Spausdinti

 

Šiame skyriuje:

Švietimo įstaigų pavadinimų sudarymas

Švietimo įstaigų pavadinimų sudarymą ir rašymą 1996–2011 m. reglamentavo Kalbos komisijos patvirtintos taisyklės (žr. poskyrį). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 patvirtintos naujos Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės. Švietimo įstaigų pavadinimai įrašomi į Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registrą (http://www.aikos.smm.lt/aikos/svietimo_ir_mokslo_institucijos.htm), įtraukiami į Juridinių asmenų registrą. Kalbos komisija toliau konsultuoja dėl naujų pavadinimų taisyklingumo.

Straipsniai apie mokyklų pavadinimus:

2013-02-07  Laurutytė O. Dėl vienos raidės – tūkstantinės išlaidos (Balsas.lt)
2010 m.     Laugale V. Latvijos švietimo įstaigų simboliniai pavadinimai (Kalbos kultūra 83, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, p. 211–221)
2010-01-22  Pangonytė A. Ar tiesa, kad... mokyklos pavadinimui Prezidento Jono Žemaičio gimnazija VLKK nepritarė?
2007-06-22  Pangonytė A. Mokyklos pavadinimo keitimą sustabdė teismas 

 

Vadovėlių vertinimas

Kalbos komisija vertina vadovėlių kalbą nuo 2003 metų. Kalbą vertina Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė (sudėtį žr. svetainės skyriuje „Apie mus. Struktūra. Pakomisės“), remdamasi Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašu.
Vadovėliams keliamus kalbos reikalavimus žr. poskyryje Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimai.

Iš pradžių Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarkos (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮSAK-490) 18 punkte buvo nustatyta: „Patvirtinimo žymai gauti teikėjas Institucijai pateikia vadovėlio rankraštį, pataisytą pagal ekspertų komisijos siūlymus, Valstybinės kalbos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad vadovėlio kalba atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, priimtą Valstybinės kalbos komisijos nustatyta tvarka.“
Šiuo metu Kalbos komisija vertina vadovėlių kalbą pagal savo patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, o pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 patvirtinto Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 12.3 punktą vadovėlio teikėjas antraštinio lapo antroje pusėje įrašo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams.  

Siekdami vadovėlio vadovėlio tinkamumo naudoti profesinio mokymo(si) procese patvirtinimo žymos asmenys vadovaujasi Profesinio mokymo(si) vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarka (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-517). Aiškumas 5.7 punkte įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių vadovėlio metodinių principų – vadovėlio žodinis tekstas turi būti aiškus, tikslus, glaustas, logiškas, atitinkti taisyklingos kalbos reikalavimus ir pagrindinius terminologijos principus.
Pagal tvarkos 17 punktą teikėjas Profesinio mokymo metodikos centrui pateikia vadovėlio rankraštį, pataisytą pagal ekspertų komisijos siūlymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad vadovėlio kalba atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, priimtą Valstybinės kalbos komisijos nustatyta tvarka.

 

Straipsniai apie vadovėlių vertinimą:

2013-03-28  Iš 2012 m. veiklos ataskaitos: Vadovėlių vertinimas
2012-03-07  Iš 2011 m. veiklos ataskaitos: Vadovėlių vertinimas
2011-04-17  Iš 2010 m. veiklos ataskaitos: Vadovėlių vertinimas
2010 m.      Rita Urnėžiūtė. Kas paskatins pasitempti? (dar sykį apie aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbą) (Gimtoji kalba, 2010, nr. 6, p. 7–16)
2010-06-03  2008–2009 m. vadovėlių vertinimo apžvalga
2008-04-08  Profesinio mokymo(si) vadovėlių kalba bus įvertinta 
2006-06-06  Iš 2005 m. veiklos ataskaitos: Vadovėlių vertinimas
2005-08-04  Urnėžiūtė R. Lietuvių kalbos kultūra švietimo įstaigose
2005-03-31  Iš 2004 m. veiklos ataskaitos: Vadovėlių vertinimas
2004-06-14  Ragaišienė V. Vadovėlių vertinimo tvarka bus koreguojama
2004-04-20  Murinienė L. Suskaičiuoti įvertinti vadovėliai
2003-12-23  Pirmieji aprobuoti vadovėliai
2003-01-31  Smetonienė I. Kelsime reikalavimus vadovėliams?

Apie naujausius vadovėlių svarstymus žr. Pakomisių naujienose.  
 

Apie išsilavinimo pažymėjimų ir diplomų blankų derinimą

Tam tikru laikotarpiu (2001–2011 m.) su Kalbos komisija buvo derinami išsilavinimo pažymėjimų, diplomų ir pan. blankų eskizai.

Pagal Išsilavinimo pažymėjimų blankų registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-04-09 įsakymu Nr. 532 (Žin., 2001, Nr. 32-1084) 6.2 punktą blanko pateikėjas privalėdavo „blanko projekto eskizą suderinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija“. Tuo atveju, kai rengiamame blanke nebūdavo viso būtino teksto, papildomai buvo derinamas ir pažymėjimo turinys. Nuo 2010 m. birželio 1 d. Kalbos komisija balnkų kalbos nebetikrina. 

Pirminės redakcijos Aukštojo mokslo kvalifikacijos ir daktaro mokslo laipsnio suteikimą patvirtinančių dokumentų formos, jų gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 900) 11 punkte buvo pasakyta: „Aukštoji mokykla, prieš gamindama diplomų, jų priedų ir priedėlių blankus, privalo suderinti diplomų, jų priedų ir priedėlių blankų formas ir turinį su Ministerija (kuri vertina diplomų, jų priedų ir priedėlių blankų formų ir turinio atitiktį šio Aprašo nustatytiems reikalavimams), Valstybine lietuvių kalbos komisija (kuri tikrina diplomų, jų priedų ir lietuviškų priedėlių blankų formų kalbą) ir Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (kuris tikrina diplomų, jų priedų ir priedėlių blankų tekstą ir rekvizitus). Jeigu diplomų, jų priedų ir priedėlių blankų formos pateikiamos be diplome, jo priede ir priedėlyje būtino įrašyti teksto, su Ministerija ir Valstybine lietuvių kalbos komisija derinamas ir pateiktasis tekstas, įrašomas į diplomą, jo priedą ir priedėlį.“ 

Pagal galiojančią Diplomų, diplomo priedėlio (priedo) ir pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, jų gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo redakciją, 14 punktą, „išsilavinimo dokumentų blankų tekstas ir rekvizitai turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus“. Taigi dokumentų kalbos taisyklingumu rengėjas privalo rūpintis pats.  
 

Pastabas ir komentarus prašom rašyti adresu: aurelija.dvylyte@vlkk.lt (dėl vadovėlių), aiste.pangonyte@vlkk.lt (kitais klausimais).

Paskutinė redakcija 2015 m. sausį.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.