Ortografija – tai žodžių ir jų formų rašymo taisyklių visuma. Grafikos taisyklės nustato raidžių funkcijas, ortografijos taisyklės – kaip rašyti konkrečius žodžius.

     Lietuvių kalbos rašyba remiasi daugiausia fonetiniu ir morfologiniu, be to, šiek tiek tradiciniu principu. Kiekvienas jų yra savaip susijęs su grafikos taisyklėmis.

     Remiantis fonetiniu principu žodžiai rašomi taip, kaip girdimi, pvz.: barška, kanda, paukštis, sluoksnis, baikštus. Fonetiškai rašomi tokie žodžiai, kurie darybiškai nebesiejami su kitais tos pačios šaknies žodžiais, pvz.: anksti, ankštas, daiktas, inkstas, lukštas, rykštė, skirpstas, lazda, lizdas. Tik vienas kitas žodis dėl įsigalėjusios tradicijos rašomas fonetiškai, nors dar palyginti nesunkiai gali būti susiejamas su kitais tos pačios šaknies žodžiais, plg.: sluoksnis ir sluoguoti, slėgti; aukštas ir augo, augus; dičkis ir didis, didžio; juočkis ir juodas.

      Remiantis tradiciniu principu žodžiai ar morfemos rašomi taip, kaip iš seno įprasta juos rašyti. Pvz., nosinėmis ą, ę, į, ų žymimi ilgieji balsiai, kilę iš dvigarsių an, en, in, un, bet seniai jau nebetariami pro nosį. Iš tradicijos raide i žymimas priebalsių minkštumas, rašoma arba nerašoma priebalsė 1 (jotas) žodžio pradžioje prieš dvibalsį ie, pvz.: iena, ieškas, bet Jieznas, Jiesia ir kt.

     Morfologinis principas reikalauja tas pačias morfemas (žodžio dalis) rašyti vienodai, neatsižvelgiant į jų tarimo skirtumus, pvz.: segu, segti, segdamas, segtukas. Morfologinė rašyba nesutampa su fonetine, kai garsai, kalbos sraute veikiami kitų garsų, pakinta pagal tam tikrus fonetikos dėsnius ir žodžiai vienaip tariami, o kitiap rašomi, pvz.: segti (tariama sekti), užsuko (tariama usuko), pusseserė (tariama puseserė). 

      Plačiau žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, 1992, p. 6–7.

      Dar žr. Nutarimai. RAŠYBA; banko įrašą „ortografija“.  

Žymės: įdomu, rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą