Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86)
(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2006 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. N-1 (102) redakcija;
pakeista 2008 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. N-1 (114),
2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117),
2011 m. spalio 6 d. Nr. N-5 (126),
2012 m. rugsėjo 27 d. Nr. N-4(135)
(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2016 m. lapkričio 10 d. Nr. N-2 (159) nauja redakcija)

Aktuali redakcija
 

BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO(SI) DALYKŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Šis tvarkos aprašas nustato bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių (toliau – vadovėliai) kalbos taisyklingumo vertinimą Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (toliau – Kalbos komisija).
      2. Šis tvarkos aprašas yra taikomas leidykloms, leidžiančioms naujus ir pataisytus bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius.
      3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

II. VADOVĖLIO PATEIKIMAS KALBOS KOMISIJAI

     4. Leidykla Kalbos komisijai teikia prašymą įvertinti vadovėlio kalbos taisyklingumą ir Ugdymo plėtotės centro raštą dėl vadovėlio turinio įvertinimo ir du suredaguotus vadovėlio rankraščio egzempliorius.
      5. Vadovėlyje vartojami terminai turi būti suderinti su Kalbos komisijos teigiamai įvertintuose žodynuose teikiamais terminais. Pridedamas argumentuotas paaiškinimas dėl nesutampančių terminų.
      6. Lietuvos vietovardžiai, valstybių ir jų sostinių pavadinimai ir su sąvokų apibrėžtimis teikiami terminai kirčiuojami.
      7. Leidykla, Kalbos komisijai teikdama svarstyti pataisytą vadovėlį, teikia prašymą įvertinti taisytų ir (arba) papildytų vietų kalbos taisyklingumą ir vieną suredaguoto vadovėlio rankraščio egzempliorių, kuriame turi būti pažymėtos taisytos ir (arba) papildytos vietos.

 

III. VADOVĖLIO VERTINIMAS

      8. Vadovėlio kalbos taisyklingumo vertinimą atlieka du arba trys Kalbos komisijos paskirti ekspertai, vienas iš jų – terminologas.
      9. Ekspertai vadovėlio kalbos taisyklingumą vertina pagal Kalbos komisijos patvirtintus Vadovėlių kalbos reikalavimus šiais atžvilgiais: rašybos, skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos, kirčiavimo, stiliaus.
      10. Ekspertai, įvertinę vadovėlio kalbos taisyklingumą, nurodo taisytinus dalykus ir teikia išvadą dėl vadovėlio kalbos taisyklingumo. Ekspertai vadovėlio neredaguoja.
      11. Vadovėlius pagal pateiktas ekspertų pastabas svarsto ir sprendimą dėl vadovėlių kalbos taisyklingumo priima Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė (toliau – pakomisė). Pakomisės narys, turintis turtinių ar neturtinių interesų, susijusių su vertinamo vadovėlio rengimu ir leidyba, nusišalina nuo vadovėlio vertinimo.
      12. Kalbos komisija ne vėliau kaip per 6 savaites nuo vadovėlio rankraščio gavimo raštu informuoja leidyklą apie pakomisės priimtą sprendimą. Sprendimas dėl liepos mėnesį gauto vadovėlio kalbos taisyklingumo įvertinimo leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.
      13. Leidykla teigiamai įvertinto vadovėlio antraštinio lapo antrojoje pusėje arba specialioje įklijoje įrašo: „Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus“.
      14. Kalbos taisyklingumo reikalavimų neatitinkantis vadovėlis su pakomisės aiškinamuoju raštu grąžinamas leidyklai taisyti.
      15. Pagal aiškinamąjį raštą ištaisytą vadovėlį pakomisė svarsto ne daugiau kaip 2 kartus. Jei antrą kartą svarstomas vadovėlis neatitinka kalbos taisyklingumo reikalavimų, daugiau vertinti jis nepriimamas.
      16. Pataisyto vadovėlio pažymėtų vietų kalbos taisyklingumo vertinimą atlieka vienas Kalbos komisijos paskirtas ekspertas.
      17. Pakomisė, remdamasi eksperto išvada, priima sprendimą dėl pataisyto vadovėlio kalbos taisyklingumo. Pakomisės sprendimas ir taisytini dalykai leidyklai pateikiami raštu. Pagal pakomisės pastabas pataisytas vadovėlis vertinti Kalbos komisijai neteikiamas.

__________________________