Spausdinti

Mokslo doktorantūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, 22, 28 punktai.

22. Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei tam pritaria doktorantūros komitetas, kita kalba. Disertacijos arba kaip disertacija ginamos mokslinės monografijos santrauka rašoma kita nei disertacijos ar monografijos tekstas kalba. Tais atvejais, kai disertacijos ar monografijos tekstas parašytas ne lietuvių kalba, privaloma pateikti santrauką lietuvių kalba. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba.

28. Disertacija ginama viešame gynimo tarybos posėdyje. Posėdis vyksta lietuvių kalba. Tais atvejais, kai posėdyje vartojama kita kalba, turi būti verčiama į lietuvių kalbą. Posėdžiui vadovauja gynimo tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių (įskaitant ir dalyvaujančius telekonferencijos būdu). Jei gynimo tarybą sudaro 3 nariai, posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja jie visi. Posėdyje perskaitomi nedalyvaujančių gynimo tarybos narių ir kiti gauti atsiliepimai apie disertaciją.

Visą nutarimo tekstą žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.93A0AC24F927/TAIS_455139