Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus


Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. spalio 2 d. Nr. 5 (k-4, k-4.1, k-4.2, k-4.3, k-4.4)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos daugiaskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

-akas (dgs. -akai)

lìtvakai 1, litvãkai 2 [3-2017

lìtvakas, -ė 1, litvãkas, -ė 2  [3-2017

-elė

seradė̃lė 2, seradèlė 2

-emas

tandèmas 2, tándemas 1  [3-2017

-(m)enas

barmènas 2, bármenas 1  [3-2017

reñtgenas 1, rentgènas 2

-entas

ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“ **

pròcentas 1, proceñtas 2

-eris

konteĩneris 1, kontéineris 1

sèrveris 1, ser̃veris 1  [1-2008], [2-2016

-erkas

fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1 [2-2016]

-ermis

epidèrmis 1, epider̃mis 2  [1-2008], [2-2016]

-erna

liucernà 2, liucèrna 1 [2-2016]

-ernas (-ė)

ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2  [1-2008]

koncèrnas 1, koncer̃nas 2  [1-2008], [2-2016]

-ersas

revèrsas 1, rever̃sas 2  [1-2008], [2-2016]

-ertas (-ė)

desèrtas 1, deser̃tas 2  [1-2008], [2-2016]

ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2  [1-2008], [2-2016]

koncèrtas 1, koncer̃tas 2  [1-2008], [2-2016]

molbèrtas 1, molber̃tas 2  [1-2008], [2-2016]

-ervas, dgs.-ervai

konsèrvai 1, konser̃vai 2  [1-2008], [2-2016]

rezèrvas 1, rezer̃vas 2  [1-2008], [2-2016]

-etas

epitètas 2, epìtetas 1 [3-2017

-etė

varjètė 2

-(m)etras

perimètras 2, perìmetras 1 [3-2017

-eutas

terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2  [1-2008], [2-2016]

-yčia

garstýčia 1, garstyčià 2

-ieras

im̃bieras 1, imbiẽras 2 [3-2017

-ietas

bìlietas 3b, 1 [3-2017

-igas

indìgas 2, iñdigas 1 [3-2017

-ija

alèrgija 1, aler̃gija 1  [1-2008], [2-2016]

dispèrsija 1, disper̃sija 1 [1-2008], [2-2016]

divèrsija 1, diver̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

enèrgija 1, ener̃gija 1  [1-2008], [2-2016]

hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1 [1-2008], [2-2016]

gubèrnija 1, guber̃nija 1 [2-2016]

inèrcija 1, iner̃cija 1  [1-2008], [2-2016]

invèrsija 1, inver̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

komèrcija 1, komer̃cija 1  [1-2008], [2-2016]

kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

pervèrsija 1, perver̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

revèrsija 1, rever̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

sinèrgija 1, siner̃gija 1  [1-2008], [2-2016]

tèrcija 1, ter̃cija 1  [1-2008], [2-2016]

tironijà 2, tirõnija 1

vèrsija 1, ver̃sija 1  [1-2008], [2-2016]

-ijus

cèlsijus 1, cel̃sijus 1  [1-2008], [2-2016]

-ikas

šãlikas 3b [3-2017

-ykas

šašlýkas 1, šašlỹkas 2

-iklas

miùziklas 1, miuzìklas 2   [3-2017]

-ilė

pròmilė 1, promìlė 2

-inas

egzãminas 3b, 1    [3-2017]

mùslinas 1, muslìnas 2

ter̃minas 3b, 1  [3-2017]

-ingas

stèrlingas 1, ster̃lingas 1  [1-2008], [2-2016]

-isas

autosèrvisas 1, autoser̃visas 1  [1-2008], [2-2016]

sèrvisas 1, ser̃visas 1  [1-2008], [2-2016]

-istas 

bãtistas 1, batìstas 2 [4-2017]

bãtistas 3b

-izma

charizmà 2, chãrizma 1  [3-2017]

-ogas

hèrcogas 1, her̃cogas 1  [1-2008], [2-2016]

-olas

bùivolas 1, 3a  [3-2017

-olė

hipèrbolė 1, hiper̃bolė 1  [1-2008], [2-2016]

-olis

bemòlis 2, bèmolis 1

-(i)onas 

cinamònas 2, cinãmonas 1  [3-2017

galiõnas 2, galiònas 2

makarõnai 2, makarònai 2

-oras

flúoras 1, fluòras 2

-osas

ter̃mosas 1, tèrmosas 1  [2-2016]

-otas

ceĩtnotas 1, ceitnòtas 2  [3-2017

-ula

statulà 2, 3b  [3-2017

-ulas 

skrùpulas 3b, 1  [3-2017

stìmulas 1, 3b [3-2017

-ulė

datùlė 2, dãtulė 1  [3-2017

-umas

bìtumas 1, bitùmas 2  [3-2017

univèrsumas 1, univer̃sumas 1  [1-2008], [2-2016]

-ūnas

barkū̃nas 2

bijū̃nas 2

-uras

pur̃puras 3b, pùrpuras 1

-ursas

rãkursas 1, rakùrsas 1

-utas

rekrū́tas 1, rekrùtas 2

vèrmutas 1, ver̃mutas 1  [1-2008], [2-2016]

-(i)uzės

žaliùzės 2, žãliuzės 1   [3-2017

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                    IRENA SMETONIENĖ

______________________

** ãgentė


Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pangonytė, 2003-10-21). 

Pakeitimai: 

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimas Nr. PN-8, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2008-12-05). 

[2-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-13, pakeitimo komentaras (B. Stundžia, 2016-12-20).  

[3-2017]  2017 m. kovo 30 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-4.3), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07). 

[4-2017 2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-12 (k-4.4), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05)