Į Lietuvos vietovardžių sąrašą įrašomi etnografinių regionų pavadinimai ir ežero vardas Plocis (rekomenduojamas vietoj varianto Plazė).

Skelbiamas 6-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorius – Vytautas V. Landsbergis.
Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto pirmo kurso studentai kiekvienais metais rašo lietuvių kalbos diktantą. Akivaizdu – raštingumas prastėja. Nė vienas pirmakursis neparašė diktanto be klaidų: geriausiai parašiusios studentės diktante – 2 skyrybos klaidos, prasčiausiame darbe – 50 rašybos, skyrybos ir kitokių klaidų. Baigusieji mokyklą prieš 12 metų parašė diktantą 2,5 karto geriau nei baigusieji pernai ir užpernai! Aušra Rimkutė pateikia detalią klaidų analizę ir kviečia svarstyti priežastis.
Gruodžio 6 d. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje svarstyti Europos šalių parlamentų pavadinimai. Posėdyje apžvelgti lietuviškoje vartosenoje fiksuoti parlamentų pavadinimų variantai, išskirti vienažodžiai specifiniai pavadinimai, patekę į „Tarptautinių žodžių žodyną“ (el. „Interleksis“), pastebėtas grafinio pateikimo nevienodumas, aptartos galimos sisteminimo kryptys.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių sudaromos seniūnaitijos. Savivaldybių administracijos, rengdamos seniūnaitijų sudarymo projektus, jų pavadinimus derina su kalbos tvarkytojais, o šie iškilusius klausimus – su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Todėl Kalbos komisija 2012 m. vasario 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtino rekomendaciją „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo“. Toliau teikiamas rekomendacijos komentaras...
Kalbos komisijos patarimai, kaip sudaryti ir vartoti stotelių pavadinimus, tikimasi, pravers didesnių miestų savivaldybių administracijoms peržiūrint turimus stotelių pavadinimus, gaminant naujas lenteles ar mažesniems besiplečiantiems ir stoteles įrengiantiems miestams ir miesteliams.
Gintautas Grigas dešimt metų stebi bendrovės „Microsoft“ programų lietuvinimo darbą. Išsamiai aptaręs 2010 m. spalio mėnesį pasirodžiusią lietuvišką „Word 2010“, recenzentas daro išvadą, kad lietuviui, netgi tam, kuris gerai moka anglų kalbą, su šia programa seksis sklandžiau negu su angliška. Rimtesnių priekaištų pareikšta dėl terminų ir lietuviškai aplinkai nepakankamai pritaikytų šablonų: čia pažodinio vertimo nepakanka. Tekstai, kuriuose yra kultūros realijų, išversti, bet jų turinys daug kur paliktas amerikietiškas. „Lokalizavimas – ne tik vertimas. Tas „ne tik“ ir pakiša koją. Taigi, vertimą galima įvertinti gerai, tačiau visą lokalizaciją (įskaitant vertimą) – tik patenkinamai.“ Tikimasi, kad pastabos pravers lokalizuotojams rengiant naują programos laidą.
Posėdyje patvirtinti naujų valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai, Mianmaro (Birmos) naujojo ilgojo pavadinimo atitikmuo; aprobuoti Lietuvos standarto „Pastatų vėdinimas. Terminija, raidiniai ir grafiniai simboliai“ terminai ir 18 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 157 terminų straipsniai); priimta rekomendacija „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.
Praėjus daugiau kaip metams nuo Anitos Juškevičienės ir Ritos Urnėžiūtės „Gimtojoje kalboje“ paskelbtos recenzijos apie elektroninius atvirukus, Agnė Strelkauskytė (LIKIT.lt) teigia, kad kai kurios svetainės pranešimų kalbą pataisė. Jei nenorite, kad įžanginis pranešimas Jums ar gavėjui sugadintų nuotaiką, peržvelkite jų pavyzdžius su kalbiniais komentarais.
Skelbiamas 2010 m. Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su RAŠYBOS ypatumų paaiškinimais.
Skelbiame 2010-ųjų metų Nacionalinio diktanto konkurso I turo tekstą – Vandos Juknaitės „Skubėkime augti“. Tekste nurodyti skyrybos variantai ir paaiškinti RAŠYBOS ypatumai.

     Lietuvių kalbos abėcėlė, kitaip raidynas, yra lotyniško pagrindo, jį sudaro 32 raidės* (raidžių pavadinimus žr. čia). Lotynų kalbos raidės papildytos nosinėmis raidėmis ą, ę, į, ųir raidėmis su diakritiniais ženklais: č, š, ž, ė, ū. Raidžių pavadinimus žr. konsultacinį įrašą abėcėlė.

 Raidynas

     Iš kai kurių abėcėlės raidžių yra sudaryti dviraidžiaidz, , ch.

* Nelietuviškuose žodžiuose (ypač asmenvardžiuose) dar pavartojamos raidės: Q q, W w, X x, kiek rečiau Ä ä, Ö ö, Ü ü, kiek rečiau Æ æ, Å å, Ø ø ir kt. („Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, 1997, p. 19).

     Leidinys „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) yra vienintelis norminis rašybos taisyklių rinkinys (sutrumpintai – LKRS).

     Šio leidinio pirmoji dalis „Rašyba“ (žr. poskyrį LKRS turinys viršuje) galioja tiek, kiek neprieštarauja vėliau priimtiems nutarimams, pirmiausia 1997 m. birželio 19 d. nutarimui Nr. 60Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (Žin., 1997, 63-1490; 2004, 81-2930; 2006, 107-4086; žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“), antroji dalis „Skyryba“ 2006 m. paskelbta nebegaliojančia (daugiau žr. Skyryba). Į Kalbos komisijos 60-ąjį nutarimą sujungtos ankstesnių. t. y. 1977–1990 metų, Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos mokslų akademijos nutarimų Nr. 1–32 rašybos ir skyrybos nuostatos.

     Dar atkreipiame dėmesį į vėlesnes Kalbos komisijos ir Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės rekomendacijas:

     Rekomendacija „Dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide“ buvo apsvarstyta išplėstinėje Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisėje kartu su įvairių konfesijų atstovais. Projektas liko Kalbos komisijos nepatvirtintas, tačiau iš principo juo galima remtis, žr. Nutarimai, Projektai.

     2008 m. kovo 3 d. Kalbos komisija buvo sudariusi darbo grupę rašybos taisyklėms peržiūrėti: D. Vaišnienė (grupės vadovė), A. Kazlauskienė, N. Linkevičienė, A. Malakauskas, R. Rinkauskienė, N. Sližienė. Grupė diskutavo dėl nosinių raidžių veiksmažodžių esamojo laiko šaknyse, ilgųjų ir trumpųjų balsių veiksmažodžių šaknyse, joto rašybos tarptautiniuose žodžiuose, žodžių rašymo kartu ir skyrium, santrumpų, sutrumpinimų, didžiųjų raidžių, kabučių, brūkšnių ir kitų ženklų vartojimas. Grupės išvadas ketinama panaudoti naujame leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ – 2018 m. VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė svarsto R. Vladarskienės ir P. Zemlevičiūtės parengtą „Rašybos“ dalies juodraštį. 

     Rašybos, skyrybos ir skiriamųjų ženklų vartojimo klausimai iš naujo aptarti svarstant „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovą“Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovą“ (Liuksemburgas, 2014). Laikinosios pakomisės (A. Drukteinis, L. Murinienė, R. Vladarskienė, L. Pažūsis, N. Maskaliūnienė, J. Kelpšienė) posėdžiuose rengėjams iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovavo E. Jakulis. 

     2018–2019 m. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė apsvarstė naujo leidinio „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė R. Vladarskienė, P. Zemlevičiūtė) rankraštį. 2020 m. sausį apsvarstytos recenzentų pastabos. Patobulintas leidinio rankraštis toliau bus teikiamas svarstyti Kalbos komisijai (numatyta svarstyti dalimis per kelis posėdžius). 


Naujienose

  • apie rašybos normų patikslinimus

2008-05-27 Svarstyta šąla, bąla, gęsta, mąžta... rašyba  (A. Pangonytė, VLKK.lt)

2020-06-01 Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos (R. Vaskelaitė, VLKK.lt; Gimtoji kalba, 2020, nr. 5, p. 3–9) 
 

  • apie rašybos normų svarstymus

2014-05-06  Internete „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas“ (A. Pangonytė, VLKK.lt)
 

  • apie rašybos ypatumų aiškinimus:

2010-04-01  Diktantas „Skubėkime augti“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais)

2010-05-08  Diktantas „Kazlai, pilni smėlio“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais)

2013-02-27  Diktantas „Senelio laiškas“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais)

2014-02-24  Diktantas „Skrydis“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais)

2014-04-12  Diktantas „Paukščiai lizdų visokiausių“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais)  

2015-02-23 Laura Sintija Černiauskaitė „Pokalbis“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2015-04-11 Sigitas Parulskis „Diena ne veltui“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2016-02-29 Danutė Kalinauskaitė „Sugrįžimas“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2016-04-09 Mindaugas Nastaravičius „Parytys“(su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2017-02-26 Alvydas Šlepikas „Bedugnė“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2017-04-08 Donatas Petrošius „Ir laimingai“ (su RAŠYBOSpaaiškinimais) 

2018-03-05 Julius Sasnauskas „Vienkartinumas“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2018-04-07 Donaldas Kajokas „Grok, Jurgi, grok...“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2019-03-12 Dovilė Filmanavičiūtė „Odė moterystei“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2019-04-13 Ištrauka iš Vaižganto romano „Pragiedruliai“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

2020-03-02  Diktantas „Milinė“ (su RAŠYBOS paaiškinimais) 

 

  • apie raštingumą

2007-03-06  Tautos raštingumas ir jo skatinimo būdai (LRT, VLKK.lt)

2012-10-04  VLKK atstovės pasitarime dėl brandos egzaminų raštingumo vertinimo normų (VLKK.lt) 

2012-12-20  Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstyti moksleivių raštingumo pokyčiai (VLKK.lt) 

2013-02-13  Kolegijos pirmakursių raštingumas: gal lietuvių kalbai nereikalingos nosinės raidės? (Tyrimas) (Aušra Rimkutė) 

2013-03-28  Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstytos neraštingumo problemos (VLKK.lt) 

2013-02-28  Dalyvauta ŠMM darbo grupės posėdyje dėl mokinių raštingumo gerinimo priemonių (VLKK.lt) 

2013-04-24  LEU rektorato posėdyje aptartos specialybės kalbos dėstymo problemos (VLKK.lt) 

2013-09-30  Bus siekiama gerinti kariūnų kalbos įgūdžius (VLKK.lt) 

2013-11-15  ŠMM pateikti siūlymai nemažinti funkcinio lietuvių kalbos raštingumo reikalavimų (VLKK.lt) 

2015-02-03  Akademinės kalbos tyrimas rodo žemą raštingumo lygį (VLKK.lt)      

 


     Dar žr. svetainės įrašus, turinčius žymę „rašyba“; konsultacinius įrašus su žyma „rašyba“. 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt.

Paskutinė redakcija 2020 m. birželis.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Rašybos grupė apsvarstė veiksmažodžių, rašomų su nosinėmis esamajame laike, rašybos pakeitimo galimybes ir galimas pasekmes.
Šiame komisijos posėdyje nutarimu patvirtinti valdų ir kraštų pavadinimai, geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo rekomendacija ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų nauja redakcija...
Paskutiniame šios kadencijos Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, kt.
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.

Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nutarė tenkinti VLKK skundą ir panaikino Vilniaus apygardos teismo įpareigojimą civilinės būklės akte moteriai įrašyti vyriškosios giminės pavardę.