Šiame komisijos posėdyje nutarimu patvirtinti valdų ir kraštų pavadinimai, geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo rekomendacija ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų nauja redakcija...
Šiame posėdyje pristatyti sociologinio tyrimo „Kalba darbe“ rezultatai, patvirtinti sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimai: vietoj pavadinimo Rangūnas įrašytas Neipidas, pakeista pavadinimo Palikiras rašyba – Palikyras ir kt.
Kalbos komisijos posėdyje neprieštarauta dėl teisės terminų, sudarytų iš žodžio „nusikaltimas“ ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pvz., „nusikaltimas žmogaus laisvei“.
Posėdyje aptarti pakomisių darbo planai, patvirtinti Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrieji reikalavimai, Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai, aprobuoti nauji terminų rinkiniai.
Paskutiniame šios kadencijos Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, kt.
Pirmajame posėdyje komisija aprobavo „Karybos enciklopedinį žodyną“, pritarė Bendriesiems naujųjų skolinių norminimo principams, sudarė darbo grupę publikuotinų raštijos paminklų rengimo reikalavimams parengti.

Parengė 2006 m. Kalbos komisijos sudaryta darbo grupė: J. Girčienė, E. Jakaitienė, D. Liutkevičienė ir L. Vaicekauskienė. Svarstyta ir patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. vasario 15 d. posėdyje. Principai turėtų padėti rengiant rekomendacijas dėl naujųjų skolinių. Iš surinktų duomenų komisija tikisi pildyti draudžiamų svetimybių sąrašą (Didžiųjų klaidų sąrašą), rengti leksikos rekomendacijas.

Šiame komisijos posėdyje apsvarstyti du žodynai, nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai, priimta rekomendacija „Dėl Tarmių (šnektų) žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, kt.
Šiame posėdyje aprobuotas 2-asis „Fizikos terminų žodyno“ leidimas, dešimt terminų straipsnių, patvirtinti Lietuvos vietovardžių sąrašo (patvirtinto 63-iuoju nutarimu) pakeitimai...
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.
Šiame posėdyje aprobuotas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento parengtas terminų straipsnių rinkinys ir apsvarstytas nutarimo „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Posėdyje aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių, baigtas svarstyti nutarimo „Dėl privalomosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių ir trylikos standartų terminai, pradėti svarstyti skyrybos nutarimų projektai ir kt.
Komisija svarstė naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatymo projektą ir aprobavo devynis terminų straipsnių rinkinius bei brūkšninio kodavimo terminų standartą.
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.
Posėdyje patvirtinti 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimai.
Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.