Spausdinti

 Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus

(Aktualioji redakcija)

DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-12 (k-16, k-16.1, k-16.2, k-16.3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos prieveiksmius kirčiuoti taip:

alèrgiškai, aler̃giškai  [2-2014], [3-2016]

ankstyvaĩ, ankstývai  [2-2014]

ãsmeniškai, asmẽniškai  [2-2014]

atókiai, atokiaĩ

baimìngai

bepigù, bepìgu  [2-2014]

blogumù, blõgumu  [2-2014]

dẽšimtkart

ekstèrnu, eksternù  [1-2008], [3-2016]

ekstravèrtiškai, ekstraver̃tiškai [2-2014], [3-2016]

gerumù, gẽrumu [2-2014]

gražumù, grãžumu [2-2014]

hipèrboliškai, hiper̃boliškai [2-2014], [3-2016]

įdomiaĩ, įdõmiai

ikì, ìki

ìlgainiui, ilgaĩniui

inèrtiškai, iner̃tiškai  [2-2014], [3-2016]

jaunyvaĩ, jaunývai  [2-2014]

kadà ne kadà

karčiaĩ

káržygiškai

kèltiškai, kel̃tiškai [2-2014], [3-2016]

ketùrpėsčia, kẽturpėsčia [2-2014]

kontrovèrsiškai, kontrover̃siškai [2-2014], [3-2016]

kū̃liais, kūliaĩs

kniū́bsčiom(is), kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs

kur̃ ne kur̃

maloniaĩ, malõniai

mìrštamai

nepadoriaĩ, nepadõriai

nešvañkiai, nešvánkiai  [2-2014]

nusikal̃stamai

padoriaĩ, padõriai

pakalniuĩ, pakal̃niui

pakulniuĩ, pakul̃niui

pakojuĩ, pakõjui

paplaukiuĩ, paplaũkiui

parankiaĩ, parañkiai

parankiuĩ, parañkiui

pasauliuĩ, pasaũliui

paslaugiaĩ, paslaũgiai

patỹkom(is), patykõm, patykomìs

patogiaĩ, patõgiai

pavėjuĩ, pavė̃jui

pavydžiaĩ, pavỹdžiai

pavieniuĩ, paviẽniui

penkiãlinkai, peñkialinkai

piktumù, pìktumu   [2-2014]

pirmà, pìrma

pórąsyk, põrąsyk

prieĩnamai

prošál

raĩškiai, ráiškiai  [2-2014]

reĩkiamai

rūgščiaĩ

rū̃sčiai, rū́sčiai  [2-2014]

rūškanaĩ

saldžiaĩ

sąmojìngai, są́mojingai

sąmonìngai, są́moningai

sausãkimšai, sausakimšaĩ  [2-2014]

sąžinìngai, są́žiningai

senyvaĩ, senývai  [2-2014]

smùlkmeniškai, smulkmẽniškai   [2-2014]

sõdriai, sódriai   [2-2014]

stamantriaĩ, stamañtriai

sū̃driai, sū́driai  [2-2014]

sultìngai

suvìs, sùvis

šalimaĩs, šalìmais

šešiãlinkai, šẽšialinkai  [2-2014]

šiuomèt, šiuõmet

švañkiai, švánkiai  [2-2014]

teisė́tai, téisėtai

tolydžiaĩ, tolỹdžiai

tolýgiai, tolygiaĩ  [2-2014]

ūkanótai

ū̃miai, ū́miai [2-2014]

vaĩskiai, váiskiai   [2-2014]

valyvaĩ, valývai  [2-2014]

veidmaĩniškai, véidmainiškai

veĩkiai, véikiai  [2-2014]

vė́javaikiškai, vėjãvaikiškai

vėlyvaĩ, vėlývai  [2-2014]

veltė̃diškai, véltėdiškai

viduj̃

víenbalsiai

viršuj̃

visúomeniškai, visuomẽniškai  [2-2014]

visų̃ pirmà, visų̃ pìrma

võs ne võs

žáltiškai, žal̃tiškai

žvýniškai, žvỹniškai  [2-2014]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                       IRENA SMETONIENĖ

_____________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)


PAPILDYMAI:

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10. Papildymo komentaras.

[2-2014]  2014 m. spalio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-16.2). Papildymo komentaras.

[3-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-15. Papildymo komentaras