Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2004 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. N-8 (97)

TERMINŲ ŽODYNŲ VERTINIMO TAISYKLĖS

 

1. Terminų žodynų vertinimo taisyklės reglamentuoja Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija) leidėjų teikiamų spausdintinių ir elektroninių terminų žodynų (toliau – žodynas) vertinimo procedūrą.

2. Kalbos komisijai vertinti leidėjas pateikia du spausdintinius žodyno teksto egzempliorius ir elektroninį žodyno egzempliorių (diskeliu, kompaktiniu disku ar pan.).

3. Žodyne turi būti nurodyti leksikografiniai šaltiniai, visi lietuviški terminai – sukirčiuoti. Rengėjai taip pat prideda sąrašą terminų, nesutampančių su teikiamais Kalbos komisijos įvertintuose tos srities žodynuose, ir motyvuotą paaiškinimą, kodėl siūlomi kitokie terminai.

4. Žodynai vertinami tokia tvarka:

4.1. Žodyno ekspertizę atlieka Kalbos programų koordinavimo tarybos paskirti ne mažiau kaip du ekspertai – atitinkamos srities specialistas ir kalbininkas terminologas. Ekspertais negali būti žodyną rengusio mokslinės ar kitokios įstaigos dalinio (katedros, laboratorijos, skyriaus ir pan.) darbuotojai.

4.2. Kalbos komisijai nustatytu laiku ekspertai raštu pateikia žodyno recenzijas su išvadomis (siūlyti teigiamai įvertinti arba grąžinti taisyti). Ekspertų pastabos raštu pateikiamos žodyno rengėjams.

4.3. Žodyno rengėjai ar leidėjai pataiso žodyną pagal ekspertų pastabas, raštu pateikia motyvuotą paaiškinimą dėl tų ekspertų siūlymų, į kuriuos neatsižvelgta.

4.4. Pataisytas žodynas svarstomas Kalbos programų ekspertų tarybos Terminologijos pakomisės (toliau – Terminologijos pakomisė) posėdyje, dalyvaujant žodyno rengėjams ir (ar) leidėjams; jiems atstovauja rengimo grupės vadovas arba mokslinis redaktorius, kalbos klausimais – grupės kalbininkas.

4.5. Terminologijos pakomisės posėdyje priimamas sprendimas teikti žodyną svarstyti komisijai arba siūlyti rengėjams jį pataisyti. Pataisytą žodyną Terminologijos pakomisė svarsto iš naujo.
Terminologijos pakomisei antrą kartą nusprendus, kad žodynas neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų ir pagrindinių terminologijos principų, jis daugiau nebesvarstomas.

4.6. Kalbos komisija, posėdyje apsvarsčiusi Terminologijos pakomisės siūlymus ir žodyno terminologinę kokybę, priima protokolinį nutarimą dėl jo įvertinimo.

5. Kalbos komisijos teigiamai įvertintas žodynas atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, jo terminų visuma – pagrindinius terminologijos principus.

6. Žodyno terminologinė kokybė įvertinama vienu iš dviejų lygių:

6.1. Terminai patenkinamai susisteminti ir sunorminti; žodyno poantraštiniame lape įrašoma: Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.

6.2. Terminai labai gerai susisteminti ir sunorminti, daugumos terminų vertė patikrinta ilgesnės vartosenos, priimtinas lietuviškų ir skolintų terminų santykis; žodyno poantraštiniame lape įrašoma: Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritaria.

7. Įvertinto žodyno leidėjams išsiunčiamas Kalbos komisijos posėdžio protokolo išrašas.

8. Žodyno poantraštiniame lape rengėjai nurodo žodyną recenzavusių Kalbos komisijos paskirtų ekspertų pavardes.