Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ SU KIRČIUOTAIS KAMIENO DVIGARSIAIS EL, ER IR EU PRIEGAIDĖS

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-11 (k-23)
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės kalbos kirčiavimo sistemos dėsningumus, realiosios vartosenos polinkius ir kirčiavimo normų raidą, n u t a r i a:
    Rekomenduoti tarptautinių žodžių (ir svetimos kilmės tikrinių daiktavardžių) su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu pagrindiniu normos variantu visais atvejais laikyti tvirtagalę šių dvigarsių priegaidę, o kairiniu ženklu žymimą tvirtapradę priegaidę – nepagrindiniu normos variantu, pvz.: el̃fas 2, èlfas 1; deltà (vns. gal. del̃tą) 2, dèlta 1; per̃sas, -ė, -ai 2, pèrsas, -ė, -ai 1; her̃bas 2, hèrbas 1; koncer̃tas 2, koncèrtas 1; terapeũtas, -ė 2, terapèutas, -ė 1; El̃bė 2, Èlbė 1; Her̃mis 2, Hèrmis 1; Paler̃mas 2, Palèrmas 1; Dzeũsas 2, Dzèusas 1. 

Komisijos pirmininkė                                                                 Daiva Vaišnienė

____________________

Komentaras