1-ajai kirčiuotei priklauso tie priesagos -inis, -ė būdvardžiai, kurių pamatinių žodžių dgs. naudininkas turi kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį (kitaip sakant, šie būdvardžiai grindžiami 1-osios arba 2-osios kirčiuotės žodžiais, turinčiais kirčiuotą paskutinį kamieno skiemenį), pvz.: pvz.: dū́minis, -ė (: dū́mas 1 kirč., dū́-mams), jū́rinis, -ė (: jū́ra 1 kirč., jū́-roms), rañkinis, -ė (: rankà 2 kirč, rañ-koms), dokumeñtinis, -ė (: dokumeñtas 2 kirč., do-ku-meñ-tams).

      2-ajai kirčiuotei priklauso ir turi kirtį priesagoje -inis, -ė tie būdvardžiai, kurių pamatinių žodžių dgs. naudininkas turi nekirčiuotą priešpaskutinį skiemenį – kirčiuotą paskutinį arba trečią ir tolesnį nuo galo skiemenį (3, 3a, 3b, 4, 1 kirčiuotės žodžiai), pvz.: darbìnis, -ė (: dárbas 3 kirč., dar-báms), dienìnis, -ė (: dienà 4 kirč., die-nóms), eilìnis, -ė (: eilė̃ 4 kirč., ei-lė́ms), laukìnis, -ė (: laũkas 4 kirč., lau-káms); vasarìnis, -ė (: vãsara 1 kirč., vã-sa-roms), ataskaitìnis, -ė (: atãskaita 1 kirč., a-tãs-kai-toms), visuomenìnis, -ė (: visúomenė 1 kirč., vi-súo-me-nėms).

      Priesagos -inis būdvardžiai, reiškiantys medžiagą (iš ko ar su kuo kas padaryta), bendrinėje kalboje paprastai esti 2-osios kirčiuotės, nors pamatinių žodžių dgs. naudininkas turi kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį, pvz.: medìnis, -ė (: mẽdis, mẽ-džiams), metalìnis, -ė (: metãlas, me-tãlams). 

      Tiesa, kai kurie būdvardžiai, ypač padaryti iš svetimos kilmės daiktavardžių, priklauso 1-ajai kirčiuotei (t. y. paklūsta pagrindinei taisyklei), pvz.: rą̃stinis, -ė (: rą̃stas, rą̃s-tams), aliẽjinis, -ė (: aliẽjus, aliẽ-jams), betòninis, -ė (: betònas, betònams), porceliãninis, -ė (: porceliãnas, porceliãnams).

      Kai kurie kirčiuojami dvejopai: agur̃kinis, -ė 1 arba agurkìnis, -ė 2, cùkrinis, -ė 1 arba cukrìnis, -ė 2 (pagal medžiagos ir nemedžiagos taisyklę geriau – cukrìniai avinėliai, bet cùkrinis diabetas), smė̃linis, -ė 1 ir smėlìnis, -ė 2. (Daugiau priesagos -inis, -ė būdvardžių kirčiavimo gretybių žr. 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijoje Nr. 12004 m. spalio 28 d. rekomendacijoje Nr. 12 skyriuje Nutarimai, Tartis ir kirčiavimas.)

     Parengta pagal norminį D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyną“ (Vilnius, 2007)

     Dar žr. konsultacinius įrašus:

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą