Spausdinti


     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nuo 2003 m. vertina bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, o nuo 2007 m. – ir profesinio mokymo(si) vadovėlių rankraščių kalbą (Kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ ir 2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimų“ aktualias redakcijas žr. Kalbos komisijos svetainėje AKTUALIAUSIOS TEMOS / Švietimas / Vadovėlių aprobavimas).

     Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pateikiami vadovėlių rankraščiai ne visada būna deramai parengti. Pasitaiko atvejų, kai net antrą ar trečią kartą teikiamuose rankraščiuose kalbininkai ekspertai aptinka klaidų iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, pastebi terminijos tvarkybos trūkumų, terminų ir vietovardžių kirčiavimo klaidų, privalomosios skyrybos taisyklių pažeidimų. Kai kurių leidyklų redaktoriai pakartotinai teikiamame svarstyti rankraštyje ištaiso tik Kalbos komisijos aiškinamajame rašte nurodytas klaidas ir nekreipia dėmesio į kitas tos pačios rūšies klaidas.

     Šia apžvalga Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė siekia atkreipti vadovėlių autorių ir redaktorių dėmesį į dažniausiai ekspertų nurodomas kalbos klaidas, terminijos tvarkybos trūkumus ir skyrybos taisyklių pažeidimus1. Skliaustuose pateikiama siūlymų, kaip taisyti nurodomas klaidas, žvaigždutėmis žymimos didžiosios kalbos klaidos. Pakomisė primena, kad remiantis Vadovėlių kalbos reikalavimų 8.1 punktu būtina išnašose ar skliaustuose taisyti ir tas didžiąsias klaidas, kurių pasitaiko cituojamuose tekstuose.

     1. Sintaksė

     1.1. Linksnių vartojimas

     1.1.1. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti nevartotinas *vardininkas su radimosi reikšmės veiksmažodžiais: pūslės (=pūslių) atsiranda dėl netinkamo dažų sukibimo; iš to atsiranda asmeninės, dvasinėsproblemos (=asmeninių, dvasinių problemų); VI–X a. beveik visoje Europoje atsirado naujos valstybės (=naujų valstybių); randasi naujos populiaraus meno formos: performansai, instaliacijos (=naujų... formų: performansų, instaliacijų); paviršiuje atsirasdavo įdubėlės (=įdubėlių); gali kilti odos ir gleivinės uždegimai (=uždegimų).

     1.1.2. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti netinka *vardininkas su savaiminio veiksmo ar būsenos reikšmės veiksmažodžiais: Dėl ko gali įvykti nelaimingi atsitikimai (=nelaimingų atsitikimų)?; į valdymo kamerą greitai priteka dyzeliniai degalai (=dyzelinių degalų); beveik negimsta vaikai (=vaikų).

     1.1.3. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti neteiktinas *vardininkas su veiksmažodžio būti formomis: Juose [atomų branduoliuose] yra teigiamai įkrautos dalelėsprotonai – ir dalelės, neturinčios jokio krūvio – neutronai (=teigamojo krūvio dalelių – protonų – ir jokio krūvio neturinčių dalelių – neutronų); Kadangi durų konstrukcijoje yra vertikalios skiriamosios detalės (=vertikalių skiriamųjų detalių), reikalingas ne tik skersinis, bet ir išilginis varčios spaudimas; gaminiuose gali būti ir papildomi elementai, pvz., sankabos, movos (=papildomų elementų, pvz., sankabų, movų); kiekvienas žmogus turi mažų kalčių, bet yra ir kaltės (=kalčių), kurios gresia pasauliui.

     1.1.4. Lyginamajai kiekybei reikšti nevartotini *aukštesniojo laipsnio prieveiksmių (ne) daugiau, (ne) mažiau junginiai su skaitvardžių kilmininku: priekiniai pagrindiniai žibintai nutolę nuo automobilio išorinio krašto ne daugiau400 mm (=ne daugiau kaip, ne daugiau negu 400 mm); tūrio masė daugiau 1 500 kg/m3 (=didesnė kaip, didesnė negu 1 500 kg/m3); miegame ne mažiau 8–10 valandų (=ne mažiau kaip, ne mažiau negu 8–10 valandų); grūdelių skersmuo mažiau 5 mm (=mažesnis kaip, mažesnis negu 5 mm); esu matęs ne mažiau šimto (=ne mažiau kaip šimtą) tūkstančių vežimų.

     1.1.5. Lyginamajai kiekybei reikšti netinka ir kai kurių kitų aukštesniojo laipsnio prieveiksmių junginiai su skaitvardžių ar kiekio reikšmės daiktavardžių kilmininku: Į vandenį pamerktų bulvių negalima laikyti ilgiau 2 val. (=ilgiau kaip, ilgiau negu 2 val.); virti ne ilgiau valandos (=ne ilgiau kaip valandą, ne ilgiau negu valandą).

     1.1.6. Taisytinas abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymas daiktavardžių naudininkas paskirčiai reikšti: kondensatoriaus įkrovimui (=kondensatoriui įkrauti) naudojamo įtampos šaltinio įtampa; vandenvietės statiniai, skirti vandens išgavimui bei tiekimui (=vandeniui išgauti ir tiekti); skiedinys naudojamas siūlių užpildymui (=siūlėms užpildyti); vandenį tiekia denių, pertvarų, šachtų laistymui (=deniams, pertvaroms, šachtoms laistyti); netinka siūlių užbaigimui (=siūlėms užbaigti).

     1.1.7. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti nevartotinas *galininkas: staliai turi įvairius patogius elektrinius ir mechaniniusįrankius (=įvairių patogių elektrinių ir mechaninių įrankių); kiekvienas laikotarpis turi jam būdingus bruožus ir elementus (=būdingų bruožų ir elementų); kai kurie metalai ir jų lydiniai turi magnetines savybes (=magnetinių savybių); kitose slavų kalbose randame dar kitokius pavadinimus (=kitokių pavadinimų); etanolis gali sukelti organizmo pokyčius (=pokyčių).

     1.1.8. Tikslui reikšti neteiktinas *galininkas su slinkties veiksmažodžiais: Juzė iškeliauja užsidirbti pinigų ir pradėti savarankišką gyvenimą (=savarankiško gyvenimo); Liucė atvažiuoja į Liudo Vasario tėviškę kviesti (=jo) į savo vestuves; Jogaila atvyko į Žemaičius juos (=jų) krikštyti.

     1.1.9. Tikslui reikšti netinka galininkas su siekimo reikšmės veiksmažodžiais: vadovai nuolat susitinka aptarti įvairiusklausimus ir problemas (=įvairių klausimų ir problemų).

     1.1.10. Taisytini junginiai su galininku paskirčiai reikšti: skirti matuoti aukštą slėgį (=aukštam slėgiui matuoti); laivuose, kurie skirti vežti biriuosius krovinius (=biriesiems kroviniams vežti); sistema, skirta tiekti inertines dujas (=inertinėms dujoms tiekti; inertinių dujų tiekimo sistema); jie tinka betonuoti įvairių formų konstrukcijas (=įvairių formų konstrukcijoms betonuoti); mazgas naudojamas surišti dvi virves (=dviem virvėms surišti); klijai naudojami patikimai sujungti detales (=detalėms patikimai sujungti); specialūs skysčiai naudojami nuplauti priekinį stiklą ir žibintus (=priekiniam stiklui ir žibintams (nu)plauti); minimali įtampa, kurios sukurto elektrinio lauko pakanka jonizuoti tarpelektrodinį tarpelį (=tarpeliui tarp elektrodų jonizuoti); oro yra mažiau, negu reikia visiškai sudeginti degalus (=degalams visiškai sudeginti).

     1.1.11. Objektui reikšti neteiktinas *įnagininkas su pripildymo reikšmės veiksmažodžiais: cilindrai gerai pripildomi degiuoju mišiniu (=degiojo mišinio); pripildys mūsų kūnus gyvastimi (=gyvasties); Baliono pūslė turi būti pripildoma už orą lengvesnėmis dujomis (=lengvesnių dujų); prisotinant paviršių siera (=sieros).

     1.1.12. Netaisyklingi *įnagininko junginiai su gausą reiškiančiu būdvardžiu turtingas, -a: turtingas įvairiais nuotykiais (=pilnas įvairių nuotykių); turtinga vynuogėmis (=gausi vynuogių).

     1.1.13. Nuolatiniam ar nekintamam būviui reikšti neteiktinas *daiktavardžių įnagininkas su veiksmažodžio būti formomis: Tikslingiausiu variantu (=Tikslingiausias variantas) bus tas, kuris garantuos mažiausią matavimo savikainą; indikatoriumi (=indikatorius) dažniausiai būna šviesos diodas; Narkomanija Lietuvoje nėra jau tokia didele problema (=didelė problema).

     1.1.14. Netaisyklingas *būdvardžių ar būdvardiškųjų žodžių įnagininkas būviui reikšti: Būti žmogumi reiškia būti atsakingu (=atsakingam); rašo apie moters meną būti žavinga, žaisminga (=žavingai, žaismingai); nepamirškime būti mandagiais, kantriais (=mandagūs, kantrūs); atrakcionas taps pavojingu (=pavojingas); konfliktas tampa žalingu (=žalingas); Saldžiausias daiktas gali tapti karčiausiu (=karčiausias; apkarsti); amplitudė taptų begaline (=begalinė); santaupos tapo bevertėmis (=bevertės); skatinti kitus tapti geresniais ir išmintingesniais (=geresnius ir išmintingesnius); padaro būstą šiltesniu (=šiltesnį); greitkelius padaryti visiškai saugiais (=saugius); karalius pasižadėjo niekada nesistengti padaryti sosto paveldimu (=paveldimo).

     1.1.15. Būdui ar požymiui reikšti neteiktinas *vietininkas: Vitaminas C suyra kontakte (=sąveikaudamas; susidūręs) su metalais; maksimalių (–didžiausių) apkrovų režime (=režimu) dirbančios žvakės; figūros dažnai vaizduojamos judesyje (=judančios); dokumentas paskelbtas lotynų kalboje (=lotynų kalba, lotyniškai);Pirmoje eilėje (=Pirmiausia) perduodamas didžiausio prioriteto (–svarbiausias) protokolas; Tame (=Tuo; Taip) pasireiškia nepaprastas tarybinės liaudies politinis ir moralinis vieningumas.

     1.1.16. Veiksmo požymiui ar objektui (ne veiksmo sričiai) reikšti netinka *vietininkas: Aktualus ir vis dar neišspręstas mokymo ir mokymosi priemonių profesiniame mokyme (=profesinio mokymo ir mokymosi priemonių) klausimas paskatino imtis iniciatyvos; gelžbetonis atvėrė statyboje (=statybai), naujų architektūrinių formų kūrime (=kūrybai) neregėtų galimybių perspektyvą (arba: gelžbetonis atvėrė neregėtų statybos, naujų architektūrinių formų kūrybos galimybių perspektyvą).

     1.1.17. Priežasčiai reikšti netinka junginiai su polinksniškai vartojamu *vietininku įtakoje: Antikos įtakoje (=Dėl... įtakos) tobulu statiniu imta laikyti pastatą su kupolu.

     1.1.18. Būviui reikšti neteiktini junginiai su polinksniškai vartojamomis *vietininko formomis įtakoje, būklėje, būvyje, būsenoje: Kokioje terminėje būklėje (=Kokios terminės būklės) žuvis pristatoma vartotojui?; vyriausybė rūpinasi, kad kraštas būtų paliktas tvarkingojebūklėje (=tvarkingas); Pagal kvantinę mechaniką branduoliai gali būti įvairiuose energetiniuose būviuose (=įvairios energinės būsenos); vaizduoja šventąjį ekstazės, transo būsenoje (=apimtą ekstazės, transo).

     1.1.19. Išskirčiai reikšti netinka junginiai su polinksniškai vartojamu *vietininku tame tarpe: Stiebagumbinių daržovių, tame tarpe (=taip pat) ir bulvių, pirminis paruošimas atliekamas […]; Žvaigždžių astronomija tiria žvaigždžių (tame tarpe (=taip pat) ir Saulės) bei jų sistemų (spiečių, galaktikų), dujų ir dulkių ūkų erdvinį pasiskirstymą, judėjimą, sandarą ir evoliuciją.

     1.2. Junginių su prielinksniais ir polinksniais vartojimas

     1.2.1. Veiksmo būdui su priemonės atspalviu ar požymiui, nesusijusiam su vieta, reikšti neteiktini *prielinksnio ant junginiai su kilmininku: jungiami sprausteliais ant klijų (=ir klijais); jei ant linijos „CAN-High“ yra „3,75 V“ (=jei linija „CAN-High“ perduodamas 3,75 V įtampos signalas); Kokia įtampa yra ant lygiagrečiai sujungtųimtuvų? (=Kokia lygiagrečiai sujungtų imtuvų įtampa?); apdorojami paviršiai, ant kurių (=kurių) svarbu išsaugoti visus išlinkimus.

     1.2.2. Sąlygos negalima reikšti *prielinksnio prie junginiais su kilmininku: ji maždaug 60 proc. pripildoma natrio, kuris lydosi prie 97 °C (=97 °C temperatūroje, esant 97 °C temperatūrai).

     1.2.3. Šalinamajam objektui reikšti netinka prielinksnio nuo junginiai su kilmininku: visas inventorius turi būti išvalytas nuo ploviklio likučių (=nuo viso inventoriaus… nuvalyti ploviklio likučiai); paviršiai nuvalomi nuo dulkių ir nešvarumų (=nuo paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai).

     1.2.4. Poveikiui reikšti neteiktini *prielinksnio į junginiai su galininku: vieno niutono jėga, veikianti į paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą (=vieną kvadratinį paviršiaus ploto metrą); į adatos kūgį (=adatos kūgį) iš apačios veikiančią degalų slėgio jėgą; į purkštuko adatos kūgį (=purkštuko adatos kūgį) veikiantis didelis degalų slėgis; kad apkrova į mūrą (=mūro apkrova) vienodai pasiskirstytų; apkrova į plytų stulpą (=plytų stulpo apkrova); spaudžiančios įpedalą (=pedalą spaudžiančios) jėgos stiprumo.

     1.2.5. Prielinksnio į junginiai su galininku netinka objektui reikšti: statmenai į kanalo ašį (=statmenai kanalo ašiai); Į skirtingas medžiagas (=Skirtingoms medžiagoms) reikia parinkti skirtingo ilgio nailoninius kaiščius ir varžtus.

     1.2.6. Taisytini prielinksnio į junginiai su galininku būdui reikšti: ruošiame du vyniotinius į porciją (=porcijai; ruošiama porcija – du vyniotiniai).

     1.2.7. Įsigijimo šaltiniui reikšti neteiktini *prielinksnio pas junginiai su galininku: pas vieną ūkininkę (=iš vienos ūkininkės) buvo galima nusipirkti [...].

     1.2.8. Veiksmo būdui reikšti netinka *prielinksnio po junginiai su įnagininku: rungtyniaujančius po (=su) to paties tikėjimo vėliava.

     1.2.9. Taisytini prielinksnio po junginiai su įnagininku priemonei reikšti: Daržovės pakartotinai plaunamos po tekančiu vandeniu (=tekančiu vandeniu); nuplaukite žuvį po šaltu vandeniu (=šaltu vandeniu).

     1.2.10. Priežasčiai reikšti netinka junginiai su polinksniu dėka: vulkanizacijosdėka (=vulkanizuotos) guminės spyruoklės gali būti jungiamos [...]; fotosintezės dėka visi gyvieji organizmai aprūpinami (–vykstant fotozintezei visi gyvieji organizmai apsirūpina) maisto medžiagomis ir deguonimi.

     1.2.11. Priemonei reikšti neteiktini junginiai su polinksniu pagalba: Tai atliekama dviejų vandeniu aušinamų varinių elektrodų pagalba (=dviem vandeniu aušinamais variniais elektrodais); plaukimas ledlaužio pagalba (=plaukimas (su) ledlaužiu); erdvės slankiojančių durų pagalba (=, kuriose įrengtos, tarp kurių yra slankiosios durys,) gali susilieti.

     1.2.12. Laikui ar trukmei reikšti nepageidautini abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymas daiktavardžių junginiai su polinksniu metu: Girokompaso pataisa išlieka nepakitusi viso plaukiojimo metu (–per visą plaukiojimą); Varžos matavimo metu (–Matuojant varžą) tarp matavimo laidų yra įtampa; teigiamos plokštelės išsikrovimo metu (–išsikraudamos) linksta deformuotis; kad presavimo metu (–presuojama) mediena neįskiltų; Nusileidimo metu (–Nuleidžiama) gelbėjimo valtis prilaikoma.

     1.3. Padalyvių vartojimas

     1.3.1. *Padalyvis netaisyklingai vartojamas to paties veikėjo šalutiniam veiksmui reikšti: Tik nuolat lavinant (=lavindami) įgūdžius, domintis (=domėdamiesi) specialybės naujovėmis, po kelerių ar keliolikos metų tapsite savo amato meistru; Kaip ir pradedant (=pradėdami) bet kuriuos montavimo darbus, pirmiausia turime įsitikinti [...]; Žvelgiant (=Žvelgdami) į šį vaizdą matome netgi ne vieną metonimiją; Remiantis (=Remdamiesi) Vaiko teisių deklaracijos preambule, nurodykite […]; kad rašant (=rašydami) tekstą galėtume įterpti; prieš užveriant (=užverdami) šį langą, nepamirškime; Filosofinės mintys apie gyvenimą piešiamos vaizdais, šie kūrinyje pavirsta simboliais, kuriuos skaitytojas, atsižvelgiant į jo (=atsižvelgdamas į savo) kultūrinę ir egzistencinę patirtį, gali skaityti [...]; nuspaudus (=nuspaudę) kairįjį pelės klavišą, trintuku piešime; Pritaikius (=Pritaikę) priklausomybę R·I, gauname: E =U + r·I; Visiškai įsitikinus (=įsitikinę), kad stakta įdėta gerai, galime staktą (=ją) tvirtinti.

     1.3.2. Taisytini atvejai, kai asmeninių sakinių junginiuose su padalyviu kartojamas sakinio objektas ar subjektas: Tokios spyruoklėsjėga, spaudžiant ją, (–Tokios spyruoklės jėga spaudžiant; Spaudžiamos tokios spyruoklės jėga) didėja tik iki tam tikros kritinės reikšmės; Todėl suspaudžiant varomąjį diską jo (–Todėl spaudžiamo varomojo disko) bendras storis keičiasi; įtempus grandinę ji (–įtempta grandinė) gali 3–4 procentais pailgėti.

     1.4. Dalyvių vartojimas

     1.4.1. *Veikiamieji būtojo laiko dalyviai netinka šalutiniam veiksmui, vykstančiam kartu su pagrindiniu veiksmu, reikšti: ji savo autoritetą dar labiau sustiprino per suvažiavimą paskelbusi (=paskelbdama; kai... paskelbė), kad Vilniaus arkikatedra grąžinama tikintiesiems; Tais pačiais metais iniciatyvą perėmė Kijevo metropolitas Michailas Ragoza, sušaukęs (=ir sušaukė) Lietuvos Brastoje svarbų sinodą; Vienas stipriausių Žemės drebėjimų įvyko 1985 m., sugriovęs (=įvyko… ir sugriovė; įvykęs..., sugriovė) didelę dalį Meksiko miesto; siautė didžiulės maro epidemijos, nusinešusios (=kurios nusinešė; jos nusinešė) [...] gyvybes.

     1.4.2. *Veikiamieji būtojo laiko dalyviai neteiktini šalutiniam veiksmui, vėlesniam už pagrindinį veiksmą, reikšti: valdymą pakeitė vokiečių okupacija, trukusi (=kuri truko; ji truko) iki 1944 m.;buvo atidarytas frontas, pagreitinęs (=kuris pagreitino) Vokietijos pralaimėjimą; šalims tapus nepriklausomomis (=nepriklausomoms), buvo iškastas Sueco kanalas, virtęs (=kuris virto) riba tarp šių pasaulio dalių (arba: šalims tapus nepriklausomoms iškastas Sueco kanalas virto riba tarp šių pasaulio dalių); Nors Švedija oficialiai buvo neutrali, joje kilo liaudies sąjūdis, į Suomiją pasiuntęs (=ir į Suomiją buvo pasiųsta; joje kilęs liaudies sąjūdis į Suomiją pasiuntė) apie 7 000 savanorių; pakeitė ir naujuoju Komunistų partijos vadovu tapo Leonidas Brežnevas, vadovavęs (=Jį pakeitęs ir... tapęs... vadovavo) partijai ir šaliai bemaž 20 metų; 1978 m. atsirado Lietuvos laisvės lyga, kėlusi (=kuri kėlė; atsiradusi Lietuvos laisvės lyga kėlė) valstybingumo atkūrimo tikslą.

     1.4.3. Veikiamieji būtojo laiko dalyviai netinka ypatybei, kylančiai iš šalutinio veiksmo, vykstančio lygia greta su pagrindiniu veiksmu, nusakyti: buvo sudaryta Liublino sutartis, paskelbusi (=skelbianti; kuri paskelbė; ir paskelbta), kad Lietuva ir Lenkija susijungia į bendrą valstybę; 8-ajame dešimtmetyje pradėta naudoti (–taikyti) kompiuterinė tomografija, leidusi (=... leido; leidžianti) fotografuoti vidaus organus; buvo pasirašyta Kioto konvencija, įpareigojusi (=įpareigojanti) visas šalis mažinti […]; Napoleono užkariautose teritorijose įvestas Napoleono kodeksas, naikinęs (=naikinantis; kuris naikino; ... naikino) baudžiavą ir kitas feodalines liekanas; 1986 m. buvo pasirašytas vieningosios Europos aktas, numatęs (=numatantis; pasirašytas... aktas numatė) bendrosios rinkos sukūrimo ir įgyvendinimo principus; šias pažiūras perėmė Čarlzo Darvino suformuluota evoliucijos teorija, teigusi (=teigianti; kuri teigė), kad [...].

     1.5. Žodžių ir sakinių jungimas

     Nors raštų [...] nerado, *vienok (=bet; tačiau; vis dėlto) [...] buvo giminės; Kepamos, verdamos, laikomos, o taip pat (=ir, taip pat) pjaustomos daržovės kinta; Vinimis buvo kalama, kol neatsirado (–atsirado) patvarių medvaržčių (=medsraigčių); Tai atliekama spaudant stabdžių pedalą tol, kol nepasikeis (–pasikeis) eiga; budintis kapitono padėjėjas lieka atsakingas už saugų plaukiojimą tol, kol kapitonas nepatvirtins (–patvirtins, patvirtina) pats perimantis šią atsakomybę; Kuomet (–Kai) magnetinis laukas išilgai kerta Holo elementą, generuojama įtampa.

     1.6. *Žodžių tvarka

     kampinė jungtis S maža (=maža kampinė jungtis S), skirstytuvas elektroninis (=elektroninis skirstytuvas), sūris olandiškas (=olandiškas sūris), vitaminai B grupės (=B grupės vitaminai).

     2. Morfologija

     2.1. Savaiminei ypatybei reikšti netinka *neveikiamieji būtojo laiko dalyviai: padidinto pavojingumo (=pavojingesnė) operacija; Dėl padidinto (=didesnio; padidėjusio) triukšmo galima rimtai susirgti; padidintas (=didesnis; padidėjęs) toksiškumas; padidintą (=didesnį; padidėjusį) gaisro ir sprogimo pavojų.

     2.2. Ne savaime vykstančiam veiksmui reikšti neteiktinos sangrąžinės veiksmažodžių formos: jie įprastiniais metodais nesusivirina (=nesuvirinami); diskas geriau centruojasi (=centruojamas).

     2.3. Netinkamos giminės formos: atsparia emale (=emaliu); ašmenys daromos (=ašmenys daromi); vinimis, kurie (=kurios) turi būti 2,5 karto ilgesni (=ilgesnės); laipsnių formos: labiausiai blizgus (=blizgiausias); labiausiai mėgstama (–mėgstamiausia); labiausiai priimtina (–priimtiniausia); labiau tinkamas (–tinkamesnis) dažyti.

     3. Leksika

     3.1. Žodžių reikšmės klaidos: *abuojumas (=abejingumas); elektrinė schema, kurios *apjungiantis (=jungiamasis) komponentas yra elektroninis valdymo blokas; ritę ir žvakę *apjungus (=sujungus) į vieną modulį; juos [gesintuvus] privalo aptarnauti (=prižiūrėti) specialiai parengti žmonės; prietaisui nereikia specialaus aptarnavimo (=specialios priežiūros); atstatyti (=atnaujinti) kontaktus; temperatūrą atstatyti iki pirminės reikšmės (=grąžinti pirminę temperatūros reikšmę); apnašos nudega ir matavimo tikslumas atsistato (=atnaujinamas); padarius *atžymas (=žymas) ant žvakės korpuso; į vandeniu skiedžiamus dispersinius dažus dedamas (=pilamas) nedidelis kiekis (iki 15 procentų) lėtai garuojančio tirpiklio; Ši sąlyga išpildoma tik Merkatoriaus projekcijoje (=Šią sąlygą atitinka tik Merkatoriaus projekcija); įmagnetintos rodyklės savybė išsidėstyti (=krypti, suktis) išilgai Žemės magnetinio lauko magnetinių jėgų linijų; Svarbu, kad lynas būtų išsidėstęs vertikaliai (=vertikalus; nukreiptas vertikaliai); kas *iššaukia (=sukelia) tokius psichologinius sutrikimus; jautienos mėsos (=jautienos) rūšys;kiaulienos mėsa (=kiauliena) yra dviejų rūšių; vis tiek reikia kažkuo (=kuo nors) suspausti; pirmas kelias (=būdas) uždaviniui spręsti; medienos (=medžio) drožinys; pateikiami terminai, kuriuos naudosite (=vartosite) mokydamiesi šią medžiagą (–šio dalyko); *neapmokytas (=neišmokytas) saugiai dirbti; nuimti (=pašalinti, nugrandyti) dažų sluoksnį; Pasėmus klijų semtuvu ir padėjus (=išpylus) ant blokų; vamzdynas *pajungiamas (=prijungiamas) prie sklendžių dėžės; maži laivai *pajungiami (=prijungiami) prie kranto elektros sistemos; *pajungimo (=jungiamasis) gnybtas; neteisingai *pajungus (=sujungus) laidus; *pajungiama (=įjungiama) inkaro mechanizmo elektros srovė; panaudoti (=pritaikyti) įgytas žinias ir gebėjimus; kaip *paskaičiuoti (=apskaičiuoti, suskaičiuoti), kiek reikia skiedinio; galime *paskaičiuoti (=apskaičiuoti) mažiausią orbitos spindulį; relės *pastatymo (=prijungimo) lizdai; Visa ši mokomoji medžiaga yra *patalpinta (=skelbiama) virtualioje aplinkoje; Jei hermetikas jau patalpintas (=supiltas) į patroną (=tūbą, tūbelę); tuo metu pervedami (=pasukami) ir laivo laikrodžiai; informacija pervedama į skaitmeninį formatą (=informacija koduojama, išsaugoma skaitmeniniu formatu); pilnai (=visiškai) įkrauta akumuliatorių baterija; varikliui dirbant pilnu apkrovimu (=visu pajėgumu); žuvis plaunama tekančiu vandeniu, kad pilnai (=visiškai) būtų pašalinti kraujo likučiai; Atšildyta žuvis turi būti pilnai (=visa) sunaudota; Vaikystę primena vaiskūs rytai, *prabėgimai (=bėgiojimas) sodų takais; taškas, kuriuo *praeina (=per kurį eina) tiesė; Vertikali linija, *praeinanti stebėtojo vieta ir dangaus sferos centru (=einanti per stebėtojo vietą ir dangaus sferos centrą); šviesoforai sureguliuoti taip, kad *pravažiavus (=važiuojant per) sankryžą degtų žalia šviesa; Priėmus (=Manant; Nutarus), kad kompaso rožės (=skridinio) plokštuma sutampa su tikrojo horizonto plokštuma; neaiškinsime šių terminų skirtumų ir priimame, jog tai yra sinonimai (=laikome juos sinonimais); vyriausybė nustatė *sekančius (=šiuos) faktus; reikia *statyti (=priveržti, įsukti) ne mažiau kaip tris varžtus; Ji atšaukė karo *stovį (=padėtį); Per daug sutepus (=patepus), tepalo gali patekti ant sankabos frikcinių antdėklų; cisternose talpinamas (=laikomas) balastas; siurbliai talpinami (=įrengiami) vandeniui nelaidžiuose skyriuose; teisingai (=tinkamai, gerai) parinkote lėkštę; teisingai (=tinkamai) sudėtos statybinės medžiagos; tiekiama (=teikiama) informacija; kaip *uždėti (=užmauti; pritvirtinti) plieno movą; alyvos *užpylimo ir kontrolės (=įpylimo ir reguliavimo) varžtas; variklis užsiveda (=paleidžiamas); grandinė užtrumpinta (=trumpai sujungta); nėra *vieningo (=vienodo) uždegamųjų žvakių ženklinimo; parinkti elementus, kad jie sudarytų vieningą (=darnią) visumą; visos šventovės statytos prisilaikant *vieningos (=laikantis bendros, vienodos) principinės schemos; Šie menininkai nesukūrė vieningos stilistinės išraiškos (=bendro, vientiso stiliaus); Žinoti užšaldytos mėsos atšildymą (=Mokėti atšildyti užšaldytą mėsą; Žinoti, kaip atšildoma užšaldyta mėsa).

     3.2. Vertiniai: *gerbūvis (=gerovė; aplinka; aplinkotvarka), *įstatymdavystė (=įstatymų leidyba),*laisvanoriškas (=savanoriškas), lygsvara (=pusiausvyra).

     3.3. Medžiagoms, įrankiams, darbo priemonėms įvardyti nevartotini *priesagų -ėjas, -ojas vediniai: dažų tirštintojai (=tirštikliai), perjungėjai (=perjungikliai), spalvos atnaujintojas (=atnaujinimo skystis).

     3.4. Neteiktini *sudurtiniai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš vieno žodžio pradžios ir viso antrojo žodžio: izoprocesas (=izoterminis vyksmas), politbiuras (=politinis biuras), specvila (=specialioji vila),specligoninė (=specialioji ligoninė),spectarnybos (=specialiosios tarnybos).

     3.5. Svetimybės: buksyruoti (=vilkti), *konusas (=kūgis), kronšteinas (=gembė), markiruojama (=žymima, ženklinama) raidėmis, markiruotės (=ženklinimo, žymėjimo) lapas, rozetė (=šakutės lizdas, kištukinis lizdas), ruloninių (=ritininių), rulonai (=ritiniai), satelitai (=palydovai), žaizda subintuojama (–sutvarstoma), *šlangas (=žarna), *zrazai (=suktinukai, suktiniai; vyniotiniai), senosios vigų ir torių grupuotės *persirėdė (=persirengė) liberalais ir konservatoriais, *bizsnesmenai (=verslininkai), blickrygas (=žaibo karas), fritiūrinė (=skrudintuvė), *parkingas (=(automobilių) aikštelė), *skinhedai (=skustagalviai).

     3.6. Keistini tarptautiniai žodžiai, turintys lietuviškų atitikmenų: blokuos (=paslėps) dėmes (arba: neleis atsirasti dėmėms); detektuoti (=aptikti) ir atspindėti vidutinio dažnio impulsai; iš atskirų modulių galime formuoti (=surinkti) kitokio dizaino bei funkcinės paskirties (=paskirties) gaminį [apie baldus]; skirtingų konstrukcijų ir gabaritinių matmenų (=matmenų, dydžių); didelių gabaritų (=dideli) žiemos sodai; langus klasifikuojame (–skirstome) į šešias pagrindines grupes; pagerinti ratų kontaktą (=sankibą) su keliu; pagrindinė jų paskirtis – kontaktuoti (=sukibti) su kelio paviršiumi; observuotos (=nustatytos) laivo koordinatės; Pirmoji operacija – pagrindas užtepamas klijais mentele (–Pirmasis veiksmas – ant pagrindo mentele tepami klijai; ...mentele užtepama klijų).

     4. Terminija

     4.1. Neaprobuoti terminai

     Vartotini Kalbos komisijos aprobuotuose žodynuose ir terminų rinkiniuose teikiami terminai: alyvmedžių vaisiai (=alyvuogės), amerikinis (=uosialapis) klevas, beletristinis (=meninis) stilius, Daglaso pušis (=didžioji pocūgė), anglies dvideginis (=dioksidas), gairelėkomp. (=gairė),hevėjos (=braziliniai kaučiukmedžiai), ikona komp. (=piktograma), įrankių (=priemonių) juosta komp., jamsai (=dioskorėjos), kopūstinukas (=kopūstinis baltukas), kokoso palmės (=kokosai), kolontitulas komp. (=puslapio antraštė), kursorius komp. (=žymeklis), meniu punktas komp. (=meniu elementas), plastmasė (=plastikas), plastmasinis (=plastikinis) garsintuvas, plastmasinis (=plastikinis) laivas, plastmasinė (=plastikinė) detalė,polistirolas (=polistirenas), raktažodis (=reikšminis žodis),riebus (=pusjuodis) šriftas, Saulės radiacija (=spinduliuotė), Saulės spindulinė (=spinduliuotės) energija,vertiklis (=modemas), visuotinė padėties (=geografinės vietos) nustatymo sistema, tabuliacijos (=tabuliavimo) žymės komp., techninė (=aparatinė) įranga komp., tinklapis komp. (=tinklalapis),valdymo rutulys komp. (=pelės ratukas),valdymo svirtis komp. (=vairasvirtė).

     4.2. Terminų sinonimai ir variantai

     Kai sinonimiškai vartojami lietuviški ir tarptautiniai terminai, patartina pirmą kartą pavartoti abu terminus, o toliau teikti pirmenybę lietuviškajam: atogrąžųir tropinės jūros, atogrąžųir tropinės platumos, bendravimasir komunikacija, dalykas ir disciplina, drėkinimo ir irigacijos sistema.

     4.3. Svetimos kilmės terminai

     4.3.1. Taisytini terminų žodynuose ir kalbos norminamuosiuose darbuose neteiktinomis svetimybėmis laikomi terminai ir rūšiniai dėmenys: ankeris (=inkaras), ankeravimas (=inkaravimas), barabanas (=būgnas), vielos fibra (=skaidula),filingas (=įsprūda), flagštokas (=vėliavos stiebas), flanšas (=jungė), kaštai (=sąnaudos, išlaidos, lėšos, kaina), alternatyvieji kaštai (=alternatyviosios sąnaudos), gabenimo kaštai (=išlaidos), sandorių kaštai (=išlaidos), kondensuotas (=sutirštintas) pienas,kontroleris (=valdiklis), mahagonis (=raudonmedis), mediacija (=taikinamasis tarpininkavimas, ginčų tarpininkavimas), mediatorius (=tarpininkas, ginčų tarpininkas), mūrlotas (=mūrtašis), protektoriniai (=apsauginiai) dažai, radiusas (=spindulys), rifliuota (=rievėta) pakopa, rygelis (=rėmsijė), tungas (=tungamedis), šarnyras (=lankstas), šarnyrinis (=lankstinis) suktukas, žikleris (=purkštukas).

     4.3.2. Vengtini svetimos kilmės terminai ar sudėtinių terminų dėmenys, turintys lietuviškų atitikmenų: aeronautika (–oreivystė),dekoras (–puošyba), dempferinė (–slopinimo) kamera, diametras (–skersmuo), audinių dubliavimas (–dvilypavimas), ekvatorius (–pusiaujas), ekvatorinės (–pusiaujo) oro masės,ekvatoriniai (–pusiaujo) miškai,farvaterio (–laivakelio) ašis, fundamentiniai (–pagrindiniai) fizikos dėsniai, iliuminavimas (–apšvietimas), inovacija (–naujovė), technologinės inovacijos (–technologinės naujovės), irigacinė (–drėkinamoji) žemdirbystė, irigacijos (–drėkinimo) sistemos, kabotažas (–pakrančių laivyba), vairavimo komfortas (–patogumas), kompanija (–bendrovė),komponentas (–sudedamoji dalis),komponentės (–dedamosios), landšaftas (–kraštovaizdis), maksimali (–didžiausioji) apkrova, maksimali (–didžiausioji) srovė, maksimali (–didžiausioji) vertė, meridianas (–dienovidinis),motorika (–judėjimas),motorinių funkcijų (=judėjimo) lavinimas, reeksportas (–grįžtamasis eksportas), rezervai (–atsargos), privalomųjų rezervų (–atsargų) norma, dalinio rezervo (–dalinių atsargų) sistema, pertekliniai rezervai (–perteklinės atsargos), rolgangas (–ritininis konvejeris), sensorius (–jutiklis), ekonomikos stagnacija (–sąstingis), subtropikai (–paatogrąžys), subtropinis (–paatogrąžio) klimatas,štrichas (=brūkšnys, linija), tropikai (–atogrąžos), tropikų (–atogrąžų) augalija, tropinės (–atogrąžų) juostos, tropinis (–atogrąžų) miškas, troselis (–lynelis), videoklipas (–vaizdo klipas), vizualinis (–regimasis) efektas, voljeras (–aptvaras), vulkanų (–ugnikalnių) veikla.

     4.3.3. Taisytini netinkama forma vartojami svetimos kilmės terminai: apsida (=apsidė), atriumas (=atrijus), rokailis (=rokailė), pucolanis (=pucolanas), fenoplastas (=fenoplastikas), fluoroplastas (=fluorplastikas), reaktoplastas (=reaktoplastikas), termoplastas (=termoplastikas).

     4.4. Terminų morfologija

     4.4.1. Sudėtiniuose terminuose daikto rūšiai ar išskiriamajai ypatybei reikšti netinka paprastosios būdvardžių ir dalyvių formos: absoliutus (=absoliutusis) greitis,aktyvi (=aktyvioji) koreliacija, atviras (=atvirasis) kontaktas, aukštos (=aukštosios) įtampos gnybtas, degios (=degiosios) dujos,geriamas (=geriamasis) vanduo,gyvenama (=gyvenamoji) vieta,glotnus (=glotnusis) skutimas, greitinanti (=greitinančioji) pavara, individuali (=individualioji) įmonė, individuali (=individualioji) veikla, išmetamos (=išmetamosios) dujos, jonizuojanti (=jonizuojančioji) spinduliuotė, karšti (=karštieji) patiekalai, kenksminga (=kenksmingoji) medžiaga, kietas (=kietasis) metalas, lydus (=lydusis) saugiklis, liesas (=liesasis) mišinys, minkštas (=minkštasis) metalas, mišrus (=mišrusis) žadinimas, nearmuotas (=nearmuotasis) betonas, negesintos (=negesintosios) kalkės, negyva (=negyvoji) gamta, neigiamas (=neigiamasis) elektros šaltinio polius, neigiamas (=neigiamasis) temperatūrinis varžos koeficientas, neigiama (=neigiamoji) temperatūra, neigiamas (=neigiamasis) krūvis,nepriklausomas (=nepriklausomasis) žadinimas, nuoseklus (=nuoseklusis) žadinimas, nekilnojamas (=nekilnojamasis) turtas, nekilnojami (=nekilnojamieji) įrenginiai,nominalios (=nominaliosios) pajamos,pasyvi (=pasyvioji) koreliacija, plėtrus (=plėtrusis) priedas, riebus (=riebusis) mišinys, riebus (=riebusis) skiedinys, rupus (=rupusis) skutimas, saldžios (=saldžiosios) sriubos, sluoksniuoti (=sluoksniuotieji) sumuštiniai, sausa (=sausoji) sankaba, sausas (=sausasis) skiedinys, standus (=standusis) betono mišinys, stipri (=stiprioji) siūlė, šaltas (=šaltasis) metų laikas,tamprus (=tamprusis) elementas, teigiamas (=teigiamasis) polius, uždara (=uždaroji) elektros grandinė, uždaras (=uždarasis) kontūras, uždaras (=uždarasis) kontaktas, teigiamas (=teigiamasis) krūvis.

     4.4.2. Sudėtiniuose terminuose išskiriamajai daikto ypatybei reikšti neteiktinos būdvardžių su priesaga -(ut)inis,, -(ur)inis, įvardžiuotinės formos: vidurinysis (=vidurinis) akmens amžius,vidurinysis (=vidurinis) paleolitas, vidutinysis (=vidutinis) planas.

     4.4.3. Daikto paskirčiai, rūšiai, tipui reikšti netinka veikiamieji esamojo laiko dalyviai: izoliuojanti (=izoliuojamoji) dujokaukė, gaivinantysis (=gaivinamasis)skausmą malšinantys (=skausmo malšinamieji) vaistai,papildančios (=papildomosios) prekės,rišanti (=rišamoji) medžiaga, tonizuojantis (=tonizuojamasis) gėrimas, blokuojantysis (=blokavimo) mechanizmas, įanglinančioji (=įanglinimo) terpė, įjungiantysis (=įjungimo) mechanizmas, išlyginantysis (=išlyginimo) mechanizmas, slėgį reguliuojantis (=slėgio reguliavimo) vožtuvas, vulkanizuojantis (=vulkanizavimo) priedas, degančioji (=degioji) medžiaga.

     4.4.4. Rūšiniai pažyminiai netinkamai reiškiami reikiamybės dalyviais: leistina (=leidžiamoji) vertė, leistinoji (=leidžiamoji) pastovioji laido srovė, leistinoji (=leidžiamoji) temperatūra.

     4.4.5. Tvarkytinos skaičiaus formos: citrinos (=citrinų) rūgštis,kokoso (=kokosų) aliejus, puslapio (=puslapių) skirtukas, informacijos technologijos (=technologijų) pramonė, vilnamedžio (=vilnamedžių) aliejus, akcizų (=akcizo) mokestis, geležinkelių (=geležinkelio) linijos,muitų (=muito) mokestis, telefonų (=telefono) aparatai.

     4.5. Terminų daryba

     4.5.1. Konkrečioms sąvokoms ar reiškiniams įvardyti vengtini veiksmažodiniai priesagos -imas daiktavardžiai: apkrovimas (=apkrova), tuščiosios eigos apsisukimas (=sūkis), vandens įgėrimas (=įgertis), inžinerinis įrengimas (=įrenginys), elektros įrengimas (=įrenginys), specialusis įrengimas (=įrenginys), liekamasis įtempimas (=įtempis), vidinis įtempimas (=įtempis), nubėgimas (=nuobėga), sijinis perdengimas (=sijinė perdanga), skliautinis perdengimas (=skliautinė perdanga), perkrovimas (=perkrova), užleistasis sujungimas (=užleistinė jungtis), sandūrinis sujungimas (=sudurtinė jungtis), srieginis sujungimas (=srieginė jungtis), hidraulinis sujungimas (=hidraulinė jungtis), suplanavimo (=plano) tipas, pramoninio rajono suplanavimas (=planas), šoninis vertikalusis užleidimas (=šoninė vertikalioji užlaida), infraraudonasis spinduliavimas (=infraraudonoji spinduliuotė), kūginių krumpliaračių sukibimas (=sankiba).

     4.5.2. Taisytini būdvardiniai priesagos -umas daiktavardžiai skaitinius rodiklius žymintiems terminams reikšti, kai galima pasidaryti galūninės darybos vedinių: signalo dažnumas (=dažnis), oro drėgnumas (=drėgnis), savitasis drėgnumas (=drėgnis), skersinis storumas (=storis), šiluminis talpumas (=šiluminė talpa).

     4.5.3. Priklausymui ir sąvokų ypatybėms reikšti vengtini būdvardžiai su priesaga -inis, -ė: architektūrinis (=architektūros) stilius, atmosferinis (=atmosferos) slėgis, autorinės (=autoriaus) teisės, diagnostinė (=diagnostikos) įranga, ekologiniai (=ekologijos) reikalavimai, ekonominė (=ekonomikos) politika, tarptautinė ekonominė (=ekonomikos) organizacija, ekekonominis (=ekonomikos) ciklas, ekonominis (=ekonomikos) pakilimas ir nuosmukis, europinis (=Europos) standartas, evoliucinė (=evoliucijos) teorija, fermeriniai (=fermerių) ūkiai, gamtiniai (=gamtos) ištekliai, integraciniai (=integracijos) procesai (arba integracija), jūrinis (=jūrų) transportas, kabelinis (=kabelių) popierius, klimatinės (=klimato) sąlygos, kompensacinis (=kompensavimo) įtaisas, kompiuterinis (=kompiuterių) tinklas, kompoziciniai (=kompozicijos) principai, Nobelio literatūrinė (=literatūros) premija, makroekonominė (=makroekonomikos) politika, skatinamoji makroekonominė (=makroekonomikos) politika, pensinės (=pensijų) išmokos, prekybiniai (=prekybos) ryšiai, priemiestinės (=priemiesčių) teritorijos, riebalinė (=riebalų) rūgštis, riteriniai (=riterių) romanai, sportinės (=sporto) varžybos, šiaurinis (=šiaurės) pusrutulis, temperatūrinis (=temperatūros) jutiklis, tepalinis (=tepalo) žiedas, variklinis stabdis (=variklio stabdys), ventiliacinis (=ventiliacijos) kanalas, teisinis (=teisės) dokumentas, technologinis (=technologijų) amžius, teroristinis (=teroro) aktas, teroristinis (=teroro) išpuolis, urbanizacinis (=urbanizacijos) procesas (arba urbanizacija), vamzdyninis (=vamzdynų) transportas.

  4.5.4.Medžiagai ar įrenginio veikimo principui įvardyti netinka daiktavardžio kilmininkas: aliuminio (=aliumininė) juosta, betono (=betoninė) čerpė, elektronikos (=elektroninis) prietaisas, elektros (=elektrinis) prietaisas, hidraulikos (=hidraulinė) kamera, kaulo (=kaulinis) įrankis, konstantano (=konstantaninis) laidas, keramzitbetonio (=keramzitbetoninis) blokelis, medžio (=medinė) architektūra, mūro (=mūrinė) architektūra, mūro (=mūrinė) pilis, polimetalų (=polimetalinės) rūdos, silikatbetonio (=silikatbetoninis) blokelis, titano (=titaninis) laidas, titnago (=titnaginis) įrankis.

  4.5.5. Taisytini netaisyklingos darybos būdvardžiai su priesaga -inis, : befreoninis (=befreonis) putų poliuretanas, bekontaktinė (=bekontaktė, nesąlytinė) tranzistorinė uždegimo sistema, daugiacilindrinis (=daugiacilindris) vidaus degimo variklis, daugiafunkcinis (=daugiafunkcis) priekinis žibintas, daugiaišvadinė aukštosios įtampos ritė (=aukštosios įtampos ritė su daugeliu išvadų), daugiakontaktinė (=daugiakontaktė) jungtis, daugiapolimerinė (=daugiapolimerė) danga, daugiaveleninė (=daugiavelenė) pavarų dėžė, kietamagnetinė (=kietamagnetė) medžiaga, minkštamagnetinė (=minkštamagnetė) medžiaga, stambiamolekulinis (=stambiamolekulis) junginys.

  4.5.6. Neteiktini svetimos kilmės būdvardžiai su priesagomis -alinis, -ė, -yvinis, -ė: diferencialinis (=skirtuminis, diferencinis) jutiklis, induktyvinis (=induktyvusis) jutiklis, induktyvinis (=induktyvusis) energijos kaupiklis, induktyvinis (=induktyvusis) keitiklis, konstruktyvinis (=konstrukcinis) sprendimas, liberalinė (=liberalioji) visuomenė, radialinė (=radialioji) kryptis, radialinis (=radialusis) sandariklis, reaktyvinis (=reaktyvusis) diskas, reversyvinis (=reversinis) detalių judesys, reaktyvinis (=reaktyvusis) judėjimas, vizualinis (=regimasis, vizualusis) efektas, vizualinis (=regimasis, vizualusis) metodas.

  4.5.7. Priklausymui nusakyti netinka būdvardžiai su priesaga -iškas, -a: finikietiškas (=finikiečių) raštas, kaimiška (=kaimo) gyvenvietė, miestiška (=miesto) gyvenvietė, mėgėjiškasis (=mėgėjų) teatras, šaltkalviškas (=šaltkalvio) brėžtukas, šaltkalviški (=šaltkalvio) spaustuvai.

  4.5.8. Neteiktini priešdėliniai terminai ar jų dėmenys, kai pakanka nepriešdėlinių formų: dūmtraukio apskardinimas (=skardinimas), atitvarų apšiltinimas (=šiltinimas), nukreipiamasis (=kreipiamasis) kaištis, padengiamasis (=dengiamasis) litavimas, palyginamasis (=lyginamasis) matavimo metodas, dulkių pašalinimo (=šalinimo) anga, pašalinimo (=šalinimo) sistema, išvadų pažymėjimas (=žymėjimas), laidų pažymėjimas (=žymėjimas), prispaudimo (=spaudimo) diskas, suspaudžiamoji (=spaudžiamoji) spyruoklė, oro tiekimo ir deginių pamatų sustiprinimas (=stiprinimas), sutepimo (=tepimo) anga, užgalandimo (=galandimo) staklės.

  4.5.9. Neteiktini hibridinės darybos terminai: hidromova (=hidraulinė mova), hidropavara (=hidraulinė pavara), hidroplėvelė (=vandens plėvelė), hidrosiurblys (=hidraulinis siurblys), hidrostprintuvas (=hidraulinis stiprintuvas), kontrapriemonės (=šalinimo būdai), termojungiklis (=šiluminis jungiklis).

  4.5.10. Kitos terminų darybos klaidos: aliuminiai (=aliumininiai) vamzdeliai, augimvietė (=augavietė), augmenija (=augalija), cukringieji (=cukriniai) augalai, daugybinis (=dauginis) lūžis, daugiaanglis (=anglingasis) plienas, energetinė (=energinė) vertė, greitapjūvis (=greitapjovis) plienas, deginių nukenksminimas (=kenksmingumo šalinimas), liejiminis (=liejamasis) ketus, mažaanglis (=neanglingasis) plienas, maitinimo sistemos nuorinimo (=oro šalinimo) prietaisas, skaitliukas (=skaitiklis), rūgštinis (=rūgštusis) tirpalas.

  4.6. Terminų semantika

  Netinkama reikšme vartojami terminai: transporto priemonių aptarnavimas (=priežiūra), techninio aptarnavimo (=techninės priežiūros) stotis, technikos atradimas (=išradimas), atsikuriantys (=atsinaujinantys) ištekliai, bevielė (=belaidė) pelė, bevielė (=belaidė) klaviatūra, bevielis (=belaidis) ryšys, bevielis (=belaidis) telegrafas, bevielio (=belaidžio) tinklo sąsaja, išmatavimai (=matmenys), juodai baltas (=nespalvotas) atvaizdas, juodai baltos (=nespalvotos) nuotraukos, juodai baltos (=nespalvotos) linijos ir formos, juodai balta (=nespalvota) fotografija, šilumos nuvedimas (=nukreipimas), šaltkalvio darbo vietos organizavimas (=įrengimas), slankmačio parodymai (=rodmenys), perliejamasis (=užliejamasis) drėkinimas, ciklų persidengimas (=sanklota), pilnai (=visiškai) atsinaujinantys ištekliai, degalų užpylimo (=įpylimo) anga, pakartotinis užvedimas (=paleidimas), užvedimo (=paleidimo) raktelis.

  4.7. Terminų sintaksė

 4.7.1. Taisytinas nederinamasis pažyminys su abstrakčiuoju veiksmažodiniu kokybės kilmininku, turinčiu veiksmo reikšmės atspalvį: karšto formavimo (=karštai formuoti) vamzdiniai profiliai, karšto valcavimo (=karštai valcuotas) profilis, šalto formavimo (=šaltai formuoti) vamzdiniai profiliai.

  4.7.2. Sudėtiniuose terminuose daikto rūšiai įvardyti neteiktinas naudininkas: takus siūlių užpildas grindims (=takusis grindų siūlių užpildas), plienas magistraliniams vamzdynams (=magistralinių vamzdynų plienas), pjūklai ir žirklės metalui (=metalo pjūklai ir žirklės), užpildas plačioms skylėms (=plačių skylių užpildas), plienas slėginiams indams (=slėginių indų plienas), plienas šaltai valcuotiems gaminiams (=šaltai valcuotų gaminių plienas), guminė mentelė šaltajai mastikai (=šaltosios mastikos guminė mentelė), kampų matuoklis pokyliui (=pokylio kampų matuoklis), kampų matuoklis statyboms (=statybų kampų matuoklis).

  4.7.3. Taisytini abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymasdaiktavardžių įnagininko junginiai su prielinksniu su, kuriais nusakomas vidinis sąvokos požymis: benzininis variklis su degalų įpurškimu (=degalų įpurškiamasis benzininis variklis), įpurškimo sistema su mechaniniu arba elektromechaniniu valdymu (=mechaninė arba elektromechaninė įpurškimo sistema), žvakė su konusiniu korpusu (=kūginio korpuso žvakė).

  4.7.4. Įnagininku neturėtų būti reiškiami rūšiniai sudėtinių terminų dėmenys, kuriais nusakomas veiksmo būdas: suvirinimas spaudimu (=slėginis suvirinimas), apdirbamumas pjovimu (=pjaunamasis apdirbamumas).

  4.8. Trumpumas ir tikslumas

  Tikslumo ir trumpumo reikalavimų neatitinkantys terminai: administracinės paskirties (=administracinis) pastatas, priekinio stiklo apiplovimo įrenginys (=plautuvas), aukštojo dažnio (=aukštadažnis) suvirinimas, elektroninio valdymo hidraulinis (=elektrohidraulinis) stiprintuvas, dviejų petelių (=dvipetė) svirtis, dviejų svirčių (=dvisvirtė) pakaba, elektroniniu būdu valdoma (=elektroninė) benzino įpurškimo sistema, hidraulinio valdymo (=hidraulinis) cilindras, indukcinio tipo (=induktyvusis) jutiklis, krumpliaratis su įstrižais krumpliais (=įstrižakrumplis krumpliaratis), hidrauliškai valdomi (=hidrauliniai) daugiadiskiai stabdžiai, kojinio valdymo (=kojinė) pavara, laikrodinio tipo (=laikrodinis) indikatorius, magnetiškai minkštas (=minkštamagnetis) plienas, plovimo skystis (=ploviklis), rankinio valdymo (=rankinė) pavara, kranas su ratine važiuokle (=ratinis kranas), rupaus valymo (=rupusis) filtras, sekcinio ir skirstomojo tipo (=sekciniai ir skirstomieji) degalų siurbliai, sandarinimas skystuoju būdu (=skystinis sandarinimas), smulkaus valymo (=smulkusis) filtras, sunkiai lydus (=sunkialydis) metalas, galinio stiklo šildymo įrenginys (=šildytuvas), krumpliaratis su tiesiaisiais krumpliais (=tiesiakrumplis krumpliaratis), trijų petelių (=tripetė) svirtis, vieno petelio (=vienpetė) svirtis, apgręžiamumo savybė (=apgręžiamumas), asmeninio naudojimo (=asmeniniai) įrankiai, augalinės kilmės (=augalinis) pluoštas, daugkartinio naudojimo (=daugkartiniai) erdvėlaiviai, datos keitimo linija (=datos linija), gyvūninės kilmės (=gyvūninis) pluoštas, medicinai skirta (=medicininė) tekstilė, sunkio jėgos (=sunkio) darbas, tapačiai išsprendžiama (=tapačioji) lygtis, trinties jėgos (=trinties) darbas, vienareikšmiškai išsprendžiama (=vienareikšmiškoji) lygtis, vienkartinio naudojimo (=vienkartiniai) erdvėlaiviai, viešo naudojimo (=viešosios) zonos.

  4.9. Terminų rašyba

  4.9.1. Brūkšneliu neturėtų būti jungiami sintaksiškai lygiaverčiai daiktavardžiai, žymintys ne vieno, o dviejų dalykų pavadinimus: aguonų-grietinės (=aguonų ir grietinės) padažas, bitumo-latekso (=bitumo ir latekso) emulsija, chromas-nikelis (=chromas ir nikelis), degalų-oro (=degalų ir oro) mišinys, dildymo-pjovimo (=dildymo ir pjovimo) įrankis, dildymo-valymo (=dildymo ir valymo) staklės, dujų-dulkių (=dujų ir dulkių) ūkas, geležies-anglies (=geležies ir anglies) lydinys, įleidimo-išleidimo (=įleidimo ir išleidimo) anga, Kanto-Laplaso (=Kanto ir Laplaso) hipotezė, kėlimo-transportavimo (=kėlimo ir transportavimo) įrenginys, Mėnulio-Saulės (=Mėnulio ir Saulės) kalendorius, padangos-ratlankio (=padangos ir ratlankio) konstrukcija, plytų-betono (=plytų ir betono) konstrukcija, priėmimo-apdorojimo (=priėmimo ir apdorojimo) laivas, propanas-butanas (=propanas ir butanas), suvirinimas-litavimas (=suvirinimas ir litavimas), surinkimo-suvirinimo (=surinkimo ir suvirinimo) cechas, šlifavimo-galandimo (=šlifavimo ir galandimo) staklės, Ticijaus-Bodės (=Ticijaus ir Bodės) dėsnis, titanas-varis (=titanas ir varis), tepimo-aušinimo (=tepimo ir aušinimo) skystis.

  4.9.2. Brūkšneliu neturėtų būti jungiami sintaksiškai nelygiaverčiai būdvardžiais ar dalyviais išreikštų sudėtinių terminų dėmenys, nevienodai susiję su daiktavardžiu išreikštu pagrindiniu termino žodžiu: alkūninis-švaistiklinis (=alkūninis švaistiklinis) mechanizmas, centrinė-kupolinė (=centrinė kupolinė) bažnyčia, stiebinis-svertinis (=stiebinis svertinis) automobilių kėliklis, istorinė-dokumentinė (=istorinė dokumentinė) reikšmė, sraigtinis-rutulinis (=sraigtinis rutulinis) reduktorius, taikomoji-dekoratyvinė (=taikomoji dekoratyvinė) dailė.

  4.9.3. Brūkšneliu jungti nereikėtų priedėliniu junginiu išreikštų termino dėmenų: kalibras-kamštis (=kalibrinis kamštis), kalibras-šakutė (=kalibrinė šakutė), kaušas-kastuvas (=kaušinis kastuvas), semtuvas-šukos (=dantytasis semtuvas), stūmoklis-vožtuvas (=stūmoklinis vožtuvas), tranzistorius-jungiklis (=tranzistorinis jungiklis), siurblys-purkštuvas (=siurblys su purkštuvu).

  5. Skyryba

  5.1. Reikia skirti iš abiejų pusių išplėstinius derinamuosius pažyminius, einančius po pažymimojo žodžio: daugėja savininkų _  norinčių turėti [...]; iš tų pačių produktų _ supjaustytų stambiais ar smulkiais kubeliais _ [...]; 1 cm2 tokio skysčio _  įpurkštas į dyzelinio variklio įsiurbimo kolektorių, gali išlaužti visas vožtuvų pertvaras.

  5.2. Reikia išskirti šalutinius prijungiamųjų sakinių dėmenis: Automobiliuose reikia naudoti ne mažesnio _  negu nurodo gamintojas  _  oktaninio skaičiaus benziną; Ar statinys tinkamas naudoti _  nustato specialiai šiam tikslui sudarytos komisijos; troškinama _  kol suminkštėja; senųjų laikų gyventojai manė, kad šį skaičių turėjo sumanyti Visatos Kūrėjas _  ir buvo tikri [...]; konstrukcijos automatizuotose gamyklose, kuriose vyksta nuolatinis gamybos procesas _ gaminamos naudojant vibracinį valcavimą.

PASTABA. Rekomenduojamos literatūros sąrašą žr. vlkk.lt/Nutarimai/Švietimo įstaigos/Vadovėlių kalbos reikalavimai.