Spausdinti

Šiame puslapyje:

 (Galiojanti suvestinė redakcija)

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (k-11, k-11.1, k-11.2, k-11.3, k-11.4, k-11.5
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius būdvardžius kirčiuoti taip:

-anas, -a

rū́škanas, -à 3a

-ėtas, -a

kerpė́tas, -a 1, kérpėtas, -a 1

pelkė́tas, -a 1, pélkėtas, -a 1

teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1

-inas, -a 

máurinas, -à 3a, maũrinas, -à 3b

snárglinas, -à 3a, snar̃glinas, à 3b

-ingas, -a 

baimìngas, -a 1

miltìngas, -a 1

pienìngas, -a 1

sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1

sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1

sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1

sultìngas, -a 1

varpìngas, -a 1

-inis, -ė 

aguõninis, -ė 1, aguonìnis, -ė 2  [4-2017

agur̃kinis, -ė 1, agurkìnis, -ė 2

alèrginis, -ė 1, aler̃ginis, -ė 1 [1-2008], [3-2016]

aliẽjinis, -ė 1, aliejìnis, -ė 2  [4-2017]

aliumìninis 1, aliuminìnis 2 

alksnìnis, -ė 2, al̃ksninis, -ė 1  [4-2017]

analìzinis, -ė 1

anglìnis, -ė 2, añglinis, -ė 1  [4-2017]

aplinkìnis, -ė 2, apliñkinis, -ė 1  [4-2017] 

arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2

asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1   [2-2013]

aviẽtinis, -ė 1, avietìnis, -ė 2  [4-2017]

bãlinis, -ė 1, balìnis, -ė 2

benzìninis, -ė 1, benzinìnis, -ė 2  [4-2017]

bitumìnis, -ė 2, bitùminis, -ė 1  [4-2017]

buitìnis, -ė 2, buĩtinis, -ė 1  [2-2013]

centimètrinis, -ė 1, centimetrìnis, -ė 2  [4-2017

cukrìnis, -ė 2, cùkrinis, -ė 1  [4-2017]

decimètrinis, -ė 1, decimetrìnis, -ė 2   [4-2017]

deguõninis, -ė 1, deguonìnis, -ė 2

desèrtinis, -ė 1, deser̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dispèrsinis, -ė 1, disper̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dir̃vinis, -ė 1, dirvìnis, -ė 2  [4-2017]

dìskinis, -ė 1, diskìnis, -ė 2  [4-2017]

divèrsinis, -ė 1, diver̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1  [4-2017

drùskinis, -ė 1, druskìnis, -ė 2  [4-2017]

dùjinis, -ė 1, dujìnis, -ė 2  [4-2017

ekspèrtinis, -ė 1, eksper̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

elnìnis, -ė 2, élninis, -ė 1, el̃ninis, -ė 1  [4-2017

erdvìnis, -ė 2, er̃dvinis, -ė 1  [4-2017]

euròpinis, -ė 1, europìnis, -ė 2   [4-2017]

gaisrìnis, -ė 2, gaĩsrinis, -ė 1  [4-2017]

gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1  [2-2013]

garsìnis, -ė 2, gar̃sinis, -ė 1   [2-2013]

ga͂tvinis, -ė 1, gatvìnis, -ė 2  [4-2017]

gentìnis, -ė 2, geñtinis, -ė 1   [4-2017]

geocentrìnis, -ė 2, geoceñtrinis, -ė 1  [5-2020

geotèrminis, -ė 1, geoter̃minis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

gérklinis, -ė 1, gerklìnis, -ė 2 „iš gerklų einantis“  [4-2017]

gluosnìnis, -ė 2, glúosninis, -ė 1   [4-2017]

gráižtvinis, -ė 1, graižtvìnis, -ė 2  [4-2017]

griáutinis, -ė 1, griautìnis, -ė 2  [4-2017]

grietinìnis, -ė 2, grietìninis, -ė 1  [4-2017]

grindìnis, -ė 2, griñdinis, -ė 1  [4-2017]

grūdìnis, -ė 2, grū́dinis, -ė 1   [2-2013]

hèrbinis, -ė 1, her̃binis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

inèrcinis, -ė 1, iner̃cinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

inèrtinis, -ė 1, iner̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

invèrsinis, -ė 1, inver̃sinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

išorìnis, -ė 2 , išórinis, -ė 1 [4-2017]

jausmìnis, -ė 2, jaũsminis, -ė 1 [4-2017]

kapròninis, -ė 1, kapronìnis, -ė 2

karklìnis, -ė 2, kar̃klinis, -ė 1  [4-2017]

kartòninis, -ė 1, kartonìnis, -ė 2

kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1

kaučiukìnis, -ė 2, kaučiùkinis, -ė 1   [4-2017]

keliñtinis, -ė 1, kelintìnis, -ė 2.

keleivìnis, -ė 2, keleĩvinis, -ė 1   [2-2013]

kepùrinis, -ė 1, kepurìnis, -ė 2  [4-2017]

kilmìnis, -ė 2, kil̃minis, -ė 1  [4-2017]

kišenìnis, -ė 2, kišẽninis, -ė 1 

klintìnis, -ė 2, kliñtinis, -ė 1  [4-2017]

kmynìnis, -ė 2, kmýninis, -ė 1  [4-2017]

koncèrtinis, -ė 1, koncer̃tinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

kopū̃stinis, -ė 1, kopūstìnis, -ė 2 [4-2017]

kremzlìnis, -ė 2, krem̃zlinis, -ė 1 [4-2017]

kryptìnis, -ė 2, krỹptinis, -ė 1 [4-2017]

kryžmìnis, -ė 2, krỹžminis, -ė 1 [4-2017]

kruõpinis, -ė 1, kruopìnis, -ė 2

laiškìnis, -ė 2, láiškinis, -ė 1 [4-2017]

lãkštinis, -ė 1, lakštìnis, -ė 2  [4-2017]

lankìnis, -ė 2, lañkinis, -ė 1  [4-2017]

lažìnis, -ė 2, lãžinis, -ė 1  [4-2017]

lentìnis, -ė 2, leñtinis, -ė 1 [4-2017]

lėtìnis, -ė 2, lė̃tinis, -ė 1  [2-2013]

líepinis, -ė 1, liepìnis, -ė 2

liežùvinis, -ė 1, liežuvìnis, -ė 2  [4-2017]

lytìnis, -ė 2, lỹtinis, -ė 1    [2-2013]

lìtrinis, -ė 1, litrìnis, -ė 2  [4-2017]

lizdìnis, -ė 2, lìzdinis, -ė 1  [4-2017]

maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1  [4-2017]

maišìnis, -ė 2, maĩšinis, -ė 1  [4-2017]

mėsìnis, -ė 2, mė̃sinis, -ė 1    [2-2013]

mėšlìnis, -ė 2, mė́šlinis, -ė 1 [4-2017]

mètrinis, -ė 1, metrìnis, -ė 2 [4-2017]

miežìnis, -ė 2, miẽžinis, -ė 1 [4-2017]

milimètrinis, -ė 1, milimetrìnis, -ė 2  [4-2017]

mūrìnis, -ė 2, mū́rinis, -ė 1   [2-2013]

nèrvinis, -ė 1, ner̃vinis, -ė 1 [3-2016]

orìnis, -ė 2, órinis, -ė 1  [4-2017]

pagalbìnis, -ė 2, pagálbinis, -ė 1  [4-2017]

pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1 [4-2017]

pažodìnis, -ė 2, pažõdinis, -ė 1  [2-2013]

pélkinis, -ė 1, pelkìnis, -ė 2  [4-2017]

píeninis, -ė 1, pienìnis, -ė 2  [4-2017]

píevinis, -ė 1, pievìnis, -ė 2  [4-2017]

pilvìnis, -ė 2, pil̃vinis, -ė 1  [4-2017]

pipìrinis, -ė 1, pipirìnis, -ė 2  [4-2017]

pirtìnis, -ė 2, pir̃tinis, -ė 1  [4-2017]

planìnis, -ė 2, plãninis, -ė 1   [2-2013]

plyšìnis, -ė 2, plỹšinis, -ė 1  [4-2017]

plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2

plokštìnis, -ė 2, plókštinis, -ė 1  [4-2017]

plùnksninis, -ė 1, plunksnìnis, -ė 2  [4-2017]

pogrindìnis, -ė 2, pógrindinis, -ė 1   [2-2013]

pokirtìnis, -ė 2, pokir̃tinis, -ė 1

pórinis, -ė 1, põrinis, ė 1  [4-2017]

prieškirtìnis, -ė 2, prieškir̃tinis, -ė 1

procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1

próginis, -ė 1, prõginis, -ė 1  [4-2017]

relìnis, -ė 2, rèlinis, -ė 1

rentgenìnis, -ė 2, retgèninis, -ė 1

rezèrvinis, -ė 1, rezer̃vinis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

ribìnis, -ė 2, rìbinis, -ė 1  [4-2017]

rūdìnis, -ė 2, rū̃dinis, -ė 1  [4-2017]

rūgštìnis, -ė 2, rū́gštinis, -ė 1  [4-2017]

rū́šinis, -ė 1, rū̃šinis, -ė 1  [4-2017]

santykìnis, -ė 2  [4-2017]

satìninis, -ė 1, satinìnis, -ė 2

saváitinis, -ė 1, savaitìnis, -ė 2    [2-2013]

seismìnis, -ė 2, seĩsminis, -ė 1   [4-2017]

skaitmenìnis, -ė 2, skaitmẽninis, -ė 1  [2-2013]

slỹvinis, -ė 1, slyvìnis, -ė 2  [4-2017]

smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2

smur̃tinis, -ė 1, smùrtinis, -ė 1    [4-2017]

spalvìnis, -ė 2, spal̃vinis, -ė 1   [4-2017]

sraĩginis, -ė 1, sráiginis, -ė 1  [4-2017]

sraĩgtinis, -ė 1, sráigtinis, -ė 1   [4-2017]

sritìnis, -ė 2, srìtinis, -ė 1   [4-2017]

stiebìnis, -ė 2, stíebinis, -ė 1   [4-2017]

stogìnis, -ė 2, stóginis, -ė 1   [4-2017]

strėlìnis, -ė 2, strė̃linis, -ė 1   [4-2017]

stulpìnis, -ė 2, stul̃pinis, -ė 1   [4-2017]

sumìnis, -ė 2, sùminis, -ė 1   [4-2017]

šakìnis, -ė 2, šãkinis, -ė 1   [4-2017]

šarmìnis, -ė 2, šárminis, -ė 1   [2-2013

šeimìnis, -ė 2, šeĩminis, -ė 1   [4-2017]

šèlfinis, -ė 1, šel̃finis, -ė 1  [2-2013], [3-2016]

šermukšnìnis, -ė 2, šermùkšninis, -ė 1  [4-2017]

šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1

šienìnis, -ė 2, šiẽninis, -ė 1   [4-2017] 

šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1

tarmìnis, -ė 2, tar̃minis, -ė 1   [4-2017] 

tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1

tárpinis, -ė 1, tarpìnis, -ė 2   [4-2017] 

tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1

tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1 

tautìnis, -ė 2, taũtinis, -ė 1  [2-2013

teismìnis, -ė 2, teĩsminis, -ė 1   [4-2017] 

tèrminis, -ė 1, ter̃minis, -ė 1  [1-2008][3-2016]

tiẽsinis, -ė 1, tiesìnis, -ė 2   [4-2017]

tikslìnis, -ė 2, tìkslinis, -ė 1  [4-2017] 

tinklìnis, -ė 2, tiñklinis, -ė 1  [4-2017] 

trikartìnis, -ė 2, trikar̃tinis, -ė 1

ūmìnis, -ė 2, ū́minis, -ė 1, ū̃minis, -ė 1  [4-2017] 

uolìnis, -ė 2, uõlinis, -ė 1   [4-2017] 

uosìnis, -ė 2, úosinis, -ė 1   [4-2017] 

užklasìnis, -ė 2, užklãsinis, -ė 1

vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2  [4-2017] 

vairìnis, -ė 2, vaĩrinis, -ė 1   [4-2017] 

vaizdìnis, -ė 2, vaĩzdinis, -ė 1  [2-2013]

valdìnis, -ė 2, val̃dinis, -ė 1  [4-2017] 

vardìnis, -ė 2, var̃dinis, -ė 1   [4-2017] 

veiksmìnis, -ė 2, veĩksminis, -ė 1   [4-2017] 

veĩslinis, -ė 1, veislìnis, -ė 2   [4-2017] 

ver̃slinis, -ė 1, verslìnis, -ė 2   [4-2017] 

versmìnis, -ė 2, vérsminis, -ė 1   [4-2017] 

vėžìnis, -ė 2, vė́žinis, -ė 1  [2-2013]

vielìnis, -ė 2, viẽlinis, -ė 1  [4-2017] 

vilkìnis, -ė 2, vil̃kinis, -ė 1   [4-2017] 

vinkšnìnis, -ė 2, vìnkšninis, -ė 1 [5-2020] 

visuomenìnis, -ė 1, visuomẽninis, -ė 1  [2-2013]

vỹšninis, -ė 1, vyšnìnis, -ė 2   [4-2017] 

výžinis, -ė 1, vỹžinis, -ė 1

žiedìnis, -ė 2, žíedinis, -ė 1  [2-2013]

žilvìtinis, -ė 1, žilvitìnis 2 

Pastaba. Priesagos -inis, -ė vedinių, kurie padaryti iš daiktavardžių su kirčiuotomis priesagomis (-elis, -elė, -tukas, -tuvė ir kt.), norminiais laikomi du kirčiavimo variantai – 1 ir 2 kirčiuotės, pvz.: daržẽlinis, -ė 1, darželìnis, -ė 2; mygtùkinis, -ė 1, mygtukìnis, -ė 2; virtùvinis, -ė 1, virtuvìnis, -ė 2.  [4-2017] 

-intelis, -ė

visiñtelis, -ė 1, visìntelis, -ė 1

-iškas

alèrgiškas, -a 1, aler̃giškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

ãsmeniškas, -a 1, asmẽniškas, -a 1   [2-2013]

ekstravèrtiškas, -a 1, ekstraver̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

gerãdariškas, -a 1, geradãriškas, -a 1, gẽradariškas, -a 1  [5-2020] 

hipèrboliškas, -a 1, hiper̃boliškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

inèrtiškas, -a 1, iner̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

káržygiškas, -a 1, kar͊žygiškas, -a 1  [4-2017]

kèltiškas, -a 1, kel̃tiškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

kontrovèrsiškas, -a 1, kontrover̃siškas, -a 1  [1-2008][3-2016]

smùlkmeniškas, -a 1, smulkmẽniškas, -a 1   [2-2013]

veidmaĩniškas, -a 1, véidmainiškas, -a 1

vėjãvaikiškas, -a 1, vė́javaikiškas, -a 1   [4-2017]

veltė̃diškas, -a 1, véltėdiškas, -a 1

visúomeniškas, -a 1, visuomẽniškas, -a 1  [2-2013]

žáltiškas, -a 1, žal̃tiškas, -a 1

žvýniškas, -a 1, žvỹniškas, -a 1

-(i)uotas, -a 

speigúotas, -a 1

-tas, -a

rim̃tas, -à 4, rìmtas, -à 3

-yvas, -a 

ankstývas, -à 3, ankstývas, -a 1   [2-2013]

jaunývas, -à 3, jaunývas, -a 1   [2-2013]

senývas, -à 3, senývas, -a 1 senývas, -a 1   [2-2013]

valývas, -à 3, valývas, -a 1    [2-2013]

vėlývas, -à 3, vėlývas, -a 1     [2-2013]

-otas, -a 

ašakótas, -a 1

ašarótas, -a 1

audrótas, -a 1

augalótas, -a 1

darganótas, -a 1

pleiskanótas, -a 1

rūškanótas, -a 1  [2-2013]

spurganótas, -a 1

strazdanótas, -a 1

ūkanótas, -a 1

varpótas, -a 1

-svas, -a (-švas, -a)

pil̃kšvas, -à 4, pìlkšvas, -à 3   [2-2013]

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ

__________________________

* Pirminės rekomendacijos Komentaras.

Pakeitimai ir papildymai:

[1-2008]  2008 m. spalio 2 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-9 (k-11.1). Papildymo komentaras (Bonifacas Stundžia. Dėl svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu priegaidės, 2008-12-05). 

[2-2013]  2013 m. spalio 3 protokolinis nutarimas Nr. PN-11 (k-11.2). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Kirčiavimo norminamąjį darbą tęsiant, GK, 2013, nr. 11, p. 3–10; VLKK.lt Kitos naujienos, 2013-12-23).

[3-2016]  2016 m. gruodžio 15 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-14. Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Tarptautinių žodžių su dvigarsiais el, er, eu tvirtagalis kirčiavimas – pagrindinė norma, 2016-12-20). 

[4-2 017]  2017 m. gruodžio 14 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-15 (k-11.4). Pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikaciją prie realios vartosenos toliau artinant, Gimtoji kalba, 2018, nr. 1, p. 3–8; VLKK.lt, 2018-02-05) 

[5-2020]  2020 m. vasario 6 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-4 (k-11.5), pakeitimo komentaras (Bonifacas Stundžia. Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos, VLKK.lt 2020-02-20). 

 

*****

Kirčiavimo pavyzdžiai

1-oji kirčiuotė

Šios kirčiuotės būdvardžiai visuose linksniuose turi tą patį kirtį.

2-oji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

medìnis

medìnė

medìniai

medìnės

K.

medìnio

medìnės

medìnių

N.

medìniam

medìnei

medìniams

medìnėms

G.

medìnį

medìnę

mediniùs

medinès

Įn.

mediniù

medinè

medìniais

medìnėmis

Vt.

medìniame

medìnėje

medìniuose

medìnėse

3-ioji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

paláidas

palaidà

palaidì

paláidos

K.

paláido

palaidõs

palaidų̃

N.

palaidám

paláidai

palaidíems

palaidóms

G.

paláidą

paláidus

paláidas

Įn.

paláidu

paláida

palaidaĩs

palaidomìs

Vt.

palaidamè

palaidojè

palaiduosè

palaidosè

3a kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

álkanas

alkanà

alkanì

álkanos

K.

álkano

alkanõs

alkanų̃

N.

alkanám

álkanai

alkaníems

alkanóms

G.

álkaną

álkanus

álkanas

Įn.

álkanu

álkana

alkanaĩs

alkanomìs

Vt.

alkanamè

alkanojè

alkanuosè

alkanosè

3b kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

ar̃timas

artimà

artimì

ar̃timos

K.

ar̃timo

artimõs

artimų̃

N.

artimám

ar̃timai

artimíems

artimóms

G.

ar̃timą

ar̃timus

ar̃timas

Įn.

ar̃timu

ar̃tima

artimaĩs

artimomìs

Vt.

artimamè

artimojè

artimuosè

artimosè

4-oji kirčiuotė

Vienaskaita

Daugiskaita

V.

palankùs

palankì

palañkūs

palañkios

K.

palankaũs

palankiõs

palankių̃

N.

palankiám

palañkiai

palankíems

palankióms

G.

palañkų

palañkią

palankiùs

palankiàs

Įn.

palankiù

palankià

palankiaĩs

palankiomìs

Vt.

palankiamè

palankiojè

palankiuosè

palankiosè