Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-1 (132)

 

 

TERMINŲ STANDARTŲ VERTINIMO TAISYKLĖS

      1. Terminų standartų vertinimo taisyklės reglamentuoja Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija) Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Standartizacijos departamentas) teikiamų Lietuvos terminų standartų (toliau – standartai) vertinimo procedūrą.
      2. Kalbos komisijai Standartizacijos departamentas pateikia du departamento nustatyta tvarka parengto standarto egzempliorius (Kalbos komisijos prašymu – ir elektroninį standarto teksto variantą). Terminai turi būti sukirčiuoti. Lydraštyje nurodoma standarto rengimo grupės kalbininko pavardė.
      3. Standarto kalbinę ekspertizę atlieka Kalbos komisijos Kalbos programų koordinavimo tarybos paskirtas ekspertas terminologas (toliau – ekspertas). Prireikus gali būti skiriami du ekspertai. 
      4. Kalbos komisijos nustatytu laiku ekspertas raštu pateikia standarto recenziją. Eksperto pastabas Kalbos komisija raštu pateikia Standartizacijos departamentui. 
      5. Standarto rengėjai jį pataiso pagal eksperto pastabas, raštu Kalbos komisijai pateikia motyvuotą paaiškinimą dėl tų eksperto siūlymų, į kuriuos neatsižvelgta.
      6. Pataisytas standartas svarstomas Kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje, dalyvaujant Standartizacijos departamento paskirtiems atstovams. 
      Posėdyje priimamas sprendimas teikti standartą svarstyti Kalbos komisijai arba siūlyti rengėjams jį pataisyti atsižvelgiant į posėdžio metu išdėstytas pastabas.
      7. Kalbos komisija, atsižvelgdama į Terminologijos pakomisės siūlymą, posėdyje priima sprendimą dėl standarto įvertinimo. Teigiamai įvertinamas standartas, kurio lietuviški terminų straipsniai atitinka pagrindinius terminologijos principus ir kalbos taisyklingumo reikalavimus.
      8. Kalbos komisijos teigiamai įvertinto standarto pratarmėje turi būti įrašyta: „Lietuviškus terminų straipsnius įvertino Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“
      9. Standartizacijos departamentui išsiunčiamas Kalbos komisijos posėdžio, kuriame buvo įvertintas standartas, protokolo išrašas.