Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS
K O N S T I T U C I J A
(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume)
14 straipsnis
Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

117 straipsnis
Visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeimyninio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį.
Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba.
Asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, garantuojama teisė dalyvauti tardymo ir teisminiuose veiksmuose per vertėją.

Visą tekstą žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=237975&Condition2=