Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-1 (132)
(2018 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-8 (170) redakcija)

 

LIETUVOS STANDARTŲ TERMINŲ STRAIPSNIŲ VERTINIMO TAISYKLĖS

1. Lietuvos standartų terminų straipsnių vertinimo taisyklės reglamentuoja Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija) Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Standartizacijos departamentas) teikiamų Lietuvos standartų terminų straipsnių (toliau – terminų straipsniai) vertinimo procedūrą.
2. Kalbos komisijai pateikiamas Standartizacijos departamento nustatyta tvarka dalykiškai ir kalbiškai parengtas elektroninis terminų straipsnių variantas. Terminų straipsnių antraštiniai terminai turi būti sukirčiuoti.
3. Terminų straipsnių kalbinę ekspertizę atlieka Kalbos komisijos ekspertas terminologas (toliau – ekspertas). Prireikus gali būti skiriami du ekspertai.
4. Kalbos komisijos nustatytu laiku ekspertas raštu pateikia savo pastabas dėl terminų straipsnių. Šias pastabas Kalbos komisija raštu pateikia Standartizacijos departamentui.
5. Standartizacijos departamentas terminų straipsnius pataiso pagal eksperto pastabas ir pateikia Kalbos komisijai kartu su raštišku atsakymu į pastabas ir motyvuotu paaiškinimu dėl tų eksperto siūlymų, į kuriuos neatsižvelgta.
6. Jei Kalbos komisijai pateikti terminų straipsniai Standartizacijos departamento prašymu turi būti vertinami skubos tvarka, kalbinė ekspertizė neatliekama, terminų straipsniai teikiami svarstyti Kalbos komisijos Terminologijos pakomisei.
7. Pagal eksperto pastabas pataisyti arba skubos tvarka vertinami terminų straipsniai svarstomi Kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje, dalyvaujant Standartizacijos departamento paskirtiems atstovams. Posėdyje priimamas sprendimas teikti terminų straipsnius svarstyti Kalbos komisijai arba siūlyti Standartizacijos departamentui juos pataisyti, atsižvelgiant į posėdžio metu išdėstytas pastabas, o pataisytus vėl pateikti Kalbos komisijai.
8. Kalbos komisija, atsižvelgdama į Terminologijos pakomisės siūlymą, posėdyje priima sprendimą dėl terminų straipsnių įvertinimo. Teigiamai įvertinami pagrindinius terminologijos principus ir lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus atitinkantys terminų straipsniai.
9. Standartizacijos departamentui išsiunčiamas Kalbos komisijos posėdžio, kuriame buvo įvertinti terminų straipsniai, protokolo išrašas.
10. Lietuvos standarto, kurio terminų straipsnius yra teigiamai įvertinusi Kalbos komisija, pratarmėje turi būti įrašyta: „Lietuviškus terminų straipsnius teigiamai įvertino Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“