Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. balandžio 30 d. Nr. PN-3
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
     Patvirtinti Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                                                         Daiva Vaišnienė

___________________

PATVIRTINTA Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2015 m. balandžio 30 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3

Aktuali redakcija

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VADOVĖLIŲ KALBOS TAISYKLINGUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Šis tvarkos aprašas nustato aukštųjų mokyklų vadovėlių (toliau – vadovėliai) kalbos taisyklingumo vertinimą Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (toliau – Kalbos komisija).
     2. Kalbos komisija priima vertinti aukštųjų mokyklų ir leidyklų teikiamus vadovėlius, taip pat jų papildytus leidimus.
     3. Aukštosios mokyklos ir leidyklos vadovėlius ir jų papildytus leidimus Kalbos komisijai teikia savo nuožiūra.

II SKYRIUS
VADOVĖLIO PATEIKIMAS KALBOS KOMISIJAI

     4. Aukštoji mokykla arba leidykla Kalbos komisijai teikia prašymą įvertinti vadovėlio kalbos taisyklingumą ir du suredaguotus ir kompiuteriu surinktus vadovėlio rankraščio egzempliorius.
     5. Aukštoji mokykla arba leidykla, teikdama Kalbos komisijai papildytą vadovėlio leidimą, teikia prašymą įvertinti papildytų vietų kalbos taisyklingumą, taip pat vieną suredaguoto ir kompiuteriu surinkto vadovėlio rankraščio egzempliorių, kuriame turi būti pažymėtos papildytos vietos.
     6. Vadovėlyje vartojami terminai turi būti suderinti su Kalbos komisijos teigiamai įvertintuose žodynuose teikiamais terminais. Pridedamas vadovėlio autoriaus (-ių) argumentuotas paaiškinimas dėl nesutampančių terminų.

III SKYRIUS
VADOVĖLIO VERTINIMAS

    7. Vadovėlio rankraščio ekspertizę atlieka du Kalbos komisijos paskirti ekspertai, vienas iš jų – terminologas.
     8. Ekspertai vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumą vertina pagal Kalbos komisijos 2006 m. vasario 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtintus Vadovėlių kalbos reikalavimus šiais atžvilgiais: rašybos, skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos, kirčiavimo, stiliaus. 
     9. Ekspertai, atlikę vadovėlio kalbos taisyklingumo ekspertizę, surašo išvadas, kuriose nurodo taisytinus dalykus. Ekspertai vadovėlio neredaguoja.
     10. Vadovėlį pagal pateiktas ekspertų pastabas svarsto Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė.
     11. Vadovėlių pakomisei priėmus sprendimą dėl vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo Kalbos komisija apie tai raštu informuoja aukštąją mokyklą arba leidyklą.
     12. Vadovėlio rankraštį Kalbos komisija vertina tik vieną kartą.
     13. Sprendimas dėl vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo aukštajai mokyklai arba leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip per 6 savaites nuo vadovėlio rankraščio įteikimo Kalbos komisijai dienos. Sprendimas dėl liepos mėnesį įteikto vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumo aukštajai mokyklai arba leidyklai pateikiamas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.

________________________