Naujame 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime (pirmas leidimas 2005 m.) atsižvelgiant į viešosios kalbos polinkius, vartoseną (kai kurie siūlymai neprigijo, kai kurie skoliniai įgijo tam tikrų stilistinių reikšmės niuansų, reikalingų tam tikro stiliaus tekstuose ir pan.), pakeistas kai kurių skolinių vertinimas (žr. platesnį komentarą naujienose).

     1. Skoliniai, kurių vertinimas pakeistas iš griežtesnio į du statmenus brūkšnius (vertinami kaip šalutiniai bendrinės kalbos normos variantai) ar vieną statmeną brūkšnį (vertinami kaip lygiaverčiai normos variantai): 

altimètras tarpt. || tech. aukščiãmatis      (buvo svet. vngt.)

anšlãgas tarpt. || muz., teatr. añtplūdis      (buvo svet. vngt.)

anū̃kas, skol. | vaikáitis, -ė (dukráitė, sūnáitis)      (buvo skol. ||)

archipelãgas tarpt. || geogr. salýnas      (buvo svet. vngt.)

aršùs, - skol. || 1. pktas, -; 2. kerštngas, -a; 3. smarkùs, -; nartùs, -      (buvo svet. vngt.)

audiokanãlas tarpt. || tech. gar̃so dãžnių kanãlas      (buvo svet. vngt.)

autodidãktas, tarpt. || savamõkslis,       (buvo svet. vngt.)

1 bagètas tarpt. || spec. rė́mjuostė      (buvo svet. vngt.)

bãlius skol. || puotà, pókylis, póbūvis, pasilnksminimas, vakarė̃lis     (buvo svet. vngt.)

bntas tarpt. | vỹturas      (buvo svet. vngt.)

bintúoti tarpt. | vỹturiuoti; (ap)ršti      (buvo svet. vngt.)

bistrò tarpt. || užkand, ùžeiga      (buvo svet. ntk.)

bòileris tarpt. || (vandens) šildytùvas      (buvo svet. vngt.)

1 bordiū̃ras tarpt. || šalgatvio bortẽlis      (buvo svet. ntk.)

bòrdinis, -ė tarpt. || tam̃siai raudónas, -a, vỹšninis,       (buvo hibr. vngt.)

chãki tarpt. || rusvai̇̃ žalsvà (spalva)      (buvo svet. vngt.)

disciplinà tarpt. || 1. ped. dalỹkas; 2. drausmė̃       (antroji (drausmės) reikšmė buvo svet. vngt.)

domkrãtas tarpt. || kėlklis      (buvo svet. vngt.)

eklèras tarpt. | maist. plikýtas pyragáitis      (buvo svet. vngt.)

ekvãtorius tarpt. || geogr. pusiáujas      (buvo svet. vngt.)

ekvinòkcija tarpt. || astr. lygiãdienis      (buvo svet. vngt.)

fãkelas tarpt. || dẽglas      (buvo svet. vngt.)

farširúoti tarpt. || maist. įdarýti      (buvo svet. vngt.)

farvãteris tarpt. || jūr. laivãkelis      (buvo svet. vngt.)

fitomeliorãcija tarpt. || ž. ū. žéldinamoji meliorãcija      (buvo svet. ntk.)

forsúoti tarpt. || spar̃tinti; ddinti      (buvo svet. vngt.)

fundameñtas tarpt. || pãgrindas, pãmatas, atramà      (buvo svet. vngt.)

furùnkulas tarpt. | šùnvotė      (buvo svet. vngt.)

futliãras tarpt. || 1. dė̃klas; makšts; 2. įmaũtė; 3. akin      (buvo svet. ntk.)

galà (koncertas) tarpt. || iškilmngas, šveñtiškas (koncertas)      (buvo svet. ntk.)

garderòbas tarpt. || 1. (visà) aprangà; drabùžiai; 2. drabuž      (buvo svet. ntk.)

golbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų riedulỹs      (buvo svet. ntk.)

grlis tarpt. || keptùvas      (buvo svet. vngt.)

hospitalizúoti tarpt. || (pa)guldýti į ligóninę      (buvo hibr. vngt.)

incèstas tarpt. || kraujómaiša       (buvo svet. vngt.)

ingredieñtas tarpt. || 1. sudedamóji dals; 2. dgs. maist. sudėts      (buvo svet. vngt.)

kalãdė skol. || 1. trnka; 2. (kortų) málka       (buvo svet. vngt.)

kaladė̃lė skol. || 1. trinkẽlė; 2. kubẽlis      (buvo hibr. vngt.)

kalãnas tarpt. || zool. jū́rinė ū́dra      (buvo svet. vngt.)

kalkuliãtorius tarpt.  || skaičiuotùvas      (buvo svet. vngt.)

kapišònas tarpt. || gobtùvas      (buvo svet. vngt.)

kapòtas tarpt. || tech. añtvožas, dañgtis; gaũbtas      (buvo svet. ntk.)

karbùnkulas tarpt. | pktvotė       (buvo svet. vngt.)

kãriesas tarpt. || ėduons      (buvo svet. vngt.)

2 klỹnas skol. || 1. tar̃pkojis, šãkumas; 2. antùkas, prãrėžas      (buvo svet. vngt.)

kontineñtas tarpt. || geogr. žemýnas      (buvo svet. vngt.)

kontineñtinis, tarpt. || geogr. žemýninis,       (buvo svet. vngt.)

kornišònai tarpt. || maist. (marinúoti) agurkė̃liai       (buvo svet. ntk.)

kòrtai tarpt. dgs. || sport. tèniso aikštýnas       (buvo svet. vngt.)

kòrtas tarpt. || sport. tèniso aikštẽlė       (buvo svet. vngt.)

krosbrýdingas tarpt. || ž. ū. (vei̇̃slių) krỹžminimas      (buvo svet. ntk.)

matrãcas skol. || rė́minis čiužinỹs       (buvo svet. ntk.)

meridiãnas tarpt. || dienóvidinis      (buvo svet. vngt.)

nesesèras tarpt. || reikmen, reikmenų̃ dėžùtė, skrynẽlė       (buvo svet. ntk.)

ofèrta tarpt. || ekon. 1. rãštiškas pasiū́lymas; 2. siū́lomoji káina       (buvo svet. ntk.)

pándusas tarpt.  || núovaža, núožulna       (buvo svet. ntk.)

papamoblis tarpt. || pópiežiaus automoblis       (buvo svet. ntk.)

paralèlė tarpt. || geogr. lygiãgretė       (buvo svet. vngt.)

parkomãtas tarpt. | blietų automãtas         (buvo svet. ntk.)

parkomètras tarpt. | stovė́jimo skaitklis       (buvo svet. ntk.)

parkuoti tarpt. || statýti (automobilį)       (buvo hibr. ntk.)

pknikas tarpt. || škyla       (buvo svet. vngt.)

plastmãsė psn. || plãstikas       (buvo svet. vngt.)

plastmasi̇̀nis, psn. || plastiknis,        (buvo svet. vngt.)

portjė tarpt. || svet. dùrininkas      (buvo svet. vngt.)

próanūkis, skol. | próvaikaitis (pródukraitė)        (buvo skol. ||)

respektabilùs, -i̇̀ tarpt. || orùs, -; garbùs, -        (buvo svet. vngt.)

rolingbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų mestnis       (buvo svet. ntk.)

salvnija tarpt. || bot. plū̃stis       (buvo svet. ntk.)

siurprzas tarpt. || staigmenà; netikėtùmas       (buvo svet. vngt.)

skelètas tarpt. || anat. griáučiai       (buvo svet. vngt.)

skvòšas tarpt. || sport. si̇́eninis       (buvo svet. vngt.)

snùkeris tarpt. || sport. ángliškasis biliárdas       (buvo svet. ntk.)

solstìcija tarpt. || astr. saulė́grįža       (buvo svet. vngt.)

šncelis tarpt. | maist. pjausnỹs       (buvo svet. vngt.)

švei̇̃corius tarpt. || dùrininkas,        (buvo svet. vngt.)

tarpkontineñtinis, tarpt. || tarpžemýninis        (buvo svet. vngt.)

tèsteris tarpt. || 1. tech. tikrklis, tikrintùvas; 2. chem. bandklis; 3. mėginỹs, mėginukas       (buvo svet. ntk.)

tofù tarpt. || maist. sòjų varškė̃       (buvo svet. ntk.)

turnikètas tarpt. || sukami̇́eji vartẽliai, kryžmniai vartẽliai        (buvo svet. ntk.)

vãjus skol. || 1. kampãnija; ãkcija; 2. triùkšmas, šurmulỹs, sujudmas        (buvo svet. ntk.)

vulkãnas tarpt. || geogr. ugnkalnis       (buvo svet. vngt.) 

      2. Skoliniai, kurių vertinimas šiek tiek pašvelnintas: svet. ntk. į svet. vngt.

amaretis svet. vngt. – maist. migdõlinis sausai̇̃nis     (buvo svet. ntk.)

banda svet. vngt. – 1. gaujà; 2. grùpė      (buvo svet. ntk.)

biplanas svet. vngt. – tech. dvsparnis, dvispar̃nis lėktùvas      (buvo svet. ntk.)

brasas svet. vngt. – sport. plaukmas krūtinè       (buvo svet. ntk.)

buksyras svet. vngt. – 1. vilkts; 2. vilkkas        (buvo svet. ntk.)

buljonas svet. vngt. – maist. sultinỹs        (buvo svet. ntk.)

butonjerė svet. vngt. – ãtlapo kilpẽlė; ãtlapo púokštė        (buvo svet. ntk.)

datatorius svet. vngt.– spec. dãtos spaũdas, datuotùvas        (buvo svet. ntk.)

deltaplanas svet. vngt. – av., sport. skraidỹklė        (buvo svet. ntk.)

diagonalė svet. vngt. – įstrižai̇̃nė       (buvo svet. ntk.)

espadrònas svet. vngt. – sport. kárdas        (buvo svet. ntk.)

getrai svet. vngt. – 1. blauzdnės; 2. añtbačiai; 3. tam̃prės       (buvo svet. ntk.)

gilzė svet. vngt. – tūtà, tūtẽlė        (buvo svet. ntk.)

irisas svet. vngt. – bot. vil̃kdalgis        (buvo svet. ntk.)

kėgelbanas svet. vngt. – 1. sport. kė́glių tãkas; 2. kė́glinė        (buvo svet. ntk.)

kerlingas svet. vngt. – sport. akménslydis         (buvo svet. ntk.)

kronšteinas svet. vngt. – gémbė        (buvo svet. ntk.)

kūkalis svet. vngt. – bot. ráugė        (buvo svet. ntk.)

lamperija svet. vngt. – stat. ãpvadas; dailýlentė        (buvo svet. ntk.)

minoritetas svet. vngt. – mažumà        (buvo svet. ntk.)

mitelšpilis svet. vngt. – sport. pártijos vidurỹs        (buvo svet. ntk.)

mogulas svet. vngt. – sport. gūbrnis         (buvo svet. ntk.)

monoplanas svet. vngt. – tech. vi̇́ensparnis, vienspar̃nis lėktuvas        (buvo svet. ntk.)

nipelis svet. vngt. – tech. 1. į̇́mova; 2. ùžmova         (buvo svet. ntk.)

parkingas svet. vngt. – (automoblių) aikštẽlė         (buvo svet. ntk.)

pomponas svet. vngt. – siuv. bum̃bulas        (buvo svet. ntk.)

prekursorius svet. vngt. – chem. prmtakas         (buvo svet. ntk.)

primulė svet. vngt. – bot. raktãžolė        (buvo svet. ntk.)

rifliai svet. vngt. – spec. riẽvės         (buvo svet. ntk.)

rolmopsas svet. vngt. – maist. sil̃kių suktinùkas         (buvo svet. ntk.)

rozariumas svet. vngt. – rožýnas         (buvo svet. ntk.)

rozetė svet. vngt. – el. kištùkinis lzdas         (buvo svet. ntk.)

salvija svet. vngt. – bot. šalavjas        (buvo svet. ntk.)

sateltas svet. vngt. – astr. palydõvas         (buvo svet. ntk.)

sateltinis, svet. vngt. – astr. palydõvinis,         (buvo svet. ntk.)

sensorius svet. vngt. – tech. jutklis         (buvo svet. ntk.)

serigrafija svet. vngt. – men. šilkogrãfija         (buvo svet. ntk.)

šarmas svet. vngt. – žavesỹs, patrauklùmas; kerai̇̃         (buvo svet. ntk.)

šarnyras svet. vngt. – tech. lañkstas         (buvo svet. ntk.)

špalerinis, hibr. vngt. – ž. ū. žardẽlinis,         (buvo svet. ntk.)

špaleris svet. vngt. – ž. ū. 1. žardẽlis; 2. gyvãsienė         (buvo svet. ntk.)

štrichas svet. vngt. – 1. lnija; brūkšnỹs; 2. brúožas         (buvo svet. ntk.)

štrichuoti svet. vngt. – brūkšniúoti         (buvo svet. ntk.)

triplanas svet. vngt. – tech. trsparnis, trispar̃nis lėktùvas         (buvo svet. ntk.)

zinija svet. vngt. – bot. gvaizdū̃nė         (buvo svet. ntk.)  

     3. Vertinimas pagriežtintas vos keleto žodžių: 

bicepsai svet. ntk. = raũmenys      (buvo svet. vngt.)

bukmeikeris, svet. ntk. = lažýbų tárpininkas, ; totalizãtoriaus tárpininkas       (buvo svet. vngt.)

kliringas svet. vngt. – ekon. tarpùskaita       (buvo tarpt. ||)

kontrãktas svet. vngt. – sutarts       (buvo tarpt. ||)

šampinionas svet. ntk. = bot., maist. pievãgrybis       (buvo svet. vngt.) 

     Čia neteikiamas sąrašas žodžių, kurių vertinimas keistas iš dviejų statmenų brūkšnių į vieną ar atvirkščiai, tekstų kūrėjų ir redaktorių skoliniai, žymimi vienu ar dviem brūkšniais, vertintini atsižvelgiant į konkretų tekstą, į konkrečią kalbinę situaciją.

Dar žr. konsultacinį įrašą nauji skoliniai KP knygelėje.

Žymės: leksika
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą