Spausdinti

 Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ aktualioji redakcija
  • Komentaras
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus

Galiojanti suvestinė redakcija

DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. R-12 (k-16, k-16.1, k-16.2, k-16.3, k-16.4, k-16.5)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos prieveiksmius kirčiuoti taip:

alèrgiškai, aler̃giškai  [2-2014], [3-2016]

ankstyvaĩ, ankstývai  [2-2014]

apčiúopom(is), apčiuopõm, apčiuopomìs  [4-2017

ãsmeniškai, asmẽniškai  [2-2014]

atókiai, atokiaĩ

baimìngai

begál, begal̃   [5-2020

bepigù, bepìgu  [2-2014]

blogumù, blõgumu  [2-2014]

dẽšimtkart

ekstèrnu, eksternù  [1-2008], [3-2016]

ekstravèrtiškai, ekstraver̃tiškai [2-2014], [3-2016]

gar̃biai, garbiai̇̃  [5-2020]

gerumù, gẽrumu [2-2014]

gražumù, grãžumu [2-2014]

hipèrboliškai, hiper̃boliškai [2-2014], [3-2016]

įdomiaĩ, įdõmiai

į́kalniui, įkalniui͊   [4-2017

į́kandin, įkandiñ  [4-2017

ikì, ìki

ilgaĩniui, ìlgainiui  [4-2017]

inèrtiškai, iner̃tiškai  [2-2014], [3-2016]

jaunyvaĩ, jaunývai  [2-2014]

kadà ne kadà

karčiaĩ

káržygiškai

kèltiškai, kel̃tiškai [2-2014], [3-2016]

ketùrpėsčia, kẽturpėsčia [2-2014

kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs, kniū́bsčiom(is)  [4-2017]

kontrovèrsiškai, kontrover̃siškai [2-2014], [3-2016]

kū̃liais, kūliaĩs

kur̃ ne kur̃

maloniaĩ, malõniai

mìrštamai

nepadoriaĩ, nepadõriai

nešvañkiai, nešvánkiai  [2-2014]

netýčiom(is), netyčiõm, netyčiomìs  [4-2017

nórom(is), norõm, noromìs  [4-2017

nusikal̃stamai

padoriaĩ, padõriai

pakalniuĩ, pakal̃niui

pakn(i)ópstom(is), pakn(i)opstõm, pakn(i)opstomìs  [4-2017

pakojuĩ, pakõjui

pakulniuĩ, pakul̃niui

paplaukiuĩ, paplaũkiui

parankiaĩ, parañkiai

parankiuĩ, parañkiui

pasauliuĩ, pasaũliui

paslaugiaĩ, paslaũgiai

pašókom(is), pašokõm, pašokomìs  [4-2017

patykõm, patykomìs, patỹkom(is)  [4-2017]

patogiaĩ, patõgiai

pavėjuĩ, pavė̃jui

pavydžiaĩ, pavỹdžiai

pavieniuĩ, paviẽniui

penkiãlinkai, peñkialinkai

piktumù, pìktumu   [2-2014]

pirmà, pìrma

pórąsyk, põrąsyk

prieĩnamai

prošál

raĩškiai, ráiškiai  [2-2014]

reĩkiamai

rūgščiaĩ

rū̃sčiai, rū́sčiai  [2-2014]

rūškanaĩ

saldžiaĩ

sąmojìngai, są́mojingai

sąmonìngai, są́moningai

sausãkimšai, sausakimšaĩ  [2-2014]

sąžinìngai, są́žiningai

senyvaĩ, senývai  [2-2014]

smùlkmeniškai, smulkmẽniškai   [2-2014]

sõdriai, sódriai   [2-2014]

stamantriaĩ, stamañtriai

sū̃driai, sū́driai  [2-2014]

sultìngai

suvìs, sùvis

šalimaĩs, šalìmais

šešiãlinkai, šẽšialinkai  [2-2014]

šiuomèt, šiuõmet

švañkiai, švánkiai  [2-2014]

teisė́tai, téisėtai

týčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs  [4-2017

tolydžiaĩ, tolỹdžiai

tolýgiai, tolygiaĩ  [2-2014]

ūkanótai

ū̃miai, ū́miai [2-2014]

vaĩskiai, váiskiai   [2-2014]

valyvaĩ, valývai  [2-2014]

veidmaĩniškai, véidmainiškai

veĩkiai, véikiai  [2-2014]

vėjãvaikiškai, vė́javaikiškai  [4-2017]

vėlyvaĩ, vėlývai  [2-2014]

veltė̃diškai, véltėdiškai

viduj̃

víenbalsiai

viršuj̃

visúomeniškai, visuomẽniškai  [2-2014]

visų̃ pirmà, visų̃ pìrma

võs ne võs

žáltiškai, žal̃tiškai

žvýniškai, žvỹniškai  [2-2014]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                       IRENA SMETONIENĖ

_____________________________

Komentaras (pirminės rekomendacijos)


PAKEITIMAI:

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10. Papildymo komentaras.

[2-2014]  2014 m. spalio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-16.2). Papildymo komentaras.

[3-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-15. Papildymo komentaras

[4-2017]  2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-16 (k-16.4). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05). 

[5-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 (k-16.5), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20).