Spausdinti

Suvestinė (nauja) redakcija

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. BALANDŽIO 1 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-8) „DĖL KAI KURIŲ SUDURTINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-14 (k-8.1, k-8.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. balandžio 1 d. rekomendaciją Nr. 8 (K-8) „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ ir ją išdėstyti nauja redakcija:

„1. Keturiaskiemenių kilnojamojo kirčio sudurtinių daiktavardžių rekomenduojamas pagrindinis kirčiavimo variantas keliant kirtį į trečiąjį nuo galo skiemenį (3a ar 3b), nepagrindinis – keliant kirtį į ketvirtąjį nuo galo skiemenį (34a ar 34b), pvz.:

akmenskaldỹs, -ė̃ 3a, 34b

angliakasỹs, -ė̃ 3b, 34b

aukštalipỹs, -ė̃ 3b, 34b, aukštãlipis, -ė 1  [1-2020]

geradarỹs, -ė̃ 3b, 34b, gerãdaris, -ė 1  [1-2020]

jaunavedỹs, -ė̃ 3b, 34a

rasakilà 3b, 34b, rasãkila 1

2. Pastoviojo kirčio sudurtinių daiktavardžių, turinčių pradinio ir antrojo skiemens kirčio variantus, kai antrąjį skiemenį sudaro jungiamasis balsis -(i)a- arba pirmojo dėmens kamiengalis, kaip pagrindinis rekomenduojamas variantas su jungiamojo balsio kirčiu (a) arba su kirčiuotu antruoju skiemeniu (b), pvz.:

a) cukrãligė 1, cùkraligė 1 
piliãkalnis 1, pìliakalnis 1 
pusiãsalis 1, pùsiasalis 1
vėjãraupiai 1, vė́jaraupiai 1 

b) motéržolė 1, móteržolė 1 
popíermalkės 1, põpiermalkės 1 
riešùtmedis 1, ríešutmedis 1  

gaĩdžiagystė 1, gaidžiãgystė 1  [1-2020]

3. Sudurtinių daiktavardžių, turinčių pirmojo dėmens ir kilnojamojo kirčio variantus ir veikėjo (asmens) reikšmę arba kurių antruoju dėmeniu eina žodis galas, kaip pagrindinis rekomenduojamas kilnojamojo kirčio variantas, pvz.: 
degtindarỹs, -ė̃ 3a, degtìndaris, -ė 1 
kurčnebylỹs, -ė̃ 34b, kur̃čnebylis, -ė 1 
pirmgalỹs 3a, pìrmgalis 1
plutgalỹs 3b, plùtgalis 1
stebukladarỹs, -ė̃ 3b, 34b, stebuklãdaris, -ė 1, stebùkladaris, -ė 1
strėngalỹs 3a, strė́ngalis 1 
žąsiaganỹs, -ė̃ 3b, 34b, žąsiãganis, -ė 1 
žemgalỹs 3a, žémgalis 1
žvirbliamušỹs, -ė̃ 3b, 34a, žvirbliãmušis, -ė 1 

4. Sudurtinių daiktavardžių, turinčių pirmojo dėmens ir kilnojamojo kirčio variantus ir kuriems nebūdinga veikėjo (asmens) reikšmė, kaip pagrindinis rekomenduojamas variantas su pastoviuoju pirmojo dėmens kirčiu, pvz.:
dúonkepė 1, duonkepė̃ 3a„krosnis duonai kepti“
péltakis 1, peltakỹs 3a
rýtmetis 1, rytmetỹs 3a

5. Šių sudurtinių daiktavardžių rekomenduojami kirčiavimo variantai su skirtingomis pirmojo dėmens priegaidėmis:
darbdavỹs, -ė̃ 3a, 3b

gárlaivis 1, gar̃laivis 1
gárpuodis 1, gar̃puodis 1 
gártraukis 1, gar̃traukis 1
garvežỹs 3a, 3b
gélžbetonis 1, gel̃žbetonis 1 
karvedỹs, -ė̃ 3a, 3
karžygỹs, -ė̃ 3a, 3
šal̃tkrepšis 1, šáltkrepšis 1  
žemdirbỹs, -ė̃ 3a, 3b“ 

Komisijos pirmininkas                                                        Audrys Antanaitis 

____________________________ 

Naujos redakcijos komentaras (Bonifacas Studžia, VLKK.lt, 2018-02-05). 

Pakeitimai: 

[1-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-3 (k-8.2), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

__________________________  

Senoji (pirmoji) redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ SUDURTINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. balandžio 1 d. Nr. 8 (K-8)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos sudurtinius daiktavardžius kirčiuoti taip:

akmenkalỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmenskaldỹs, -ė̃ 34b, 3a

akmentašỹs, -ė̃ 34b, 3a

angliãvandenilis 1, angliavandenìlis 2

angliãvandenis 1, angliavandẽnis 2

añtralangis 1, antrãlangis 1

áuksavabalis 1, auksãvabalis 1

aũlakilpė 1, aulãkilpė 1

bùlviakasė 1, bulviãkasė 1

bùlviakasis 1, bulviãkasis 1 „bulvių kasimo metas“

bùlviasodė 1, bulviãsodė 1

bùlviasodis 1, bulviãsodis 1

búožgalvis 1, buožgal̃vis 2

cùkraligė 1, cukrãligė 1

cùkranendrė 1, cukrãnendrė 1

degtìndaris, -ė 1, degtindarỹs, -ė̃ 3a

dỹgliakiaulė 1, dygliãkiaulė 1

dỹgliakrūmis 1, dygliãkrūmis 1

dir̃važolė 1, dirvãžolė 1

dum̃bliagrybis 1, dumbliãgrybis 1

dum̃blialaiškis 1, dumbliãlaiškis 1

dum̃bliavabalis 1, dumbliãvabalis 1

dúobagyviai 1, duobãgyviai 1

dúobagyvis 1, duobãgyvis 1

duonkepė̃ 3a, dúonkepė 1

gìrnapusė 1, girnãpusė 1

gývanašlis, -ė 1, gyvãnašlis, -ė 1

gývasakiai 1, gyvãsakiai 1

grūdlesỹs, -ė̃ 3a, grū́dlesis, -ė 1

juodgur̃klė 2

káiliakraštis 1, kailiãkraštis 1

káiliamautis 1, kailiãmautis 1

káiliaraugis 1, kailiãraugis 1

karvedỹs, -ė̃ 3a

karžygỹs, -ė̃ 3a

káulaligė 1, kaulãligė 1

káulamilčiai 1, kaulãmilčiai 1

káulaplėvė 1, kaulãplėvė 1

kélmabudė 1, kelmãbudė 1

kiaũliamigis 1, kiauliãmigis 1

kiaũliašeris 1, kiauliãšeris 1

kiaũliataukiai 1, kiauliãtaukiai 1

kiaũliauogė 1, kiauliãuogė 1

kiaušdėjỹs, -ė̃ 3b, kiaũšdėjis, -ė 1

kiaušė̃dis 2

kraujalakė̃ 34b, 3b, kraujãlakė 1

kur̃čnebylis, -ė 1, kurčnebylỹs, -ė̃ 34b

lãpkritis 1 „vienuoliktasis mėnuo; lapų kritimo metas“

lauknešà 3b, laũkneša 1, lauknešė̃ 3b, laũknešė 1

móteržolė 1, motéržolė 1

mūrdaužỹs 3a, mū́rdaužis 1

naujakurỹs, -ė̃ 3b, 34b

nósiaryklė 1, nosiãryklė 1

nósiaskylė 1, nosiãskylė 1

nū̃diena 1, nūdienà 3b

nùgarplauka 1, nugárplauka 1

nugrubnãgis, -ė 2, nugrùbnagis, -ė 1

óžiažolė 1, ožiãžolė 1

óžkarožė 1, ožkãrožė 1

patal̃drobė 1, patáldrobė 1

peltakỹs 3a, péltakis 1

píenažolė 1, pienãžolė 1

pìliarožė 1, piliãrožė 1

pirmadėlė̃ 34a, 3b, pirmãdėlė 1

pìrmgalis 1, pirmgalỹs 3a

plùtgalis 1, plutgalỹs 3b

puodlaižỹs, -ė̃ 3a, púodlaižis, -ė 1

pùsiasalis 1, pusiãsalis 1

rasabraukỹs, -ė̃ 34b, 3b

rasakilà 34b, 3b, rasãkila 1

ríešutmedis 1, riešùtmedis 1

rytmetỹs 3a, rýtmetis 1

rùgiagėlė 1, rugiãgėlė 1

sáulažuvė 1, saulãžuvė 1

sker̃ssnukis 1, skerssnùkis 2

skylmušỹs 3b, skỹlmušis 1

smil̃tlendrė 1, smìltlendrė 1

smil̃tpievė 1, smìltpievė 1

smil̃tžemis 1, smìltžemis 1

strė́ngalis 1, strėngalỹs 3a

šakal̃medis 1, šakálmedis 1

šaltagariaĩ 34a, 3b, šaltãgariai 1

šaltmirỹs, -ė̃ 3b

šìlagėlė 1, šilãgėlė 1

šìlauogė 1, šilãuogė 1

šìlažemis 1, šilãžemis 1

šìlažolė 1, šilãžolė 1

šùnburnis, -ė 1

šùngalvis, -ė 1

šùnkojis 1, šunkõjis 2

šùnsnukis, -ė 1

trìkojis 1, trikõjis 2

ūgiãmatis 1, ū̃giamatis 1

úogakrūmis 1, uogãkrūmis 1

uõlaskėlė 1, uolãskėlė 1

vaisė̃dis, -ė 2

veidmaĩnis, -ė 2, veidmainỹs, -ė̃ 3a

vė́jaraupiai 1, vėjãraupiai 1

vė́javaikis 1, vėjãvaikis 1

veltė̃dis, -ė 2, veltėdỹs, -ė̃ 3a

vil̃kakojė 1, vilkãkojė 1

vil̃kauogė 1, vilkãuogė 1

vingiórykštė 1

vìštapienė 1, vištãpienė 1

vìštatupis 1, vištãtupis 1

výžadis 1, vỹžadis 1

výžligė 1, vỹžligė 1

vyžpynỹs, -ė̃ 3a, 3b

žãliamiškis 1, žaliãmiškis 1

žąsiãganis, -ė 1, žąsiaganỹs, -ė̃ 34b, 3b

žémgalis 1, žemgalỹs 3a

žieviagraužỹs 34b, žieviãgraužis 1

žvirbliãmušis, -ė 1, žvirbliamušỹs, -ė̃ 34a, 3b

žvìrbliarūtė 1, žvirbliãrūtė 1

KOMISIJOS PIRMININKĖ                        IRENA SMETONIENĖ

Komentaras