Spausdinti

Šiame puslapyje:

  • Rekomendacijos „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ suvestinė redakcija
  • Nuorodos į rekomendacijos pakeitimus ir papildymus 
  • Komentarai

(Galiojanti suvestinė redakcija)

DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. gegužės 5 d. Nr. R-8 (k-15, k-15.1, 15.2
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius veiksmažodžius kirčiuoti taip:

-auti

martáuti, martáuja, martãvo
pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo; pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo   [1-2013]
poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo; põteriauti, põteriauja, põteriavo  [1-2013] 
pusryčiáuti, pusryčiáuja, pusryčiãvo; pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo   [1-2013]
samprotáuti, samprotáuja, samprotãvo; sámprotauti, sámprotauja, sámprotavo
santykiáuti, santykiáuja, santykiãvo; sántykiauti, sántykiauja, sántykiavo
sąveikáuti, sąveikáuja, sąveikãvo; są́veikauti, są́veikauja, są́veikavo
smarkáuti, smarkáuja, smarkãvo; smárkauti, smárkauja, smárkavo
šiurkštáuti, šiurkštáuja, šiurkštãvo; šiùrkštauti, šiùrkštauja, šiùrkštavo

-ėti

įsitéisėti, įsitéisėja, įsitéisėjo; įsiteisė́ti, įsiteisė́ja, įsiteisė́jo

kérpėti, kérpėja, kérpėjo; kerpė́ti, kerpė́ja, kerpė́jo  [1-2013]
maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo; máurėti, máurėja, máurėjo  [1-2013]
varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo; várputėti, várputėja, várputėjo   [1-2013
žíedėti, žíedėja, žíedėjo; žiedė́ti, žiedė́ja, žiedė́jo  [2-2018]

-inti (-dinti)

aũdrinti, aũdrina, aũdrino; áudrinti, áudrina, áudrino   [1-2013]
áušinti, áušina, áušino; aušìnti, aušìna, aušìno

ãsmeninti, ãsmenina, ãsmenino; asmẽninti, asmẽnina, asmẽnino   [1-2013]
baikšti̇̀nti, baikšti̇̀na, baikšti̇̀no; bai̇̃kštinti, bai̇̃kština, bai̇̃kštino [2-2018]
bàkinti, bàkina, bàkino; bãkinti, bãkina, bãkino
bámbinti, bámbina, bámbino; bam̃binti, bam̃bina, bam̃bino
bìmbinti, bìmbina, bìmbino „daryti, kad bimbtų“
bim̃binti, bim̃bina, bim̃bino „nerangiai eiti“
bogi̇̀nti, bogi̇̀na, bogi̇̀no; bõginti, bõgina, bõgino  [2-2018] 
bránginti, brángina, brángino; brañginti, brañgina, brañgino „brangiai prašyti, kelti kainą“ [2-2018]
brangìnti, brangìna, brangìno „vertinti, taupyti, saugoti“
daĩlinti, daĩlina, daĩlino; dáilinti, dáilina, dáilino  [1-2013]
ė́dinti, ė́dina, ė́dino; ėdìnti, ėdìna, ėdìno
gáilinti, gáilina, gáilino; gai̇̃linti, gai̇̃lina, gai̇̃lino [2-2018]
gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino; gársinti, gársina, gársino   [1-2013] 
jaũdrinti, jaũ̃drina, jaũdrino; jáudrinti, jáudrina, jáudrino   [1-2013]
jódinti, jódina, jódino; jõdinti, jõdina, jõdino
kemė̃žinti, kemė̃žina, kemė̃žino; kemė́žinti, kemė́́žina, kemė́́žino
lãžintis, lãžinasi, lãžinosi; lažìntis, lažìnasi, lažìnosi
líedinti, líedina, líedino  [2-2018]
lium̃pinti, lium̃pina, lium̃pino; liùmpinti, liùmpina, liùmpino
màklinti, màklina, màklino; mãklinti, mãklina, mãklino [2-2018]
márminti, mármina, mármino; mar̃minti, mar̃mina, mar̃mino
méilintis, méilinasi, méilinosi; mei̇̃lintis, mei̇̃linasi, mei̇̃linosi [2-2018]
mókestinti, mókestina, mókestino; mokẽstinti, mokẽstina, mokẽstino  [1-2013

ner̃vinti, ner̃vina, ner̃vino ; nèrvinti, nèrvina, nèrvino [2-2018] 
nir̃šinti, nir̃̃šina, nir̃šino; nìršinti, nìršina, nìršino 

paĩkinti, paĩkina, paĩkino; páikinti, páikina, páikino  [1-2013]
pàprastinti, pàprastina, pàprastino; paprãstinti, paprãstina, paprãstino „daryti paprastesnį, ne tokį sudėtingą“ [2-2018]
pė̃stinti, pė̃stina, pė̃stino; pė́stinti, pė́stina, pė́stino
plū̃šinti, plū̃šina, plū̃šino; plū́šinti, plū́šina, plū́šino
pópinti, pópina, pópino; põpinti, põpina, põpino
raĩbinti, raĩbina, raĩbino; ráibinti, ráibina, ráibino  [1-2013]
raĩninti, raĩnina, raĩnino; ráininti, ráinina, ráinino  [1-2013]
síedinti, síedina, síedino; siẽdinti, siẽdina, siẽdino
skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino; skáidrinti, skáidrina, skáidrino [1-2013] 
skaĩtmeninti, skaĩtmenina, skaĩtmenino; skaitmẽninti, skaitmẽnina, skaitmẽnino  [1-2013]
skálsinti, skálsina, skálsino; skal̃sinti, skal̃sina, skal̃sino [2-2018] 

spáusdinti, spáusdina, spáusdino; spausdi̇̀nti, spausdi̇̀na, spausdi̇̀no [2-2018]
tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno; tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino  [1-2013]
tū́žinti, tū́žina, tū́žino; tū̃žinti, tū̃žina, tū̃žino
užplãkdinti, užplãkdina, užplãkdino
vaišìnti, vaišìna, vaišìno; váišinti, váišina, váišino
visúomeninti, visúomenina, visúomenino; visuomẽninti, visuomẽnina, visuomẽnino  [1-2013]
zvìmbinti, zvìmbina, zvìmbino; zvim̃binti, zvim̃bina, zvim̃bino
zýzinti, zýzina, zýzino; zỹzinti, zỹzina, zỹzino

-yti

bàkyti, bàkija, bàkijo; bãkyti, bãkija, bãkijo
rómyti, rómija, rómijo; rõmyti, rõmija, rõmijo
skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi; skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi  [1-2013
víenyti, víenija, víenijo; viẽnyti, viẽnija, viẽnijo  [1-2013]
vilnýti, vilnìja, vilnìjo; vil̃nyti, vil̃nija, vil̃nijo

-(i)oti (-alioti)

bjauróti, bjaurója, bjaurójo  [1-2013]
dribčióti, dribčiója, dribčiójo; dri̇̀bčioti, dri̇̀bčioja, dri̇̀bčiojo [2-2018]
drùmsčioti, drùmsčioja, drùmsčiojo; drum̃sčioti, drum̃sčioja, drum̃sčiojo
gáinioti, gáinioja, gáiniojo
gỹvalioti, gỹvalioja, gỹvaliojo; gyvalióti, gyvaliója, gyvaliójo [2-2018]
kabalióti, kabaliója, kabaliójo; kãbalioti, kãbalioja, kãbaliojo
kabarótis, kabarójasi, kabarójosi; kãbarotis, kãbarojasi, kãbarojosi [2-2018]
kaitalióti, kaitaliója, kaitaliójo; káitalioti, káitalioja, káitaliojo
kapanóti(s), kapanója(si), kapanójo(si); kãpanoti(s), kãpanoja(si), kãpanojo(si)  [1-2013]
krùsčioti, krùsčioja, krùsčiojo; krusčióti, krusčiója, krusčiójo  [2-2018]
kukčióti, kukčiója, kukčiójo; kùkčioti, kùkčioja, kùkčiojo [2-2018] 
mikčióti, mikčiója, mikčiójo; mi̇̀kčioti, mi̇̀kčioja, mi̇̀kčiojo [2-2018]
mỹnioti, mỹnioja, mỹniojo; mýnioti, mýnioja, mýniojo
niokóti, niokója, niokójo; niókoti, niókoja, niókojo   [1-2013]
núomoti, núomoja, núomojo; nuomóti, nuomója, nuomójo [2-2018]
péizoti, péizoja, péizojo; peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo  [1-2013]
pleiskanóti, pleiskanója, pleiskanójo; pléiskanoti, pléiskanoja, pléiskanojo
rutulióti, rutuliója, rutuliójo; rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo  [1-2013]
sapalióti, sapaliója, sapaliójo; sãpalioti, sãpalioja, sãpaliojo
síeloti(s), síeloja(si), síelojo(si); sielóti(s), sielója(si), sielójo(si)  [1-2013]
spyriótis, spyriójasi, spyriójosi; spỹriotis, spỹriojasi, spỹriojosi
strakalióti, strakaliója, strakaliójo; strãkalioti, strãkalioja, strãkaliojo
strapalióti, strapaliója, strapaliójo; strãpalioti, strãpalioja, strãpaliojo
stū̃mioti, stū̃mioja, stū̃miojo; stū́mioti, stū́mioja, stū́miojo
sùkalioti(s), sùkalioja(si), sùkaliojo(si); sukalióti(s), sukaliója(si), sukaliójo(si) [2-2018]
šaũkoti, šaũkoja, šaũkojo; šáukoti, šáukoja, šáukojo
šerpetóti, šerpetója, šerpetójo; šérpetoti, šérpetoja, šérpetojo
šlubčióti, šlubčiója, šlubčiójo; šlùbčioti, šlùbčioja, šlùbčiojo [2-2018]
tąsióti, tąsiója, tąsiójo; tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo  [1-2013] 
terlióti, terliója, terliójo
tįsióti, tįsiója, tįsiójo; tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo  [1-2013]

tį́slioti, tį́slioja, tį́sliojo; tį̃slioti, tį̃slioja, tį̃sliojo
traškanóti, traškanója, traškanójo; trãškanoti, trãškanoja, trãškanojo
vakaróti, vakarója, vakarójo; vãkaroti, vãkaroja, vãkarojo
vapalióti, vapaliója, vapaliójo; vãpalioti, vãpalioja, vãpaliojo
vógčioti, vógčioja, vógčiojo; vogčióti, vogčiója, vogčiójo

-telėti

blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo; blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo   [1-2013]
blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo; blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo  [1-2013]
daũžtelėti, daũžtelėja, daũžtelėjo; dáužtelėti, dáužtelėja, dáužtelėjo
kaũktelėti, kaũktelėja, kaũktelėjo; káuktelėti, káuktelėja, káuktelėjo
kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo; kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo  [1-2013]
klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo; klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo
kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo; kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃̃ptelėjo  [1-2013] 
kváištelėti, kváištelėja, kváištelėjo; kvaĩštelėti, kvaĩštelėja, kvaĩštelėjo
šlámštelėti, šlámštelėja, šlámštelėjo
zvìmbtelėti, zvìmbtelėja, zvìmbtelėjo

-uoti (-aliuoti, -ariuoti, -uliuoti, -uriuoti)

bimbaliúoti, bimbaliúoja, bimbaliãvo;bim̃baliuoti, bim̃baliuoja, bim̃baliavo
dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo; dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo  [1-2013] 
gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo; gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo
giedrúoti, giedrúoja, giedrãvo
girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo; gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gždulavo  [1-2013] 
gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo; grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo  [1-2013]
kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo   [1-2013]
kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo   [1-2013]
klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo; klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo  [1-2013] 
lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo; lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo  [1-2013]
marguliúoti, marguliúoja, marguliãvo
margúoti, margúoja, margãvo
mindžikúoti, mindžikúoja, mindžikãvo; miñdžikuoti, miñdžikuoja, miñdžikavo
pilkúoti, pilkúoja, pilkãvo
plūduriúoti, plūduriúoja, plūduriãvo; plū̃duriuoti, plū̃duriuoja, plū̃duriavo  [1-2013]
snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo; snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo  [1-2013] 
snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo; snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo  [1-2013]
varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo; várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo  [1-2013] 
žaižarúoti, žaižarúoja, žaižarãvo; žaĩžaruoti, žaĩžaruoja, žaĩžaravo 

PASTABA. Taip pat kirčiuotini ir iš šių veiksmažodžių padaryti priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai, priesagų -imas, -tojas daiktavardžiai.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ

_______________________

Komentaras 

PAKEITIMAI:

[1-2013]  2013 m. spalio 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10 (k-15.1). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23). 

[2-2018]  2018 m. gegužės 3 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-8 (k-15.2). Pakeitimo komentaras (Rūta Kazlauskaitė, 2018-07-06, VLKK.lt; GK, 2018, nr. 6).