), iškiū́tojo; iškiūtóti, iškiū́to (iškiūtója), iškiūtójo

klaksóti, klàkso (klãkso), klaksójo

klūpóti, klū́po, klūpójo; klū́poti, klū́po, klū́pojo [1-2013]

knaksóti, knàkso (knãkso), knaksójo

knapsóti, knàpso (knãpso), knapsójo

kniū́boti, kniū́bo, kniū́bojo; kniūbóti, kniū́bo, kniūbójo [1-2013]

niū́roti, niū́ro, niū́rojo; niūróti, niū́ro, niūrójo [1-2013]

pūpsóti, pū̃pso, pūpsójo; pūpsóti, pū́pso, pūpsójo [1-2013]

rymóti, rýmo, rymójo; rýmoti, rýmo, rýmojo [1-2013]
nurymóti, nurýmo, nurymójo; nurýmoti, nurýmo, nurýmojo
prarymóti, prarýmo, prarymójo; prarýmoti, prarýmo, prarýmojo

riogsóti, riõgso, riogsójo; riogsóti, riógso, riogsójo [1-2013]

spoksóti, spõkso, spoksójo; spoksóti, spókso, spoksójo [1-2013]

sprū́doti, sprū́do, sprū́dojo

styróti, stýro, styrójo; stýroti, stýro, stýrojo [1-2013]

týkoti, týko, týkojo; tykóti, týko, tykójo [1-2013]
nutýkoti, nutýko, nutýkojo; nutykóti, nutýko, nutykójo
patýkoti, patýko, patýkojo; patykóti, patýko, patykójo
pritýkoti, pritýko, pritýkojo; pritykóti, pritýko, pritykójo
sutýkoti, sutýko, sutýkojo; sutykóti, sutýko, sutykójo

tįsóti, tį́so, tįsójo; tį́soti, tį́so, tį́sojo [1-2013]

týsoti, týso, týsojo; tysóti, týso, tysójo    [1-2013]
patýsoti, patýso, patýsojo; patysóti, patýso, patysójo

tūnóti, tū́no, tūnójo; tū́noti, tū́no, tū́nojo [1-2013]
ištūnóti, ištū́no, ištūnójo; ištū́noti, ištū́no, ištū́nojo
patūnóti, patū́no, patūnójo; patū́noti, patū́no, patū́nojo
pratūnóti, pratū́no, pratūnójo; pratū́noti, pratū́no, pratū́nojo

tvýloti, tvýlo (tvýloja), tvýlojo; tvylóti, tvýlo (tvylója), tvylójo [1-2013]

tvyróti, tvýro, tvyrójo; tvýroti, tvýro, tvýrojo [1-2013]
ištvyróti, ištvýro, ištvyrójo; ištvýroti, ištvýro, ištvýrojo
patvyróti, patvýro, patvyrójo; patvýroti, patvýro, patvýrojo 

vėpsóti, vė̃pso, vėpsójo; vėpsóti, vė́pso, vėpsójo [1-2013]

žiopsóti, žiõpso, žiopsójo; žiopsóti, žiópso, žiopsójo [1-2013]
pražiopsóti, pražiõpso, pražiopsójo; pražiopsóti, pražiópso, pražiopsójo
užsižiopsóti, užsižiõpso, užsižiopsójo; užsižiopsóti, užsižiópso, užsižiopsójo
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                   IRENA SMETONIENĖ

__________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)

PAKEITIMAI

[1-2013] 2013 m. birželio 20 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-8 (k-14.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23). 

[2-2018] 2018 m. gegužės 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-14.2). Pakeitimo komentaras (Rūta Kazlauskaitė, 2018-07-06, VLKK.lt; GK, 2018, nr. 6)

Šiame puslapyje:

Nuoroda į 2005 m. sausio 27 d. rekomendaciją Nr. R-1 (k-13) „Dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių kirčiavimo“ ir komentaras(2005-02-23, VLKK.lt) 
Rekomendacijos k-13 naujoji redakcija, patvirtinta 2018 m. gegužės 3 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (k-13.1)

Nauja redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2018 m. gegužės 3 d. Nr. PN-6 (k-13.1)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, nutaria: 
1. Šiuos pirminius (ir iš jų padarytus priešdėlinius bei sangrąžinius) veiksmažodžius rekomenduojama kirčiuoti taip: 
   álkti, álksta, álko; al̃kti, al̃ksta, al̃ko 
  išálkti, išálksta, išálko; išal̃kti, išal̃ksta, išal̃ko
  paálkti, paálksta, paálko; paal̃kti, paal̃ksta, paal̃ko 
  praálkti, praálksta, praálko; praal̃kti, praal̃ksta, praal̃ko 
  priálkti, priálksta, priálko; prial̃kti, prial̃ksta, prial̃ko 
   bérti, bẽria, bė́rė; ber̃ti, bẽria, bė̃rė 
   apibérti, apìberia, apibė́rė; apiber̃ti, apìberia, apìbėrė
   įbérti, į̃beria, įbė́rė; įber̃ti, į̃beria, į̃bėrė
  išbérti, ìšberia, išbė́rė; išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė
  nubérti, nùberia, nubė́rė; nuber̃ti, nùberia, nùbėrė
  pabérti, pàberia, pabė́rė; paber̃ti, pàberia, pàbėrė 
  prabérti, pràberia, prabė́rė; praber̃ti, pràberia, pràbėrė
  pribérti, prìberia, pribė́rė; priber̃ti, prìberia, prìbėrė
  subérti, sùberia, subė́rė; suber̃ti, sùberia, sùbėrė
užbérti, ùžberia, užbė́rė; užber̃ti, ùžberia, ùžbėrė 
 blỹkšti, blỹkšta, blỹško; blýkšti, blýkšta, blýško 
  išblỹkšti, išblỹkšta, išblỹško; išblýkšti, išblýkšta, išblýško 
  nublỹkšti, nublỹkšta, nublỹško; nublýkšti, nublýkšta, nublýško 
  pablỹkšti, pablỹkšta, pablỹško; pablýkšti, pablýkšta, pablýško 
 blõgti, blõgsta, blõgo; blógti, blógsta, blógo 
  apiblõgti, apiblõgsta, apiblõgo; apiblógti, apiblógsta, apiblógo 
  nublõgti, nublõgsta, nublõgo; nublógti, nublógsta, nublógo 
  pablõgti, pablõgsta, pablõgo; pablógti, pablógsta, pablógo
  sublõgti, sublõgsta, sublõgo; sublógti, sublógsta, sublógo 
brángti, brángsta, brángo; brañgti, brañgsta, brañgo 
  išbrángti, išbrángsta, išbrángo; išbrañgti, išbrañgsta, išbrañgo 
  pabrángti, pabrángsta, pabrángo; pabrañgti, pabrañgsta, pabrañgo 
brė́žti, brė́žia, brė́žė; brė̃žti, brė̃žia, brė̃žė 
  apibrė́žti, apibrė́žia, apibrė́žė; apibrė̃žti, apibrė̃žia, apìbrėžė
  įbrė́žti, įbrė́žia, įbrė́žė; įbrė̃žti, įbrė̃žia, į̃brėžė
  išbrė́žti, išbrė́žia, išbrė́žė; išbrė̃žti, išbrė̃žia, ìšbrėžė
  nubrė́žti, nubrė́žia, nubrė́žė; nubrė̃žti, nubrė̃žia, nùbrėžė
  pabrė́žti, pabrė́žia, pabrė́žė; pabrė̃žti, pabrė̃žia, pàbrėžė 
  prabrė́žti, prabrė́žia, prabrė́žė; prabrė̃žti, rabrė̃žia, pràbrėžė 
  užbrė́žti, užbrė́žia, užbrė́žė; užbrė̃žti, užbrė̃žia, ùžbrėžė
brìnkti, brìnksta, brìnko; briñkti, briñksta, briñko 
  apibrìnkti, apibrìnksta, apibrìnko; apibriñkti, apibriñksta, apibriñko
  išbrìnkti, išbrìnksta, išbrìnko; išbriñkti, išbriñksta, išbriñko
  nubrìnkti, nubrìnksta, nubrìnko; nubriñkti, nubriñksta, nubriñko
  pabrìnkti, pabrìnksta, pabrìnko; pabriñkti, pabriñksta, pabriñko
  prabrìnkti, prabrìnksta, prabrìnko; prabriñkti, prabriñksta, prabriñko
  pribrìnkti, pribrìnksta, pribrìnko; pribriñkti, pribriñksta, pribriñko 
  subrìnkti, subrìnksta, subrìnko; subriñkti, subriñksta, subriñko 
  užbrìnkti, užbrìnksta, užbrìnko; užbriñkti, užbriñksta, užbriñko 
čiúopti, čiúopia, čiúopė; čiuõpti, čiuõpia, čiuõpė 
  apčiúopti, apčiúopia, apčiúopė; apčiuõpti, apčiuõpia, àpčiuopė 
  nučiúopti, nučiúopia, nučiúopė; nučiuõpti, nučiuõpia, nùčiuopė
  sučiúopti, sučiúopia, sučiúopė; sučiuõpti, sučiuõpia, sùčiuopė 
  užčiúopti, užčiúopia, užčiúopė; užčiuõpti, užčiuõpia, ùžčiuopė 
dérgti, dérgia, dérgė; der̃gti, der̃gia, der̃gė 
  apdérgti, apdérgia, apdérgė; apder̃gti, apder̃gia, àpdergė 
  išdérgti, išdérgia, išdérgė; išder̃gti, išder̃gia, ìšdergė
  nudérgti, nudérgia, nudérgė; nuder̃gti, nuder̃gia, nùdergė 
  pridérgti, pridérgia, pridérgė; prider̃gti, prider̃gia, prìdergė
  sudérgti, sudérgia, sudérgė; suder̃gti, suder̃gia, sùdergė
  uždérgti, uždérgia, uždérgė; užder̃gti, užder̃gia, ùždergė 
díegti, díegia, díegė; diẽgti, diẽgia, diẽgė 
  įdíegti, įdíegia, įdíegė; įdiẽgti, įdiẽgia, į̃diegė
  nudíegti, nudíegia, nudíegė; nudiẽgti, nudiẽgia, nùdiegė
  padíegti, padíegia, padíegė; padiẽgti, padiẽgia, pàdiegė 
  pridíegti, pridíegia, pridíegė; pridiẽgti, pridiẽgia, prìdiegė
  sudíegti, sudíegia, sudíegė; sudiẽgti, sudiẽgia, sùdiegė
  uždíegti, uždíegia, uždíegė; uždiẽgti, uždiẽgia, ùždiegė 
dόbti, dόbia, dόbė; dõbti, dõbia, dõbė 
  nudόbti, nudόbia, nudόbė; nudõbti, nudõbia, nùdobė 
  pridόbti, pridόbia, pridόbė; pridõbti, pridõbia, prìdobė 
  uždόbti, uždόbia, uždόbė; uždõbti, uždõbia, ùždobė 
dróžti, dróžia, dróžė; drõžti, drõžia, drõžė 
  apdróžti, apdróžia, apdróžė; apdrõžti, apdrõžia, àpdrožė 
  atidróžti, atidróžia, atidróžė; atidrõžti, atidrõžia, atìdrožė
  įdróžti, įdróžia, įdróžė; įdrõžti, įdrõžia, į̃drožė
  išdróžti, išdróžia, išdróžė; išdrõžti, išdrõžia, ìšdrožė
  nudróžti, nudróžia, nudróžė; nudrõžti, nudrõžia, nùdrožė
  padróžti, padróžia, padróžė; padrõžti, padrõžia, pàdrožė
  pridróžti, pridróžia, pridróžė; pridrõžti, pridrõžia, prìdrožė
  sudróžti, sudróžia, sudróžė; sudrõžti, sudrõžia, sùdrožė
  uždróžti, uždróžia, uždróžė; uždrõžti, uždrõžia, ùždrožė 
glė́bti, glė́bia, glė́bė; glė̃bti, glė̃bia, glė̃bė 
  apglė́bti, apglė́bia, apglė́bė; apglė̃bti, apglė̃bia, àpglėbė 
glíeti, glíeja, glíejo 
  apglíeti, apglíeja, apglíejo 
  išglíeti, išglíeja, išglíejo 
  priglíeti, priglíeja, priglíejo 
  užglíeti, užglíeja, užglíejo
gríeti, gríeja, gríejo 
  nugríeti, nugríeja, nugríejo 
glόbti, glόbia, glόbė; glõbti, glõbia, glõbė 
  apglόbti, apglόbia, apglόbė; apglõbti, apglõbia, àpglobė 
  priglόbti, priglόbia, priglόbė; priglõbti, priglõbia, prìglobė 
  suglόbti, suglόbia, suglόbė; suglõbti, suglõbia, sùglobė 
gnýbti, gnýbia, gnýbė; gnỹbti, gnỹbia, gnỹbė 
  atgnýbti, atgnýbia, atgnýbė; atgnỹbti, atgnỹbia, àtgnybė 
  įgnýbti, įgnýbia, įgnýbė; įgnỹbti, įgnỹbia, į̃gnybė 
  išgnýbti, išgnýbia, išgnýbė; išgnỹbti, išgnỹbia, ìšgnybė 
  nugnýbti, nugnýbia, nugnýbė; nugnỹbti, nugnỹbia, nùgnybė 
  pagnýbti, pagnýbia, pagnýbė; pagnỹbti, pagnỹbia, pàgnybė 
  prignýbti, prignýbia, prignýbė; prignỹbti, prignỹbia, prìgnybė 
  sugnýbti, sugnýbia, sugnýbė; sugnỹbti, sugnỹbia, sùgnybė 
  užgnýbti, užgnýbia, užgnýbė; užgnỹbti, užgnỹbia, ùžgnybė
góbti, góbia, góbė; gõbti, gõbia, gõbė 
  apgóbti, apgóbia, apgóbė; apgõbti, apgõbia, àpgobė
  nugóbti, nugóbia, nugóbė; nugõbti, nugõbia, nùgobė
  sugóbti, sugóbia, sugóbė; sugõbti, sugõbia, sùgobė
  užgóbti, užgóbia, užgóbė; užgõbti, užgõbia, ùžgobė 
grė́bti, grė́bia, grė́bė; grė̃bti, grė̃bia, grė̃bė 
  apgrė́bti, apgrė́bia, apgrė́bė; apgrė̃bti, apgrė̃bia, àpgrėbė
  atgrė́bti, atgrė́bia, atgrė́bė; atgrė̃bti, atgrė̃bia, àtgrėbė
  išgrė́bti, išgrė́bia, išgrė́bė; išgrė̃bti, išgrė̃bia, ìšgrėbė
  nugrė́bti, nugrė́bia, nugrė́bė; nugrė̃bti, nugrė̃bia, nùgrėbė
  pagrė́bti, pagrė́bia, pagrė́bė; pagrė̃bti, pagrė̃bia, pàgrėbė
  prigrė́bti, prigrė́bia, prigrė́bė; prigrė̃bti, prigrė̃bia, prìgrėbė
  sugrė́bti, sugrė́bia, sugrė́bė; sugrė̃bti, sugrė̃bia, sùgrėbė
  užgrė́bti, užgrė́bia, užgrė́bė; užgrė̃bti, užgrė̃bia, ùžgrėbė
gróbti, gróbia, gróbė; grõbti, grõbia, grõbė 
  apgróbti, apgróbia, apgróbė; apgrõbti, apgrõbia, àpgrobė
  išgróbti, išgróbia, išgróbė; išgrõbti, išgrõbia, ìšgrobė
  pagróbti, pagróbia, pagróbė; pagrõbti, pagrõbia, pàgrobė
  prigróbti, prigróbia, prigróbė; prigrõbti, prigrõbia, prìgrobė
  sugróbti, sugróbia, sugróbė; sugrõbti, sugrõbia, sùgrobė
  užgróbti, užgróbia, užgróbė; užgrõbti, užgrõbia, ùžgrobė 
gúosti, gúodžia, gúodė; guõsti, guõdžia, guõdė 
  pagúosti, pagúodžia, pagúodė; paguõsti, paguõdžia, pàguodė
  pasigúosti, pasigúodžia, pasigúodė; pasiguõsti, pasiguõdžia, pasìguodė 
júosti, júosia, júosė; juõsti, juõsia, juõsė „juosta, diržu ir pan. rišti“ 
  apjúosti, apjúosia, apjúosė; apjuõsti, apjuõsia, àpjuosė
  atjúosti, atjúosia, atjúosė; atjuõsti, atjuõsia, àtjuosė
  išjúosti, išjúosia, išjúosė; išjuõsti, išjuõsia, ìšjuosė
  nujúosti, nujúosia, nujúosė; nujuõsti, nujuõsia, nùjuosė
  pajúosti, pajúosia, pajúosė; pajuõsti, pajuõsia, pàjuosė 
  prijúosti, prijúosia, prijúosė; prijuõsti, prijuõsia, prìjuosė 
  sujúosti, sujúosia, sujúosė; sujuõsti, sujuõsia, sùjuosė
  užjúosti, užjúosia, užjúosė; užjuõsti, užjuõsia, ùžjuosė 
kόpti, kόpia, kόpė; kõpti, kõpia, kõpė „lipti“ 
  atkόpti, atkόpia, atkόpė; atkõpti, atkõpia, àtkopė
  įkόpti, įkόpia, įkόpė; įkõpti, įkõpia, į̃kopė
  iškόpti, iškόpia, iškόpė; iškõpti, iškõpia, ìškopė 
  nukόpti, nukόpia, nukόpė; nukõpti, nukõpia, nùkopė
  pakόpti, pakόpia, pakόpė; pakõpti, pakõpia, pàkopė
  prikόpti, prikόpia, prikόpė; prikõpti, prikõpia, prìkopė 
  sukόpti, sukόpia, sukόpė; sukõpti, sukõpia, sùkopė 
  užkόpti, užkόpia, užkόpė; užkõpti, užkõpia, ùžkopė 
kóšti, kóšia, kóšė; kõšti, kõšia, kõšė 
  įkóšti, įkóšia, įkóšė; įkõšti, įkõšia, į̃košė 
  iškóšti, iškóšia, iškóšė; iškõšti, iškõšia, ìškošė
  nukóšti, nukóšia, nukóšė; nukõšti, nukõšia, nùkošė
  prakóšti, prakóšia, prakóšė; prakõšti, prakõšia, pràkošė
  prikóšti, prikóšia, prikóšė; prikõšti, prikõšia, prìkošė
  sukóšti, sukóšia, sukóšė; sukõšti, sukõšia, sùkošė 
lémti, lẽmia, lė́mė; lem̃ti, lẽmia, lė̃mė 
  nulémti, nùlemia, nulė́mė; nulem̃ti, nùlemia, nùlėmė 
líeti, líeja, líejo „daryti iš lydyto metalo ar ko kito“ 
  išlíeti, išlíeja, išlíejo „liejant pagaminti“ 
  nulíeti, nulíeja, nulíejo „padaryti iš tirpyto metalo, vaško ar pan.“ 
  prilíeti, prilíeja, prilíejo „liejant pritvirtinti“ 
  užlíeti, užlíeja, užlíejo „liejant užtaisyti“ 
lóbti, lóbsta, lóbo; lõbti, lõbsta, lõbo 
  pralóbti, pralóbsta, pralóbo; pralõbti, pralõbsta, pralõbo 
mė́žti, mė́žia, mė́žė; mė̃žti, mė̃žia, mė̃žė 
  apmė́žti, apmė́žia, apmė́žė; apmė̃žti, apmė̃žia, àpmėžė
  įmė́žti, įmė́žia, įmė́žė; įmė̃žti, įmė̃žia, į̃mėžė
  išmė́žti, išmė́žia, išmė́žė; išmė̃žti, išmė̃žia, ìšmėžė
  numė́žti, numė́žia, numė́žė; numė̃žti, numė̃žia, nùmėžė 
  pamė́žti, pamė́žia, pamė́žė; pamė̃žti, pamė̃žia, pàmėžė
  primė́žti, primė́žia, primė́žė; primė̃žti, primė̃žia, prìmėžė
  užmė́žti, užmė́žia, užmė́žė; užmė̃žti, užmė̃žia, ùžmėžė 
pérti, pẽria, pė́rė; per̃ti, pẽria, pė̃rė 
  įpérti, į̃peria, įpė́rė; įper̃ti, į̃peria, į̃pėrė; 
  išpérti, ìšperia, išpė́rė; išper̃ti, ìšperia, ìšpėrė
  nupérti, nùperia, nupė́rė; nuper̃ti, nùperia, nùpėrė 
  papérti, pàperia, papė́rė; paper̃ti, pàperia, pàpėrė 
  supérti, sùperia, supė́rė; super̃ti, sùperia, sùpėrė 
  užpérti, ùžperia, užpė́rė; užper̃ti, ùžperia, ùžpėrė 
plíekti, plíekia, plíekė; pliẽkti, pliẽkia, pliẽkė 
  įplíekti, įplíekia, įplíekė; įpliẽkti, įpliẽkia, į̃pliekė
  išplíekti, išplíekia, išplíekė; išpliẽkti, išpliẽkia, ìšpliekė
  nuplíekti, nuplíekia, nuplíekė; nupliẽkti, nupliẽkia, nùpliekė
  paplíekti, paplíekia, paplíekė; papliẽkti, papliẽkia, pàpliekė
  priplíekti, priplíekia, priplíekė; pripliẽkti, pripliẽkia, prìpliekė
  suplíekti, suplíekia, suplíekė; supliẽkti, supliẽkia, sùpliekė
  susiplíekti, susiplíekia, susiplíekė; susipliẽkti, susipliẽkia, susìpliekė
  užplíekti, užplíekia, užplíekė; užpliẽkti, užpliẽkia, ùžpliekė 
raĩšti, raĩšta, raĩšo; ráišti, ráišta, ráišo 
  apraĩšti, apraĩšta, apraĩšo; apráišti, apráišta, apráišo 
  rė̃pti, rė̃pia, rė̃pė; rė́pti, rė́pia, rė́pė 
aprė̃pti, aprė̃pia, àprėpė; aprė́pti, aprė́pia, aprė́pė 
rė́žti, rė́žia, rė́žė; rė̃žti, rė̃žia, rė̃žė 
  aprė́žti, aprė́žia, aprė́žė; aprė̃žti, aprė̃žia, àprėžė
  atrė́žti, atrė́žia, atrė́žė; atrė̃žti, atrė̃žia, àtrėžė
  įrė́žti, įrė́žia, įrė́žė; įrė̃žti, įrė̃žia, į̃rėžė
  išrė́žti, išrė́žia, išrė́žė; išrė̃žti, išrė̃žia, ìšrėžė
  nurė́žti, nurė́žia, nurė́žė; nurė̃žti, nurė̃žia, nùrėžė
  prarė́žti, prarė́žia, prarė́žė; prarė̃žti, prarė̃žia, pràrėžė
  prirė́žti, prirė́žia, prirė́žė; prirė̃žti, prirė̃žia, prìrėžė
  surė́žti, surė́žia, surė́žė; surė̃žti, surė̃žia, sùrėžė 
  užrė́žti, užrė́žia, užrė́žė; užrė̃žti, užrė̃žia, ùžrėžė 
síekti, síekia, síekė; siẽkti, siẽkia, siẽkė 
  pasíekti, pasíekia, pasíekė; pasiẽkti, pasiẽkia, pàsiekė
  prisíekti, prisíekia, prisíekė; prisiẽkti, prisiẽkia, prìsiekė
  susisíekti, susisíekia, susisíekė; susisiẽkti, susisiẽkia, susìsiekė 
skíesti, skíedžia, skíedė; skiẽsti, skiẽdžia, skiẽdė 
   atskíesti, atskíedžia, atskíedė; atskiẽsti, atskiẽdžia, àtskiedė
  nuskíesti, nuskíedžia, nuskíedė; nuskiẽsti, nuskiẽdžia, nùskiedė
  praskíesti, praskíedžia, praskíedė; praskiẽsti, praskiẽdžia, pràskiedė 
síeti, síeja, síejo
  atsíeti, atsíeja, atsíejo 
  pasíeti, pasíeja, pasíejo 
  prisíeti, prisíeja, prisíejo 
  susíeti, susíeja, susíejo
skrósti, skródžia, skródė; skrõsti, skrõdžia, skrõdė 
 įskrósti, įskródžia, įskródė; įskrõsti, įskrõdžia, į̃skrodė 
 išskrósti, išskródžia, išskródė; išskrõsti, išskrõdžia, ìšskrodė 
skúosti, skúodžia, skúodė; skuõsti, skuõdžia, skuõdė 
 atskúosti, atskúodžia, atskúodė; atskuõsti, atskuõdžia, àtskuodė
 nuskúosti, nuskúodžia, nuskúodė; nuskuõsti, nuskuõdžia, nùskuodė
sliuõgti, sliuõgia, sliuõgė; sliúogti, sliúogia, sliúogė 
 įsliuõgti, įsliuõgia, į̃sliuogė; įsliúogti, įsliúogia, įsliúogė
 nusliuõgti, nusliuõgia, nùsliuogė; nusliúogti, nusliúogia, nusliúogė
 prisliuõgti, prisliuõgia, prìsliuogė; prisliúogti, prisliúogia, prisliúogė
  užsliuõgti, užsliuõgia, ùžsliuogė; užsliúogti, užsliúogia, užsliúogė
sríegti, sríegti, sríegti; sriẽgti, sriẽgia, sriẽgė 
 įsríegti, įsríegia, įsríegė; įsriẽgti, įsriẽgia, į̃sriegė 
 prisríegti, prisríegia, prisríegė; prisriẽgti, prisriẽgia, prìsriegė 
 susríegti, susríegia, susríegė; susriẽgti, susriẽgia, sùsriegė
 užsríegti, užsríegia, užsríegė; užsriẽgti, užsriẽgia, ùžsriegė
stìngti, stìngsta, stìngo; stiñgti, stiñgsta, stiñgo 
 apstìngti, apstìngsta, apstìngo; apstiñgti, apstiñgsta, apstiñgo 
 sustìngti, sustìngsta, sustìngo; sustiñgti, sustiñgsta, sustiñgo 
svérti, svẽria, svė́rė; sver̃ti, svẽria, svė̃rė 
 apsvérti, àpsveria, apsvė́rė; apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė 
  atsvérti, àtsveria, atsvė́rė; atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė 
  nusvérti, nùsveria, nusvė́rė; nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė 
  pasvérti, pàsveria, pasvė́rė; pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė 
  prisvérti, prìsveria, prisvė́rė; prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė 
  susvérti, sùsveria, susvė́rė; susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė 
svíesti, svíedžia, svíedė; sviẽsti, sviẽdžia, sviẽdė 
 atsvíesti, atsvíedžia, atsvíedė; atsviẽsti, atsviẽdžia, àtsviedė 
  įsvíesti, įsvíedžia, įsvíedė; įsviẽsti, įsviẽdžia, į̃sviedė 
  išsvíesti, išsvíedžia, išsvíedė; išsviẽsti, išsviẽdžia, ìšsviedė 
  nusvíesti, nusvíedžia, nusvíedė; nusviẽsti, nusviẽdžia, nùsviedė
  pasvíesti, pasvíedžia, pasvíedė; pasviẽsti, pasviẽdžia, pàsviedė 
  užsvíesti, užsvíedžia, užsvíedė; užsviẽsti, užsviẽdžia, ùžsviedė 
švìnkti, švìnksta, švìnko; šviñkti, šviñksta, šviñko 
 pašvìnkti, pašvìnksta, pašvìnko; pašviñkti, pašviñksta, pašviñko 
 prišvìnkti, prišvìnksta, prišvìnko; prišviñkti, prišviñksta, prišviñko 
 sušvìnkti, sušvìnksta, sušvìnko; sušviñkti, sušviñksta, sušviñko 
tvir̃kti, tvir̃ksta, tvir̃ko; tvi̇̀rkti, tvi̇̀rksta, tvi̇̀rko 
  ištvir̃kti, ištvir̃ksta, ištvir̃ko; ištvi̇̀rkti, ištvi̇̀rksta, ištvi̇̀rko
  patvir̃kti, patvir̃ksta, patvir̃ko; patvi̇̀rkti, patvi̇̀rksta, patvi̇̀rko 
  pratvir̃kti, pratvir̃ksta, pratvir̃ko; pratvi̇̀rkti, pratvi̇̀rksta, pratvi̇̀rko 
úosti, úodžia, úodė; uõsti, uõdžia, uõdė 
  apúosti, apúodžia, apúodė; apuõsti, apuõdžia, àpuodė
  nuúosti, nuúodžia, nuúodė; nuuõsti, nuuõdžia, nùuodė
  suúosti, suúodžia, suúodė; suuõsti, suuõdžia, sùuodė 
  užúosti, užúodžia, užúodė; užuõsti, užuõdžia, ùžuodė 
vókti, vókia, vókė; võkti, võkia, võkė 
  apvókti, apvókia, apvókė; apvõkti, apvõkia, àpvokė
  nuvókti, nuvókia, nuvókė; nuvõkti, nuvõkia, nùvokė
  suvókti, suvókia, suvókė; suvõkti, suvõkia, sùvokė 
vóžti, vóžia, vóžė; võžti, võžia, võžė 
  apvóžti, apvóžia, apvóžė; apvõžti, apvõžia, àpvožė 
  atvóžti, atvóžia, atvóžė; atvõžti, atvõžia, àtvožė
  nuvóžti, nuvóžia, nuvóžė; nuvõžti, nuvõžia, nùvožė
  pavóžti, pavóžia, pavóžė; pavõžti, pavõžia, pàvožė
  pravóžti, pravóžia, pravóžė; pravõžti, pravõžia, pràvožė 
  suvóžti, suvóžia, suvóžė; suvõžti, suvõžia, sùvožė
  užvóžti, užvóžia, užvóžė; užvõžti, užvõžia, ùžvožė 
žérti, žẽria, žė́rė; žer̃ti, žẽria, žė̃rė
  apžérti, àpžeria, apžė́rė; apžer̃ti, àpžeria, àpžėrė 
  atžérti, àtžeria, atžė́rė; atžer̃ti, àtžeria, àtžėrė 
  išžérti, ìšžeria, ìšžė́rė; išžer̃ti, ìšžeria, ìšžėrė 
  nužérti, nùžeria, nužė́rė; nužer̃ti, nùžeria, nùžėrė 
  pažérti, pàžeria, pažė́rė; pažer̃ti, pàžeria, pàžėrė 
  prižérti, prìžeria, prižė́rė; prižer̃ti, prìžeria, prìžėrė 
  sužérti, sùžeria, sužė́rė; sužer̃ti, sùžeria, sùžėrė 
  užžérti, ùžžeria, užžė́rė; užžer̃ti, ùžžeria, ùžžėrė 
žnýbti, žnýbia, žnýbė; žnỹbti, žnỹbia, žnỹbė 
  įžnýbti, įžnýbia, įžnýbė; įžnỹbti, įžnỹbia, į̃žnybė 
  nužnýbti, nužnýbia, nužnýbė; nužnỹbti, nužnỹbia, nùžnybė 
  prižnýbti, prižnýbia, prižnýbė; prižnỹbti, prižnỹbia, prìžnybė 
  sužnýbti, sužnýbia, sužnýbė; sužnỹbti, sužnỹbia, sùžnybė 
   2. Dviskiemeniai veiksmažodžiai su antriniais dvigarsiais ėl, ėr, ol, or (taip pat iš jų padaryti priešdėliniai veiksmažodžiai) kirčiuojami dvejopai – arba tvirtapradiškai, arba tvirtagališkai, pvz.: 
dė́rti, dė́rsta, dė́ro; dė̃rti, dė̃rsta, dė̃ro 
  padė́rti, padė́rsta, padė́ro; padė̃rti, padė̃rsta, padė̃ro 
mė́lti, mė́lsta, mė́lo; mė̃lti, mė̃lsta, mė̃lo 
  pamė́lti, pamė́lsta, pamė́lo; pamė̃lti, pamė̃lsta, pamė̃lo 
  užmė́lti, užmė́lsta, užmė́lo; užmė̃lti, užmė̃lsta, užmė̃lo 
nórti, nórsta, nóro; nõrti, nõrsta, nõro 
  panórti, panórsta, panóro; panõrti, panõrsta, panõro“ 
stė́rti, stė́rsta, stė́ro; stė̃rti, stė̃rsta, stė̃ro 
  nustė́rti, nustė́rsta, nustė́ro; nustė̃rti, nustė̃rsta, nustė̃ro 
  pastė́rti, pastė́rsta, pastė́ro; pastė̃rti, pastė̃rsta, pastė̃ro 
šė́lti, šė́lsta, šė́lo; šė̃lti, šė̃lsta, šė̃lo 
  įšė̃lti, įšė̃lsta, įšė̃lo; įšė́lti, įšė́lsta, įšė́lo 
  pašė̃lti, pašė̃lsta, pašė̃lo; pašė́lti, pašė́lsta, pašė́lo 
  prišė̃lti, prišė̃lsta, prišė̃lo; prišė́lti, prišė́lsta, prišė́lo 
tólti, tólsta, tólo; tõlti, tõlsta, tõlo 
  atitólti, atitólsta, atitólo; atitõlti, atitõlsta, atitõlo 
  nutólti, nutólsta, nutólo; nutõlti, nutõlsta, nutõlo
  patólti, patólsta, patólo; patõlti, patõlsta, patõlo“

Komisijos pirmininkas                           Audrys Antanaitis 

__________________ 

Komentaras (R. Kazlauskaitė, 2018-07-06, VLKK.lt; GK, 2018, nr. 6)

Šiame puslapyje:

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ IR SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 13 (k-12, k.12.1, k-12.2)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priešdėlinius ir sudurtinius būdvardžius kirčiuoti taip:

abipùsis, -ė 2, abìpusis, -ė 1  [1-2013]

artipil̃nis, -ė 2, artìpilnis, -ė 1  [1-2013]

aukštalìpis, -ė 2  [2-2020] 

geradãris, -ė 2  [2-2020]

dvigùlis, -ė 2, dvìgulis, -ė 1   [1-2013]

dvipùsis, -ė 2, dvìpusis, -ė 1   [1-2013]

dviviẽtis, -ė 2, dvìvietis, -ė 1  [1-2013]

ketùrpėsčias, -ia 1  [1-2013]

kraujãsiurbis, -ė 1

nešvankùs, -ì 4, nešvánkus, -i 3   [1-2013]

óbuolmušis, -ė 1, obúolmušis, -ė 1   [1-2013]

penkiãlinkas, -a 1, peñkialinkas, -a 1

rudšir̃mis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1

rudšir̃vis, -ė 2, rùdširvis, -ė 1

saldžiãrūgštis, -ė 1, saldžiarū̃gštis, -ė 2   [1-2013]

sausãkimšas, -a 1, saũsakimšas, -à 34b   [1-2013]

šešiãlinkas, -a 1   [1-2013]

viengùlis, -ė 2, víengulis, -ė 1   [1-2013]

vienpùsis, -ė 2, víenpusis, -ė 1   [1-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                          IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Komentaras(pirminės rekomendacijos)

Pakeitimai ir papildymai:

[1-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-12.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23).

[2-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5 (k-12.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).

 

Šiame puslapyje:

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (k-11, k-11.1, k-11.2, k-11.3, k-11.4, k-11.5
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius būdvardžius kirčiuoti taip:

-anas, -a

rū́škanas, -à 3a

-ėtas, -a

kerpė́tas, -a 1, kérpėtas, -a 1

pelkė́tas, -a 1, pélkėtas, -a 1

teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1

-inas, -a 

máurinas, -à 3a, maũrinas, -à 3b

snárglinas, -à 3a, snar̃glinas, à 3b

-ingas, -a 

baimìngas, -a 1

miltìngas, -a 1

pienìngas, -a 1

sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1

sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1

sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1

sultìngas, -a 1

varpìngas, -a 1

-inis, -ė 

aguõninis, -ė 1, aguonìnis, -ė 2  [4-2017

agur̃kinis, -ė 1, agurkìnis, -ė 2

alèrginis, -ė 1, aler̃ginis, -ė 1 [1-2008], [3-2016]

aliẽjinis, -ė 1, aliejìnis, -ė 2  [4-2017]

aliumìninis 1, aliuminìnis 2 

alksnìnis, -ė 2, al̃ksninis, -ė 1  [4-2017]

analìzinis, -ė 1

anglìnis, -ė 2, añglinis, -ė 1  [4-2017]

aplinkìnis, -ė 2, apliñkinis, -ė 1  [4-2017] 

arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2

asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1   [2-2013]

aviẽtinis, -ė 1, avietìnis, -ė 2  [4-2017]

bãlinis, -ė 1, balìnis, -ė 2

benzìninis, -ė 1, benzinìnis, -ė 2  [4-2017]

bitumìnis, -ė 2, bitùminis, -ė 1  [4-2017]

buitìnis, -ė 2, buĩtinis, -ė 1  [2-2013]

centimètrinis, -ė 1, centimetrìnis, -ė 2  [4-2017

cukrìnis, -ė 2, cùkrinis, -ė 1  [4-2017]

decimètrinis, -ė 1, decimetrìnis, -ė 2   [4-2017]

deguõninis, -ė 1, deguonìnis, -ė 2

desèrtinis, -ė 1, deser̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dispèrsinis, -ė 1, disper̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dir̃vinis, -ė 1, dirvìnis, -ė 2  [4-2017]

dìskinis, -ė 1, diskìnis, -ė 2  [4-2017]

divèrsinis, -ė 1, diver̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1  [4-2017

drùskinis, -ė 1, druskìnis, -ė 2  [4-2017]

dùjinis, -ė 1, dujìnis, -ė 2  [4-2017

ekspèrtinis, -ė 1, eksper̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

elnìnis, -ė 2, élninis, -ė 1, el̃ninis, -ė 1  [4-2017

erdvìnis, -ė 2, er̃dvinis, -ė 1  [4-2017]

euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2   [4-2017]

gaisrìnis, -ė 2, gaĩsrinis, -ė 1  [4-2017]

gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1  [2-2013]

garsìnis, -ė 2, gar̃sinis, -ė 1   [2-2013]

ga͂tvinis, -ė 1, gatvìnis, -ė 2  [4-2017]

gentìnis, -ė 2, geñtinis, -ė 1   [4-2017]

geocentrìnis, -ė 2, geoceñtrinis, -ė 1  [5-2020

geotèrminis, -ė 1, geoter̃minis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

gérklinis, -ė 1, gerklìnis, -ė 2 „iš gerklų einantis“  [4-2017]

gluosnìnis, -ė 2, glúosninis, -ė 1   [4-2017]

gráižtvinis, -ė 1, graižtvìnis, -ė 2  [4-2017]

griáutinis, -ė 1, griautìnis, -ė 2  [4-2017]

grietinìnis, -ė 2, grietìninis, -ė 1  [4-2017]

grindìnis, -ė 2, griñdinis, -ė 1  [4-2017]

grūdìnis, -ė 2, grū́dinis, -ė 1   [2-2013]

hèrbinis, -ė 1, her̃binis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

inèrcinis, -ė 1, iner̃cinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

inèrtinis, -ė 1, iner̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

invèrsinis, -ė 1, inver̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

išorìnis, -ė 2 , išórinis, -ė 1 [4-2017]

jausmìnis, -ė 2, jaũsminis, -ė 1 [4-2017]

kapròninis, -ė 1, kapronìnis, -ė 2

karklìnis, -ė 2, kar̃klinis, -ė 1  [4-2017]

kartòninis, -ė 1, kartonìnis, -ė 2

kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1

kaučiukìnis, -ė 2, kaučiùkinis, -ė 1   [4-2017]

keliñtinis, -ė 1, kelintìnis, -ė 2.

keleivìnis, -ė 2, keleĩvinis, -ė 1   [2-2013]

kepùrinis, -ė 1, kepurìnis, -ė 2  [4-2017]

kilmìnis, -ė 2, kil̃minis, -ė 1  [4-2017]

kišenìnis, -ė 2, kišẽninis, -ė 1 

klintìnis, -ė 2, kliñtinis, -ė 1  [4-2017]

kmynìnis, -ė 2, kmýninis, -ė 1  [4-2017]

koncèrtinis, -ė 1, koncer̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

kopū̃stinis, -ė 1, kopūstìnis, -ė 2 [4-2017]

kremzlìnis, -ė 2, krem̃zlinis, -ė 1 [4-2017]

kryptìnis, -ė 2, krỹptinis, -ė 1 [4-2017]

kryžmìnis, -ė 2, krỹžminis, -ė 1 [4-2017]

kruõpinis, -ė 1, kruopìnis, -ė 2

laiškìnis, -ė 2, láiškinis, -ė 1 [4-2017]

lãkštinis, -ė 1, lakštìnis, -ė 2  [4-2017]

lankìnis, -ė 2, lañkinis, -ė 1  [4-2017]

lažìnis, -ė 2, lãžinis, -ė 1  [4-2017]

lentìnis, -ė 2, leñtinis, -ė 1 [4-2017]

lėtìnis, -ė 2, lė̃tinis, -ė 1  [2-2013]

líepinis, -ė 1, liepìnis, -ė 2

liežùvinis, -ė 1, liežuvìnis, -ė 2  [4-2017]

lytìnis, -ė 2, lỹtinis, -ė 1    [2-2013]

lìtrinis, -ė 1, litrìnis, -ė 2  [4-2017]

lizdìnis, -ė 2, lìzdinis, -ė 1  [4-2017]

maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1  [4-2017]

maišìnis, -ė 2, maĩšinis, -ė 1  [4-2017]

mėsìnis, -ė 2, mė̃sinis, -ė 1    [2-2013]

mėšlìnis, -ė 2, mė́šlinis, -ė 1 [4-2017]

mètrinis, -ė 1, metrìnis, -ė 2 [4-2017]

miežìnis, -ė 2, miẽžinis, -ė 1 [4-2017]

milimètrinis, -ė 1, milimetrìnis, -ė 2  [4-2017]

mūrìnis, -ė 2, mū́rinis, -ė 1   [2-2013]

nèrvinis, -ė 1, ner̃vinis, -ė 1 [3-2016]

orìnis, -ė 2, órinis, -ė 1  [4-2017]

pagalbìnis, -ė 2, pagálbinis, -ė 1  [4-2017]

pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1 [4-2017]

pažodìnis, -ė 2, pažõdinis, -ė 1  [2-2013]

pélkinis, -ė 1, pelkìnis, -ė 2  [4-2017]

píeninis, -ė 1, pienìnis, -ė 2  [4-2017]

píevinis, -ė 1, pievìnis, -ė 2  [4-2017]

pilvìnis, -ė 2, pil̃vinis, -ė 1  [4-2017]

pipìrinis, -ė 1, pipirìnis, -ė 2  [4-2017]

pirtìnis, -ė 2, pir̃tinis, -ė 1  [4-2017]

planìnis, -ė 2, plãninis, -ė 1   [2-2013]

plyšìnis, -ė 2, plỹšinis, -ė 1  [4-2017]

plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2

plokštìnis, -ė 2, plókštinis, -ė 1  [4-2017]

plùnksninis, -ė 1, plunksnìnis, -ė 2  [4-2017]

pogrindìnis, -ė 2, pógrindinis, -ė 1   [2-2013]

pokirtìnis, -ė 2, pokir̃tinis, -ė 1

pórinis, -ė 1, põrinis, ė 1  [4-2017]

prieškirtìnis, -ė 2, prieškir̃tinis, -ė 1

procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1

próginis, -ė 1, prõginis, -ė 1  [4-2017]

relìnis, -ė 2, rèlinis, -ė 1

rentgenìnis, -ė 2, retgèninis, -ė 1

rezèrvinis, -ė 1, rezer̃vinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

ribìnis, -ė 2, rìbinis, -ė 1  [4-2017]

rūdìnis, -ė 2, rū̃dinis, -ė 1  [4-2017]

rūgštìnis, -ė 2, rū́gštinis, -ė 1  [4-2017]

rū́šinis, -ė 1, rū̃šinis, -ė 1  [4-2017]

santykìnis, -ė 2  [4-2017]

satìninis, -ė 1, satinìnis, -ė 2

saváitinis, -ė 1, savaitìnis, -ė 2    [2-2013]

seismìnis, -ė 2, seĩsminis, -ė 1   [4-2017]

skaitmenìnis, -ė 2, skaitmẽninis, -ė 1  [2-2013]

slỹvinis, -ė 1, slyvìnis, -ė 2  [4-2017]

smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2

smur̃tinis, -ė 1, smùrtinis, -ė 1    [4-2017]

spalvìnis, -ė 2, spal̃vinis, -ė 1   [4-2017]

sraĩginis, -ė 1, sráiginis, -ė 1  [4-2017]

sraĩgtinis, -ė 1, sráigtinis, -ė 1   [4-2017]

sritìnis, -ė 2, srìtinis, -ė 1   [4-2017]

stiebìnis, -ė 2, stíebinis, -ė 1   [4-2017]

stogìnis, -ė 2, stóginis, -ė 1   [4-2017]

strėlìnis, -ė 2, strė̃linis, -ė 1   [4-2017]

stulpìnis, -ė 2, stul̃pinis, -ė 1   [4-2017]

sumìnis, -ė 2, sùminis, -ė 1   [4-2017]

šakìnis, -ė 2, šãkinis, -ė 1   [4-2017]

šarmìnis, -ė 2, šárminis, -ė 1   [2-2013

šeimìnis, -ė 2, šeĩminis, -ė 1   [4-2017]

šèlfinis, -ė 1, šel̃finis, -ė 1  [2-2013], [3-2016]

šermukšnìnis, -ė 2, šermùkšninis, -ė 1  [4-2017]

šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1

šienìnis, -ė 2, šiẽninis, -ė 1   [4-2017] 

šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1

tarmìnis, -ė 2, tar̃minis, -ė 1   [4-2017] 

tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1

tárpinis, -ė 1, tarpìnis, -ė 2   [4-2017] 

tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1

tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1 

tautìnis, -ė 2, taũtinis, -ė 1  [2-2013

teismìnis, -ė 2, teĩsminis, -ė 1   [4-2017] 

tèrminis, -ė 1, ter̃minis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

tiẽsinis, -ė 1, tiesìnis, -ė 2   [4-2017]

tikslìnis, -ė 2, tìkslinis, -ė 1  [4-2017] 

tinklìnis, -ė 2, tiñklinis, -ė 1  [4-2017] 

trikartìnis, -ė 2, trikar̃tinis, -ė 1

ūmìnis, -ė 2, ū́minis, -ė 1, ū̃minis, -ė 1  [4-2017] 

uolìnis, -ė 2, uõlinis, -ė 1   [4-2017] 

uosìnis, -ė 2, úosinis, -ė 1   [4-2017] 

užklasìnis, -ė 2, užklãsinis, -ė 1

vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2  [4-2017] 

vairìnis, -ė 2, vaĩrinis, -ė 1   [4-2017] 

vaizdìnis, -ė 2, vaĩzdinis, -ė 1  [2-2013]

valdìnis, -ė 2, val̃dinis, -ė 1  [4-2017] 

vardìnis, -ė 2, var̃dinis, -ė 1   [4-2017] 

veiksmìnis, -ė 2, veĩksminis, -ė 1   [4-2017] 

veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2   [4-2017] 

ver̃slinis, -ė 1, verslìnis, -ė 2   [4-2017] 

versmìnis, -ė 2, vérsminis, -ė 1   [4-2017] 

vėžìnis, -ė 2, vė́žinis, -ė 1  [2-2013]

vielìnis, -ė 2, viẽlinis, -ė 1  [4-2017] 

vilkìnis, -ė 2, vil̃kinis, -ė 1   [4-2017] 

vinkšnìnis, -ė 2, vìnkšninis, -ė 1 [5-2020] 

visuomenìnis, -ė 1, visuomẽninis, -ė 1  [2-2013]

vỹšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2   [4-2017] 

výžinis, -ė 1, vỹžinis, -ė 1

žiedìnis, -ė 2, žíedinis, -ė 1  [2-2013]

žilvìtinis, -ė 1, žilvitìnis 2 

Pastaba. Priesagos -inis, -ė vedinių, kurie padaryti iš daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis (-elis, -elė, -tukas, -tuvė ir kt.), norminiais laikomi du kirčiavimo variantai – 1 ir 2 kirčiuotės, pvz.: daržẽlinis, -ė 1, darželìnis, -ė 2; mygtùkinis, -ė 1, mygtukìnis, -ė 2; virtùvinis, -ė 1, virtuvìnis, -ė 2.  [4-2017] 

-intelis, -ė

visiñtelis, -ė 1, visìntelis, -ė 1

-iškas

alèrgiškas, -a 1, aler̃giškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

ãsmeniškas, -a 1, asmẽniškas, -a 1   [2-2013]

ekstravèrtiškas, -a 1, ekstraver̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

gerãdariškas, -a 1, geradãriškas, -a 1, gẽradariškas, -a 1  [5-2020] 

hipèrboliškas, -a 1, hiper̃boliškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

inèrtiškas, -a 1, iner̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

káržygiškas, -a 1, kar͊žygiškas, -a 1  [4-2017]

kèltiškas, -a 1, kel̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

kontrovèrsiškas, -a 1, kontrover̃siškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

smùlkmeniškas, -a 1, smulkmẽniškas, -a 1   [2-2013]

veidmaĩniškas, -a 1, véidmainiškas, -a 1

vėjãvaikiškas, -a 1, vė́javaikiškas, -a 1   [4-2017]

veltė̃diškas, -a 1, véltėdiškas, -a 1

visúomeniškas, -a 1, visuomẽniškas, -a 1  [2-2013]

žáltiškas, -a 1, žal̃tiškas, -a 1

žvýniškas, -a 1, žvỹniškas, -a 1

-(i)uotas, -a 

speigúotas, -a 1

-tas, -a

rim̃tas, -à 4, rìmtas, -à 3

-yvas, -a 

ankstývas, -à 3, ankstývas, -a 1   [2-2013]

jaunývas, -à 3, jaunývas, -a 1   [2-2013]

senývas, -à 3, senývas, -a 1 senývas, -a 1   [2-2013]

valývas, -à 3, valývas, -a 1    [2-2013]

vėlývas, -à 3, vėlývas, -a 1     [2-2013]

-otas, -a 

ašakótas, -a 1

ašarótas, -a 1

audrótas, -a 1

augalótas, -a 1

darganótas, -a 1

pleiskanótas, -a 1

rūškanótas, -a 1  [2-2013]

spurganótas, -a 1

strazdanótas, -a 1

ūkanótas, -a 1

varpótas, -a 1

-svas, -a (-švas, -a)

pil̃kšvas, -à 4, pìlkšvas, -à 3   [2-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ

__________________________

* Pirminės rekomendacijos Komentaras.

Pakeitimai ir papildymai:

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-9 (k-11.1). Papildymo komentaras (Bonifacas Stundžia. Dėl svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidės, 2008-12-05). 

[2-2013]  2013 m. spalio 3 protokolinis nutarimas Nr. PN-11 (k-11.2). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23).

[3-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-14. Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Tarptautinių žodžių su dvigarsiais el, er, eu tvirtagalis kirčiavimas – pagrindinė norma, 2016-12-20). 

[4-2 017]  2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-15 (k-11.4). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05) 

[5-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-11.5), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

 

*****

Kirčiavimo pavyzdžiai

1-oji kirčiuotė

Šios kirčiuotės būdvardžiai visuose linksniuose turi tą patį kirtį.

2-oji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

medìnis

medìnė

medìniai

medìnės

K.

medìnio

medìnės

medìnių

N.

medìniam

medìnei

medìniams

medìnėms

G.

medìnį

medìnę

mediniùs

medinès

Įn.

mediniù

medinè

medìniais

medìnėmis

Vt.

medìniame

medìnėje

medìniuose

medìnėse

3-ioji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

paláidas

palaidà

palaidì

paláidos

K.

paláido

palaidõs

palaidų̃

N.

palaidám

paláidai

palaidíems

palaidóms

G.

paláidą

paláidus

paláidas

Įn.

paláidu

paláida

palaidaĩs

palaidomìs

Vt.

palaidamè

palaidojè

palaiduosè

palaidosè

3a kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

álkanas

alkanà

alkanì

álkanos

K.

álkano

alkanõs

alkanų̃

N.

alkanám

álkanai

alkaníems

alkanóms

G.

álkaną

álkanus

álkanas

Įn.

álkanu

álkana

alkanaĩs

alkanomìs

Vt.

alkanamè

alkanojè

alkanuosè

alkanosè

3b kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

ar̃timas

artimà

artimì

ar̃timos

K.

ar̃timo

artimõs

artimų̃

N.

artimám

ar̃timai

artimíems

artimóms

G.

ar̃timą

ar̃timus

ar̃timas

Įn.

ar̃timu

ar̃tima

artimaĩs

artimomìs

Vt.

artimamè

artimojè

artimuosè

artimosè

4-oji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

palankùs

palankì

palañkūs

palañkios

K.

palankaũs

palankiõs

palankių̃

N.

palankiám

palañkiai

palankíems

palankióms

G.

palañkų

palañkią

palankiùs

palankiàs

Įn.

palankiù

palankià

palankiaĩs

palankiomìs

Vt.

palankiamè

palankiojè

palankiuosè

palankiosè

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo aktualioji redakcija
 • Komentaras 
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus
 • Pirminių (paprastųjų) būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) IR GALŪNINĖS DARYBOS BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 11 (k-10, k-10.1, k-10.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (paprastuosius) ir galūninės darybos būdvardžius kirčiuoti taip:

atokùs, -ì 4, atókus, -i 1 [2-2017

brangùs, -ì 3, 4 [2-2017

gardùs, -ì 3, 4  [2-2017

įžūlùs, -ì 4 

kartùs, -ì 3, 4  [1-2013]

ker̃šas, -à 4, kéršas, -à 3 [2-2017

laĩsvas, -à 4, láisvas, -à 3 [2-2017

liáunas, -à 3, liaũnas, -à 4  [1-2013

lýgus, -i 3, lygùs, -ì 4  [2-2017] 

neĩgiamas, -à 3b, neĩgiamas, -a 1  [2-2017] 

pakañkamas, -à 3b, pakañkamas, -a 1 [2-2017

pasìturimas, -à 34b, pasitùrimas, -à 3[2-2017

pasìturintis (-į̃s), -i, pasitùrintis (-į̃s), -i [2-2017

pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3[2-2017

prievartùs, -ì 4, 3a  [1-2013]

raĩbas, -à 4, ráibas, -à 3  [1-2013]

raĩnas, -à 4, ráinas, -à 3  [1-2013]

raĩšas, -à 4, ráišas, -à 3  [1-2013]

raiškùs, -ì 4, ráiškus, -i 3  [1-2013]

riebùs, -ì 3, 4  [2-2017] 

rūgštùs, -ì 3, 4 [2-2017] 

rūstùs, -ì 4, 3  [1-2013]

saldùs, -ì 3, 4 [2-2017

smùlkus, -i 3, smulkùs, -ì 4  [2-2017]  

sodrùs, -ì 4, sódrus, -i 3  [1-2013]

sótus, -i 3, sotùs, -ì 4 [2-2017] 

sūdrùs, -ì 4, sū́drus, -i 3  [1-2013]

sūrùs, -ì 3, 4  [2-2017]   

švankùs, -ì 4, švánkus, -i 3  [1-2013]

teĩgiamas,-à 3b, teĩgiamas,-a 1 [2-2017

tolygùs, -ì 4, tolýgus, -i 3  [1-2013], [2-2017

ūmùs, -ì 4, 3  [1-2013]

vaiskùs, -ì 4, váiskus, -i 3  [1-2013]

veikùs, -ì 4, véikus, -i 3  [1-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                     IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Komentaras

PAKEITIMAI

[1-2013]2013 m. birželio 20 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-10.1)

[2-2017]  2017 m. balandžio 27 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-8 (k-10.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).


*****

Kirčiavimo pavyzdžiai

     Dviskiemeniai paprastieji (pirminiai)  būdvardžiai, taip pat didžioji dalis galūninės darybos būdvardžių yra 3-iosios arba 4-osios kirčiuotės.

Kirčiavimo pavyzdžiai

3-oji kirčiuotė

Vienaskaita

V.

báltas

baltà

kartùs

kartì

K.

bálto

baltõs

kartaũs

karčiõs

N.

baltám

báltai

karčiám

kárčiai

G.

báltą

báltą

kártų

kárčią

Įn.

báltu

bálta

kárčiu

kárčia

Vt.

baltamè

baltojè

karčiamè

karčiojè

Daugiskaita

V.

baltì

báltos

kártūs

kárčios

K.

baltų̃

baltų̃

karčių̃

N.

baltíems

baltóms

kartíems

karčióms

G.

báltus

báltas

kárčius

kárčias

Įn.

baltaĩs

baltomìs

karčiaĩs

karčiomìs

Vt.

baltuosè

baltosè

karčiuosè

karčiosè

4-oji kirčiuotė

Vienaskaita

V.

mãžas

mažà

įžūlùs

įžūlì

K.

mãžo

mažõs

įžūlaũs

įžūliõs

N.

mažám

mãžai

įžūliám

įžū̃liai

G.

mãžą

mãžą

įžū̃lų

įžū̃lią

Įn.

mažù

mažà

įžūliù

įžūlià

Vt.

mažamè

mažojè

įžūliamè

įžūliojè

Daugiskaita

V.

mažì

mãžos

įžū̃lūs

įžū̃lios

K.

mažų̃

mažų̃

įžūlių̃

N.

mažíems

mažóms

įžūlíems

įžūlióms

G.

mažùs

mažàs

įžūliùs

įžūliàs

Įn.

mažaĩs

mažomìs

įžūliaĩs

įžūliomìs

Vt.

mažuosè

mažosè

įžūliuosè

įžūliosè

REKOMENDACIJA
DĖL LATVIJOS VIETOVARDŽIŲ ADAPTUOTŲ FORMŲ KIRČIAVIMO
 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. 10 (K-9)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja Latvijos vietovardžių adaptuotas formas kirčiuoti taip:

1. Latvijos vietovardžių kirčiuojamas pirmasis žodžio skiemuo, pvz.: Tãlava(Tālava), Lýbagai(Lībagi), Drùstai(Drusti). Išimtis – dviskiemeniai vietovardžiai, kurių antras nuo galo skiemuo trumpas ar ilgas tvirtagalis, – jų kirtis tam tikruose linksniuose nušoka į galūnę pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę, pvz.: Braslà(Brasla), įn. (ties) Braslà, plg. gal. (į) Brãslą; Dagdà(Dagda), įn. (ties) Dagdà, plg. gal. (į) Dãgdą; Ãpė(Ape), įn. (ties) Apè, plg. gal. (į) Ãpę, Sveñtė(Svente), įn. (ties) Sventè; Breñcai(Brenci), gal. (į) Brencùs; Brìgiai(Briģi), gal. (į) Brigiùs.

2. Adaptuotų latviškų vietovardžių ilgieji skiemenys kirčiuojami tvirtapradiškai, išskyrus dvigarsius ei, el, em, en, er – šie kirčiuojami tvirtagališkai, pvz.: Cė́rė(Cēre), Lýbagai(Lībagi), Kiū́lciemas(Ķūļciems), Líelupė (Lielupe); Leĩmaniai(Leimaņi); Pel̃čiai(Pelči), Em̃burga(Emburga), Breñcai(Brenci), Ber̃giai(Berģi). Adaptuotų vietovardžių kamiene a ir e kirčiuojami tvirtagališkai, pvz.: Mãduona(Madona), Sãlaspilis(Salaspils), Dẽkšarė(Dekšāre), Vẽcumniekai(Vecumnieki). Išimtis – svetimkilmiai vardai su trumpuoju e, pvz.: Èlektrikiai (Elektriķi), Fèlicianova(Felecianova), Jèdvigava(Jedvigava).

PASTABA. Yra tradicinių Latvijos vietovardžių, kurie nuo seno lietuvių kalboje kirčiuojami savitai, pvz.: Agluonà (Aglona), kilm. Agluonõs, gal. (į) Aglúoną, įn. (ties) Aglúona, viet. Agluonojè; Alúoja (Aloja), kilm. Alúojos, gal. (į) Alúoją, įn. (ties) Alúoja, viet. Alúojoje; Neretà (Nereta), kilm. Neretõs, gal. (į) Nẽretą, įn. (ties) Nẽreta, viet. Neretojè; Rygà (Rīga), kilm. Rygõs, gal. (į) Rỹgą, įn. (ties) Rygà, viet. Rygojè.

 

Priedas

Latvijos vietovardžių adaptuotų formų kirčiavimo pagal pamatinį skiemenį
pavyzdžiai

1. Ilgieji kirčiuoti skiemenys

1.1. Tvirtapradiškai kirčiuojami:

(Ilgieji balsiai)

ė

Cė́rė (Cēre), Sė́liai (Sēļi), Sė́renė (Sērene); Bė́rziai (Bērzi), Ė́rgemė (Ērģeme)

y

Cýruliai (Cīruļi), Ýlė (Īle), Lýbagai (Lībagi), Sýveras (Sīvers)

ū

Kiū́lciemas (Ķūļciems), Lū́znava (Lūznava), Pū́rė (Pūre), Strū́žanai (Strūžāni)

(Dvibalsiai)

ai

Gáisma (Gaisma), Káivė (Kaive), Láidai (Laidi)

au

Dáugmalė (Daugmale), Jáunkemeriai (Jaunkemeri), Liáuduona (Ļaudona)

ie

Íecava (Iecava), Líelupė (Lielupe), Líeparas (Liepars), Víesytė (Viesīte)

ui

Pùikulė (Puikule)

uo

Brúodai (Brodi), Núoros (Noras), Rúopažiai (Ropaži), Úogrė (Ogre), Úozuolai (Ozoli)

(Mišrieji dvigarsiai)

al, am, an, ar

Pálsmanė (Palsmane), Ámbeliai (Ambeļi), Ránkiai (Raņķi), Mándagos (Mandagas), Bárbelė (Bārbele)

il, im, in, ir

Ìlzenė (Ilzene), Pìltenė (Piltene), Vìlpulka (Vilpulka), Cìmdeniekai (Cimdenieki), Lìmbažiai (Limbaži), Rìnda (Rinda), Mìrnija (Mirnija)

ol, om, on, or

Kòlka (Kolka), Kòmbuliai (Kombuļi), Sòndoriai (Sondori), Kòrnetai (Korneti)

ul, um, un, ur

Gùlbenė (Gulbene), Jùmprava (Jumprava), Bùnka (Bunka), Kùrna (Kurna), Dùrsupė (Dursupe)

1.2. Tvirtagališkai kirčiuojami:

(Ilgieji balsiai)

a

Ãbava (Abava), Kãnieris (Kaņieris), Nãgliai (Nagļi), Pãviluosta (Pāvilosta)

e

Dzẽdrai (Dzedri), Jẽriai (Jeri), Vẽcatė (Vecate)

(Dvigarsiai)

 

ei

Feĩmaniai (Feimaņi), Leĩmaniai (Leimaņi)

el

Dzel̃zava (Dzelzava), Cel̃tniekai (Celnieki), Pel̃čiai (Pelči), Stel̃pė (Stelpe)

em

Em̃burga (Emburga)

en

Breñciai (Brenci), Leñdžiai (Lendži), Sveñtė (Svente)

er

Ber̃giai (Berģi), Der̃pelė (Derpele), Ver̃puliava (Verpuļava), Žer̃kliai (Žerkļi)

2. Trumpieji kirčiuoti skiemenys

i

Brìgiai (Briģi), Lìtenė (Litene), Sìgulda (Sigulda)

u

Dùnava (Dunava), Sùtriai (Sutri), Tùkumas (Tukums), Ùgalė (Ugāle)

 

 

o (svetimkilmiuose varduose)

Gòliševa (Goliševa), Stòlerova (Stoļerova)

(Galiojanti suvestinė redakcija) 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. vasario 26 d. Nr. 5 (K-7, k-7.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priešdėlinius daiktavardžius kirčiuoti taip:

ap-

apkraštỹs 3b, ãpkraštis 1

at-

ãtkrantis 1 

be-

belaĩsvis, -ė 2, beláisvis, -ė 1 [1-2017]

Pastaba. Ir kiti priešdėlio be- vediniai (daiktavardžiai ir būdvardžiai), padaryti iš 1 kirčiuotės žodžių, turinčių tvirtapradį antrąjį nuo galo skiemenį, gali būti kirčiuojami ir pagal 2, ir pagal 1 kirčiuotę. Žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-1 (k-22) „Dėl sudurtinių ir su priešdėliu be- padarytų būdvardžių kirčiavimo“[1-2017]

į-

į́namis, -ė 1 , įnamỹs, -ė̃ 3a [1-2017]

ne-

nebūtìs 3b, 4

negarbė̃ 3b, 4

nesėkmė̃ 3b, 4

nešlovė̃ 3, 4

netvarkà 3b, 4, nẽtvarka 1 [1-2017]

neviltìs 3b

nežinià 3b, 4

pa-

paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b

paatógrąžis 1, paatogrąžỹs 35b [1-2017]

pakõjis 2, pakójis 1 

pakul̃nė 2, pãkulnė 1 [1-2017]

pakul̃nės 2, pãkulnės 1 [1-2017]

pakul̃nis 2, pãkulnis 1 [1-2017]

palaũkė 2, palaukė̃ 3b [1-2017]

paširdžiaĩ 3b, pašìrdžiai 1

pavainìkis 2, pãvainikis 1

po-

póledynmetis 1, poledýnmetis 1

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                    IRENA SMETONIENĖ

Komentaras 

PAKEITIMAI 

[1-2017] 2017 m. balandžio 27 d.  protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-7.1)2017 m. balandžio 27 d.  protokolinis nutarimas Nr. PN-7 (k-7.1) pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).

 Galiojanti suvestinė redakcija 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ GALŪNINĖS DARYBOS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. vasario 2 d. Nr. 3 (k-6, k-6.1, k-6.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos galūninės darybos daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (dgs. vard. -ai):

čiáupas 1, 3  [1-2017

dáigas 3, daĩgas 4 

gram̃zdas 2, 4 „svoris meškerės valui“  [2-2020]

į́dagas 1, 3a

į́daras 1, 3a

į́kratas 1, 3a

į́žadas 1, 3a

lõpas 4, lõpas 2  [1-2017

mauraĩ 3, 4

nar̃šas 2, 4 [1-2017

pãveldas 3b, pavéldas 1  [1-2017

pérvaras 1, 3a

prãdas 2, 4  [1-2017

príekalas 1, priekãlas 2

rum̃bas 4

są́rašas 3a, 1

są́vadas 1, 3b  [1-2017

stõvas 2, 4  [1-2017

skliaũtas 4, 2  [1-2017

speĩgas 4, spéigas 1  [1-2017

strãkalas 3b

šãpas 4, 2   [1-2017

šiur̃pas 2, 4   [1-2017

ùždaras 1, 3b

ùžlaidas 1, 3b

ùžpalas 1, 3b

ùžpilas 1, 3b  [1-2017

ùžpildas 1, 3b  [1-2017

ùžrašas 3b, 1

2) su galūne -is (-ys):

ker̃šis, -ė 2, kéršis, -ė 1  [1-2017
ketvir̃tis 2, kẽtvirtis 1 [1-2017

kliùnkis 1, kliuñkis 2

pelė́kis, -ė 1, pelė̃kis, -ė 2

raĩbis, -ė 2, ráibis, -ė 1 [1-2017

raĩnis, -ė 2, ráinis, -ė 1  [1-2017] 

raĩšis, -ė 2, ráišis, -ė 1 [1-2017

ryšỹs 4, rỹšis 2 [1-2017

slė̃nis 2

stãbdis 2, stabdỹs 4   [1-2017]

šiáurrytis 1, šiaurrytỹs 3a  [1-2017]

šìrmis, -ė 1, šir̃mis, -ė 2

šìrvis, -ė 1, šir̃vis, -ė 2

trìkdis 2, trikdỹs 4  [1-2017

trùkdis 2, trukdỹs 4 [1-2017

tvar̃stis 2, tvárstis 1 [1-2017

vãžis 2

3) su galūne -a (dgs. vard. -os):

aistrà 4, 2

ãpkala 1, apkalà 3b

ãtsiauta 1, atsiautà 3b

ãtsija 1, atsijà 3b

ãtsijos 1, 3b

ãtvarta 1, atvartà 3b

gaivà 3, gáiva 1 „toks gaivusis gėrimas (ppr. iš vaisių)“ [2-2020] 

gaivà 4 „gaivumas; bot. toks augalas“ [2-2020]

gléiza 1, gleizà 4

klibìnda 1, klibindà 2

kniū́ra 1, kniūrà 4

kopà 2, kópa 1

krióga 1, kriogà 4

mùrksa 1, murksà 2

negalià 2, nẽgalia 1

niáura 1, niaurà 3

niùrksa 1, niurksà 3

pãkulos 3b, 1 [1-2017]

palydà 2, 3b  [1-2017]

palỹdos 2, pãlydos 3b [1-2017]

pãnieka 1, paniekà 3b

pãrūgos 3b, 1 [1-2017]

pãsukos 3b, 1   [1-2017]

pãšukos 3b, 1   [1-2017]

raudà 4

sijà 4, 2

stýra 1, styrà 4

švýgžda 1, švygždà 4

táuza 1, tauzà 4

vámbra 1, vambrà 4

4) su galūne -ė (dgs. vard. -ės):

dailė̃ 4, daĩlė 2  [1-2017

kaltė̃ 4

kreĩvė 2, kreivė̃ 4  [1-2017

lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2

mel̃svė 2, melsvė̃ 4 „tokia gėlė“   [1-2017

meñtė 2, mentė̃ 4  [1-2017

mìglė 2, miglė̃ 4   [1-2017

pamė̃klė 2, pamėklė̃ 3b

riekė̃ 4, riẽkė 2   [1-2017

sãgė 2, sagė̃ 4   [1-2017

skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2

skleñdė 2, sklendė̃ 4   [1-2017

smal̃kės 2, smálkės 1  [1-2017

sraĩgė 2, sráigė 1  [1-2017

šliūžė̃ 4, šliū̃žė 2   [1-2017

tiesė̃ 4, tiẽsė 2

tỹrė 2, tyrė̃ 4   [1-2017

váišės 1, vaĩšės 2   [1-2017

vel̃kė 2, velkė̃ 4  [1-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                             IRENA SMETONIENĖ

_____________________  

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pangonytė, 2004-01-28)

Pakeitimai: 

[1-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-5, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

[2-2020]   2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-2 (k-6.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
 • Komentaras
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus

   

(Galiojanti suvestinė redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (k-5, k-5.1, k-5.2, k-5.3, k-5.4
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius daiktavardžius kirčiuoti taip:

-aitis

velykáitis 1, velýkaitis 1

-alas

añtvalkalas 34b, 1 [3-2017] 

áušalas 3a, aũšalas 3b

báldalas 3a, bal̃dalas 3b

núoviralas 1, 34a

páistalas 3a, paĩstalas 3b

pãpuošalas 34b, papuõšalas 3[3-2017]
pãtiekalas 34b, patiẽkalas 3[3-2017]
pãtiesalas 34b, patiẽsalas 3[3-2017]

tráiškalas 3a, traĩškalas 3b

vìlgalas 3a, vil̃galas 3b     

-ana

dárgana 1, darganà 3a, 3b  [2-2013], [3-2017]

ū́kana 1, ūkanà 3a    [2-2013]

-astis

gyvastìs 3a, gývastis 1   [2-2013]

nẽrimastis 1, nerimastìs 34b

savastìs 3b, sãvastis 1   [2-2013]

-atis

 jaunatìs 3a, jáunatis 1  [2-2013]

graužatìs 3b, 3a     [2-2013]

káršatis 1, karšatìs 3a

pilnatìs 3a, pìlnatis 1   [2-2013]

-auja

indaujà 4, 1 3b  [2-2013], [3-2017]

šunaujà 4, 3b   [2-2013]

-eika

nevaleikà 2, nevaléika 1

-ėlas

tẽkėlas 3b, tekė̃las 2

-ėlis, -ė

pajuõdėlis, -ė 1

-ena (dgs. -enos)

dañtenos 1, 3b    [2-2013]

galvenà 3a, gálvena 1

kojenà 3a, kójena 1

krẽkenos 3b, 1

krešenà 3b, krẽšena 1

kuĩtena 1

plūdenà 3b, plū̃dena 1

púolena 1, puolenà 3a    [2-2013]

rañkena 1, rankenà 3b

skerdenà 3b, sker̃dena 1

žándenos 3a, 1 

-enas 

gluõdenas 3b, gluõdenas 1  [4-2017]

-enė

gebẽnė 2, gẽbenė 1 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“ [2-2013]

-esys

tirtesỹs 3b

-ėstas

grebė̃stas 2, grebė́stas 1 

-iaga
mẽdžiaga 1, medžiagà 3[3-2017]

-iava

baũdžiava 1, baudžiavà 3b  [2-2013]

gãniava 1, ganiavà 3b  [3-2017

lýgiava 1, lygiavà 3a  [2-2013]

páiniava 1, painiavà 3a  [2-2013]

rãšliava 1, rašliavà 3[3-2017

riñkliava 1, rinkliavà 3[3-2017]

žãliava 1, žaliavà 3b   [2-2013]

-iena

jáutiena 1, jautíena 1  [2-2013]

-ienė

brólienė 1, brolíenė 1  [2-2013]

direktoríenė 1, dirèktorienė 1  [2-2013]

hercogíenė 1, her̃cogienė 1, hèrcogienė 1   [2-2013], [4-2017]

rektoríenė 1, rèktorienė 1  [2-2013]

vikontíenė 1, vikòntienė 1

viršininkíenė 1, vir̃šininkienė 1   [2-2013]

-ija

nerijà 3b, 2

šatrijà 3b, 2

-ykštis

šeimynýkštis, -ė 1, šeimýnykštis, -ė 1

-imas(-ymas)

pū́dymas 1 „paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas“

sūrìmas 2, sū́rymas 1

-ymė

báltymė 1, baltỹmė 2

geltónymė 1, geltonỹmė 2  [1-2004]

júodymė 1, juodỹmė 2  [1-2004]

kiaurỹmė 2, kiáurymė 1   [2-2013]

kíetymė 1, kietỹmė 2  [1-2004]

laukỹmė 2, laũkymė 1   [2-2013]

márgymė 1, margỹmė 2  [1-2004]

raudónymė 1, raudonỹmė 2  [1-2004]

sprógymė 1, sprogỹmė 2  [1-2004]

sraũjymė 1, sraujỹmė 2  [1-2004]

-ynė

ãvalynė 1, avalỹnė 2

nakvýnė 1, nakvỹnė 2   [2-2013]

pãtalynė 1, patalỹnė 2

rūgštỹnė 2

stypỹnė 2

-ininkas, -ė

amatiniñkas, -ė 2, amãtininkas, -ė 1  [2-2013]

añglininkas, -ė 1, angliniñkas, -ė 2   [2-2013]

apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1

árklininkas, -ė 1, arkliniñkas, -ė 2   [2-2013]

ateitiniñkas, -ė 2, ateĩtininkas, -ė 1 [3-2017]

aũšrininkas, -ė 1, aušriniñkas, -ė 2  [2-2013]

daliniñkas, -ė 2, dãlininkas, -ė 1   [2-2013]

dìdmenininkas, -ė 1, didmẽnininkas, -ė 1  [2-2013]

kam̃pininkas, -ė 1, kampiniñkas, -ė 2  [2-2013]

mašìninkas, -ė 1, mašiniñkas, -ė 2    [2-2013]

mãžmenininkas, -ė 1, mažmẽnininkas, -ė 1 [3-2017]

pagálbininkas, -ė 1, pagalbiniñkas, -ė 2  [3-2017]

pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1

plaũstininkas, -ė 1, pláustininkas, -ė 1 [3-2017]

pléntininkas, -ė 1, pleñtininkas, -ė 1

pradiniñkas, -ė 2, prãdininkas, -ė 1  [2-2013]

saviniñkas, -ė 2, sãvininkas, -ė 1   [2-2013]

skar̃dininkas, -ė 1, skardiniñkas, -ė 2  [2-2013]

skiáutininkas, -ė 1

skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2

skùdurininkas, -ė 1, skuduriniñkas, -ė 2   [2-2013]

smur̃tininkas, -ė 1, smùrtininkas, -ė 1  [3-2017]

spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1

stógininkas, -ė 1, stoginiñkas, -ė 2   [2-2013]

šaliniñkas, -ė 2, šãlininkas, -ė 1  [2-2013]

šìlumininkas, -ė 1, šiluminiñkas, -ė 2  [3-2017

šùnininkas, -ė 1, šuniniñkas, -ė 2   [2-2013]

švỹturininkas, -ė 1

tùntininkas, -ė 1, tuñtininkas, -ė 1

vaĩrininkas, -ė 1, vairiniñkas, -ė 2

visúomenininkas, -ė 1, visuomẽnininkas, -ė 1  [2-2013]

žénklininkas, -ė 1, ženkliniñkas, -ė 2

žìrgininkas, -ė 1, žirginiñkas, -ė 2  [2-2013]

žõlininkas, -ė 1, žoliniñkas, -ė 2  [2-2013]

žùvininkas, -ė 1, žuviniñkas, -ė 2  [2-2013]

žvaĩgždininkas, -ė 1, žvaigždiniñkas, -ė 2  [2-2013]

žvė́rininkas, -ė 1, žvėriniñkas, -ė 2   [2-2013]

-inis, -inė (dgs. -inės)

arbãtinė 1, arbatìnė 2

arbãtinis 1, arbatìnis 2

cùkrinė 1, cukrìnė 2   [2-2013]

Deviñtinės 1, Devintìnės 2

drùskinė 1, druskìnė 2  [2-2013]

gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2

garstýtinė 1, garstỹtinė 1

gìltinė 1, giltinė̃ 3a    [2-2013]

ìšimtinė 1, išimtìnė 2

Jõninės 1, Jonìnės 2   [2-2013]

káilinė 1, kailìnė 2

kvapìnė 2, kvãpinė 1

láiptinė 1, laiptìnė 2, laĩptinė 1   [2-2013], [3-2017]

lavóninė 1, lavonìnė 2

Õninės 1, Onìnės 2   [4-2017]

operãcinė 1, operacìnė 2  [2-2013]

pãkulinis 1, pakulìnis 2

šiùkšlinė 1, šiukšlìnė 2  [2-2013]

tarpìnė 2, tárpinė 1 [3-2017]

Vė̃linės 1, Vėlìnės 2  [2-2013]

vỹninė 1, vynìnė 2   [2-2013]

žemìnė 2

žéntinė 1

Žõlinė 1, Žolìnė 2  [2-2013]

-inys (dgs. -iniai)

marginiaĩ 3b, 3a

marginỹs 3b, 3a

pjaustinỹs 3b, 3a

raižinỹs 3b, 3a

sauginỹs 3b, 3a

skiedinỹs 3a, 3b

sultinỹs 3a, 3b

terpinỹs 3b, 3a

žildinỹs 3b, 3a

-lė

patarlė̃ 3b, patar̃lė 2  [2-2013]

-liava

rãšliava 1, rašliavà 3b    [2-2013]

riñkliava 1, rinkliavà 3b    [2-2013]

tvársliava 1, tvarsliavà 3a   [2-2013]

-lys(-lis)

dieglỹs 3, 4

pasė́lis 1, pasėlỹs 3b

-lius

pérteklius 1, per̃teklius 1

-mė 

kryžmė̃ 4, krỹžmė 2 [3-2017] 

-mena

stórmena 1, stormenà 3a

-muo (dgs. -menys

augmuõ 3a, 3[3-2017

dėmuõ 3a, 3[3-2017

dalmuõ 3a, 3[3-2017

duomuõ 3a, 3[3-2017

griáumenys 3a, griaũmenys 3[3-2017

juosmuõ 3a, 3[3-2017

lygmuõ 3a, 3[3-2017

sė́dmenys 3a, sė͊dmenys 3[3-2017

sėdmuõ 3a, 3[3-2017

sė́menys 3a, 1 

sprogmuõ 3a, 3[3-2017

spaudmuõ 3a, 3[3-2017

stormuõ 3a, 3[3-2017

svarmuõ 3b, 3[3-2017

šaudmuõ 3a, 3[3-2017

želmuõ 3a, 3[3-2017

žiómenys 3a, žio͊menys 3[3-2017

žiomuõ 3a, 3[3-2017

-slas (dgs. -slai)

purslaĩ 4, pur̃slai 2 [3-2017] 

ver̃slas 4, 2 [3-2017] 

-sna

džiūsnà 4, džiū́sna 1

lūšnà 3, lū́šna 1

-tas (dgs. -tai)

apklõtas 2, ãpklotas 3[3-2017]

apsiaũstas 2, apsiáustas 1 [3-2017]

įklõtas 2, į́klotas 1 [3-2017]

láiptas 1, laĩptas 2 [3-2017]

láiptai 1, laĩptai 2 [3-2017] 

maĩštas 2, 4

plaũstas 2, pláustas 1  [3-2017]

saĩtas 2, 4  [3-2017]

skliaũstas 2, skliáustas 1 [3-2017] 

sraĩgtas 2, sráigtas 1  [3-2017]

sraũtas 2, 4 [3-2017]

šlaĩtas 2, 4 [3-2017

šmeĩžtas 4, 2

-tė

į́mautė 1, įmaũtė 2   [2-2013], [3-2017]

ìškirptė 1, iškir̃ptė 2   [2-2013], [3-2017]

pašváistė 1, pašvaĩstė 2   [2-2013], [3-2017]

-tis (vns. kilm. -ties)

jungtìs 4, 3  [3-2017]

kliū́tis 1, kliūtìs 4

lemtìs 4, 3  [3-2017]

liū́tis 1, liūtìs 4 [3-2017]

rungtìs 4, 3 [3-2017]

viltìs 4, 3 [3-2017]

-tuvas  *

genėtùvas 2, genė́tuvas 1    [2-2013], [3-2017]

maišytùvas 2, maišýtuvas 1    [2-2013], [3-2017]

purentùvas 2, puréntuvas 1  [3-2017]

ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1 [3-2017]

rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas 1 [3-2017]

sklandytùvas 2, sklandýtuvas 1 [3-2017]

vagotùvas 2, vagótuvas 1  [3-2017]

Pastaba. Priesagos -tuvas vedinius, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priesagomis -enti, -ėti, -yti, -oti, -uoti, rekomenduojama kirčiuoti pagal 2 kirčiuotę, pvz.: maišytùvas 2, rūšiuotùvas 2, sklandytùvas 2.

-tuvė

bertuvė̃ 3b, 3a, bertùvė 2 [3-2017]
dėtuvė̃ 3a, dėtùvė 2 [3-2017]

kedentùvė 2, kedéntuvė 1

keptùvė 2

melžtùvė 2, melžtuvė̃ 3a

penėtùvė 2, penė́tuvė 1

plaktùvė 2, plaktuvė̃ 3b

praustùvė 2, praustuvė̃ 3b

spaustùvė 2, spáustuvė 1

šertùvė 2

trintùvė 2, trintuvė̃ 3a

vanotùvė 2, vanótuvė 1

-tuvės

išlydėtùvės 2, išlydė́tuvės 1

lydėtùvės 2, lydė́tuvės 1

palydėtùvės 2, palydė́tuvės 1

sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1

sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1

vakarotùvės 2, vakarótuvės 1

žieduotùvės 2, žiedúotuvės 1 

-ulas
kė̃bulas 3b, kė̃bulas 1 [3-2017]

-ulys(-ulis)

čiaudulỹs 3a, 3b   [2-2013]

jaudulỹs 3a, 3b     [2-2013]

kartulỹs 3b, 3a

margulỹs 3b, 3a

nuodė́gulis 1, nuodėgulỹs 3a, 34a

raudulỹs 3b, 3a

smaugulỹs 3b, 3a

snaudulỹs 3b, 3a

snūdulỹs 3b, 3a

traukulỹs 3a, traukulỹs 3[3-2017]

vingulỹs 3b, 3a

vytulỹs 3b, 3a

-uma

glūdumà 3a, 3b

tolumà 3a, 3b

-umas

trū́kumas 1

-ūnas, -ė

kariū̃nas, -ė 2, kariū́nas, -ė 1

lendrū̃nas 2, lendrū́nas 1

-uolė (dgs. -uolės)

snaĩguolė 1, snaiguõlė 2

šiẽnuolės 1, šienuõlės 2

-uonis

geluonìs, -iẽs 3b, geluõnis, -io 2 [5-2020

grobuõnis, -ė 2, grobuonìs, -iẽs 3a

pirmuõnis 2, pirmuonìs, -iẽs 3a

Pastaba. Priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai kirčiuotini taip pat kaip jų pamatiniai priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 5 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                          IRENA SMETONIENĖ

_______________________

* Dėl šios priesagos vedinių kirčiavimo Kalbos komisija buvo priėmusi vieną pirmųjų nutarimų – 1988 m. gegužės 26 d. Nr. 23 „Dėl priesagos -tuvas daiktavardžių kirčiavimo“

 

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pakerys, 2003-12-10)

Papildymai:

[1-2004]  2004 m. vasario 2 d. rekomendacija Nr. 2 (K-5.1) 

[2-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13 (k-5.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23). 

[3-2017]  2017 m. balandžio 27 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 (k-5.3), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).

 [4-2017]  2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13 (k-5.4), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05). 

[5-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 (k-5.5), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
 • Komentaras
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus


Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. spalio 2 d. Nr. 5 (k-4, k-4.1, k-4.2, k-4.3, k-4.4)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos daugiaskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

-akas (dgs. -akai)

lìtvakai 1, litvãkai 2 [3-2017

lìtvakas, -ė 1, litvãkas, -ė 2  [3-2017

-elė

seradė̃lė 2, seradèlė 2

-emas

tandèmas 2, tándemas 1  [3-2017

-(m)enas

barmènas 2, bármenas 1  [3-2017

reñtgenas 1, rentgènas 2

-entas

ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“ **

pròcentas 1, proceñtas 2

-eris

konteĩneris 1, kontéineris 1

sèrveris 1, ser̃veris 1 [1-2008], [2-2016

-erkas

fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1 [2-2016]

-ermis

epidèrmis 1, epider̃mis 2 [1-2008], [2-2016]

-erna

liucernà 2, liucèrna 1 [2-2016]

-ernas (-ė)

ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2 [1-2008]

koncèrnas 1, koncer̃nas 2 [1-2008], [2-2016]

-ersas

revèrsas 1, rever̃sas 2 [1-2008], [2-2016]

-ertas (-ė)

desèrtas 1, deser̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2 [1-2008], [2-2016]

koncèrtas 1, koncer̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

molbèrtas 1, molber̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

-ervas, dgs.-ervai

konsèrvai 1, konser̃vai 2 [1-2008], [2-2016]

rezèrvas 1, rezer̃vas 2 [1-2008], [2-2016]

-etas

epitètas 2, epìtetas 1 [3-2017

-etė

varjètė 2

-(m)etras

perimètras 2, perìmetras 1 [3-2017

-eutas

terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2 [1-2008], [2-2016]

-yčia

garstýčia 1, garstyčià 2

-ieras

im̃bieras 1, imbiẽras 2 [3-2017

-ietas

bìlietas 3b, 1 [3-2017

-igas

indìgas 2, iñdigas 1 [3-2017

-ija

alèrgija 1, aler̃gija 1  [1-2008], [2-2016]

dispèrsija 1, disper̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

divèrsija 1, diver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

enèrgija 1, ener̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

gubèrnija 1, guber̃nija 1 [2-2016]

inèrcija 1, iner̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

invèrsija 1, inver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

komèrcija 1, komer̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

pervèrsija 1, perver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

revèrsija 1, rever̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

sinèrgija 1, siner̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

tèrcija 1, ter̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

tironijà 2, tirõnija 1

vèrsija 1, ver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

-ijus

cèlsijus 1, cel̃sijus 1  [1-2008], [2-2016]

-ikas

šãlikas 3b [3-2017

-ykas

šašlýkas 1, šašlỹkas 2

-iklas

miùziklas 1, miuzìklas 2   [3-2017]

-ilė

pròmilė 1, promìlė 2

-inas

egzãminas 3b, 1    [3-2017]

mùslinas 1, muslìnas 2

ter̃minas 3b, 1  [3-2017]

-ingas

stèrlingas 1, ster̃lingas 1  [1-2008], [2-2016]

-isas

autosèrvisas 1, autoser̃visas 1 [1-2008], [2-2016]

sèrvisas 1, ser̃visas 1 [1-2008], [2-2016]

-istas 

bãtistas 1, batìstas 2[4-2017]

bãtistas 3b

-izma

charizmà 2, chãrizma 1  [3-2017]

-ogas

hèrcogas 1, her̃cogas 1  [1-2008], [2-2016]

-olas

bùivolas 1, 3a  [3-2017

-olė

hipèrbolė 1, hiper̃bolė 1 [1-2008], [2-2016]

-olis

bemòlis 2, bèmolis 1

-(i)onas 

cinamònas 2, cinãmonas 1  [3-2017

galiõnas 2, galiònas 2

makarõnai 2, makarònai 2

-oras

flúoras 1, fluòras 2

-osas

ter̃mosas 1, tèrmosas 1  [2-2016]

-otas

ceĩtnotas 1, ceitnòtas 2  [3-2017

-ula

statulà 2, 3b  [3-2017

-ulas 

skrùpulas 3b, 1  [3-2017

stìmulas 1, 3b [3-2017

-ulė

datùlė 2, dãtulė 1  [3-2017

-umas

bìtumas 1, bitùmas 2  [3-2017

univèrsumas 1, univer̃sumas 1 [1-2008], [2-2016]

-ūnas

barkū̃nas 2

bijū̃nas 2

-uras

pur̃puras 3b, pùrpuras 1

-ursas

rãkursas 1, rakùrsas 1

-utas

rekrū́tas 1, rekrùtas 2

vèrmutas 1, ver̃mutas 1 [1-2008], [2-2016]

-(i)uzės

žaliùzės 2, žãliuzės 1   [3-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                    IRENA SMETONIENĖ

______________________

** ãgentė


Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pangonytė, 2003-10-21). 

Pakeitimai: 

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimas Nr. PN-8, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2008-12-05). 

[2-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2016-12-20).  

[3-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-4.3), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

[4-20172017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-4.4), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05)