Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
 • Komentaras
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus


Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. spalio 2 d. Nr. 5 (k-4, k-4.1, k-4.2, k-4.3, k-4.4)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos daugiaskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

-akas (dgs. -akai)

lìtvakai 1, litvãkai 2 [3-2017

lìtvakas, -ė 1, litvãkas, -ė 2  [3-2017

-elė

seradė̃lė 2, seradèlė 2

-emas

tandèmas 2, tándemas 1  [3-2017

-(m)enas

barmènas 2, bármenas 1  [3-2017

reñtgenas 1, rentgènas 2

-entas

ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“ **

pròcentas 1, proceñtas 2

-eris

konteĩneris 1, kontéineris 1

sèrveris 1, ser̃veris 1 [1-2008], [2-2016

-erkas

fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1 [2-2016]

-ermis

epidèrmis 1, epider̃mis 2 [1-2008], [2-2016]

-erna

liucernà 2, liucèrna 1 [2-2016]

-ernas (-ė)

ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2 [1-2008]

koncèrnas 1, koncer̃nas 2 [1-2008], [2-2016]

-ersas

revèrsas 1, rever̃sas 2 [1-2008], [2-2016]

-ertas (-ė)

desèrtas 1, deser̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2 [1-2008], [2-2016]

koncèrtas 1, koncer̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

molbèrtas 1, molber̃tas 2 [1-2008], [2-2016]

-ervas, dgs.-ervai

konsèrvai 1, konser̃vai 2 [1-2008], [2-2016]

rezèrvas 1, rezer̃vas 2 [1-2008], [2-2016]

-etas

epitètas 2, epìtetas 1 [3-2017

-etė

varjètė 2

-(m)etras

perimètras 2, perìmetras 1 [3-2017

-eutas

terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2 [1-2008], [2-2016]

-yčia

garstýčia 1, garstyčià 2

-ieras

im̃bieras 1, imbiẽras 2 [3-2017

-ietas

bìlietas 3b, 1 [3-2017

-igas

indìgas 2, iñdigas 1 [3-2017

-ija

alèrgija 1, aler̃gija 1  [1-2008], [2-2016]

dispèrsija 1, disper̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

divèrsija 1, diver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

enèrgija 1, ener̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

gubèrnija 1, guber̃nija 1 [2-2016]

inèrcija 1, iner̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

invèrsija 1, inver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

komèrcija 1, komer̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

pervèrsija 1, perver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

revèrsija 1, rever̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

sinèrgija 1, siner̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

tèrcija 1, ter̃cija 1 [1-2008], [2-2016]

tironijà 2, tirõnija 1

vèrsija 1, ver̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

-ijus

cèlsijus 1, cel̃sijus 1  [1-2008], [2-2016]

-ikas

šãlikas 3b [3-2017

-ykas

šašlýkas 1, šašlỹkas 2

-iklas

miùziklas 1, miuzìklas 2   [3-2017]

-ilė

pròmilė 1, promìlė 2

-inas

egzãminas 3b, 1    [3-2017]

mùslinas 1, muslìnas 2

ter̃minas 3b, 1  [3-2017]

-ingas

stèrlingas 1, ster̃lingas 1  [1-2008], [2-2016]

-isas

autosèrvisas 1, autoser̃visas 1 [1-2008], [2-2016]

sèrvisas 1, ser̃visas 1 [1-2008], [2-2016]

-istas 

bãtistas 1, batìstas 2[4-2017]

bãtistas 3b

-izma

charizmà 2, chãrizma 1  [3-2017]

-ogas

hèrcogas 1, her̃cogas 1  [1-2008], [2-2016]

-olas

bùivolas 1, 3a  [3-2017

-olė

hipèrbolė 1, hiper̃bolė 1 [1-2008], [2-2016]

-olis

bemòlis 2, bèmolis 1

-(i)onas 

cinamònas 2, cinãmonas 1  [3-2017

galiõnas 2, galiònas 2

makarõnai 2, makarònai 2

-oras

flúoras 1, fluòras 2

-osas

ter̃mosas 1, tèrmosas 1  [2-2016]

-otas

ceĩtnotas 1, ceitnòtas 2  [3-2017

-ula

statulà 2, 3b  [3-2017

-ulas 

skrùpulas 3b, 1  [3-2017

stìmulas 1, 3b [3-2017

-ulė

datùlė 2, dãtulė 1  [3-2017

-umas

bìtumas 1, bitùmas 2  [3-2017

univèrsumas 1, univer̃sumas 1 [1-2008], [2-2016]

-ūnas

barkū̃nas 2

bijū̃nas 2

-uras

pur̃puras 3b, pùrpuras 1

-ursas

rãkursas 1, rakùrsas 1

-utas

rekrū́tas 1, rekrùtas 2

vèrmutas 1, ver̃mutas 1 [1-2008], [2-2016]

-(i)uzės

žaliùzės 2, žãliuzės 1   [3-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                    IRENA SMETONIENĖ

______________________

** ãgentė


Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pangonytė, 2003-10-21). 

Pakeitimai: 

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimas Nr. PN-8, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2008-12-05). 

[2-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2016-12-20).  

[3-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-4.3), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

[4-20172017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-4.4), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05)

Šiame puslapyje:

 • Rekomendacijos „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
 • Komentaras
 • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 

Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. birželio 26 d. (Nr. k-3, k-3.1, k-3.2, k-3.3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos dviskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (dgs. -ai):

èlfas 1, el̃fas 2   [1-2008], [2-2016

hèrbas 1, her̃bas 2  [1-2008], [2-2016

kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2  ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’  [1-2008], [2-2016]

kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’ [2-2016]

klèrkas 1, kler̃kas 2  [1-2008], [2-2016

nèrvai 1, ner̃vai 2  [2-2016]

nèrvas 1, ner̃vas 2  [2-2016]

bãkas 2, 4 [3-2017

bãras 2, 4 „toks restoranas, gėrimų spintelė“ [3-2017

ceñtras 2, 4 [3-2017

grìpas 2, 4  [3-2017

klãnas 2, 4 „tam tikra žmonių grupė“ [3-2017

krãbas 2, 4  [3-2017

pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“

sė́bras, -ė 1, sė̃bras, -ė 2 [3-2017]  

šèlfas 1, šel̃fas 2  [1-2008], [2-2016]

štãbas 4, 2

štámpas 1, štam̃pas 2

štur̃mas 2, štùrmas 1 

šuñtas 2, šùntas 1  [3-2017

2) su galūne -is:

iñdis 2, ìndis 1

3) su galūne -a:

chalvà 3, chálva 1 [3-2017]  

datà 2, 4  [3-2017

kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“

naftà 2, 4  [3-2017

rìnka 1, rinkà 2  [3-2017

taigà 3, táiga 1   [3-2017

trasà 2, 4   [3-2017

vazà 2, 4  [3-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                IRENA SMETONIENĖ

 

_________________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pakerys, 2003-07-09)

Pakeitimai:

[1-2008]  Papildyta 2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-7, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2008-12-08).

[2-2016]  Išbraukta 2016 m. gruodžio 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-12, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2016-12-20). 

[3-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-3, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).


 Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. gegužės 29 d. (Nr. K-2, k-2.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (paprastuosius) daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (-ias):

dum̃blas 4, 2 [1-2017

élnias 1, el̃nias 2 [1-2017

gañdras 4, 2 [1-2017]

kar̃das 4, kárdas 3  [1-2017]

kar̃klas 2, 4 [1-2017]

kar̃stas 2, 4 [1-2017]

kìbiras 3b, kibìras 2

krė́slas 3, 1

lùkštas 4, 2 [1-2017]

méldas 3, 1, mel̃das 2 [1-2017]

mẽnas 4 [1-2017]

niẽkas 2, 4 [1-2017]

pléntas 1, pleñtas 2

rakándas 1, rakañdas 2  [1-2017

raĩstas 2, 4 [1-2017

ríešas 3, 1 [1-2017

sė̃bras, -ė 2, sė́bras, -ė 1 [1-2017]

sklỹpas 2, 4 [1-2017

skrúostas 1, 3

smur̃tas 2, smùrtas 1  [1-2017]

šal̃mas 4, šálmas 3 [1-2017

šarvaĩ 4, 3  [1-2017

šar̃vas 4, šárvas 3  [1-2017]

taũras 4, 2

tiñklas 4

tùntas 1, tuñtas 4

ùrvas 3, ur̃vas 4 „požeminė ertmė“

žvýnas 3, žvỹnas 4

2) su galūnėmis -is, -ys:

smė̃lis 2

sváinis 1, svaĩnis 2

lėlỹs 4, 3

skil̃vis 2, skilvỹs 4 [1-2017]

snarglỹs 3, 4

žaltỹs 3, 4

3) su galūne -a (dgs. vard. -os):

audrà 4, áudra 1

balà 4, 2 [1-2017]

dirvà 2, 4 [1-2017]

dukrà 2, 4 [1-2017]

dūdà 2, 4

gúoba 1

ýda 1, ydà 4

ievà 2, 4 [1-2017]

lė́šos 1, lė̃šos 4

liáuka 1, liaukà 2 [1-2017

lùbos 2, 4 [1-2017

porà 4, 3 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“ [1-2017]

próga 1, progà 4

rinkà 2, rìnka 1 [1-2017]

skardà 4

skujà 4, 2

vapsvà 4, 2

žarnà 3, žárna 1

4) su galūne -ė:

aikštė̃ 3, áikštė 1 [1-2017]

deĩvė 2

élnė 1, el̃nė 2 [1-2017]

gáirė 1, gaĩrė 2 [1-2017]

krẽgždė 2, kregždė̃ 4 [1-2017]

kriáuklė 1, kriauklė̃ 4 [1-2017]

liaupsė̃ 4, liáupsė 1 [1-2017]

mil̃žinė 1, milžinė̃ 3b [1-2017]

raĩdė 2, raidė̃ 4 [1-2017]

skruzdė̃ 4, skrùzdė 2 [1-2017]

sváinė 1, svaĩnė 2

šnérvė 1 [1-2017]

šlovė̃ 3, 4 

taurė̃ 4, taũrė 2 [1-2017]

5) su galūne -is (vns. kilm. -ies):

rū́šis 1, rūšìs 4

šerdìs 4, 3

úolektis 1, uolektìs 3a

KOMISIJOS PIRMININKĖ              IRENA SMETONIENĖ

______________________  

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pakerys, 2003-07-09)

Dar žr. Vido Kavaliausko ir Gintarės Paliukėnaitės straipsnį dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų.

Pakeitimai: 

[1-2017] Žr. 2017 m. kovo 30 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-2, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

 

REKOMENDACIJA
DĖL VALIUTOS PAVADINIMO „EURAS“ KIRČIAVIMO

2003 m. gegužės 29 d. (Nr. K-1)
Vilnius

Valiutos pavadinimas „euras“ kirčiuotinas pagal 2-ąją kirčiuotę – eũras 2.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                 IRENA SMETONIENĖ

 

Komentaras dėl „euro“ kirčiavimo

Komentaras dėl svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidės
 

Šiame skyriuje:

 1. Būtiniausi tartiesreikalavimai (žr. 1997-12-18 VLKK nutarimą Nr. 68; Didžiosios klaidos/ Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai; dar žr. VDU Tarties žodyną). 
 2. Kirčiavimo rekomendacijos (patvirtintos VLKK, parengtos ir komentuojamos Tarties ir kirčiavimo pakomisės narių; pradėtos rengti atsižvelgiant į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redaktorių pageidavimą tikslinti ligtolines „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ kirčiavimo normas, taigi VLKK rekomendacijose – tik skirtumai, o tai, kam pritariama, rekomendacijose neminima. Rekomendacijos dar patikslintos atlikus kirčiavimo polinkių tyrimus (2008, 2013–2014, 2016–2018 m.) Į VLKK rekomendacijas atsižvelgiama 7-ajame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime, taip pat palengva skelbiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. 
  Suvestiniai sąrašai – bendrasis ir pagal kalbos dalis: 

  Rekomenduojamų kirčiavimo variantų abėcėlinis sąrašas (atnaujintas 2018 m. rugpjūtį; pranešimas 2018-09-06, VLKK.lt);  

  Rekomenduojami daiktavardžių kirčiavimo variantai (2017-12-15), PDF, 152 KB; 

  Rekomenduojami būdvardžių kirčiavimo variantai (2018-01-04), PDF, 94 KB; 

  Rekomenduojami veiksmažodžių kirčiavimo variantai (2018-05-21), PDF, 159 KB. 

  Kirčiavimo rekomendacijų (protokolinių nutarimų) suvestines redakcijas, komentarus žr. 
  poskyriuose (taip pat skelbta žurnale „Gimtoji kalba“, MELC).

 3. Polinkių tyrimai. Vykdant projektoą „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ pirmą kartą lietuvių kalbotyros istorijoje buvo kompleksiškai ištirti jaunimo kalbos kirčiavimo polinkiai (projektas finansuotas iš VLKK koordinuojamos programos lėšų, projekto vykdytojas – VDU, projekto vadovė – prof. dr. Asta Kazlauskienė). Tyrimas atliktas penkiuose Lietuvos universitetuose, vykdytojai-koordinatoriai universitetų akcentologijos dėstytojai, informantai – pirmųjų kursų studentai. Plačiau žr. straipsnių rinkinyje „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos, sud. A. Kazlauskienė, Kaunas, 2013 (dar čia); J. Kazlauskas „Jaunimo kirčiavimo polinkių tyrimas. Pradžios pabaiga“ (VLKK.lt, 2014-02-12). 
  2014–2016 m. atliktas dar vienas tyrimas „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis" (projekto vadovas – prof. dr. Bonifacas Studžia), plačiau žr. Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis (mokslo straipsnių rinkinys, sud. B. Stundžia, VU). 
  Remdamasi pirmojo tyrimo rezultatais pakomisė 2013 m. pradėjo kirčiavimo rekomendacijų peržiūrą, atnaujino 2016 m.: kai kurios kirčiavimo gretybės sukeistos vietomis, neaktualių variantų atsisakyta, įrašyta naujų. Peržvalga ir normų tikslinimas baigti 2018 m.


 4. Projektai. Dėl tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo, žr.: projektą(2016-09-26); B. Stundžios 2016-06-21 komentarą; A Pupkio ir R. Miliūnaitės straipsnius svetainėje kalbosnamai.lt (2016-05-03). Dar žr.: rekomendacijų K-3.1, K-4.1, K-11.1, K-16.1 2008 m. papildymai ir komentarai: A. Pangonytė,2008-06-03, B. Stundžia 2008-12-05
 5. Daiktavardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. žemiau). 
 6. Būdvardžių kirčiavimo pavyzdžiai(žr. būdvardžių rekomendacijoms skirtų puslapių pabaigoje: dėl pirminių ir galūninės darybos – 10-osios, dėl priesaginių būdvardžių – 11-osios, dėl įvardžiuotinių formų – 21-osios).
 7. Kirčiuotų raidžių tvarkyklės(žr. skyriuje Palemonas; apie jų taikymą žr. Naujienose).
 8. Kaip uždėti kirtį spausdinant? Jei nesinaudojate „Palemono“ šrifto tvaryklėmis, kirčius galima surinkti taip: kursorių statyti po raidės, ant kurios dedate kirtį, surenkate skaitmeninį kodą ir nuspaudę klavišą Alt spaudžiate raidę x:
 • kairinis – 300+Alt+x
 • dešininis – 301+Alt+x 
 • riestinis – 303+Alt+x

9. Rekomenduojama literatūra ir įrankiai:

 1. D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Stundžia „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas“ (+CD: Bendrinių žodžių kirčiavimo žodynas, Tikrinių žodžių kirčiavimo žodynas). Ats. redaktorius Antanas Pakerys, išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla (plačiau žr. Naujienųskyriuje Nauji leidiniai, čia), 2-asis pataisytas leidimas 2008 m. Tai pagrindinių kirčiavimo taisyklių rinkinys, laikytinas norminiu – apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gegužės 24 d. posėdyje.
 2. Kirčiuoklis (naujesnė versija) – VDU Kompiuterinės lingvistikos centro sukurta kirčiavimo programa(kūrė Giedrius Norkevičius, Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis, Airenas Vaičiūnas, Adas Petrovas; kuriant panaudotas Vytauto Zinkevičiaus lemuoklis ir Vido Daudaravičiaus vienareikšminimo įrankis), senesnės kirčiuoklės versijos čia irčia.
 3. Kirčiavimo treniruoklis – lietuvių kalbos programa, skirta norintiems išmokyti taisyklingai kirčiuoti (mokomoji priemonė 10–12 kl.). Žr. čia
 4. Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa (VDU), žr. tartis.vdu.lt
 5. Tarties žodynas (VDU) – tai nėra antraštinių žodžių tarimo žodynas, jis sudarytas remiantis rišlios kalbos tekstais ir čia teikiamos įvairios žodžių formos, iš viso 75 tūkstančiai žodžių ir jų formų. Žodynas skirtas studentams, besimokantiems bendrinės tarties, pedagogams, radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties. 
 6. Laikykis.lt – tekstai vaikams su paryškintomis kirčiuotomis raidėmis (šio lietuvių kalbos kirčiavimo individualaus mokymosi metodo autorius Valdas Banaitis, skiriama pirmiausia kitakalbiams).  
 7. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas (garsinis naujažodžių žodynėlis, kuriame, naudojant lietuvių šnekos sintezatorių, galima išgirsti, kaip tarti ir kirčiuoti naujai lietuvių kalboje atsiradusius žodžius), žr. liepa.rastija.lt/Tartuvas
 8. Apie tarties dalykus Kalbos konsultacijų bankeč, dž tarimas, rašymas skoliniuosekaip tarti santrumpą LT: priebalsis l minkštasis ar kietasis?; kaip tarti žodį „jubiliatas“; „heroika“, bet „herojiškas“; kaip tarti žodį „kompiuteris“ aip tarti žodį „kompiuteris“ – su jotu be; ar terpti jotą tariant „kapelionas“

 

 ____________________

 DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO PAGAL KIRČIUOTES PAVYZDŽIAI

Dviskiemeniai daiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis pastovus šaknyje.

Vienaskaita

V.

tìltas

brólis

líepa

dróbė

tóšis

K.

tìlto

brólio

líepos

dróbės

tóšies

N.

tìltui

bróliui

líepai

dróbei

tóšiai

G.

tìltą

brólį

líepą

dróbę

tóšį

Įn.

tìltu

bróliu

líepa

dróbe

tóšimi

Vt.

tìlte

brólyje

líepoje

dróbėje

tóšyje

Š.

tìlte!

bróli!

líepa!

dróbe!

tóšie!

Daugiskaita

V.

tìltai

bróliai

líepos

dróbės

tóšys

K.

tìltų

brólių

líepų

dróbių

tóšių

N.

tìltams

bróliams

líepoms

dróbėms

tóšims

G.

tìltus

brólius

líepas

dróbes

tóšis

Įn.

tìltais

bróliais

líepomis

dróbėmis

tóšimis

Vt.

tìltuose

bróliuose

líepose

dróbėse

tóšyse

Š.

tìltai!

bróliai!

líepos!

dróbės!

tóšys!

2-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpa, kirtis daugiskaitos naudininke (N.) visada yra šaknyje, o galininke (G.) – galūnėje. Būkite atidūs – kirtis šokinėja!

Vienaskaita

V.

rãštas

peĩlis

rankà

ùpė

tur̃gus

vaĩsius

K.

rãšto

peĩlio

rañkos

ùpės

tur̃gaus

vaĩsiaus

N.

rãštui

peĩliui

rañkai

ùpei

tur̃gui

vaĩsiui

G.

rãštą

peĩlį

rañką

ùpę

tur̃gų

vaĩsių

Įn.

raštù

peiliù

rankà

upè

tur̃gumi

vaĩsiumi

Vt.

raštè

peĩlyje

rañkoje

ùpėje

tur̃guje

vaĩsiuje

Š.

rãšte!

peĩli!

rañka!

ùpe!

tur̃gau!

vaĩsiau!

Daugiskaita

V.

rãštai

peĩliai

rañkos

ùpės

tur̃gūs

vaĩsiai

K.

rãštų

peĩlių

rañkų

ùpių

tur̃gų

vaĩsių

N.

rãštams

peĩliams

rañkoms

ùpėms

tur̃gums

vaĩsiams

G.

raštùs

peiliùs

rankàs

upès

turgùs

vaisiùs

Įn.

rãštais

peĩliais

rañkomis

ùpėmis

tur̃gumis

vaĩsiais

Vt.

rãštuose

peĩliuose

rañkose

ùpėse

tur̃guose

vaĩsiuose

Š.

rãštai!

peĩliai!

rañkos!

ùpės!

tur̃gūs!

vaĩsiai!

3-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtapradė, kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke visada galūnėje, o galininke – šaknyje).

Vienaskaita

V.

kálnas

arklỹs

galvà

aikštė̃

širdìs

sūnùs

K.

kálno

árklio

galvõs

aikštė̃s

širdiẽs

sūnaũs

N.

kálnui

árkliui

gálvai

áikštei

šìrdžiai

sū́nui

G.

kálną

árklį

gálvą

áikštę

šìrdį

sū́nų

Įn.

kálnu

árkliu

gálva

áikšte

širdimì

sūnumì

Vt.

kalnè

arklyjè

galvojè

aikštėjè

širdyjè

sūnujè

Š.

kálne!

arklỹ!

gálva!

áikšte!

širdiẽ!

sūnaũ!

Daugiskaita

V.

kalnaĩ

arkliaĩ

gálvos

aíkštės

šìrdys

sū́nūs

K.

kalnų̃

arklių̃

galvų̃

aikščių̃

širdžių̃

sūnų̃

N.

kalnáms

arkliáms

galvóms

aikštė́ms

širdìms

sūnùms

G.

kálnus

árklius

gálvas

áikštes

šìrdis

sū́nus

Įn.

kalnaĩs

arkliaĩs

galvomìs

aikštėmìs

širdimìs

sūnumìs

Vt.

kalnuosè

arkliuosè

galvosè

aikštėsè

širdysè

sūnuosè

Š.

kalnaĩ!

arkliaĩ!

gálvos!

áikštės!

šìrdys!

sū́nūs!

4-oji kirčiuotė

Šaknis tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke ir galininke visada galūnėje – beveik visuose dgs. linksniuose kirtis galūnėje).

Vienaskaita

V.

nãmas

genỹs

dainà

eilė̃

akìs

viršùs

K.

nãmo

gẽnio

dainõs

eilė̃s

akiẽs

viršaũs

N.

nãmui

gẽniui

daĩnai

eĩlei

ãkiai

vir̃šui

G.

nãmą

gẽnį

daĩną

eĩlę

ãkį

vir̃šų

Įn.

namù

geniù

dainà

eilè

akimì

viršumì

Vt.

namè

genyjè

dainojè

eilėjè

akyjè

viršujè

Š.

nãme!

genỹ!

daĩna!

eĩle!

akiẽ!

viršaũ!

Daugiskaita

V.

namaĩ

geniaĩ

daĩnos

eĩlės

ãkys

vir̃šūs

K.

namų̃

genių̃

dainų̃

eilių̃

akių̃

viršų̃

N.

namáms

geniáms

dainóms

eilė́ms

akìms

viršùms

G.

namùs

geniùs

dainàs

eilès

akìs

viršùs

Įn.

namaĩs

geniaĩs

dainomìs

eilėmìs

akimìs

viršumìs

Vt.

namuosè

geniuosè

dainosè

eilėsè

akysè

viršuosè

Š.

namaĩ!

geniaĩ!

daĩnos!

eĩlės!

ãkys!

vir̃šūs!

Daugiaskiemeniaidaiktavardžiai

1-oji kirčiuotė

Kirtis pastovus.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis: -áitis, -áitė (vaikáitis, mergáitė, bet aukštaĩtis, aukštaĩtė, žemaĩtis, žemaĩtė), -ė́jas, -ė́ja(kirpė́jas, kirpė́ja), -ė́nas, -ė́nė (kurė́nas, Atė́nė, indė́nai), -ýba (vadýba), -ýbė (puikýbė), -íena(naujíena), -íenė (karalíenė; išskyrus valgių pav.), -ýna (lentýna), -ýnas(ąžuolýnas), -ójas (artójas), -ókšnis (upókšnis), -ónis, -ónė (ligónis, ligónė), -óvė (bendróvė), -ū́kštis, -ū́kštė (berniū́kštis, mergiū́kštė) ir kt.; su šiomis nekirčiuotomis priesagomis: -ana, -ėlis, -ena, -estis, -sena, -tojas ir kt.; su šiais kirčiuotais priešdėliais: añt- (añtpirštis), apý- (apýlinkė), ãt- (ãtgarsis), į́- (į́našas), ìš- (ìštuoka), núo- (núomonė), pér- (pérkėla), per̃- (per̃kaktis), pó- (pósūkis), príe- (príemonė), príeš- (príešnuodis), pró- (prósenelis), są́- (są́voka), sám- (sámbūris), sán- (sántykis) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -ánsas (balánsas, seánsas), -ántas (debiutántas, gigántas), -ė́jas, -ė́ja (chorė́jas, alė́ja), -èrnas (koncèrnas, ekstèrnas), -òrtas (ekspòrtas, kuròrtas), -òrdas (rekòrdas), -ùrsas (konkùrsas).

Vienaskaita

V.

gimináitis

pavãsaris

liùdytojas

naujíena

valstýbė

K.

gimináičio

pavãsario

liùdytojo

naujíenos

valstýbės

N.

gimináičiui

pavãsariui

liùdytojui

naujíenai

valstýbei

G.

gimináitį

pavãsarį

liùdytoją

naujíeną

valstýbę

Įn.

gimináičiu

pavãsariu

liùdytoju

naujíena

valstýbe

Vt.

gimináityje

pavãsaryje

liùdytojuje

naujíenoje

valstýbėje

Š.

gimináiti!

pavãsari!

liùdytojau!

naujíena!

valstýbe!

Daugiskaita

V.

gimináičiai

pavãsariai

liùdytojai

naujíenos

valstýbės

K.

gimináičių

pavãsarių

liùdytojų

naujíenų

valstýbių

N.

gimináičiams

pavãsariams

liùdytojams

naujíenoms

valstýbėms

G.

gimináičius

pavãsarius

liùdytojus

naujíenas

valstýbes

Įn.

gimináičiais

pavãsariais

liùdytojais

naujíenomis

valstýbėmis

Vt.

gimináičiuose

pavãsariuose

liùdytojuose

naujíenose

valstýbėse

Š.

gimináičiai!

pavãsariai!

liùdytojai!

naujíenos!

valstýbės!

2-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus, priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -aĩnis (saldaĩnis), -aĩnė (svetaĩnė), -ãlius, -ãlė (miegãlius, miegãlė), -ẽklis (varvẽklis), -ẽlis, -ẽlė (bernẽlis, mergẽlė), -ė̃lis (kartė̃lis), -ė̃lė (arbatė̃lė), -ė̃sis (degė̃sis), -ė̃stas (skanė̃stas), -iẽnė (uogiẽnė), -iẽtis, -iẽtė (vilniẽtis, vilniẽtė), -yklà (šaudyklà), -ỹklė(s) (taupỹklė), -ỹnė(s) (sūpỹnės), -ỹstė (draugỹstė), -õkas, -õkė (naujõkas, naujõkė), -õklis, -õklė (svajõklis, svajõklė), -õnė (keliõnė), -õtė (mazgõtė), -õvas, -õvė (užsakõvas, užsakõvė), -uõklis, -uõklė (matuõklis, matuõklė), -uõlis, -uõlė (gražuõlis, gražuõlė), -ū̃nas, -ū̃nė (klajū̃nas, klajū̃nė; išskyrus tikrinius dktv. – jie tvirtapradžiai, Perkū́nas) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -eñtas (dokumeñtas, pacieñtas), -iẽrius (inžiniẽrius), -yrà (satyrà), -ỹras (turnỹras), -yvà (alternatyvà, direktyvà), -ỹvas (kolektỹvas), -õrius (kalendõrius), -ū̃nas (taifū̃nas, Neptū̃nas), -ūrà (kultūrà, struktūrà), -èlė (paralèlė, novèlė), -è̀ras (ampèras, barjèras), -ètas (bufètas, komitètas), -èzė (hipotèzė), -grãfas (autogrãfas, paragrãfas), -ìstas (artìstas, hinduìstas), -ìzas (servìzas), -ìzė (hidrolìzė, bet anãlizė), -ìzmas (romantìzmas), -òmas (atòmas, agronòmas), -ònas (telefònas, talònas), -òsas (chaòsas, bet kòsmosas), -lògas (analògas, psichològas), -skòpas (mikroskòpas).

Vienaskaita

V.

vaikìnas, vadõvas

balañdis

mokyklà

taisỹklė

pavõjus

K.

vaikìno, vadõvo

balañdžio

mokỹklos

taisỹklės

pavõjaus

N.

vaikìnui, vadõvui

balañdžiui

mokỹklai

taisỹklei

pavõjui

G.

vaikìną, vadõvą

balañdį

mokỹklą

taisỹklę

pavõjų

Įn.

vaikinù, vadovù

balandžiù

mokyklà

taisyklè

pavõjumi

Vt.

vaikinè, vadovè

balañdyje

mokỹkloje

taisỹklėje

pavõjuje

Š.

vaikìne! vadõve!

balañdi!

mokỹkla!

taisỹkle!

pavõjau

Daugiskaita

V.

vaikìnai, vadõvai

balañdžiai

mokỹklos

taisỹklės

pavõjai

K.

vaikìnų, vadõvų

balañdžių

mokỹklų

taisỹklių

pavõjų

N.

vaikìnams, vadõvams

balañdžiams

mokỹkloms

taisỹklėms

pavõjams

G.

vaikinùs, vadovùs

balandžiùs

mokyklàs

taisyklès

pavojùs

Įn.

vaikìnais, vadõvais

balañdžiais

mokỹklomis

taisỹklėmis

pavõjais

Vt.

vaikìnuose, vadõvuose

balañdžiuose

mokỹklose

taisỹklėse

pavõjuose

Š.

vaikìnai! vadõvai!

balañdžiai!

mokỹklos!

taisỹklės!

pavõjai!

3-oji kirčiuotė

Kirtis nepastovus: kirtis gali šokti iš galūnės į antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį. Į kelintą skiemenį kirtis nušoka ir kokią priegaidę tas skiemuo turi, rodo prie kirčiuotės 3 laipsyje nurodyta raidė (a – skiemuo tvirtapradis, b – tvirtagalis) ir skaitmuo (skaitmuo nurodomas, jei kirtis šoka į tolimesnį nei trečią nuo galo skiemenį).
Pagal 3-ios rūšies kirčiuotes kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -alas (pãmušalas), -ėlė̃ (siurbėlė̃), -esỹs (elgesỹs), -inas (pãtinas), -inỹs (mokinỹs), -ulas (bur̃bulas), -ulỹs (kosulỹs), -umà (žemumà), -urỹs (žiburỹs) ir kt.

Vienaskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Veliuonà

kosulỹs

kãtinas

pavardė̃

pasiuntinỹs

K.

Veliuonõs

kósulio

kãtino

pavardė̃s

pãsiuntinio

N.

Veliúonai

kósuliui

kãtinui

pãvardei

pãsiuntiniui

G.

Veliúoną

kósulį

kãtiną

pãvardę

pãsiuntinį

Įn.

Veliúona

kósuliu

kãtinu

pãvarde

pãsiuntiniu

Vt.

Veliuonojè

kosulyjè

katinè

pavardėjè

pasiuntinyjè

Š.

Veliúona!

kosulỹ!

kãtine!

pãvarde!

pasiuntinỹ!

Daugiskaita

 

3

3a

3b

3b

34b

V.

Anykščiaĩ

kosuliaĩ

katinaĩ

pãvardės

pasiuntiniaĩ

K.

Anykščių̃

kosulių̃

katinų̃

pavardžių̃

pasiuntinių̃

N.

Anykščiáms

kosuliáms

katináms

pavardė́ms

pasiuntiniáms

G.

Anýkščius

kósulius

kãtinus

pãvardes

pãsiuntinius

Įn.

Anykščiaĩs

kosuliaĩs

katinaĩs

pavardėmìs

pasiuntiniaĩs

Vt.

Anykščiuosè

kosuliuosè

katinuosè

pavardėsè

pasiuntiniuosè

Š.

Anykščiaĩ!

kosuliaĩ!

katinaĩ!

pãvardės!

pasiuntiniaĩ!

4-oji kirčiuotė

Kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį.

 

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

Garliavà

Giruliaĩ

K.

Garliavõs

Girulių̃

N.

Garliãvai

Giruliáms

G.

Garliãvą

Giruliùs

Įn.

Garliavà

Giruliaĩs

Vt.

Garliavojè

Giruliuosè

Š.

Garliãva!

Girùliai!

(Parengta pagal „Mokomąjį lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodyną“, Kaunas: Šviesa, 1989)

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt

Paskutinė redakcija 2019 m. rugpjūtį.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Spalio 2 d. posėdyje patvirtintas valstybių gyventojų pavadinimų sąrašas, kirčiavimo rekomendacijos papildytos svetimžodžių, turinčių kirčiuotus el, er, kirčiavimo gretybėmis, aprobuota naujų terminų...
Šiemet per Kalbos švaros dienas tikrinta ne tik televizijos, bet ir periodinių leidinių kalba. Tikrinti ėmėsi Lietuvių kalbos draugija, remiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Skelbiame rezultatus.
Gegužės 24 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Kalbos komisijos posėdis.
Doc. dr. A. Pupkio straipsnyje apibendrinamas televizijos kalbos tyrimas.

2005 m. lapkričio 10 d. Kalbos komisija patvirtino Tarties ir kirčiavimo pakomisės (pirmininkas A. Pakerys) parengtas rekomendacijas Nr. R-12 (k-16) ir Nr. R-13 (k-17). Plačiau apie pakomisės siūlomus kirčiavimo variantus.

Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

16-oji kirčiavimo rekomendacija.

Komisija priėmė rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“...
Posėdyje pritarta 2004 m. veiklos ataskaitai, priimta 14-oji kirčiavimo rekomendacija, aprobuotas žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ ir kt.