Spausdinti

Šiame skyriuje:

Kalbos komisijos terminologijos veikla

Lietuvių kalbos terminijos

  • norminimas,
  • vertinimas,
  • kaupimas,
  • sklaida.
Terminologiškai vertinami:

Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšomis Kalbos komisija rėmė terminų žodynų rengimą ir (ar) leidybą – iš viso paremta daugiau kaip 40 žodynų.

Pagal šią programą Kalbos komisija taip pat rėmė Matematikos ir informatikos instituto lietuvių kalbos terminų bazės (Lietuvių kalbos terminyno) rengimą.

Lietuvių kalbos terminynas skirtas įvairioms terminijos tvarkymo ir vartojimo reikmėms (mokslo tiriamiesiems darbams; esamiems terminams sisteminti, norminti, standartizuoti; naujiems terminų žodynams bei žinynams sudaryti; mokymo reikalams; kaip informacijos šaltinis vertėjams, redaktoriams ir kt.). Terminų bazę sudaro mokslo, technikos, meno ir kitų sričių terminai su išsamiu jų aprašu. Šiuo metu Lietuvių kalbos terminyne yra per 280 000 terminų iš dvidešimt septynių įvairių sričių terminų žodynų.

Lietuvių kalbos terminynas prieinamas kiekvienam interneto vartotojui, savo kompiuteryje įdiegusiam terminyno programą, teikiančią prieigą internetu prie terminų bazės.

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšomis Kalbos komisija rėmė aiškinamųjų medienos, poligrafijos, lietuvių kalbotyros, elektrotechnikos ir elektronikos gaminių, veterinarijos, botanikos (augalų biologijos ir geografijos), maitinimo įmonių terminų žodynų ir dvikalbio politechnikos žodyno rengimą.

Vienas iš 2016–2018 metams skirtos Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos tikslų – skatinti įvairių sričių terminijos kūrimą, plėtoti terminų tvarkybos sistemą: 1) rengti sričių, kurių terminija iki šiol mažai tvarkyta, aiškinamuosius terminų žodynus ir (ar) terminų straipsnių rinkinius; 2) Lietuvos Respublikos terminų banką pildyti naujausiais terminų straipsnių rinkiniais ir terminais iš naujausių aiškinamųjų žodynų.

Pagal 2019–2021 metams parengtą Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą taip pat numatyta gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą: 1) parengti vartotojams aktualių sričių, kurių terminija iki šiol mažai tvarkyta, aiškinamųjų terminų žodynų ir (ar) terminų straipsnių rinkinių; 2) pildyti Lietuvos Respublikos terminų banką naujausiais terminų straipsnių rinkiniais ir terminais iš naujausių aiškinamųjų žodynų; 3) užtikrinti rengiamų terminų žodynų, terminų standartų ir terminų straipsnių rinkinių terminologinę kokybę.

Lietuvos Respublikos terminų bankas

Lietuvos Respublikos terminų bankas – valstybės informacinė sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir internete pateiktų aprobuotų, teiktinų lietuvių kalbos terminų straipsnių rinkinių ir neteiktinų terminų visuma. Plačiau žr. svetainės skyriuje „Terminų bankas“.

Užeiti į Terminų banką.

Paaiškinimą, kaip ieškoti Terminų banke, galima rasti čia.
Jeigu nematote kirčiuotų lietuviškų raidžių, įsidiekite šriftą „Palemonas“, žr. čia.

Terminijos rekomendacijos

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 „Dėl Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos patvirtinimo“, Kalbos komisija leidžia rekomendacijas, kuriose skelbia įvairių sričių lietuviškus terminus (žvaigždute * pažymėtų rekomendacijų terminai paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke).

Daugiau žr. čia.

Terminijos leidiniai

Kalbos komisija pagal botanikos specialisto dr. Z. Gudžinsko parengtus ir Terminologijos pakomisės apsvarstytus augalų pavadinimų sąrašus parengė ir išleido 9 knygeles. Knygelės išleistos iš Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos lėšų.
Daugiau žr. čia.

Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas

Vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo tvarkos aprašu ir naudodamasi Lietuvos Respublikos terminų banko organizacine struktūra Kalbos komisija koordinuoja iš Europos sąjungos institucijų terminologų ar kitų atsakingų asmenų gautų terminų derinimą, bendro sprendimo priėmimą.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas – Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų prižiūrimų ar tiriamų sričių specialistų tinklas, kuriuo siekiama geriau derinti Europos Sąjungos teisės aktų lietuvių kalba ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminiją, gerinti jos kūrimo ir tvarkymo sąlygas. Tikimasi, kad forumas padės palaikyti Europos Sąjungos institucijų ryšius su įvairių sričių ekspertais Lietuvoje ir parems Europos Sąjungos teisės aktų terminų lietuvių kalba derinimo vieno langelio principu sistemą.

2011 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo steigiamoji konferencija.

Lietuvių terminologijos forumo įstatai
Lietuvių terminologijos forumo dalyvio kortelė
Užeiti į forumo svetainę.

Terminų žodynai

Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai: taikomi terminų žodynams, rengiamiems pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įgyvendinamas kalbos programas ir vertinamiems pagal Terminų žodynų vertinimo taisykles.

Kalbos komisijos įvertintų terminų žodynų sąrašas
Kalbos komisijos įvertintų terminų žodynų sąrašas (su anotacijomis)
Terminų banke skelbiamų terminų žodynų sąrašas

Kalbos komisija – Eurotermbanko konsorciumo narė

2007 m. Kalbos komisija, kaip Lietuvos Respublikos terminų banko duomenų tvarkytoja, pasirašė narystės sutartį su Eurotermbanko konsorciumu (EuroTermBank). Pagal šią sutartį Lietuvos Respublikos terminų bankas tapo išorine Eurotermbanko duomenų baze.
Eurotermbanko projektas, vykdytas 2005–2007 m. pagal Europos Komisijos Elektroninio turinio programą (eContent Programme), skirtas terminologijos darbui derinti ir vienyti naujosiose Europos Sąjungos šalyse, perimant kitų Europos Sąjungos terminijos tinklų patirtį. Projekto rezultatas – centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais.

Pagrindinė lietuvių terminologijos literatūra

Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius, 2002.
Gaivenis K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 2014.
Gaivenytė-Butler J., Keinys S., Noreikaitė A. Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė. Vilnius, 2008.
Kaulakienė A. Terminologija. Terminografija. Terminija. Vilnius, 2014
Keinys S. Dabartinė lietuvių terminologija. Vilnius, 2005.
Keinys S. Terminologijos abėcėlė. Vilnius, 1980.
Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija. Vilnius, 2005.
Kvašytė R. Mokomasis terminologijos žodynėlis. Šiauliai, 2005.
LST ISO 1087-1: 2005 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 1 dalis. Teorija ir taikymas“ (tapatus ISO 1087-1: 2000) [negalioja].
LST ISO 1087-2: 2005 „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“ (tapatus ISO 1087-2: 2000) [negalioja].
LST ISO 12616: 2006 „Vertimui skirta terminografija“ (tapatus ISO 12616: 2002).
LST ISO 1951: 2005 „Terminografijoje vartojami leksikografiniai simboliai ir spaudos sutartiniai“ (tapatus ISO 1951: 1997) [negalioja].
LST ISO 704: 2010 „Terminologijos darbas. Principai ir metodai“ (tapatus ISO 704: 2009).
LST ISO 704: 2006 „Terminologijos darbas. Principai ir metodai“ (tapatus ISO 704: 2000) [negalioja].
LST ISO 860: 2008 „Terminologijos darbas. Sąvokų ir terminų darninimas“ (tapatus ISO 860: 2007).
LST ISO 860: 2006 „Terminologijos darbas. Sąvokų ir terminų darninimas“ (tapatus ISO 860: 1996) [negalioja].
Terminologija, 1995–, t. 2– [Terminologijos vagos, 1994, T. 1].
Terminologijos taisymai. Parengė K. Gaivenis, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius. Vilnius, 1992.

Svarbesnės terminologijos naujienos:

2016-04-12 Pradedamas rengti ryšių su visuomene terminų žodynas
2015-06-08 Dvi dienos – terminologijai
2014-07-02 Ar reikalinga „panelinė diskusija“?
2014-06-05 4-oji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų terminologijos forumo konferencija
2014-05-20 Kas gali būti žalias
2014-01-23 Euro pavadinimas lietuvių kalboje nesikeis
2013-12-23 Dėl termino „kaštai“
2013-06-11 Pasitarimas dėl anglų k. termino „coaching“ lietuviško atitikmens
2013-06-11 Įvyko 3-ioji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo konferencija
2013-03-28 Iš 2012 m. veiklos ataskaitos: Terminija
2012-06-15 Lietuvių terminologijos forumo 2-oji konferencija
2012-03-07 Iš 2011 m. veiklos ataskaitos: Terminija
2011-11-29 Jau veikia Lietuvių terminologijos forumo svetainė
2011-10-06 Dėl termino „pulas“
2011-06-07 Įsteigtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas
2011-04-18 Iš 2010 m. veiklos ataskaitos: Terminija
2011-03-09 Terminijos langelis atvertas sėkmingai
2010-12-20 Terminologų pasitarime Liuksemburge – apie Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų derinimą
2010-10-05 Krepšinio čempionatas ar pirmenybės?
2010-04-13 Terminų ringas: „marketingas“ prieš „rinkodarą“
2009-04-17 Vietoj „žiniatinklio“ – „saitynas“
2009-03-10 „Apskaitos anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis žodynas“ neatitinka bendrinės kalbos taisyklingumo ir terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų
2007-12-17 Nauja Terminų žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų redakcija
2007-01-22 „Šaltyšius“ ir „krivūlė“ – įstatymui netinkami žodžiai
2006-12-15 Dėl termino „poįstatyminis teisės aktas“
2006-06-06 Iš 2005 m. veiklos ataskaitos: Terminija
2005-02-28 Apsvarstyta standarto „Terminologijos darbas“ 2 dalis
2005-03-31 Iš 2004 m. veiklos ataskaitos: Terminija
2004-11-02 „Euras“ ir toliau bus linksniuojamas
2004-06-02 Dėl terminų su dėmeniu „izo-“
2004-05-17 Dėl termino „miško ūkis“
2004-05-17 Dėl termino „šilumnešis“
2004-01-30 Terminologų nuomonė dėl vedinių „žuviena“, „lydekiena“, „lašišiena“ ir pan.
2004-01-30 Dar šis tas iš terminijos: „naujadara“
2004-01-23 Dėl termino angl. „search engine“ lietuviško atitikmens
2003-12-10 Dar kartą dėl vaisiaus pavadinimo „marakuja“
2003-12-10 Dėl angl. „eco-school“ lietuviško atitikmens
2003-11-19 Dėl sudėtinių terminų sandų „krizinis“ ir „kritinis“ vartojimo
2003-10-21 Į vartoseną vėl grįžta „proceñtas“
2003-07-09 Komentaras dėl „euro“ kirčiavimo
2003-01-11 Dėl termino angl. „sustainable development“ lietuviško atitikmens

Terminologijos praktikos patarimai

Terminų rašymas didžiąja raide

Pastabas ir komentarus prašome rašyti adresu vlkk@vlkk.lt.

Paskutinė redakcija 2021 m. vasaris.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.