Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL SUDURTINIŲ IR SU PRIEŠDĖLIU BE- PADARYTŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2016 m. kovo 3 d. Nr. PN-1 (k-22)
Vilnius

     Atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių realios vartosenos tyrimus ir darinių polinkį išlaikyti pamatinio žodžio kirtį ir ne tik tvirtagalę, bet ir tvirtapradę priešpaskutinio skiemens priegaidę, naujus sudurtinius ir su priešdėliu be- padarytus būdvardžius rekomenduojama kirčiuoti taip:

   1. Pagal 1-ąją kirčiuotę, išlaikant kirtį trečiajame ar tolimesniame nuo galo skiemenyje, kirčiuoti tuos darinius, kurių antrasis dėmuo (dūrinių) arba pamatinis žodis (priešdėlio be- vedinių) yra:

   1.1. daugiaskiemenis tarptautinis žodis, turintis pastovų ar kilnojamąjį trečiojo ar tolimesnio nuo galo skiemens kirtį, pvz.: daugiaãdresis, -ė 1 (plg. ãdresas 3b), daugiakãmeris, -ė 1 (plg. kãmera 1), daugiapròfilis, -ė 1 (plg. pròfilis 1); beãdresis, -ė 1 (: ãdresas 3b), becòkolis, -ė 1 (: còkolis 1), bekãmeris, -ė 1 (: kãmera 1), bekòrpusis, -ė 1 (: kòrpusas 1);

   1.2. daugiaskiemenis savas žodis, turintis pastovų trečiojo nuo galo skiemens kirtį, pvz.: daugiaskáidulis, -ė 1 (plg. skáidula 1), daugiavéidrodis, -ė 1 (plg. véidrodis 1); bepjùvenis, -ė 1 (: pjùvenos 1), bevìdpadis, -ė 1 (: vìdpadis 1), bevirvė́laidis, -ė 1 (: virvė́laidis 1);

   1.3. daugiaskiemenis savas žodis, turintis pastovų ar kilnojamąjį priešdėlio kirtį, pvz.: daugiaãpvijis, -ė 1 (plg. ãpviją, apvijà 3b), dviãtramis, -ė 1 (plg. ãtramą, atramà 3b); beañtpilis, -ė 1 (: añtpilas 1), beapýkaklis, -ė 1 (: apýkaklė 1), bepríežiūris, -ė 1 (: príežiūra 1), bepãmušalis, -ė 1 (: pãmušalas 34b), beãpdailis, -ė 1 (: ãpdailą, apdailà 3b), beãtšvaitis, -ė 1 (: ãtšvaitas 3b).

   2. Pagal 1-ąją kirčiuotę, išlaikant tvirtapradę priešpaskutinio skiemens priegaidę, kirčiuoti tuos darinius, kurių antrasis dėmuo (dūrinių) arba pamatinis žodis (priešdėlio be- vedinių) yra tarptautinis žodis, turintis tvirtapradį priešpaskutinį skiemenį, pvz.: daugiaárkis, -ė 1 (plg. árka 1), daugiapùnktis, -ė 1 (plg. pùnktas 1), daugiaròmbis, -ė 1 (plg. ròmbas 1), daugiažánris, -ė 1 (plg. žánras 1), dvibáitis, -ė 1 (plg. báitas 1), dvivariántis, -ė 1 (plg. variántas 1); bebòrtis, -ė 1 (: bòrtas 1), bekonkùrsis, -ė 1 (: konkùrsas 1). Išlaikyti tvirtapradę priegaidę ir tų žodžių, kuriuos sudarant samplaika -ij- praleidžiama, pvz., daugiafùnkcis, -ė 1 (: fùnkcija 1).

   3. Pagal 2-ąją kirčiuotę, perkeliant kirtį į priešpaskutinį skiemenį, kirčiuoti tuos darinius, kurių antrasis dėmuo (dūrinių) arba pamatinis žodis (priešdėlio be- vedinių) yra savas daugiaskiemenis nepriešdėlinis kilnojamojo kirčio žodis, pvz.: daugiabranduõlis, -ė 2 (plg. bránduolį, branduolỹs 3a), daugiaspindùlis, -ė 2 (plg. spiñdulį, spindulỹs 3b), kvadratauodẽgis, -ė 2 (plg. úodegą, uodegà 3a); bepelẽnis, -ė 2 (: pẽlenus, pelenaĩ  3b), bepelẽkis, -ė 2 (: pẽlekus, pelekaĩ 3b), bešepẽtis, -ė 2 (: šẽpetį, šepetỹs 3b), bekibir̃kštis, -ė 2 (: kìbirkštį, kibirkštìs 3b).

    4. Pagal 2-ąją kirčiuotę kirčiuoti tuos darinius, kurių antrasis dėmuo (dūrinių) arba pamatinis žodis (priešdėlio be- vedinių) yra:

   4.1. žodis, turintis tvirtagalį arba trumpą kirčiuotą priešpaskutinį skiemenį, pvz.: daugiagar̃sis, -ė 2 (plg. gar̃sas 4), vienvaĩsis, -ė 2 (plg. vaĩsius 2), daugiastãklis, -ė 2 (plg. stãklės 2), dvikultū̃ris, -ė 2 (plg. kultū̃rą, kultūrà 2), triklavìšis, -ė 2 (plg. klavìšas 2); betriùkšmis, -ė 2 (: triùkšmas 4), bešeiminiñkis, -ė 2 (: šeiminiñkas, -ė 2), besistèmis, -ė 2 (: sistèmą, sistemà 2), befigū̃ris, -ė 2 (: figū̃rą, figūrà 2);

   4.2. savas dviskiemenis 3-iosios kirčiuotės žodis (taikoma tvirtagalė priegaidžių kaita), pvz.: auksasprañdis, -ė 2 (plg. sprándas 3), baltaspuõgis, -ė 2 (plg. spúogas 3), pamaindar̃bis, -ė 2 (plg. dárbas 3), plačiažiẽdis, -ė 2 (plg. žíedas 3), trišar̃mis, -ė 2 (plg. šármas 3); beplaũkis, -ė 2 (: pláukas 3), bestiẽbis, -ė 2 (: stíebas 3), bešar̃mis, -ė 2 (: šármas 3).

   5. Teikti gretybes su tvirtagale priegaidžių kaita (2-oji kirčiuotė) ir be jos (1-oji kirčiuotė) tų darinių, kurių antrasis dėmuo (dūrinių) arba pamatinis žodis (priešdėlio be- vedinių) yra savas 1-osios kirčiuotės žodis, turintis tvirtapradį antrąjį nuo galo skiemenį, pvz.: daugiasañdis, -ė 2 ir daugiasándis, -ė 1 (plg. sándas 1), daugiapakõpis, -ė 2 ir daugiapakópis, -ė 1 (plg. pakópa 1), daugiaviršū̃nis, -ė 2 ir daugiaviršū́nis, -ė 1 (plg. viršū́nė 1), keliakaũšis, -ė 2 ir keliakáušis, -ė 1 (plg. káušas 1), suaugtažiaũnis, -ė 2 ir suaugtažiáunis, -ė 1 (plg. žiáuna 1); bekaũkis, -ė 2 ir bekáukis, -ė 1 (: káukė 1), berankõvis, -ė 2 ir berankóvis, -ė 1 (: rankóvė 1).

Komisijos pirmininkė                                                                                                    Daiva Vaišnienė

_____________________

Komentaras