Spausdinti

 Galiojanti suvestinė redakcija

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. gegužės 29 d. (Nr. K-2, k-2.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (paprastuosius) daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as (-ias):

dum̃blas 4, 2 [1-2017

élnias 1, el̃nias 2 [1-2017

gañdras 4, 2 [1-2017]

kar̃das 4, kárdas 3  [1-2017]

kar̃klas 2, 4 [1-2017]

kar̃stas 2, 4 [1-2017]

kìbiras 3b, kibìras 2

krė́slas 3, 1

lùkštas 4, 2 [1-2017]

méldas 3, 1, mel̃das 2 [1-2017]

mẽnas 4 [1-2017]

niẽkas 2, 4 [1-2017]

pléntas 1, pleñtas 2

rakándas 1, rakañdas 2  [1-2017

raĩstas 2, 4 [1-2017

ríešas 3, 1 [1-2017

sė̃bras, -ė 2, sė́bras, -ė 1 [1-2017]

sklỹpas 2, 4 [1-2017

skrúostas 1, 3

smur̃tas 2, smùrtas 1  [1-2017]

šal̃mas 4, šálmas 3 [1-2017

šarvaĩ 4, 3  [1-2017

šar̃vas 4, šárvas 3  [1-2017]

taũras 4, 2

tiñklas 4

tùntas 1, tuñtas 4

ùrvas 3, ur̃vas 4 „požeminė ertmė“

žvýnas 3, žvỹnas 4

2) su galūnėmis -is, -ys:

smė̃lis 2

sváinis 1, svaĩnis 2

lėlỹs 4, 3

skil̃vis 2, skilvỹs 4 [1-2017]

snarglỹs 3, 4

žaltỹs 3, 4

3) su galūne -a (dgs. vard. -os):

audrà 4, áudra 1

balà 4, 2 [1-2017]

dirvà 2, 4 [1-2017]

dukrà 2, 4 [1-2017]

dūdà 2, 4

gúoba 1

ýda 1, ydà 4

ievà 2, 4 [1-2017]

lė́šos 1, lė̃šos 4

liáuka 1, liaukà 2 [1-2017

lùbos 2, 4 [1-2017

porà 4, 3 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“ [1-2017]

próga 1, progà 4

rinkà 2, rìnka 1 [1-2017]

skardà 4

skujà 4, 2

vapsvà 4, 2

žarnà 3, žárna 1

4) su galūne -ė:

aikštė̃ 3, áikštė 1 [1-2017]

deĩvė 2

élnė 1, el̃nė 2 [1-2017]

gáirė 1, gaĩrė 2 [1-2017]

krẽgždė 2, kregždė̃ 4 [1-2017]

kriáuklė 1, kriauklė̃ 4 [1-2017]

liaupsė̃ 4, liáupsė 1 [1-2017]

mil̃žinė 1, milžinė̃ 3b [1-2017]

raĩdė 2, raidė̃ 4 [1-2017]

skruzdė̃ 4, skrùzdė 2 [1-2017]

sváinė 1, svaĩnė 2

šnérvė 1 [1-2017]

šlovė̃ 3, 4 

taurė̃ 4, taũrė 2 [1-2017]

5) su galūne -is (vns. kilm. -ies):

rū́šis 1, rūšìs 4

šerdìs 4, 3

úolektis 1, uolektìs 3a

KOMISIJOS PIRMININKĖ              IRENA SMETONIENĖ

______________________  

Komentaras (pirminės rekomendacijos, A. Pakerys, 2003-07-09)

Dar žr. Vido Kavaliausko ir Gintarės Paliukėnaitės straipsnį dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų.

Pakeitimai: 

[1-2017] Žr. 2017 m. kovo 30 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-2, komentaras (Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės, GK, 2017, nr. 7, p. 3–8; VLKK.lt, 2017-08-07).