Įterpiniai (daugiau ar mažiau apstabarėjusios atskiros žodžių formos arba apstabarėję posakiai) išskiriami kableliais, pvz.: Ilgai dar kalbėjosi tiedu senu pažįstamu, galima sakyti, draugu; užjautė viens kitą, na, ir, žinoma, suprato viens kitą. Savick. Laimė, nė vieno žmogaus tarpdury nebuvo, nes visus, matyt, sutraukė į vidų kalbėtojas, kurio kiekvienas žodis buvo girdėti net lauke. Myk.-Put.

     Būdingiausi įterpiniai yra šie: aišku, aiškus (galimas, suprantamas, žinomas) daiktas (dalykas), savaime aišku, anot (ko nors), antra (kita) vertus, (ko nors) apmaudui (džiaugsmui, gailesčiui, laimei, nelaimei, nerimui, nusivylimui, pykčiui…), atrodo, be to, be kita ko (be kitko), beje, bėda, būdavo, deja, (ko nors) duomenimis (įsitikinimu, liudijimu, manymu, išmanymu, nuomone, parodymais, skaičiavimu, žiniomis…), gaila, galima sakyt(i) (manyti, teigti…), (kaip nors) galvojant (kalbant, manant, sakant, šnekant, žiūrint…), gėda, gėda sakyti, kaip girdžiu (girdi, girdėti, matau, matai, matyt(i), minėjau, minėta, pabrėžiama, pranešama, sakoma, žinoma…), kaip paprastai, kaip (kas nors) kalba (nurodo, pasakoja, praneša, pripažįsta, rašo, sako, šneka, teigia…), kiek atsimenu (girdėjau, numanau, pamenu, suprantu, žinau…), keista, keisčiausia, laimė, nelaimė, laimei, nelaimei, manau, manai, pamanyk, reikia manyt(i), matau, matai, matos(i), maža to, negana to, pasak (ko nors), pavyzdžiui, pirma (viena)…, antra (kita)…, trečia…, po teisybei, regis, man regis (rodos), rods, rodos(i), atrodo, pasirodo, sakau, sakai, sako, sakysim(e), sakyčiau, aiškiau (atvirai, geriau, konkrečiai, konkrečiau, paprastai, paprasčiau, švelniai, švelniau, teisingiau, tikriau, tiksliau, trumpai, trumpiau…) sakant (kalbant, pasakius, tariant, šnekant), sprendžiant (iš ko nors), suprantama, svarbiausia, šiaip ar taip, šneka, tarp mudviejų (mūsų) šnekant (kalbant), tarp kita ko, tarp kitko, teisybė, tiesa, tiesą (teisybę) sakant (pasakius), vadinas(i), vargas, žinai, žinok, žinote, žinoma, žiūriu, žiūrėk, žiūrėkit(e), žodžiu, vienu žodžiu, (vienu) žodžiu sakant (tariant) ir kt.

     Leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Vilnius, 1992, p. 178–182) tarp būdingiausių dar teikti ir šie įterpiniai: be abejo, be abejojimo, ko gero, bijau, kieno nors žodžiais, teigimu, kieno galva, supratimu, nepaisant ko, išskyrus ką, atvirkščiai, priešingai (negu kas), skirtingai nuo ko, vadinas(i), bendrais bruožais.

     Kaip įterpiniai gali būti skiriami ir modaliniai žodžiai.

Žymės: skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą