Spausdinti

Šiame puslapyje:

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 (K-21)

REKOMENDACIJA
„DĖL KAI KURIŲ ĮVARDŽIUOTINIŲ FORMŲ KIRČIAVIMO“

 

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir įvardžiuotinių formų kilnojamojo kirčio plitimą šnekamojoje kalboje, nutaria, kad šios įvardžiuotinės formos gali būti kirčiuojamos dvejopai – pastoviai (tradiciškai išlaikant paprastosios formos kirčio vietą ir priegaidę) arba kilnojamuoju kirčiu:

      1. Įvardžiuotinės formos būdvardžių su priesagomis -ingas, -a ir -iškas, -a, pvz.: laimìngasis, -oji (plg. laimìngas, -a 1) arba laimingàsis, -óji (vns. gal. laimìngąjį, laimìngąją); draũgiškasis, -oji (plg. draũgiškas, -a 1) arba draugiškàsis, -óji (vns. gal. draũgiškąjį, draũgiškąją).

      2. Įvardžiuotinės formos šių kelintinių skaitvardžių: tū́kstantasis, -oji (plg. tū́kstantas, -a 1) arba tūkstantàsis, -óji (vns. gal. tū́kstantąjį, tū́kstantąją), vienúoliktasis, -oji (plg. vienúoliktas, -a 1) arba vienuoliktàsis, -óji (vns. gal. vienúoliktąjį, vienúoliktąją)... devynióliktasis, -oji (plg. devynióliktas, -a 1) arba devynioliktàsis, -óji (vns. gal. devynióliktąjį, devynióliktąją); taip pat dvejopai gali būti kirčiuojamas ir įvardis kelióliktasis, -oji (plg. kelióliktas, -a 1) arba kelioliktàsis, -óji (vns. gal. kelióliktąjį, kelióliktąją).

      3. Įvardžiuotinės formos veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių, kurių pamatas nepriesaginės (dviskiemenės) veiksmažodžių esamojo laiko formos, pvz.: dìrbantysis, -ioji (plg. dìrbantis, -i dìrba) arba dirbantỹsis, -ióji (vns. gal. dìrbantįjį, dìrbančiąją); nẽšantysis, -ioji (plg. nẽšantis, -inẽša) arba nešantỹsis, -ióji (vns. gal. nẽšantįjį, nẽšančiąją); tìkintysis, -ioji (plg. tìkintis, -i ← tìki) arba tikintỹsis, -ióji (vns. gal. tìkintįjį, tìkinčiąją); mýlintysis, -ioji (plg. mýlintis, -i ← mýli) arba mylintỹsis, -ióji (vns. gal. mýlintįjį, mýlinčiąją); gýdantysis, -ioji (plg. gýdantis, -i ← gýdo) arba gydantỹsis, -ióji (vns. gal. gýdantįjį, gýdančiąją); rãšantysis, -ioji (plg. rãšantis, -i ← rãšo) arba rašantỹsis, -ióji (vns. gal. rãšantįjį, rãšančiąją).

      4. Įvardžiuotinės formos neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių, kurių pamatas (a) 3-iosios asmenuotės veiksmažodžių ir (b) priesaginių veiksmažodžių esamojo laiko formos, pvz.:

a) gýdomasis, -oji (plg. gýdomas, -a 1 ← gýdo) arba gydomàsis, -óji (vns. gal. gýdomąjį, gýdomąją); rãšomasis, -oji (plg. rãšomas, -a 1 ← rãšo) arba rašomàsis, -óji (vns. gal. rãšomąjį, rãšomąją); válgomasis, -oji (plg. válgomas, -a 1 ← válgo) arba valgomàsis, -óji (vns. gal. válgomąjį, válgomąją); du kirčiavimo variantai galimi taip pat ir sudaiktavardėjusių dalyvių, pvz.: rãšomasis arba rašomàsis (dkt. „rašytinis darbas“), válgomasis arba valgomàsis (dkt. „valgyti skirtas kambarys“);

b) áuklėjamasis, -oji (plg. áuklėjamas, -a 1 ← áuklėja) arba auklėjamàsis, -óji (vns. gal. áuklėjamąjį, áuklėjamąją); dalìjamasis, -oji (plg. dalìjamas, -a 1 ← dalìja) arba dalijamàsis, -óji (vns. gal. dalìjamąjį, dalìjamąją); gyvẽnamasis, -oji (plg. gyvẽnamas, -a 1 ← gyvẽna) arba gyvenamàsis, -óji (vns. gal. gyvẽnamąjį, gyvẽnamąją); vadìnamasis, -oji (plg. vadìnamas, -a 1 ← vadìna) arba vadinamàsis, -óji (vns. gal. vadìnamąjį, vadìnamąją).

 

Komentaras

_____________________

 

ĮVARDŽIUOTINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO PAVYZDŽIAI    

     Apskritai skiriami du įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo tipai: pastovusis ir kilnojamasis.

     Pastoviai kirčiuojami tie įvardžiuotiniai būdvardžiai, kurie yra padaryti iš 1-osios kirčiuotės (daugiaskiemenių) paprastųjų būdvardžių (plg.: výriškas, -a, aukščiáusias, -ioji, galìngas, -oji), pvz.:

Vienaskaita
V.
výriškasis
výriškoji
aukščiáusiasis
aukščiáusioji
galìngasis
galìngoji
K.
výriškojo
výriškosios
aukščiáusiojo
aukščiáusiosios
galìngojo
galìngosios
N.
výriškajam
výriškajai
aukščiáusiajam
aukščiáusiajai
galìngajam
galìngajai
G.
výriškąjį
výriškąją
aukščiáusiąjį
aukščiáusiąją
galìngąjį
galìngąją
Įn.
výriškuoju
výriškąja
aukščiáusiuoju
aukščiáusiąja
galìnguoju
galìngąja
Vt.
výriškajame
výriškojoje
aukščiáusiajame
aukščiáusiojoje
galìngajame
galìngojoje
 
Daugiskaita
V.
výriškieji
výriškosios
aukščiáusieji
aukščiáusiosios
galìngieji
galìngosios
K.
výriškųjų
výriškųjų
aukščiáusiųjų
aukščiáusiųjų
galìngųjų
galìngųjų
N.
výriškiesiems
výriškosioms
aukščiáusiesiems
aukščiáusiosioms
galìngiesiems
galìngosioms
G.
výriškuosius
výriškąsias
aukščiáusiuosius
aukščiáusiąsias
galìnguosius
galìngąsias
Įn.
výriškaisiais
výriškosiomis
aukščiáusiaisiais
aukščiáusiosiomis
galìngaisiais
galìngosiomis
Vt.
výriškuosiuose
výriškosiose
aukščiáusiuosiuose
aukščiáusiosiose
galìnguosiuose
galìngosiose


     Kilnojamojo kirčiavimo yra tie įvardžiuotiniai būdvardžiai, kurie padaryti iš nepastovaus kirčiavimo paprastųjų būdvardžių, t. y. iš 3-iosios ir 4-osios kirčiuočių būdvardžių, plg.: áukštas, -a 3 – aukštàsis, -óji, áukštąjį, -ąją; gẽras, -à 4 – geràsis, -óji, gẽrąjį, -ąją, pvz.:

Vienaskaita
V.
aukštàsis
aukštóji
didỹsis
didžióji
brangùsis
brangióji
K.
áukštojo
aukštõsios
dìdžiojo
didžiõsios
brángiojo
brangiõsios
N.
aukštájam
áukštajai
didžiájam
dìdžiajai
brangiájam
brángiajai
G.
áukštąjį
áukštąją
dìdįjį
dìdžiąją
brángųjį
brángiąją
Įn.
aukštúoju
aukštą́ja 
didžiúoju
didžią́ja
brangiúoju
brangią́ja
Vt.
aukštãjame
aukštõjoje
didžiãjame
didžiõjoje
brangiãjame
brangiõjoje
 
Daugiskaita
V.
aukštíeji
áukštosios
didíeji
dìdžiosios
brangíeji
brángiosios
K.
aukštų̃jų
aukštų̃jų
didžių̃jų
didžių̃jų
brangių̃jų
brangių̃jų
N.
aukštíesiems
aukštósioms
didžíesiems
didžiósioms
brangíesiems
brangiósioms
G.
aukštúosius
aukštą́sias
didžiúosius
didžią́sias
brangiúosius
brangią́sias
Įn.
aukštaĩsiais
aukštõsiomis
didžiaĩsiais
didžiõsiomis
brangiaĩsiais
brangiõsiomis
Vt.
aukštuõsiuose
aukštõsiose
didžiuõsiuose
didžiõsiose
brangiuõsiuose
brangiõsiose

 

(Parengta pagal „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyną“, 2007, Vilnius, p. 197–199.)