Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2004 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. N-8 (97)
(Žin., 2004, Nr. 92-3395)
(2013 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. N-3 (139) redakcija (Žin., 2013-05-09, Nr. 92-3395);
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015 m. gegužės 8 d.)

TERMINŲ ŽODYNŲ VERTINIMO TAISYKLĖS

 

 1. Terminų žodynų vertinimo taisyklės reglamentuoja rengiamų spausdintinių ir elektroninių terminų žodynų (toliau – žodynas), leidėjų teikiamų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija), vertinimo procedūrą.

2. Kalbos komisijai vertinti leidėjai pateikia žodyną elektronine laikmena ir du spausdintinius žodyno teksto egzempliorius.

3. Žodyne turi būti nurodyti leksikografiniai šaltiniai, visi lietuviški terminai – sukirčiuoti. Rengėjai taip pat prideda sąrašą terminų, nesutampančių su teikiamais Kalbos komisijos įvertintuose tos srities žodynuose, ir motyvuotą paaiškinimą, kodėl siūlomi kitokie terminai.

4. Žodynai vertinami tokia tvarka:

4.1. Žodyno ekspertizę atlieka Kalbos komisijos ekspertai: kalbininkas terminologas, prireikus (jei kartu su žodynu leidėjai nepateikia atitinkamos srities specialisto ekspertizės išvadų) – ir atitinkamos srities specialistas. Ekspertais negali būti žodyną rengusio mokslinės ar kitokios įstaigos dalinio (katedros, laboratorijos, skyriaus ir pan.) darbuotojai.

4.2. Kalbos komisijai nustatytu laiku ekspertai raštu pateikia žodyno recenzijas su išvadomis (siūlyti teigiamai įvertinti arba grąžinti taisyti). Ekspertų pastabos raštu pateikiamos žodyno rengėjams.

4.3. Žodyno rengėjai ar leidėjai pataiso žodyną pagal ekspertų pastabas, raštu pateikia atsakymą į jas: trumpai apžvelgia, kas ir kaip yra pataisyta, nurodo ekspertų pastabas, į kurias neatsižvelgta, ir motyvuotai paaiškina, kodėl neatsižvelgta. Prireikus žodynas gali būti teikiamas ekspertams vertinti pakartotinai.

4.4. Pataisytas žodynas svarstomas Kalbos komisijos Terminologijos pakomisės (toliau – Terminologijos pakomisė) posėdyje, dalyvaujant žodyno rengėjams ir (ar) leidėjams; jiems atstovauja rengimo grupės vadovas arba mokslinis redaktorius, kalbos klausimais – grupės kalbininkas.

4.5. Terminologijos pakomisės posėdyje priimamas sprendimas teikti žodyną svarstyti komisijai arba siūlyti rengėjams jį pataisyti. Pataisytą žodyną Terminologijos pakomisė prireikus svarsto iš naujo. Terminologijos pakomisei antrą kartą nusprendus, kad žodynas neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų ir (ar) pagrindinių terminologijos principų, jis daugiau nebesvarstomas.

4.6. Kalbos komisija, posėdyje apsvarsčiusi Terminologijos pakomisės siūlymus ir žodyno terminologinę kokybę, priima sprendimą dėl jo įvertinimo.

5. Kalbos komisijos teigiamai įvertintas žodynas atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, jo terminų straipsnių visuma – pagrindinius terminologijos principus. Publikuojamame žodyne (jei žodynas spausdintinis – poantraštiniame lape, jei žodynas elektroninis – jo apraše) turi būti įrašoma terminologinės kokybės vertinimo žyma „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“ ir nurodomos šį žodyną recenzavusių Kalbos komisijos ekspertų pavardės.

6. Įvertinto žodyno leidėjams išsiunčiamas Kalbos komisijos raštas ir posėdžio protokolo išrašas.

7. Pakartotinai leidžiamas Kalbos komisijos teigiamai įvertintas spausdintinis ar elektroninis žodynas iš naujo nevertinamas, jei nėra taisomas ir (ar) pildomas.

8. Šio nutarimo nustatyta tvarka Kalbos komisijai vertinti turi būti teikiami pakartotinai leidžiamo Kalbos komisijos teigiamai įvertinto žodyno taisomi ir (ar) nauji terminų straipsniai. Jei pataisyti ir (ar) nauji terminų straipsniai nėra įvertinti Kalbos komisijos, žodyno leidėjai neturi teisės pakartotiniame jo leidime įrašyti terminologinės kokybės vertinimo žymos. 

 _____________________________

Nebegaliojantys dokumentai:

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 59 „Dėl terminų žodyno aprobavimo“ (Žin., 1997, Nr. 12-257; dalinis pakeitimas Žin., 2001 Nr. 29-962).