Spausdinti

 

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas iki 2008-10-02*

Rekomenduojami daiktavardžių kirčiavimo variantai (2017-08-02) PDF, 215 KB

ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“

agur̃kinis, -ė 1, agurkìnis, -ė 2

aidė́ti, áidi (aĩdi), aidė́jo

aiksė́ti, áiksi, aiksė́jo; áiksėti, áiksi, áiksėjo

aistrà 4, 2

akmenkalỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmenskaldỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmentašỹs, -ė̃ 34b, 3a

alèrgija 1, aler̃gija 1

alèrginis, -ė 1, aler̃ginis, -ė 1

alèrgiškas, -a 1, aler̃giškas, -a 1

aliái, aliaĩ, dll.

 

alió, aliõ

aliumìninis 1, aliuminìnis 2

amsė́ti, ámsi, amsė́jo; ámsėti, ámsi, ámsėjo

analìzinis, -ė 1

angliãvandenilis 1, angliavandenìlis 2

angliãvandenis 1, angliavandẽnis 2

angliniñkas, -ė 2, añglininkas, -ė 1

ankstývai, ankstyvaĩ

ankstývas, -a 1, ankstývas, -à 3

añtralangis 1, antrãlangis 1

añtvalkalas 1, 34b

apgargė́ti, apgárga (àpgarga), apgargė́jo

apglaistýti, apglaĩsto, apglaĩstė; apgláistyti, apgláisto, apgláistė

apglíeti, apglíeja, apglíejo; apgliẽti, apgliẽja, apgliẽjo

apiber̃ti, apìberia, apìbėrė; apibérti, apìberia, apibė́rė

apibraižýti, apibraĩžo, apibraĩžė; apibráižyti, apibráižo, apibráižė

ãpkala 1, apkalà 3b

apkraštỹs 3b, ãpkraštis 1

apliñkinis, -ė 1, aplinkìnis, -ė 2

apráišti, apráišta, apráišo; apraĩšti, apraĩšta, apraĩšo

apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1

apsmur̃gti, apsmur̃gsta, apsmur̃go; apsmùrgti, apsmùrgsta, apsmùrgo

apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė; apsvérti, àpsveria, apsvė́rė

apžer̃ti, àpžeria, àpžėrė; apžérti, àpžeria, apžė́rė

arbãtinė 1, arbatìnė 2 (dktv.)

arbãtinis 1, arbatìnis 2 (dktv.)

arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2

arkliniñkas, -ė 2, árklininkas, -ė 1 (bdv.)

ašakótas, -a 1

ašarótas, -a 1

ataidė́ti, atáidi (ataĩdi), ataidė́jo

ãtkrantis 1

atókiai, atokiaĩ

atókus, -i 1, atokùs, -ì 4

atseikė́ti, atseĩki, atseikė́jo; atséikėti, atséiki (atséikėja), atséikėjo

ãtsiauta 1, atsiautà 3b

atsibraižýti, atsibraĩžo, atsibraĩžė; atsibráižyti, atsibráižo, atsibráižė

atsíeti, atsíeja, atsíejo; atsiẽti, atsiẽja, atsiẽjo

ãtsija 1, atsijà 3b

ãtsijos 1, 3b

atskambė́ti, àtskamba, atskambė́jo

atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė; atsvérti, àtsveria, atsvė́rė

ãtvarta 1, atvartà 3b

atžer̃ti, àtžeria, àtžėrė; atžérti, àtžeria, atžė́rė

audrà 4, áudra 1

áudrinti, áudrina, áudrino; aũdrinti, aũdrina, aũdrino

audrótas, -a 1

augalótas, -a 1

áuksavabalis 1, auksãvabalis 1

aũlakilpė 1, aulãkilpė 1

áušalas 3a, aũšalas 3b

áušinti, áušina, áušino; aušìnti, aušìna, aušìno

autosèrvisas 1, autoser̃visas 1

ãvalynė 1, avalỹnė 2

 

baimìngai

baimìngas, -a 1

bàkinti, bàkina, bàkino; bãkinti, bãkina, bãkino

bàkyti, bàkija, bàkijo; bãkyti, bãkija, bãkijo

balà 2, 4

báldalas 3a, bal̃dalas 3b

bãlinis, -ė 1, balìnis, -ė 2

báltymė 1, baltỹmė 2

bambė́ti, bámba (bam̃ba), bambė́jo

bámbinti, bámbina, bámbino; bam̃binti, bam̃bina, bam̃bino

bambsė́ti, bámbsi, bambsė́jo; bámbsėti, bámbsi, bámbsėjo

barkū̃nas 2

bãtistas 3b

bemòlis 2, bèmolis 1

benè, bène, dll.

bepìgu, bepigù, prv.

ber̃ti, bẽria, bė̃rė; bérti, bẽria, bė́rė

bijū̃nas 2

bimbaliúoti, bimbaliúoja, bimbaliãvo; bim̃baliuoti, bim̃baliuoja, bim̃baliavo

bìmbinti, bìmbina, bìmbino „daryti, kad bimbtų“

bim̃binti, bim̃bina, bim̃bino „nerangiai eiti“

bitùmas 2, bìtumas 1

bitùminis, -ė 1, bitumìnis, -ė 2,

bjauróti, bjaurója, bjaurójo; bjáuroti, bjáuroja, bjáurojo

blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo; blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo

blõgumu, blogumù, prv.

blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo; blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo

braižýti, braĩžo, braĩžė; bráižyti, bráižo, bráižė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“

bránginti, brángina, brángino „brangiai prašyti, kelti kainą“

brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“

bùivolas 3a, 1

bùlviakasė 1, bulviãkasė 1

bùlviakasis 1, bulviãkasis 1 „bulvių kasimo metas“

bùlviasodė 1, bulviãsodė 1

bùlviasodis 1, bulviãsodis 1

búožgalvis 1, buožgal̃vis 2

cèlsijus 1, cel̃sijus 1

cibà, cìba, jst.

 

cùkraligė 1, cukrãligė 1

cùkranendrė 1, cukrãnendrė 1

cùkrinis, -ė 1, cukrìnis, -ė 2

čiáupas 3, 1

čìrkš, išt.

čiukà, čiùka, jst.

dáigas 3, daĩgas 4

dáilinti, dáilina, dáilino; daĩlinti, daĩlina, daĩlino

dañtenos 3b, 1

darganótas, -a 1

daũžtelėti, daũžtelėja, daũžtelėjo; dáužtelėti, dáužtelėja, dáužtelėjo

degtìndaris, -ė 1, degtindarỹs, -ė̃ 3a

deguõninis, -ė 1, deguonìnis, -ė 2

deĩvė 2

desèrtas 1, deser̃tas 2

desèrtinis, -ė 1, deser̃tinis, -ė 1

dẽšimtkart

 

Deviñtinės 1, Devintìnės 2

dieglỹs 3, 4

dindė́ti, dìndi (diñdi), dindė́jo

dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo; dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo

dir̃važolė 1, dirvãžolė 1

dỹgliakiaulė 1, dygliãkiaulė 1

dỹgliakrūmis 1, dygliãkrūmis 1

dispèrsija 1, disper̃sija 1

dispèrsinis, -ė 1, disper̃sinis, -ė 1

divèrsija 1, diver̃sija 1

divèrsinis, -ė 1, diver̃sinis, -ė 1

drùmsčioti, drùmsčioja, drùmsčiojo; drum̃sčioti, drum̃sčioja, drum̃sčiojo

 

dūdà 2, 4

dum̃blas 2, 4

dum̃bliagrybis 1, dumbliãgrybis 1

dum̃blialaiškis 1, dumbliãlaiškis 1

dum̃bliavabalis 1, dumbliãvabalis 1

dúobagyviai 1, duobãgyviai 1

dúobagyvis 1, duobãgyvis 1

duonkepė̃ 3a, dúonkepė 1

džiūsnà 4, džiū́sna 1

ė́dinti, ė́dina, ė́dino; ėdìnti, ėdìna, ėdìno

ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2

ekspèrtinis, -ė 1, eksper̃tinis, -ė 1

ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2

ekstèrnu, eksternù

 

ekstravèrtiškas, -a 1, ekstraver̃tiškas, -a 1

èlfas 1, el̃fas 2

enèrgija 1, ener̃gija 1

epidèrmis 1, epider̃mis 2

epìtetas 1, epitètas 2

 

eũras 2

euròpinis, -ė 1

fejervèrkas 1, fèjerverkas 1

flúoras 1, fluòras 2

gáinioti, gáinioja, gáiniojo

gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2

galiõnas 2, galiònas 2

galvenà 3a, gálvena 1

gañdras 2, 4

gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo; gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo

gargė́ti, gárga (gar̃ga), gargė́jo

gargždė́ti, gárgžda (gar̃gžda), gargždė́jo

garmė́ti, gárma (gar̃ma), garmė́jo

gársinti, gársina, gársino; gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino

garstýčia 1, garstyčià 2

garstýtinė 1, garstỹtinė 1

gẽbenė 1, gebẽnė 2 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“

geltónymė 1, geltonỹmė 2

geotèrminis, -ė 1, geoter̃minis, -ė 1

gẽrumu, gerumù, prv.

 

giedrúoti, giedrúoja, giedrãvo

giltinė̃ 3a, gìltinė 1

gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gždulavo; girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo

gìrnapusė 1, girnãpusė 1

gývanašlis, -ė 1, gyvãnašlis, -ė 1

gývasakiai 1, gyvãsakiai 1

gývastis 1, gyvastìs 3a

glaistýti, glaĩsto, glaĩstė; gláistyti, gláisto, gláistė

gléiza 1, gleizà 4

glíeti, glíeja, glíejo; gliẽti, gliẽja, gliẽjo

glūdumà 3a, 3b

grãžumu, gražumù, prv.

grebė̃stas 2, grebė́stas 1

gríeti, gríeja, gríejo; griẽti, griẽja, griẽjo

grobuõnis, -ė 2, grobuonìs, -iẽs 3a

grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo; gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo

grūdlesỹs, -ė̃ 3a, grū́dlesis, -ė 1

gubèrnija 1, guber̃nija 1

gúoba 1

hèrbas 1, her̃bas 2

hèrbinis, -ė 1, her̃binis, -ė 1

hèrcogas 1, her̃cogas 1

hercogíenė 1, hèrcogienė 1

 

hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1

hipèrbolė 1, hiper̃bolė1

hipèrboliškas, -a 1, hiper̃boliškas, -a 1

įber̃ti, į̃beria, į̃bėrė; įbérti, į̃beria, įbė́rė

 

į́dagas 1, 3a

į́daras 1, 3a

įdomiaĩ, įdõmiai

įgarmė́ti, įgárma (į̃garma), įgarmė́jo

ikì, ìki, prv. „kol, dar“

ikì, ìki, jng. „kol, ligi“

ikì, ìki, prl.

į́kratas 1, 3a

ìlgainiui, ilgaĩniui

įmarmė́ti, įmárma (į̃marma), įmarmė́jo

į́namis, -ė 1, įnamỹs, -ė̃ 3a

indaujà 3b, 4

iñdigas 1, indìgas 2

iñdis 2, ìndis 1

inèrcija 1, iner̃cija 1

inèrcinis, -ė 1, iner̃cinis, -ė 1

inèrtinis, -ė 1, iner̃tinis, -ė 1

inèrtiškas, -a 1, iner̃tiškas, -a 1

invèrsija 1, inver̃sija 1

invèrsinis, -ė 1, inver̃sinis, -ė 1

įper̃ti, į̃peria, į̃pėrė; įpérti, į̃peria, įpė́rė

 

įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo

išbambė́ti, išbámba (ìšbamba), išbambė́jo

išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė; išbérti, ìšberia, išbė́rė

išbraižýti, išbraĩžo, išbraĩžė; išbráižyti, išbráižo, išbráižė „1. padaryti brėžinį; 2. išdraskyti; 3. išraižyti“

išgarmė́ti, išgárma (ìšgarma), išgarmė́jo

išglaistýti, išglaĩsto, išglaĩstė; išgláistyti, išgláisto, išgláistė

išglíeti, išglíeja, išglíejo; išgliẽti, išgliẽja, išgliẽjo

ìšimtinė 1, išimtìnė 2

išlíeti, išlíeja, išlíejo; išliẽti, išliẽja, išliẽjo „liejant pagaminti“

išlydėtùvės 2, išlydė́tuvės 1

išmarmė́ti, išmárma (ìšmarma), išmarmė́jo

išper̃ti, ìšperia, ìšpėrė; išpérti, ìšperia, išpė́rė

ištū́noti, ištū́no, ištū́nojo; ištūnóti, ištū́no, ištūnójo

ištvýroti, ištvýro, ištvýrojo; ištvyróti, ištvýro, ištvyrójo

išžer̃ti, ìšžeria, ìšžėrė; išžérti, ìšžeria, ìšžė́rė

į́žadas 1, 3a

įžūlùs, -ì 4

ýda 1, ydà 4

jáudrinti, jáudrina, jáudrino; jaũdrinti, jaũ̃drina, jaũdrino

jaunývai, jaunyvaĩ

jaunývas, -a 1, jaunývas, -à 3

jódinti, jódina, jódino; jõdinti, jõdina, jõdino

jungtìs 3, 4

juodgur̃klė 2

júodymė 1, juodỹmė 2

kabalióti, kabaliója, kabaliójo; kãbalioti, kãbalioja, kãbaliojo

kadà ne kadà

kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo; kãdaruoti, kãdaruoja, kãdaravo

káiliakraštis 1, kailiãkraštis 1

káiliamautis 1, kailiãmautis 1

káiliaraugis 1, kailiãraugis 1

káilinė 1, kailìnė 2

kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo

kakariekū̃, kakaríekū, kakarykū̃, išt.

kaltė̃ 4

kampiniñkas, -ė 2, kam̃pininkas, -ė 1

kapròninis, -ė 1, kapronìnis, -ė 2

karčiaĩ

kárdas 3, kar̃das 4

kariū̃nas, -ė 2, kariū́nas, -ė 1

káršatis 1, karšatìs 3a

kartòninis, -ė 1, kartonìnis, -ė 2

kartulỹs 3b, 3a

kartùs, -ì 3

karvedỹs, -ė̃ 3a

káržygiškai

káržygiškas, -a 1

karžygỹs, -ė̃ 3a

kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1

kaučiùkinis, -ė 1, kaučiukìnis, -ė 2

kaũktelėti, kaũktelėja, kaũktelėjo; káuktelėti, káuktelėja, káuktelėjo

káulaligė 1, kaulãligė 1

káulamilčiai 1, kaulãmilčiai 1

káulaplėvė 1, kaulãplėvė 1

kažìn, kažiñ, dll.

kedentùvė 2, kedéntuvė 1

keliñtinis, -ė 1, kelintìnis, -ė 2.

kélmabudė 1, kelmãbudė 1

kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2 ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’; kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’

kèltiškas, -a 1, keĺtiškas, -a 1

kemė̃žinti, kemė̃žina, kemė̃žino; kemė́žinti, kemė́́žina, kemė́́žino

 

keptùvė 2

kerpė́tas, -a 1, kérpėtas, -a 1

kéršas, -à 3, ker̃šas, -à 4

kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo; kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo

ketùrpėsčia, kẽturpėsčia, prv.

ketùrpėsčias, -a 1, kẽturpėsčias, -a 1

kiaũliamigis 1, kiauliãmigis 1

kiaũliašeris 1, kiauliãšeris 1

kiaũliataukiai 1, kiauliãtaukiai 1

kiaũliauogė 1, kiauliãuogė 1

kiaušdėjỹs, -ė̃ 3b, kiaũšdėjis, -ė 1

kiaušė̃dis 2

kìbiras 3b, kibìras 2

kýboti, kýbo, kýbojo; kybóti, kýbo, kybójo

kíetymė 1, kietỹmė 2

 

kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃̃ptelėjo; kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo

kišenìnis, -ė 2, kišẽninis, -ė 1

kýšoti, kýšo, kýšojo; kyšóti, kýšo, kyšójo

klaksóti, klàkso (klãkso), klaksójo

kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo; klẽdaruoti, klẽdaruoja, klẽdaravo

klèrkas 1, kler̃kas 2

klibìnda 1, klibindà 2, dkt.

 

klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo; klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo

klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo; klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo

kliùnkis 1, kliuñkis 2

kliū́tis 1, kliūtìs 4

klū́poti, klū́po, klū́pojo; klūpóti, klū́po, klūpójo

knaksóti, knàkso (knãkso), knaksójo

knapsóti, knàpso (knãpso), knapsójo

kniū́bsčiom(is), kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs

kniū́ra 1, kniūrà 4

kojenà 3a, kójena 1

komèrcija 1, komer̃cija 1

koncèrnas 1, koncer̃nas 2

koncèrtas 1, koncer̃tas 2

koncèrtinis, -ė 1, koncer̃tinis, -ė 1

konsèrvai 1, konser̃vai 2

konteĩneris 1, kontéineris 1

 

kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1

kontrovèrsiškas, -a 1, kontrover̃siškas, -a 1

kopà 2, kópa 1

 

kraujalakė̃ 34b, 3b, kraujãlakė 1

kraujãsiurbis, -ė 1

krẽkenos 3b, 1

krė́slas 3, 1

krešenà 3b, krẽšena 1

kriauklė̃ 4, kriáuklė 1

krióga 1, kriogà 4, dkt.

kruõpinis, -ė 1, kruopìnis, -ė 2

krūpsė́ti, krū́psi, krūpsė́jo; krū́psėti, krū́psi, krū́psėjo

krusčióti, krusčiója, krusčiójo; krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo

kuĩtena 1

kū̃liais, kūliaĩs

kumšė́ti, kùmši, kumšė́jo; kùmšėti, kùmši, kùmšėjo

kur̃ ne kur̃

kur̃čnebylis, -ė 1, kurčnebylỹs, -ė̃ 34b

kváištelėti, kváištelėja, kváištelėjo; kvaĩštelėti, kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo

kvapìnė 2, kvãpinė 1

kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“

lãpkritis 1 „vienuoliktasis mėnuo; lapų kritimo metas“

laũkymė 1, laukỹmė 2

lauknešà 3b, laũkneša 1, lauknešė̃ 3 b, laũknešė 1

lavóninė 1, lavonìnė 2

lãžintis, lãžinasi, lãžinosi; lažìntis, lažìnasi, lažìnosi

lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2

lėlỹs 4, 3

lemtìs 3, 4

lendrū̃nas 2, lendrū́nas 1

lė́šos 1, lė̃šos 4

liaukà 2, liáuka 1

liaũnas, -à 4, liáunas, -à 3

lydėtùvės 2, lydė́tuvės 1

líedinti, líedina, líedino; liẽdinti, liẽdina, liẽdino

líepinis, -ė 1, liepìnis, -ė 2

líeti, líeja, líejo; liẽti, liẽja, liẽjo „daryti iš lydyto metalo ar ko kito“

liucernà 2, liucèrna 1

lium̃pinti, lium̃pina, lium̃pino; liùmpinti, liùmpina, liùmpino

liū́tis 1, liūtìs 4

lõbti, lõbsta, lõbo; lóbti, lóbsta, lóbo

lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo; lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo

lūšnà 3, lū́šna 1

maĩštas 2, 4

makarõnai 2, makarònai 2

maloniaĩ, malõniai

marginiaĩ 3b, 3a

marginỹs 3b, 3a

márgymė 1, margỹmė 2

marguliúoti, marguliúoja, marguliãvo

margulỹs 3b, 3a

margúoti, margúoja, margãvo

marmė́ti, márma (mar̃ma), marmė́jo

márminti, mármina, mármino; mar̃minti, mar̃mina, mar̃mino

martáuti, martáuja, martãvo

mauraĩ 3, 4

máurėti, máurėja, máurėjo; maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo

máurinas, -à 3a, maũrinas, -à 3b

mãžmenininkas, -ė 1

melžtùvė 2, melžtuvė̃ 3a

mẽnas 4, 2

miltìngas, -a 1

mindžikúoti, mindžikúoja, mindžikãvo; miñdžikuoti, miñdžikuoja, miñdžikavo

mỹnioti, mỹnioja, mỹniojo; mýnioti, mýnioja, mýniojo

mìrštamai

 

molbèrtas 1, molber̃tas 2

móteržolė 1, motéržolė 1

 

mūrdaužỹs 3a, mū́rdaužis 1

mùrksa 1, murksà 2

mùslinas 1, muslìnas 2

naujakurỹs, -ė̃ 3 b, 34b

nebūtìs 3b, 4

negalià 2, nẽgalia 1

negarbė̃ 3b, 4

nepadoriaĩ, nepadõriai

nerijà 3b, 2

nẽrimastis 1, nerimastìs 34b

nèrvai 1, ner̃vai 2 „iš smegenų einanti skaidulų sistema, reguliuojanti organizmo veiklą; psichinė būsena“

nèrvas 1, ner̃vas 2 „skaidulų pluoštas, laidas, kuriuo dirgesys eina į smegenis ir iš jų, dirgsnis“

nèrvinis, -ė 1, ner̃vinis, -ė 1

nèrvinti, nèrvina, nèrvino; ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino

nesėkmė̃ 3b, 4

nešlovė̃ 3, 4

nešvánkiai, nešvañkiai

nešvánkus, -i 3, nešvankùs, -ì 4

netvarkà 3b, 4, nẽtvarka 1

nevaleikà 2, nevaléika 1

neviltìs 3b

nežinià 3b, 4

niáura 1, niaurà 3, dkvt.

niókoti, niókoja, niókojo; niokóti, niokója, niokójo

nir̃šinti, nir̃̃šina, nir̃šino; nìršinti, nìršina, nìršino

niùrksa 1, niurksà 3, dkvt.

nõrti, nõrsta, nõro; nórti, nórsta, nóro

nósiaryklė 1, nosiãryklė 1

nósiaskylė 1, nosiãskylė 1

nuaidė́ti, nuáidi (nuaĩdi), nuaidė́jo

nuber̃ti, nùberia, nùbėrė; nubérti, nùberia, nubė́rė

nubraižýti, nubraĩžo, nubraĩžė; nubráižyti, nubráižo, nubráižė „1. padaryti brėžinį; 2. nudraskyti“

nū̃diena 1, nūdienà 3b

nugarmė́ti, nugárma (nùgarma), nugarmė́jo

nùgarplauka 1, nugárplauka 1

nuglaistýti, nuglaĩsto, nuglaĩstė; nugláistyti, nugláisto, nugláistė

nugríeti, nugríeja, nugríejo; nugriẽti, nugriẽja, nugriẽjo

nugrubnãgis, -ė 2, nugrùbnagis, -ė 1

nulíeti, nulíeja, nulíejo; nuliẽti, nuliẽja, nuliẽjo „padaryti iš tirpyto metalo, vaško ar pan.“

numarmė́ti, numárma (nùmarma), numarmė́jo

nuodė́gulis 1, nuodėgulỹs 3a, 34a

núoviralas 1, 34a

nuper̃ti, nùperia, nùpėrė; nupérti, nùperia, nupė́rė

nusikal̃stamai

nuskambė́ti, nùskamba, nuskambė́jo

nusmel̃kti, nusmel̃kia, nùsmelkė

nusmur̃gti, nusmur̃gsta, nusmur̃go; nusmùrgti, nusmùrgsta, nusmùrgo

nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė; nusvérti, nùsveria, nusvė́rė

nužer̃ti, nùžeria, nùžėrė; nužérti, nùžeria, nužė́rė

ói, òi, jst.

óžiažolė 1, ožiãžolė 1

óžkarožė 1, ožkãrožė 1

paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b

paatogrąžỹs 35b, paatógrąžis 1

pabambė́ti, pabámba (pàbamba), pabambė́jo

paber̃ti, pàberia, pàbėrė; pabérti, pàberia, pabė́rė

padoriaĩ, padõriai

páikinti, páikina, páikino; paĩkinti, paĩkina, paĩkino

páistalas 3a, paĩstalas 3b

pajuõdėlis, -ė 1

pakalniuĩ, pakal̃niui, prv.

pakõjis 2, pakójis 1

pakojuĩ, pakõjui, prv.

pãkulinis 1, pakulìnis 2

pakulniuĩ, pakul̃niui, prv.

pãkulos 1, 3b

palaukė̃ 3b, palaũkė 2

palydà 3b, 2

palydėtùvės 2, palydė́tuvės 1

pãlydos 3b, palỹdos 2

pamarmė́ti, pamárma (pàmarma), pamarmė́jo

pamė̃klė 2, pamėklė̃ 3b

pãnieka 1, paniekà 3b

panõrti, panõrsta, panõro; panórti, panórsta, panóro

paper̃ti, pàperia, pàpėrė; papérti, pàperia, papė́rė

paplaukiuĩ, paplaũkiui, prv.

parankiaĩ, parañkiai parankiuĩ, parañkiui

parsibraižýti, parsibraĩžo, parsibraĩžė; parsibráižyti, parsibráižo, parsibráižė

pãrūgos 1, 3b

pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“

pasauliuĩ, pasaũliui

pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1

pasė́lis 1, pasėlỹs 3b

pasíeti, pasíeja, pasíejo; pasiẽti, pasiẽja, pasiẽjo

paslaugiaĩ, paslaũgiai

pasmel̃kti, pasmel̃kia, pàsmelkė

pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo; pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo

pãsukos 1, 3b

pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė; pasvérti, pàsveria, pasvė́rė

paširdžiaĩ 3b, pašìrdžiai 1

pãšukos 1, 3b

patal̃drobė 1, patáldrobė 1

pãtalynė 1, patalỹnė 2

patỹkom(is), patykõm, patykomìs

patýsoti, patýso, patýsojo; patysóti, patýso, patysójo

patogiaĩ, patõgiai

patū́noti, patū́no, patū́nojo; patūnóti, patū́no, patūnójo

patvýroti, patvýro, patvýrojo; patvyróti, patvýro, patvyrójo

paūksė́ti, paū́ksi (paū̃ksi), paūksė́jo

pavainìkis 2, pãvainikis 1

pavėjuĩ, pavė̃jui

paveldė́ti, pavéldi, paveldė́jo; pavéldėti, pavéldi, pavéldėjo

pavieniuĩ, paviẽniui

pavydžiaĩ, pavỹdžiai

pažer̃ti, pàžeria, pàžėrė; pažérti, pàžeria, pažė́rė

peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo; péizoti, péizoja, péizojo

pelė́kis, -ė 1, pelė̃kis, -ė 2, dkt.

pelkė́tas, -a 1, pélkėtas, -a 1

peltakỹs 3a, péltakis 1

penėtùvė 2, penė́tuvė 1

penkiãlinkai, peñkialinkai

penkiãlinkas, -a 1, peñkialinkas, -a 1

perìmetras 1, perimètras 2

pérteklius 1, per̃teklius 1

per̃ti, pẽria, pė̃rė; pérti, pẽria, pė́rė

pérvaras 1, 3a

pervèrsija 1, perver̃sija 1

pė̃stinti, pė̃stina, pė̃stino; pė́stinti, pė́stina, pė́stino

 

píenažolė 1, pienãžolė 1

pienìngas, -a 1

pìktumu, piktumù

pìliarožė 1, piliãrožė 1

pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo

pirmà, pìrma, prv.

pirmadėlė̃ 34a, 3b, pirmãdėlė 1

pìrmgalis 1, pirmgalỹs 3a

pirmuõnis 2, pirmuonìs, -iẽs 3a

pjaustinỹs 3b, 3a

plaktùvė 2, plaktuvė̃ 3b

pláustas 1, plaũstas 2

pláustininkas, -ė 1, plaũstininkas, -ė 1

pleiskanótas, -a 1

pleiskanóti, pleiskanója, pleiskanójo; pléiskanoti, pléiskanoja, pléiskanojo

pléntas 1, pleñtas 2

pléntininkas, -ė 1, pleñtininkas, -ė 1

plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2

pliūpsė́ti, pliū́psi (pliū̃psi), pliūpsė́jo

plūdenà 3b, plū̃dena 1

plū̃šinti, plū̃šina, plū̃šino; plū́šinti, plū́šina, plū́šino

plùtgalis 1, plutgalỹs 3b

pokirtìnis, -ė 2, pokir̃tinis, -ė 1

póledynmetis 1, poledýnmetis 1

pópinti, pópina, pópino; põpinti, põpina, põpino

porà 3, 4 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“

pórąsyk, põrąsyk

põteriauti, põteriauja, põteriavo; poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo

praber̃ti, pràberia, pràbėrė; prabérti, pràberia, prabė́rė

pralõbti, pralõbsta, pralõbo; pralóbti, pralóbsta, pralóbo

pratū́noti, pratū́no, pratū́nojo; pratūnóti, pratū́no, pratūnójo

praustùvė 2, praustuvė̃ 3b

priber̃ti, prìberia, prìbėrė; pribérti, prìberia, pribė́rė

pribraižýti, pribraĩžo, pribraĩžė; pribráižyti, pribráižo, pribráižė

prieĩnamai

príekalas 1, priekãlas 2

prieškirtìnis, -ė 2, prieškir̃tinis, -ė 1

prievartùs, -ì 4, 3a

prigargė́ti, prigárga (prìgarga), prigargė́jo

prigarmė́ti, prigárma (prìgarma), prigarmė́jo

priglíeti, priglíeja, priglíejo; prigliẽti, prigliẽja, prigliẽjo

prilíeti, prilíeja, prilíejo; priliẽti, priliẽja, priliẽjo „liejant pritvirtinti“

primarmė́ti, primárma (prìmarma), primarmė́jo

priseikė́ti, priseĩki, priseikė́jo; priséikėti, priséiki (priséikėja), priséikėjo

prisíeti, prisíeja, prisíejo; prisiẽti, prisiẽja, prisiẽjo

prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė; prisvérti, prìsveria, prisvė́rė

prižer̃ti, prìžeria, prìžėrė; prižérti, prìžeria, prižė́rė

pròcentas 1, proceñtas 2

procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1

próga 1, progà 4

pròmilė 1, promìlė 2

prošál, prv.

pū́dymas 1 „paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas“

puodlaižỹs, -ė̃ 3a, púodlaižis, -ė 1

puolenà 3a, púolena 1

purentùvas 2, puréntuvas 1

pur̃puras 3b, pùrpuras 1

pur̃slai 2, purslaĩ 4

pùsiasalis 1, pusiãsalis 1

ráibinti, ráibina, ráibino; raĩbinti, raĩbina, raĩbino

ráininti, ráinina, ráinino; raĩninti, raĩnina, raĩnino

ráinis, -ė 1, raĩnis, -ė 2

ráišas, -à 3, raĩšas, -à 4

ráiškiai, raĩškiai

ráiškus, -i 3, raiškùs, -ì 4

ráišti, ráišta, ráišo; raĩšti, raĩšta, raĩšo

raižinỹs 3b, 3a

rakañdas 2, rakándas 1

rãkursas 1, rakùrsas 1

rañkena 1, rankenà 3b

rasabraukỹs, -ė̃ 34b, 3b

rasakilà 34b, 3b, rasãkila 1

raudà 4

raudónymė 1, raudonỹmė 2

raudulỹs 3b, 3a

ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1

reĩkiamai

rekrū́tas 1, rekrùtas 2

relìnis, -ė 2, rèlinis, -ė 1

reñtgenas 1, rentgènas 2

rentgenìnis, -ė 2, retgèninis, -ė 1

revèrsas 1, rever̃sas 2

revèrsija 1, rever̃sija 1

rezèrvas 1, rezer̃vas 2

rezèrvinis, -ė 1, rezer̃vinis, -ė 1

ríešutmedis 1, riešùtmedis 1

 

rim̃tas, -à 4, rìmtas, -à 3

rinkà 2, rìnka 1

rytmetỹs 3a, rýtmetis 1

rómyti, rómija, rómijo; rõmyti, rõmija, rõmijo

rudšir̃mis, -ė 2, rùdširmis, -ė 1

rudšir̃vis, -ė 2, rùdširvis, -ė 1

rùgiagėlė 1, rugiãgėlė 1

rūgščiaĩ

rūgštỹnė 2

rum̃bas 4

rungtìs 3, 4

rū́sčiai, rū̃sčiai

rūstùs, -ì 3, 4

rū́šis 1, rūšìs 4

rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas 1

rūškanaĩ

rū́škanas, -à 3a

rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo; rutulióti, rutuliója, rutuliójo

saistýti, saĩsto, saĩstė; sáistyti, sáisto, sáistė

saldžiaĩ

saldžiarū̃gštis, -ė 2, saldžiãrūgštis, -ė 1

sąmojìngai, są́mojingai

sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1

sąmonìngai, są́moningai

sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1

samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo

santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo

sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo

są́rašas 3a , 1

satìninis, -ė 1, satinìnis, -ė 2

sauginỹs 3b, 3a

sáulažuvė 1, saulãžuvė 1

sausakimšaĩ, sausãkimšai

saũsakimšas, -à 34b, sausãkimšas, -a 1

sãvastis 1, savastìs 3b

sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo

sąžinìngai, są́žiningai

sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1

sė̃bras, -ė 2, sė́bras, -ė 1

seikė́ti, seĩki, seikė́jo; séikėti, séiki (séikėja), séikėjo

sė́menys 3a, 1

senývai, senyvaĩ

senývas, -a 1, senývas, -à 3

seradė̃lė 2, seradèlė 2

sèrveris 1, ser̃veris 1

sèrvisas 1, ser̃visas 1

síedinti, síedina, síedino; siẽdinti, siẽdina, siẽdino

 

síeti, síeja, síejo; siẽti, siẽja, siẽjo

sijà 4, 2

sinèrgija 1, siner̃gija 1

skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2

 

skáidrinti, skáidrina, skáidrino; skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino

skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi; skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi

skambė́ti, skam̃ba, skambė́jo

skardà 4

skardiniñkas, -ė 2, skar̃dininkas, -ė 1

skerdenà 3b, sker̃dena 1

sker̃ssnukis 1, skerssnùkis 2

skiáutininkas, -ė 1

skiedinỹs 3a, 3b

skylmušỹs 3b, skỹlmušis 1

skilvỹs 4, skil̃vis 2

sklandytùvas 2, sklandýtuvas 1

sklendė̃ 4, skleñdė 2

skliaũtas 2, 4

skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2

skrúostas 1, 3

skuduriniñkas, -ė 2, skùdurininkas, -ė 1

skujà 4, 2

slė̃nis 2

slyvìnis, -ė 2, slỹvinis, -ė 1

smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo; smárkauti, smárkauja, smárkavo

smaugulỹs 3b, 3a

smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2

smė̃lis 2

smel̃kti, smel̃kia, smel̃kė „aštriai skaudėti, diegti“

smil̃tlendrė 1, smìltlendrė 1

smil̃tpievė 1, smìltpievė 1

smil̃tžemis 1, smìltžemis 1

smur̃gti, smur̃gsta, smur̃go; smùrgti, smùrgsta, smùrgo

smùrtas 1, smur̃tas 2

smùrtininkas, -ė, smur̃tininkas, -ė 1

smùrtinis, -ė 1, smur̃tinis, -ė 1

snaĩguolė 1, snaiguõlė 2

snárglinas, -à 3a, snar̃glinas, à 3b

snarglỹs 3, 4

snaudulỹs 3b, 3a

snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo; snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo

snūdulỹs 3b, 3a

snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo; snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo

sódriai, sõdriai

sódrus, -i 3, sodrùs, -ì 4

spaustùvė 2, spáustuvė 1

spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1

spéigas 1, speĩgas 4

speigúotas, -a 1

spyriótis, spyriójasi, spyriójosi; spỹriotis, spỹriojasi, spỹriojosi

sprengsė́ti, spréngsi, sprengsė́jo; spréngsėti, spréngsi, spréngsėjo

sprógymė 1, sprogỹmė 2

sprū́doti, sprū́do, sprū́dojo

spurganótas, -a 1

sráigtas 1, sraĩgtas 2

sráigtinis, -ė 1, sraĩgtinis, -ė 1

sraũjymė 1, sraujỹmė 2

stabdỹs 4, stãbdis 2

stamantriaĩ, stamañtriai

statulà 3b, 2

stèrlingas 1, ster̃lingas 1

stìmulas 3b, 1

stypỹnė 2

stýra 1, styrà 4

stýroti, stýro, stýrojo; styróti, stýro, styrójo

stoginiñkas, -ė 2, stógininkas, -ė 1

stórmena 1, stormenà 3a

strãkalas 3b

strakalióti, strakaliója, strakaliójo; strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo

strapalióti, strapaliója, strapaliójo; strãpalioti, strãpalioja, strãpaliojo

strazdanótas, -a 1

strė́ngalis 1, strėngalỹs 3a

stū̃mioti, stū̃mioja, stū̃miojo; stū́mioti, stū́mioja, stū́miojo

suaidė́ti, suáidi (suaĩdi), suaidė́jo

suamsė́ti, suámsi, suamsė́jo; suámsėti, suámsi, suámsėjo

subambė́ti, subámba (sùbamba), subambė́jo

suber̃ti, sùberia, sùbėrė; subérti, sùberia, subė́rė

subraižýti, subraĩžo, subraĩžė; subráižyti, subráižo, subráižė

sū́driai, sū̃driai

sū́drus, -i 3, sūdrùs, -ì 4

sugarmė́ti, sugárma (sùgarma), sugarmė́jo

suglaistýti, suglaĩsto, suglaĩstė; sugláistyti, sugláisto, sugláistė

sultìngai

sultìngas, -a 1

sultinỹs 3a, 3b

sumarmė́ti, sumárma (sùmarma), sumarmė́jo

super̃ti, sùperia, sùpėrė; supérti, sùperia, supė́rė

sūrìmas 2, sū́rymas 1

susaistýti, susaĩsto, susaĩstė; susáistyti, susáisto, susáistė

suseikė́ti, suseĩki, suseikė́jo; suséikėti, suséiki (suséikėja), séikėjo

susíeti, susíeja, susíejo; susiẽti, susiẽja, susiẽjo

suskambė́ti, sùskamba, suskambė́jo

susmel̃kti, susmel̃kia, sùsmelkė

susmur̃gti, susmur̃gsta, susmur̃go; susmùrgti, susmùrgsta, susmùrgo

susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė; susvérti, sùsveria, susvė́rė

suūksė́ti, suū́ksi (suū̃ksi), suūksė́jo

suviauksė́ti, suviáuksi, suviauksė́jo; suviáuksėti, suviáuksi, suviáuksėjo

suvìs, sùvis, prv.

sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1

sužer̃ti, sùžeria, sùžėrė; sužérti, sùžeria, sužė́rė

sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1

sváinė 1, svaĩnė 2

sváinis 1, svaĩnis 2

sver̃ti, svẽria, svė̃rė; svérti, svẽria, svė́rė

šakal̃medis 1, šakálmedis 1

šãlikas 1, 3b

šalimaĩs, šalìmais

šálmas 3, šal̃mas 4

šaltagariaĩ 34a, 3 b, šaltãgariai 1

šaltmirỹs, -ė̃ 3b, dkt.

šárvas 3, šar̃vas 4

šašlýkas 1, šašlỹkas 2

šatrijà 3b, 2

šaũkoti, šaũkoja, šaũkojo; šáukoti, šáukoja, šáukojo

šeimynýkštis, -ė 1, šeimýnykštis, -ė 1

šèlfas 1, šel̃fas 2

šèlfinis, -ė 1, šel̃finis, -ė 1

šerdìs 4, 3

 

šerpetóti, šerpetója, šerpetójo; šérpetoti, šérpetoja, šérpetojo

šertùvė 2

šešiãlinkai, šẽšialinkai

šešiãlinkas, -a 1, šẽšialinkas, -a 1

šiaurrytỹs 3a , šiáurrytis 1

šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1

šiẽnuolės 1, šienuõlės 2

šìlagėlė 1, šilãgėlė 1

šìlauogė 1, šilãuogė 1

šìlažemis 1, šilãžemis 1

šìlažolė 1, šilãžolė 1

šìrmis, -ė 1, šir̃mis, -ė 2

šìrvis, -ė 1, šir̃vis, -ė 2

šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1

šiuomèt, šiuõmet

šiurkštáuti, šiurkštáuja, šiurkštãvo; šiùrkštauti, šiùrkštauja, šiùrkštavo

šlámšt, išt.

šlámštelėti, šlámštelėja, šlámštelėjo

šlovė̃ 3, 4

šmeĩžtas 4, 2

štãbas 4, 2

štámpas 1, štam̃pas 2

štur̃mas 2, štùrmas 1

šunaujà 3b, 4

šùnburnis, -ė 1

šùngalvis, -ė 1

šuniniñkas, -ė 2, šùnininkas, -ė 1

šùnkojis 1, šunkõjis 2

šùnsnukis, -ė 1

švánkiai, švañkiai

švánkus, -i 3, švankùs, -ì 4

švýgžda 1, švygždà 4

švỹturininkas, -ė 1

tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1

tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1

tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1

tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo; tąsióti, tąsiója, tąsiójo

taũras 4, 2

táuza 1, tauzà 4

tegùl, tegul̃, dll.

teisė́tai, téisėtai

teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1

tẽkėlas 3b, tekė̃las 2

terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2

tèrcija 1, ter̃cija 1

terlióti, terliója, terliójo

 

tèrminis, -ė 1, ter̃minis, -ė 1

ter̃mosas 1, tèrmosas 1

 

terpinỹs 3b, 3a

tiesė̃ 4, tiẽsė 2

tiesìnis, -ė 2, tiẽsinis, -ė 1

tiñklas 4

tironijà 2, tirõnija 1

tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino; tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno

tirtesỹs 3b

tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo; tįsióti, tįsiója, tįsiójo

tį́slioti, tį́slioja, tį́sliojo; tį̃slioti, tį̃slioja, tį̃sliojo

tį́soti, tį́so, tį́sojo; tįsóti, tį́so, tįsójo

týsoti, týso, týsojo; tysóti, týso, tysójo

tolydžiaĩ, tolỹdžiai

tolýgus, -i 3

tolumà 3a, 3b

tráiškalas 3a, traĩškalas 3b

traškanóti, traškanója, traškanójo; trãškanoti, trãškanoja, trãškanojo

trikartìnis, -ė 2, trikar̃tinis, -ė 1

trìkojis 1, trikõjis 2

trintùvė 2, trintuvė̃ 3a

trū́kumas 1

tū́noti, tū́no, tū́nojo; tūnóti, tū́no, tūnójo

tùntas 1, tuñtas 4

tùntininkas, -ė 1, tuñtininkas, -ė 1

tū́žinti, tū́žina, tū́žino; tū̃žinti, tū̃žina, tū̃žino

tvýroti, tvýro, tvýrojo; tvyróti, tvýro, tvyrójo

ūgiãmatis 1, ū̃giamatis 1

ūkanótai

ūkanótas, -a 1

ūksė́ti, ū́ksi (ū̃ksi), ūksė́jo

ū́miai, ū̃miai

ūmùs, -ì 3, 4

univèrsumas 1, univer̃sumas 1

úogakrūmis 1, uogãkrūmis 1

 

uõlaskėlė 1, uolãskėlė 1

úolektis 1, uolektìs 3a

ùrvas 3, ur̃vas4 „požeminė ertmė“

užber̃ti, ùžberia, ùžbėrė; užbérti, ùžberia, užbė́rė

ùždaras 1, 3b

užgargė́ti, užgárga (ùžgarga), užgargė́jo

užglaistýti, užglaĩsto, užglaĩstė; užgláistyti, užgláisto, užgláistė

užglíeti, užglíeja, užglíejo; užgliẽti, užgliẽja, užgliẽjo

užklasìnis, -ė 2, užklãsinis, -ė 1

ùžlaidas 1, 3b

užlíeti, užlíeja, užlíejo; užliẽti, užliẽja, užliẽjo „liejant užtaisyti“

užmarmė́ti, užmárma (ùžmarma), užmarmė́jo

ùžpalas 1, 3b

užper̃ti, ùžperia, ùžpėrė; užpérti, ùžperia, užpė́rė

užplãkdinti, užplãkdina, užplãkdino

ùžrašas 3b, 1

užžer̃ti, ùžžeria, ùžžėrė; užžérti, ùžžeria, užžė́rė

vagotùvas 2, vagótuvas 1

vaĩrininkas, -ė 1, vairiniñkas, -ė 2

vaisė̃dis, -ė 2

váiskiai, vaĩskiai

váiskus, -i 3, vaiskùs, -ì 4

vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino

vakaróti, vakarója, vakarójo; vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo

vakarotùvės 2, vakarótuvės 1

valývai, valyvaĩ

valývas, -a 1, valývas, -à 3

vámbra 1, vambrà 4

vanotùvė 2, vanótuvė 1

vapalióti, vapaliója, vapaliójo; vãpalioti, vãpalioja, vãpaliojo

vapsvà 4, 2

varjètė 2

varpìngas, -a 1

varpótas, -a 1

várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo; varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo

várputėti, várputėja, várputėjo; varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo

vãžis 2

veidmaĩnis, -ė 2, veidmainỹs, -ė̃ 3a

veidmaĩniškai, véidmainiškai

veidmaĩniškas, -a 1, véidmainiškas, -a 1

véikiai, veĩkiai

véikus, -i 3, veikùs, -ì4

vė́jaraupiai 1, vėjãraupiai 1

vė́javaikis 1, vėjãvaikis 1

vė́javaikiškai, vėjãvaikiškai

vė́javaikiškas, -a 1, vėjãvaikiškas, -a 1

velykáitis 1, velýkaitis 1

vėlývai, vėlyvaĩ

vėlývas, -a 1, vėlývas, -à 3

veltė̃dis, -ė 2, veltėdỹs, -ė̃ 3a

veltė̃diškai, véltėdiškai

veltė̃diškas, -a 1, véltėdiškas, -a 1

vèrmutas 1, ver̃mutas 1

vèrsija 1, ver̃sija 1

viauksė́ti, viáuksi, viauksė́jo; viáuksėti, viáuksi, viáuksėjo

 

viduj̃

víenbalsiai

viẽnyti, viẽnija, viẽnijo; víenyti, víenija, víenijo

vikontíenė 1, vikòntienė 1

vìlgalas 3a, vil̃galas 3b

vil̃kakojė 1, vilkãkojė 1

vil̃kauogė 1, vilkãuogė 1

vilnýti, vilnìja, vilnìjo; vil̃nyti, vil̃nija, vil̃nijo

viltìs 3, 4

vingiórykštė 1

vingulỹs 3b, 3a

viršuj̃

visiñtelis, -ė 1, visìntelis, -ė 1

visų̃ pirmà, visų̃ pìrma, prv.

vìštapienė 1, vištãpienė 1

vìštatupis 1, vištãtupis 1

vytulỹs 3b, 3a

výžadis 1, vỹžadis 1

výžinis, -ė 1, vỹžinis, -ė 1

výžligė 1, vỹžligė 1

vyžpynỹs, -ė̃ 3a, 3b

vógčioti, vógčioja, vógčiojo; vogčióti, vogčiója, vogčiójo

võs ne võs, prv.

zýzinti, zýzina, zýzino; zỹzinti, zỹzina, zỹzino

zvìmbinti, zvìmbina, zvìmbino; zvim̃binti, zvim̃bina, zvim̃bino

zvìmbt, išt.

zvìmbtelėti, zvìmbtelėja, zvìmbtelėjo

žaižarúoti, žaižarúoja, žaižarãvo; žaĩžaruoti, žaĩžaruoja, žaĩžaravo

žãliamiškis 1, žaliãmiškis 1

žáltiškai, žal̃tiškai

žáltiškas, -a 1, žal̃tiškas, -a 1

žaltỹs 3, 4

žándenos 3a, 1

žarnà 3, žárna 1

žąsiãganis, -ė 1, žąsiaganỹs, -ė̃ 34b, 3b

žémgalis 1, žemgalỹs 3a

žemìnė 2, dkt.

žénklininkas, -ė 1, ženkliniñkas, -ė 2

žéntinė 1, dkt.

žer̃ti, žẽria, žė̃rė; žérti, žẽria, žė́rė

žieduotùvės 2, žiedúotuvės 1

žieviagraužỹs 34b, žieviãgraužis 1

žildinỹs 3b, 3a

žilvìtinis, -ė 1, žilvitìnis2

žirginiñkas, -ė 2, žìrgininkas, -ė 1

žoliniñkas, -ė 2, žõlininkas, -ė 1

žuviniñkas, -ė 2, žùvininkas, -ė 1

žvaigždiniñkas, -ė 2, žvaĩgždininkas, -ė 1

žvėriniñkas, -ė 2, žvė́rininkas, -ė 1

žvirbliãmušis, -ė 1, žvirbliamušỹs, -ė̃ 34a, 3b

žvìrbliarūtė 1, žvirbliãrūtė 1

žvýnas 3, žvỹnas 4

žvýniškas, -a 1, žvỹniškas, -a 1

Pastaba. Norėdami daugiau sužinoti apie teikinių pagrindą žr. komentarus kiekvienos kirčiavimo rekomendacijos puslapio pabaigoje (rekomendacijos išvardytos skyriuje AKTUALIAUSIOS TEMOS / Tartis ir kirčiavimas).

*Paskutiniai pakeitimai 2008-10-02, yra vėlesnių pakeitimų, kurie šiame suvestiniame sąraše dar neatsispindi,
žr. atnaujintą daiktavardžių sąrašą  (PDF viršuje) ir aktualias rekomendacijų redakcijas poskyriuose.