Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus

     

(Aktualioji redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. gruodžio 4 d. Nr. 8 (k-5, k-5.1, k-5.2)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius daiktavardžius kirčiuoti taip:

-aitis

velykáitis 1, velýkaitis 1

-alas

añtvalkalas 1, 34b

áušalas 3a, aũšalas 3b

báldalas 3a, bal̃dalas 3b

núoviralas 1, 34a

páistalas 3a, paĩstalas 3b

tráiškalas 3a, traĩškalas 3b

vìlgalas 3a, vil̃galas 3b     

-ana

dárgana 1, darganà 3a  [2-2013]

ū́kana 1, ūkanà 3a    [2-2013]

-astis

gyvastìs 3a, gývastis 1   [2-2013]

nẽrimastis 1, nerimastìs 34b

savastìs 3b, sãvastis 1   [2-2013]

-atis

 jaunatìs 3a, jáunatis 1  [2-2013]

graužatìs 3b, 3a     [2-2013]

káršatis 1, karšatìs 3a

pilnatìs 3a, pìlnatis 1   [2-2013]

-auja

indaujà 4, 3b  [2-2013]

šunaujà 4, 3b   [2-2013]

-eika

nevaleikà 2, nevaléika 1

-ėlas

tẽkėlas 3b, tekė̃las 2

-ėlis, -ė

pajuõdėlis, -ė 1

-ena, dgs. -enos

dañtenos 1, 3b    [2-2013]

galvenà 3a, gálvena 1

kojenà 3a, kójena 1

krẽkenos 3b, 1

krešenà 3b, krẽšena 1

kuĩtena 1

plūdenà 3b, plū̃dena 1

púolena 1, puolenà 3a    [2-2013]

rañkena 1, rankenà 3b

skerdenà 3b, sker̃dena 1

žándenos 3a, 1

-enė

gebẽnė 2, gẽbenė 1 bot. „vijoklinis miškų ir dekoratyvinis augalas“  [2-2013]

-esys

tirtesỹs 3b

-ėstas

grebė̃stas 2, grebė́stas 1

-iava

baũdžiava 1, baudžiavà 3b  [2-2013]

lýgiava 1, lygiavà 3a    [2-2013]

páiniava 1, painiavà 3a    [2-2013]

žãliava 1, žaliavà 3b   [2-2013]

-iena

jáutiena 1, jautíena 1  [2-2013]

-ienė

brólienė 1, brolíenė 1  [2-2013]

direktoríenė 1, dirèktorienė 1  [2-2013]

hercogíenė 1, hèrcogienė 1, her̃cogienė 1   [2-2013]

rektoríenė 1, rèktorienė 1  [2-2013]

vikontíenė 1, vikòntienė 1

viršininkíenė 1, vir̃šininkienė 1   [2-2013]

-ija

nerijà 3b, 2

šatrijà 3b, 2

-ykštis

šeimynýkštis, -ė 1, šeimýnykštis, -ė 1

-imas (-ymas)

pū́dymas 1 „paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas“

sūrìmas 2, sū́rymas 1

-ymė

báltymė 1, baltỹmė 2

geltónymė 1, geltonỹmė 2  [1-2004]

júodymė 1, juodỹmė 2  [1-2004]

kiaurỹmė 2, kiáurymė 1   [2-2013]

kíetymė 1, kietỹmė 2  [1-2004]

laukỹmė 2, laũkymė 1   [2-2013]

márgymė 1, margỹmė 2  [1-2004]

raudónymė 1, raudonỹmė 2  [1-2004]

sprógymė 1, sprogỹmė 2  [1-2004]

sraũjymė 1, sraujỹmė 2  [1-2004]

-ynė

ãvalynė 1, avalỹnė 2

nakvýnė 1, nakvỹnė 2   [2-2013]

pãtalynė 1, patalỹnė 2

rūgštỹnė 2

stypỹnė 2

-ininkas, -ė

amatiniñkas, -ė 2, amãtininkas, -ė 1  [2-2013]

añglininkas, -ė 1, angliniñkas, -ė 2   [2-2013]

apsauginiñkas, -ė 2, ãpsaugininkas, -ė 1

árklininkas, -ė 1, arkliniñkas, -ė 2   [2-2013]

aũšrininkas, -ė 1, aušriniñkas, -ė 2  [2-2013]

daliniñkas, -ė 2, dãlininkas, -ė 1   [2-2013]

dìdmenininkas, -ė 1, didmẽnininkas, -ė 1  [2-2013]

kam̃pininkas, -ė 1, kampiniñkas, -ė 2  [2-2013]

mašìninkas, -ė 1, mašiniñkas, -ė 2    [2-2013]

mãžmenininkas, -ė 1

pasė́lininkas, -ė 1, pãsėlininkas, -ė 1

pláustininkas, -ė 1, plaũstininkas, -ė 1

pléntininkas, -ė 1, pleñtininkas, -ė 1

pradiniñkas, -ė 2, prãdininkas, -ė 1  [2-2013]

saviniñkas, -ė 2, sãvininkas, -ė 1   [2-2013]

skar̃dininkas, -ė 1, skardiniñkas, -ė 2  [2-2013]

skiáutininkas, -ė 1

skõlininkas, -ė 1, skoliniñkas, -ė 2

skùdurininkas, -ė 1, skuduriniñkas, -ė 2   [2-2013]

smùrtininkas, -ė, smur̃tininkas, -ė 1

spaustùvininkas, -ė 1, spáustuvininkas, -ė 1

stógininkas, -ė 1, stoginiñkas, -ė 2   [2-2013]

šaliniñkas, -ė 2, šãlininkas, -ė 1  [2-2013]

šùnininkas, -ė 1, šuniniñkas, -ė 2   [2-2013]

švỹturininkas, -ė 1

tùntininkas, -ė 1, tuñtininkas, -ė 1

vaĩrininkas, -ė 1, vairiniñkas, -ė 2

visúomenininkas, -ė 1, visuomẽnininkas, -ė 1  [2-2013]

žénklininkas, -ė 1, ženkliniñkas, -ė 2

žìrgininkas, -ė 1, žirginiñkas, -ė 2  [2-2013]

žõlininkas, -ė 1, žoliniñkas, -ė 2  [2-2013]

žùvininkas, -ė 1, žuviniñkas, -ė 2  [2-2013]

žvaĩgždininkas, -ė 1, žvaigždiniñkas, -ė 2  [2-2013]

žvė́rininkas, -ė 1, žvėriniñkas, -ė 2   [2-2013]

-inis, -inė, dgs. -inės

arbãtinė 1, arbatìnė 2

arbãtinis 1, arbatìnis 2

cùkrinė 1, cukrìnė 2   [2-2013]

Deviñtinės 1, Devintìnės 2

drùskinė 1, druskìnė 2  [2-2013]

gaĩsrinė 1, gaisrìnė 2

garstýtinė 1, garstỹtinė 1

gìltinė 1, giltinė̃ 3a    [2-2013]

ìšimtinė 1, išimtìnė 2

Jõninės 1, Jonìnės 2   [2-2013]

káilinė 1, kailìnė 2

kvapìnė 2, kvãpinė 1

láiptinė 1, laiptìnė 2    [2-2013]

lavóninė 1, lavonìnė 2

operãcinė 1, operacìnė 2  [2-2013]

pãkulinis 1, pakulìnis 2

šiùkšlinė 1, šiukšlìnė 2  [2-2013]

Vė̃linės 1, Vėlìnės 2  [2-2013]

vỹninė 1, vynìnė 2   [2-2013]

žemìnė 2

žéntinė 1

Žõlinė 1, Žolìnė 2  [2-2013]

-inys, dgs. -iniai

marginiaĩ 3b, 3a

marginỹs 3b, 3a

pjaustinỹs 3b, 3a

raižinỹs 3b, 3a

sauginỹs 3b, 3a

skiedinỹs 3a, 3b

sultinỹs 3a, 3b

terpinỹs 3b, 3a

žildinỹs 3b, 3a

-lė

patarlė̃ 3b, patar̃lė 2  [2-2013]

-liava

rãšliava 1, rašliavà 3b  [2-2013]

riñkliava 1, rinkliavà 3b    [2-2013]

tvársliava 1, tvarsliavà 3a   [2-2013]

-lys (-lis)

dieglỹs 3, 4

pasė́lis 1, pasėlỹs 3b

-lius

pérteklius 1, per̃teklius 1

-mena

stórmena 1, stormenà 3a

-muo, dgs. -menys

sė́menys 3a, 1

-sna

džiūsnà 4, džiū́sna 1

lūšnà 3, lū́šna 1

-slas, dgs. -slai

pur̃slai 2, purslaĩ 4

-tas

maĩštas 2, 4

pláustas 1, plaũstas 2

sráigtas 1, sraĩgtas 2

šmeĩžtas 4, 2

-tė

įmaũtė 2, į́mautė 1   [2-2013]

iškir̃ptė 2, ìškirptė 1   [2-2013]

pašvaĩstė 2, pašváistė 1   [2-2013]

-tis (vns. kilm. -ties)

jungtìs 3, 4

kliū́tis 1, kliūtìs 4

lemtìs 3, 4

liū́tis 1, liūtìs 4

rungtìs 3, 4

viltìs 3, 4

-tuvas  *

genėtùvas 2, genė́tuvas 1    [2-2013]

maišytùvas 2, maišýtuvas 1    [2-2013]

purentùvas 2, puréntuvas 1

ravėtùvas 2, ravė́tuvas 1

rūšiuotùvas 2, rūšiúotuvas 1

sklandytùvas 2, sklandýtuvas 1

vagotùvas 2, vagótuvas 1

-tuvė

kedentùvė 2, kedéntuvė 1

keptùvė 2

melžtùvė 2, melžtuvė̃ 3a

penėtùvė 2, penė́tuvė 1

plaktùvė 2, plaktuvė̃ 3b

praustùvė 2, praustuvė̃ 3b

spaustùvė 2, spáustuvė 1

šertùvė 2

trintùvė 2, trintuvė̃ 3a

vanotùvė 2, vanótuvė 1

-tuvės

išlydėtùvės 2, išlydė́tuvės 1

lydėtùvės 2, lydė́tuvės 1

palydėtùvės 2, palydė́tuvės 1

sužadėtùvės 2, sužadė́tuvės 1

sužieduotùvės 2, sužiedúotuvės 1

vakarotùvės 2, vakarótuvės 1

žieduotùvės 2, žiedúotuvės 1

-ulys (-ulis)

čiaudulỹs 3a, 3b   [2-2013]

jaudulỹs 3a, 3b     [2-2013]

kartulỹs 3b, 3a

margulỹs 3b, 3a

nuodė́gulis 1, nuodėgulỹs 3a, 34a

raudulỹs 3b, 3a

smaugulỹs 3b, 3a

snaudulỹs 3b, 3a

snūdulỹs 3b, 3a

vingulỹs 3b, 3a

vytulỹs 3b, 3a

-uma

glūdumà 3a, 3b

tolumà 3a, 3b

-umas

trū́kumas 1

-ūnas, -ė

kariū̃nas, -ė 2, kariū́nas, -ė 1

lendrū̃nas 2, lendrū́nas 1

-uolė, dgs. -uolės

snaĩguolė 1, snaiguõlė 2

šiẽnuolės 1, šienuõlės 2

-uonis

grobuõnis, -ė 2, grobuonìs, -iẽs 3a

pirmuõnis 2, pirmuonìs, -iẽs 3a

Pastaba. Priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai kirčiuotini taip pat kaip jų pamatiniai priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 5 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                          IRENA SMETONIENĖ

_______________________

* Dėl šios priesagos vedinių kirčiavimo Kalbos komisija buvo priėmusi vieną pirmųjų nutarimų – 1988 m. gegužės 26 d. Nr. 23 „Dėl priesagos -tuvas daiktavardžių kirčiavimo“

Komentaras (pirminės rekomendacijos)

Papildymai:

[1-2004]  2004 m. vasario 2 d. rekomendacija Nr. 2 (K-5.1) 

[2-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13 (k-5.2)